M ə h ə m m ə d t a ğ I s I d q I 0 MƏHƏMMƏd tagiYüklə 376 Kb.

səhifə85/95
tarix13.11.2017
ölçüsü376 Kb.
1   ...   81   82   83   84   85   86   87   88   ...   95

t ə b r İ K  
yazdım ,  təhniyyət  verdim .  Ü m idvar  oldum 
k İ ,  
bundan  sonra türKİ-Azərbaycan  dilində m illi qəzetəm izin 
səhifələri  m illətin  üləm a  və  üdəbası  ilə  (ədiblərilə)  avam 
və  cah illərin in   arasın d a  vasitə  olub,  b ir  və  y a bitərəfanə 
və  h ər  b ir  qərəz  və  mərəzdən  xali  bəyani-halım ızı  şərh 
edib,  dərdlərim izə  dərm an göstərib,  nəşri-m aarifə  davam 
edəcəKdir. 
M iad  və  m aaş  barəsində,  ru h a n i  və  cism ani 
nadanUq 
bəlasına 
m übtəla 
olan 
m illəti 
zülm əti- 
cəhalətdən  xilas  edib,  cahili-nicatə  və  təriqi-səadətə  ye- 
tirəcəKdir.
B ir  neçə  v a x t  da bu  şadlıq ilə  üm idvar və  bu  ümid- 
v arlıq   ilə  şad  ola-ola  gÖzlədiK.  Gəlmədi,  in tiz a n n ı 
ç ə k - .  
dİK, 
çıxm adı,  n ig aran   olduq.  M ətbuat  aləm inə  qədəm 
qoym adı,  ancaq-ancaq çıxdı.
A x ırd a  çıxdı,  nə  çıxdı?  B ir  уекэ  m ücəllitə,  bir 
böyÜK 
iqtişaş.
Ə w əlim ci  nöm rəsində  Hacı-Zeynəlabdinin  səxavəti, 
sonra  şeyxülislam ın  əhanəti,  b ir  az  sonra  «Kaspi»  qəze- 
tə sin in   rəğabəti,  yavaş-yavaş  О зт а л Ь   dövlətinin  səfa- 
h əti,  onun  zim m ndə  S ultan  Əbdülhəm idin  həqarəti  və 
onun  ila h i  q anununun  məzəmməti,  babilərin  dəyanəti,
Q a s p ir in s K İ n in  
xəyanəti v ə ............. v ə ............... v ə..............
s.  V. 
23
Baradəri-ruhani  və  əzizi-cani,  m aarifpərvar  сэпаЪ 
M irza   R ə h im   Xalilov  əfəndim   h əzrətla rin in   mülahi- 
zeyi-alilərinB  bir  mdKtubi-mühəqqəranədir
M əhəbbətli bəradərl
TÜKənməyən  m öhnətim i  və  tulani  söhbətim i,  xüsu- 
sən  ix las  və  irad ətim i  bu  vərəq p arəiər  vasitəsilə  cənabı- 
nıza  yetirməK 
m üm K Ü n 
olm adığına  görə  və  dərya-dərya 
müsibətləri  və  göz  önündə  sel  suyu  Kİmi  tÖKÜlüb  cərəy- 
an  edən bipayə və  mayə 
hərəKətləri 
Kağız  üzərinə  qoyub, 
paKet  içinə  sığışdırm ağa  m üqtədir  olm adığım a  görə  bu 
m üddətdə  sənə  Kağız  yazmağa  iqbalım  m üsaid  olmayıb- 
dır.  Və  illa  meyl  və  məhəbbətim,  ira d ə t  və  m əvəddətim  
gündən-günə  ziyadə  olmasa  da,  yəqin  bil  kİ,  nöqsanpəzir 
ola bilməz.


Şer:
<k
İ, 
sönməK bilməz».
İzhari-dərd  və  qəmdən  və  ibrazi-hüzn  və  ələmdən 
sərfi-nəzər  edib  həm in  bu  məhəbbəti-mənəvi  barəsində 
b ir  neçə  Kəlmə  yazm ağa  hərgah  qələm  sərKəşlİK  edib  ha- 
lətim   təğaza  etməsə  və  xəyalım   pərişan  olub  sözlərim  
şivəyi-m əntiqdən  кэпаг 
olsa  da,  m əhəbbəti-m ənəvinin 
özü  m əni  b iix tiy a r  edib,  m əcburən  yazm ağa  vadar 
edəcəKdir.
M əhəbbət  nədir?
D oğrudan,  «Məhəbbət  nə 
deməKdir?» 
Bu  möc- 
üznüm a 
və  bu  neçə  hərfdən 
mürəKKəb  olan 
Kəlmənin 
m ənası nə böyÜKdür!
Sübhanallah,  bu  məhəbbət  aləminə  diqqətlə  baxan- 
da 
nə 
qədər  heyrətəngiz  əlam ətlər,  çox  behcətam iz 

- 
ram ətlər  m üşahidə  olunur.  Və  nə  həddə  fərəhxiz  işarət- 
lər  və  bu  dəryayi-layətənahiyə  (ucsuz-bucaqsız  dənizə) 
qutəvər  olanda  neçə  böyÜK  səfinələr  (gəm ilər)  və  neçə 
gizlin  xəzinələr  nəzərdə  cilvələnir.
In san ı  bu  ham ı  siyasət  və  m ədəniyyətə,  səlam ət  və 
həlaKətə,  m üsibət  və  m əsərrətə,  fərəh  və  şiddətə,  mənfə- 
ət  və  m əzərrətə,  izzət  və  zillətə  və  sair  yüz  m in  belə  ha- 
lətə  d ü çar  edən  nədir?
Məhəbbətü
Y er  üzündə  bu  ham ı 
qüw əyi-m ütəhərrİK əyə 
malİK 
olan  in san   və  heyvanm   və  bəİKƏ  cəmi 
zərrati-K ain atın  
h ər b irin i b ir  m əqsud  dalısınca  aparan  nədir?
Fəqət  məhəbbətü
F ariğbal  və  asudəhal  oluram   ondan 
kİ, 
bu  mətləb 
cənabınıza  m əndən  a rtiq   nxəlunı  ül-fəhm   olduğ'una  görə 
bu barədə  şərhi-m əqal və  bəsti-Kəlama  ehtiyac  yoxdur.
Və  laKİn  b u rasın ı  ərz  edim 
k
İ, 
bu  if ir   (ru h   ül- 
ərvah)  cəmi  m övcudata  sari  və  cari  olan  m əhəbbət  vücu- 
d i-in san id ir 
k
İ,  m ütəəddid  hissələrə  m ünqəsim   o lu r  və 
m iq d arm ın   təfav ü tü n ə  görə  hər  şəxsdə  b ir  növ  təcəlla 
eylər.  0   cüm lədən  üm də  və başlıqları  olan  h ü sn  və  camal 
m əhəbbəti,  əhlü-əyal  m əhəbbəti,  cahü-cəlal  məhəbbəti, 
m alü-m ənal  m əhəbbəti və  sa ir  şöhrət,  rəyasət,  n ü x ü w ə t, 
cəhalət  m əhəbbətləri.
Və  bu  istisn a   etdiyim   məhəbbət  sayılan  və  bimən- 
zur 
olan  m əhəbbətlərindən  savay,  y u x arıd a 
zİKr 
olunan 
m əhəbbətlərin  h ər  b iri  b ir  m əqsud  və  b ir  üm id  ilə  insanı


öz  tərəfin ə  cəlb 
eylər. 
Amma 
dostluq 
və 
həməfKarlıq 
məhəbbəti 
b u n ların   heç 
birisinə  təşbih 
və 
qiyas 
oluna 
bilm əz. 
О  b ir 
məhəbbətdir 
kİ,  nə  onu  qəsd  və 
iradə 
ilə 
a rtırm a q  və  nə  zor və  cəbr  ilə 
Ə K s i l t m ə K  
olur.
Məhəbbət  bəzminə  qurban  ollam 
k İ ,  
orada  gədalar 
və  şah lar  (Kasıblar  və v arlılar)  üzbəüz  o tu ra rla r.
Bəs  məhəbbət  deyilm i  Kİ,  heç  b ir  layiqanə  xidm ətə 
m əsdər  olm adığım   halda  və  heç  b ir  ləyaqətə  səzavar  ol- 
m adığım   su rətd ə  həmişə  m əni  sənin  x a tirin d ə n   fəram uş 
etdirm əyir?
M əgər  bu  о  məhəbbət  deyilm i 
k
İ, 
h ə r  v a x t  mənim 
m əxdum i-m öhtərəm im ,  sənin 
əzizi-mÜKərrəmim 
M irzə 
N əsru lla  Əmirova  Kağız  yazanda m ənim   ism im i  xəyalına 
salıb,  b ir  təsəw ü ri-m əh rəm an ə  ilə  qırm ızı  qəlbimin 
ucundan  qara  mürəKKəblə  ağ 
Kağız 
ü stü n ə  qoydurur?
M əgər  bu  о  məhəbbət  deyilm i 
Kİ, 
N ovruz  bayra- 
m ında  m əni  də  m ühiblər  cərgəsinə 
çəKİb, 
d id ar  vərəqə- 
sində  «Neçə  belə  fərəhbəxş  günlər  görəsən  əfəndim!» 
ibarəsini  yazdırır?
Vaqiən  həm in  gün  mənə  о  qədər  fərəh   və  s ü ru r  üz 
verdi  Ki, 
hərg ah   bundan  sonra 
elə  fərəhbəxş  günlər 
görm əsəm   də,  həm in  gün  mənə 
Kafidir,  əfəndim.
M əgər  bu  о  məhəbbət  deyilm i 
k
İ, 
bu  əyyami- 
m əhərrəm də  gecələri  h ər 
kəs
 
m əclislərdə  h azır  olub, 
am m a  mən 
təK  və 
tənha  bu  vərəqəni  m ü səw əd ə  etməyə 
(qaralam ağa)  məşğulam?
İn d i  şad  və  m əsru r  olub  və  olacağam.  Ondan  Ki,  bu 
m üqəddəs 
m əhəbbətin  daməni-paKİ  h ər  b ir  lövsi- 
qərəzdən  və  m ərəzdən  m ünəzzəh  və  bərridxr.  Və  elə  bir 
b əsit  və  m ücərrəd  cövhərdir 
Kİ, 
nə  ix tiy a r  ilə  fəna  olur 
və  nə  də  iz tira b   ilə  bəğa b u lu r.  Oda  düşsə  yanm az,  suya 
düşsə  sönməz.  Elə  b ir  gülzari-m^üzəyyən  və  rə n a d ır 
Kİ, 
nə  tufani-cəhan  onu  xasü  xaşaK  ilə  d o ld u rar  və  nə  badi 
xəzan  onun  növrəstə  gü llərin i  sovurar  və  xiləlpəzir  edə 
bilər.  Əgər  zahirən  bunun  əsasına  xiləl  y etirən   b ir  şey 
olsa,  о  da  m ə rg d ir.............
Y arım çıqdır.
s.v.  29
Dostları ilə paylaş:
1   ...   81   82   83   84   85   86   87   88   ...   95


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə