M ə h ə m m ə d t a ğ I s I d q I 0 MƏHƏMMƏd tagiYüklə 376 Kb.

səhifə88/95
tarix13.11.2017
ölçüsü376 Kb.
1   ...   84   85   86   87   88   89   90   91   ...   95

Və  y a x u d   cəsarətlə 
deməK 
o la r 
k
İ, 
b u   b in an ın  
ə sasın ı  Ş irin   qoym am ışdır.  BəIkə  X o sro v u n   qoyduğu 
a d ə t  ən ən əd ir.
S o n ra  
məKtubda  yazırsınız  Kİ,  qəzetiniz  üçün 
fayd alı  m əqalələr  yazım . 
M ən 
çox  y a x şı  başa  düşürəm  
Kİ, 
ÖİKƏ 
və  m illətə  fayda  və  xeyir  verən  m əqalələrin 
«M üzəffəri»  qəzetində  çap  olunm ası qadağandır.
Ey 
dostl 
P a rç a  
olmayan  yerdə  paltar  necə  tİKməK 
mümKÜndür?
V əzir  və  ə m irlə r  v ar-d ö v lət  h a y ın d a d ırla r.  R əis 
və  a lim lə r  elm dən  xəbərsiz.  Nə  x ey ird ən   x ə b ə rlə ri  v a r, 
nə  şərd ən . 
ÖİKƏ 
v ira n ,  p ad şah   a v a ra,  elm   yox,  cəhalət 
fira v a n ,  d ö v lət  m a t,  m illət  n ad an ,  d ə rd   d ərm an sız, 
işlə r  sah m an sız,  h ə r  yerdə  d ad -fəg an   sə d a la rı.  B ü tü n  
b u n la ra   Ira n   n ig a ra n d ır.
Əziz  q ard aşım l  B u  a ğ ır  yÜKİə  və  sonsuz  qəm- 
Kədərləri 
n əzərə  a la ra q  
Kİm 
c ü rə t  edib  b aşq a  işlə 
m əşğul  ola  b ilə r?   Ə gər  həm in  m əsələlərə  aid   m əqalə 
y azılsa,  «M üzəffəri»  q əzetin in   m ü d irin ə   nə  gərəK dir. 
B u n a  c ə sa rə t  lazım d ır.  Bu  ancaq  « P ərv əriş»   q ə z e tin in  
m ü d irin in   iş i  id i  (O,  b u n u n   öhdəsindən  gələ  b ilərd i).

ç
İ
k
 
nazir 
«M üzəffəri» 
qəzetinə 
göz 
tİKİbdir.
«Ə xtər»  m əcm uəsinin  iy irm i  beş 
illİK 
fə a liy y ə ti 
necə  oldu?
«KövKəbi-Nasiri»  nə  ü çü n   qələbə  qazan m ad ı?
«H İK m əti-M isri»  şey tan   hİK m ətinə  döndü.
N əsih ət  və  a ta la r  sö zləri  ilə  n əzər  d iq q ə ti  cəlb 
edən  «H əblülm ətin»  m əcm uəsinin  istib d a d   q ılın c ı  ilə 
KÖKÜ  Kəsildi. 
«Ə ncüm ən»,  «S ürəyyan»,  «N əbat  ün- 
nəş»  d a rm a d a ğ ın   edildi. 
«P ərvəriş»  m əcm uəsinin 
m ü d iri  «V ətənim iz,  m illətim iz»  deyə-deyə  c a n ın ı  q ur- 
b a n  v e rd i.
H ö rm ə tli  m ü d irl  F ay d alı  m əqalə  y azm ağ a  q a d ir 
deyiləm .  M əni  b ağ ışlay m .  B iray aq lı  o g ru ,  d ö rd   göz 
əsKər, 
b irə lli  R ü stə m   və  y eddibaşlı  d iv   Kİmi  Ьекауэ1эг 
yazm aq  işsizlİK dən  y a ra n ır.  B u n la rı  « İra n » ,  « İttila » , 
« M aarif  və  tə rb iy ə t  və  şə ra fət»   m əcm uələri  yazm alı- 
d ır.  Q aysı  yeyən b ü lb ü l b u n d a n   a r tıq  o x u y a bilm əz.


R ü ş v ə tx o rla rı  və  q ey rətsizləri  m ü d afiə  edən  və 
y a lta q la n a n   qəzet  m ü d irlə ri  b u n d a n   a r tıq   ola  bilm əz- 
lər.
B eyt:
Sən  isə b a şın ı  u ca t u t ,   v ü q a rlı  oll
Qoy  n əd im lər  (təlxəKİər)  oyunbazlıq e tsin lə r.
Ü çü n cü sü   b u d u r 
Kİ, 
«M üzəffəri»  q ə z e tin in   n ə şri 
və  m əzm u n u   və  m əqalələri  barədə  m əlu m at  əldə  et- 
dim .  M ənə  belə  ay d ın   oldu 
Kİ, 
sizin  b u   tə r ə f in   m aarif- 
p ə rv ə rlə ri  və  qəzet  o x u y a n la rı  h aq q ın d a  ə tr a f lı  məlu-
m a tın ız   y o x d u r.
Elə 
adamlara  rast  gəlməK 
o lu r 
Kİ,  həqiqətən 
gecə- 
g ü n d ü z 
qəzet  oxuyurlar. 
B ir 
çox 
elm i, 
ədəbi,  texnİKİ, 
siy a si  və  şəKİlli  qəzet  və  jurnallara  Kİ,  rus,  osm anlı və 
b aşq a  d illərd ə 
nəşr  olunur,  abunə  yazılm ağa  qadirdir- 
lər  (imKanları  vardır). 
O nlar 
deməK  olar  Ki,  bir  növ 
adətKardə  olm uşlar. 
GündəlİK 
qəzetləri, 
y en i 
 
fayd alı  xəbərləri  oxuyurlar. 
LaKİn 
həftəliK   m ətbuata
e tin a s ız d ırla r.
D aha 
m ən 
«M üzəffəri»  q əzetin i  dem irəm  
Kİ, 
on 
beş  g ü n d ə  b ir   ç ıx ır.  E lələri  də  v a rd ır 
Kİ, 
a y rı-a y rı  qə- 
z e tlə rə   abunə  yazılm ağa  im K anları  y o x d u r.  O n lar  b ir 
neçə  m a n a t  m üqabilində  ü m u m i  K İublara  ü z v   olub  gü- 
ndəliK  q ə z e tləri  oxuyub,  d ü n y a  x ə b ə rlə ri  və  siyasi 
ic m a la rla   ta n ış   o lu rla r 
k
İ, 
d ü n y ad a  b aş  v e rə n   hadisə- 
lə rd ə n   x ə b ə rlə ri  olsun.  G uya 
Kİ, 
cah an n ü m a  güzgüsü- 
nə b a x ırla r.
B əziləri 
də 
R u siy a n ın  
gündəlİK  qəzetlərindən  bi- 
rin i  alırlar. 
B əziləri 
həftəliK  şəKİlli  jurnal  Ki,  onun 
illİK  q iym əti 
4-5 
m anatdır.  Klə buna  görə 
«M üzəffəri» 
qəzetinə  m eyl edən  çətin  
k
İ,  tapıla.
M ən  özüm   də  b u n u   m əsləhət  g ö rm ü rəm .  B ir  də 
Kİ, 
«M üzəffəri»  q əzeti  on  beş  g ü n d ə n   b ir   ç ıx ır.  Çox 
v a x t  d a   gec  gəlib  ç a tır.  Bəzən  İKİ  ay  və  o n d an   a r tıq  
b ir   m ü d d ətd ə.  Bəzi 
İKİ-üç 
nöm rə  eyni  v a x td a   çox  gec 
ç a tır.  B əzən  m ü n d ə ric a tı  və  y a z ıla rı  səh v lərlə  dolu 
o lu r.  D aha  K ağızının 
Keyfiyyətsiz 
o ld u ğ u   b arəd ə  da- 
n ışm ıra m .


N əh ay ət,  dem əliyəm  
Kİ, 
son  doqquz  ay d a  m ənə 
gələn  q ə z e tləri 
k İ ç İ k  
q ard aşım  
Kİmə 
tə K İ if 
edibsə, 
rə d d   cavabı  alıb.
M ənə 
g ö n d ə r d i y i n i z   ü ç   n ü s x ə   a b u n ə   q ə b z i n in   İKİ- 
s i n i   b u   m ə K tu b la   s i z ə   g ö n d ə r ir ə m . 
B irin i 
i s ə   ö z ü m d ə  
s a x l a y ı r a m .
S o n d a   s i z d ə n   ç o x   ü z r   i s t ə y i r ə m .   Ü m i d   e d ir ə m  
kİ, 
m ə n i   ə f v   e d ə r s i z .
Sidqi
F a r s   d i l i n d ə n   t ə r c ü m ə   e d d n i :
A r i f   R a m a z a n o v
Dostları ilə paylaş:
1   ...   84   85   86   87   88   89   90   91   ...   95


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə