M ə h ə m m ə d t a ğ I s I d q I 0 MƏHƏMMƏd tagiYüklə 376 Kb.

səhifə83/95
tarix13.11.2017
ölçüsü376 Kb.
1   ...   79   80   81   82   83   84   85   86   ...   95

və  rəncbəri  və  sair  m uzdurluq bu  günə  üm urati-m ühüm - 
m ənin  ham ısı  bizim   Vətəni-əzizimiz  olan  İra n   ərusi-ca- 
h an ın   əhalisinin  yədi-təsərrüfündə  və  təhti-him ayə- 
sindədir.  Pəs  bu  bəyanati-vazihanə  və  b u   m əqalati- 
sadiqanədən  m əlum   və  m üstəfad  olunur 
Kİ, 
məmlƏKəti- 
R usiya və  sair  düvəli-m ütəm əddinə  h ər b ir  halda  məbdə- 
yi-feyz  və bərəKət  olan  İra n a  m öhtacdır.
Necə  m öhtac  olm asın  Kİ,  fəhlə  çıx ır  oradan!!!  Bənna 
ç ıx ır  oradan!  D ərviş  gəlir  oradan!  tlan çı  gəlir  oradan! 
M eymunçu  ç ıx ır 
oradan! 
Mərsiyəçi  gəlir 
oradanl 
Rövzə- 
duz!  Növhənəz!  Duaqazan, 
ta sso ra n , 
p ü stə təra ş,  m ütrib- 
baz, 
ü zərlİK dolandıran, 
KÖmür 
m əd ən çiləri, 
çaxıriçən, 
cibKəsən.  Və  haKəza  bu  günə 
sənətK araıü-durəndiş 
və 
m əharət 
p eşələrdən 
m inlərcə  bəyan  etsəm   itm am ə  y etirə 
bilməyib,  yenə  əczimə  e tira f  edib,  q ü su ru m u  
m eydana 
qoyacağam  və  bu  aləm i-insaniyyətə 
rö v n əq  
verən  və  is-
lam iyyətin  tərəqqisinə  çalışan  əşxasi-m əzK ur..................
bularaq  ..................  cənabi-əcəlli-э к г э т ,  əfxəm   və  əzəm
vəliəhdi-vala  həzrətlərinin  intişari-m aarifə  olan  nəzəri- 
Kİmya  əsərlərinin  fəvand  və  nətayicinin 
cüm ləsindən 
bi- 
risi 
də 
mərKəzi-maarif 
olan  Təbrizdə  nəşr  olunan  «Şəb- 
naməyi-bəsirət>>dir.  Olsun  Kİ,  cənabım zın  «Şəbnaınə»dən 
ittila   və  agahım z  yoxdur.  «Şəbnamə»  dediyim iz  necə  kİ, 
sair  düvəldə  ruznam ə.  P ay tax t  sayılan  və 
məlayİKİ- 
pasiban  olan  xitteyi-T ehranın  əncüm əni-daniş  əzaları 
təhqiqiti-tam am   ilə  nəzəri-m ülahizələrində  tu tu b la r  Kİ, 
şəbnam ənin  m ənfəəti  xah  m illət  üçün,  x ah  
məmləKətdən 
ö trü   və  xah.  dövlət  üçün  ruznam ədən  a rtıq d ır.  Şayəd,  bu 
ənqərib  v ax td a  İranda  neçə  ruznam ə  kİ,  n əşr  olunur, 
ham ısı  «Şəbnaməyi-bəsirəti» 
şəK İin d ə  m e y d a n a  
çıxıb, 
rövnəqəfzayi-m ətbuati-İslam iyyə  olsunlar.  Odur  Kİ,  vəli- 
ə h d i- v a la n ın  
əfKarı-aliyyəsinin 
mənafe  və  fəvaidi  cəlbi- 
ənzari  xəlayiq  edib,  məclis-məhafildə  mətrəhi-müzaKİrə- 
d ir.  Söz  yoxdur  Kİ,  zam ani-atiyədə  təx tg ah i-səltən əti vü- 
cudi-m əsudları  ilə  müzəyyən  buyurandan  sonra 
əfKari- 
эЬ кап ш п   qəvaid  və  fəvaidi  üm um   A vropa  dövlətlərinin 
əncüm əni-danişlərində  dəstürüləm əl  tu tu lacaq d ır.
Qərəz,  tuli-əncam   olmasm  «Şəbnaməyi-bəsirət»in 
b ir  bəndinin  yazıram   ta   m əlum unuz  olsun 
k
İ,  «ziri-каза 
nim   Kasəyi-həst».
Bu bəndi-m əxsus...
Deyib,  ərz  və  izh ar  olunur.


Təbrizdə  bu  günlərdə  b ir  firən g i  balon  ilə  havaya 
qalxıb,  b u n u n   zim nində  xəbərnigari-şəbnam ə  dördüncü 
göydən yazır.
Am m a  bu  fəğərə  çox  tu lan id ir,  vərəqədə  güncayiş 
yoxdur.  Lazım  gördüm   bu  fəğərəni  ərz  edim  
k
İ, 
xəbər- 
n ig ari-  «Şəbnaməyi-Bəsirət»  T ehrandan  yazır.
MəzKur  ruznamə  yazır 
kİ:
«Rəbiü-rabe 
ayının 
otuz 
səKKİzinci  günündə 
Haci- 
büddövlə  Karvansarasının  cənbi-mübarəKİndə  bir  qatıq 
Karxanası 
A brizüddövlənin  ehtim am i-tam ilə  şə rə fi-ü ti- 
tah  qəbul  etd i...»
«Şəbnaməyi-Bəsirət»  bu  кагхапаш п  banisi  və 
m üəssisini  və  özünü  və  qatığını  çox-çox  tə rif  və  tövsif 
edəndən  sonra  y azır  Ki,  filvaqe  b ir  elə  ləziz  və  lə tif  qa- 
tıq d ır  Kİ,  havanın  h ə ra rə ti  nə  qədər  tə sir  etsə  də  yenə 
qəlyana  gəlməz.  ÇünKİ  buna  q atıq   deməK  olmaz.  A yran 
şəKİindədir.
H ərgah 
əm nayi-dövləti-ileyh  bu  кагхапаш п  nizam  
və 
in tizam m a 
və  tərvic  və 
tərəqqisinə 
him m ət  və 
səyi- 
bəliğanələrini 
m əsruf  tu tsa la r,  b ir  az 
m üddət  zərfində 
məzKur  кагхапаш п 
qatığı 
ayran  şəKİindən 
çıxıb 
abi- 
rəvan  (axar  su)  su rətin ə  girəcəKdir.
Mühərriri-şəbnamə  artıq  ümidvar  olub  və  müştəri- 
Kİni-batəmKİnlərinə  də  ümidvarlıq  verir 
k İ ,  
əmnayi- 
dövlət  içində  bu  кагхапа  xüsusunda  hər  gün  müşavirə 
olunur 
K i ,  
tərəqqisinə  və  tərvicinə  çalışsınlar.  İnşaallah 
səy və  ehtimamlarını  diriğ  etməyəcəKİər.
Və  b ir  də  həmişə  dünyada  q ərar  belədir 
k İ ,  
üm uri- 
nafiə  və  m ühüm m ati-əzim ə  (m ənfəətli  və 
mühüm-böyÜK 
işlər)  yavaş-yavaş  tərəqqi  tapıb,  məmul  olur.  Necə 
Kİ, 
A vropa  dörd  yüz  ild ir 
k İ ,  
çalışır.  Hənuz  indi-indi  b ir 
növ iş  ü stü n ə   düşübdür.
Əzizim  Məşədi  Qurbanəli!
Şəbnam ənin  Kərmə  Karxanasının  xüsusunda  bir 
bəndi-m əxsusu  v a rd ır.  İstəyirəm   onu 
da 
yazım .  Amma 
yoruldum   və  Kağızd^  da  vüsət  yoxdur.  Hələ  b ir  papiros 
çəKİm,  görəK  necə  olu r...
P ap iro s 
çəKdim. 
Amma  gecədən  çox 
Keçibdir. 
S aat 
on 
İ K İ y ə  
işləyir,  bəsdir.  Sən  də  ax ır  işin  v a r,  Ы каг  dey- 
ilsən.  B u nları  oxum aq  daxi  b ir  işd ir.  Belə-belə  sözləri 
danışm aqdan  yorulduq.  Belə-belə  m üzəx rəfatı  özümüzə 
iş  edib,  işdən  qaldıq.
Dostları ilə paylaş:
1   ...   79   80   81   82   83   84   85   86   ...   95


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə