M ə h ə m m ə d t a ğ I s I d q I 0 MƏHƏMMƏd tagiYüklə 376 Kb.

səhifə89/95
tarix13.11.2017
ölçüsü376 Kb.
1   ...   85   86   87   88   89   90   91   92   ...   95

ƏLAVƏLƏR


7.  TƏRBİYƏ  M ƏKTƏBİNƏ  D A İR   M A T E R İA L L A R
«MəKtabi-Tarbiyd»  şagirdldrinin  tapşırıqları
1.  Ş agirdlərdən  h ər  b irisi,  dərs  günlərində  əm ri- 
zəru ri  və 
Kari-vacibi 
cəhətinə 
məKtəbə 
gəlməsə,  gərəKdir 
həm an  gün  və  ya  о  günün  sabahı  öz  atasın ın   və  ya  vəli- 
sin in   tərəfin d ən  
məKtub 
ilə  müəllimə  m əlum   eləsin.
2.  Şahanə  bayram larda  məscidi-camiədə  cəm  olub, 
dua  və  sənaye  im p eratu rid ə  h azır  olmaq  üçün,  üm um  
şagirdlərə  surəti-m əxsusə  də  məlum  o lu n u r.  Belə 
Kİ, 
məscidə  cəm  olan  v ax td a  ədəb  ilə  durub,  ü zləri  xətibə 
tə rə f  m ütəvəccih  olalar.
3.  Y erlər  palçıq,  havada  yağış  olan  günlərdə  baş- 
m aqlarına  m ülahizə  edib 
və  çəKm ələrin 
təm izləyib,  sonra 
məKtəb  o tağ ın a daxil  olsunlar.
4.
  Tədris 
Kitablarından 
başqa,  digər 
Kİtab  və 
d əftər
məKtəbə 
gətirm əsinlər.
5.  K itab  və 
dəftərləri  y ırtılm ış, 
cırılm ış  və 
qara- 
lanm ış  olm asm   və  haKƏza  sair  təlim   şeyləri  öz  qayda-
sınca  olm alıdır.
6.  MəKtəbə  gələn  v ax td a   əl  və  ayağı,  ü stü -b aşı  tə- 
miz  və  d ırn aq ları  tu tu lm u ş,  xüsusən  libası  р ак   və  paKİ-
zə  olunm alıdır.
7.  MəKtəb  otağına  daxil  olan  v ax td a,  palto,  şa rf 
(boyun  şalı)  və  s.  b u n lar Kİmi  şeylər  əynində  olm asın.
8.  M üəllim lərdən  və  s.  vacibül-ehtiram   şəxslərdən 
hər  b irisi  məKtəbə 
daxil  olanda və 
məKtəbdən  xaric  olan 
vaxtd a  ayaq 
ü stə  durub,  təzim  eləsinlər.
9.
 
Küçə 
və 
bazar 
və  sair 
m əhəllələrdə  əzayi- 
höKumət,  üləm ayi-m illət,  rüəsayi-cəm aət,  vÜKƏlayi-məK- 
təb 
və 
s.  vacibüt-təzim   şəxslərdən  ’görəndə 
ədəb 
ilə   ay- 
ağa  durub,  ehtiram i-tam   ilə 
salam 
verib,  İKram  etsin lər.
10.  D ərsdən  ə w ə l  oxunan  duadan  sonra,  məKtəbə 
gələn  şag ird   to q if  cəzasını  alacaqdır.
11.  Dərs  əsnasında  b ir-b irin in   Kİtabına,  dəftərinə 
baxm aq  və  yoldaşı  ilə  danışm aq  və  yoldaşınm   səhvini 
gizli  deməK  m övcibi-tənbih və  toq ifd ir.
12.  B ir  -  b irin in  
Kİtabm, 
d əftərin ,  qələm in,  qə- 
ləm danm   və  sa ir  təlim   şeylərini  qaralam aq,  cırm aq,


sındırm aq,  dÖKÜb-dağıtmaq,  oğurlayıb  satm aq  barəsində 
hər  Kəs  cəsarət  etsə,  toqifi-tam   cəzasm ı  alacaqdır.
13.  MəKtəbin  d iv arlarım   yazmaq,  cırm aq,  qarala- 
maq,  q ara  lövhə,  stol,  з к а т е у к а ,  qapı  və  aKOŞKaları  bı- 
çaq  ilə  KƏsməK  və  sa ir  bu  növ  qaydasız 
hərəKətlərə 
hər 
b ir  şag ird   iqdam   etsə,  layiqincə  tənbih olunacaqdır.
14.  AKOşKaların  şüşəsini  və  sa ir 
məKtəbə 
aid  olan 
əsbab  və  ə la tı  h ər  kəs  sındırsa,  qiym ətinin  dəyəri  alı- 
nacaqdır.
15.  MəKtəb  dairəsində  dəsm aldan, 
Kəmərdən 
və  s. 
təlim   və  oyun  şeylərindən  xülasə,  nəqdən  və  cinsən  hər 
b ir  şag ird   h ə r  b ir  şey  tapsa,  dərhal  m üəllim ə  təslim
edəcəKdir.
16.  P apiros  və  tənbəKİ  çəKməK  bilm ərrə  qadağan 
olunur.  Bu  əmələ  cəsarət  edənlərə  tənbihi-səxt  olunacaq- 
dır.
17.  T ənəffüs  v a x tla n n d a   təğyiri-havadan  ö trü  
üm um   şag ird lər  məKtəb  həyətinə  çıxm alıdır.  Belə 
k
 
məKtəb  o tağında heç b ir kəs  qalm ayacaqdır.
18.  Dərs 
əsnasında  eşiyə  çıxm aq 
üçün 
izn   veril- 
məyəcəKdir. 
M əgər  zəru rət 
vaxtında.
19.  Oyun  v a x tla rm d a   h ər 
kəs
 
b ir-b iri  ilə  vuruşub, 
döyüşüb,  dava  etsə  və  ya 
inKİ,  küsüIü 
qalsa,  о  g ü n ü   to-
q if  veriləcəKdir.
20. 
H ər  b ir  şagird  məKtəbə  daxil  olandan  azad
olanqadəK 
bir-birinə  bir 
şey  satm aqdan  və  yairiKİ, 
bir 
şeyin  barəsində 
m ərc 
etməKdən 
və  s. 
bu 
növ 
nalayiq 
hə- 
rəKətİərdən 
Kənar 
olm alıdır.
21.  A zad  olan  v ax td a  Kİtab,  d ə ftə r  və  sa ir  təlim  
şeylərinin  m ülahizə 
və 
diqqətlə  y ığ ışd ırsın lar 
kİ, 
b ir  şey 
yaddan 
çıxıb,  qalm asın.  Və  həm  yoldaşlarının  şeyləri  ilə 
dəyxşİK 
düşm əsin.  L ibaslarm a diqqət  e tsin lər  Kİ,  təbaşir- 
li  toz  və  to rp aq lı  olmamış  ola.
22.  MəKtəbdən  azad  olanda,  b ir  neçəsi  b ir  yerə 
yığışıb,  m əcm uən  getm əsinlər  və  b ir-b iri  ilə 
yüKÜrüşüb, 
səs  və 
s ə d a  
və 
hay-K Ü y 
etm əsinlər.


*M əK təbi-T ərbiyə»nin  m ü d iri
MƏMMƏDTAĞI  SİD Q İ 
M ƏKTƏBLİ  ÜÇÜN  YADDAŞ
1 . 
M ə K tə b im iz ə   g ə lə n lə r in   m ə n z u r u   t a m a ş a d ır .
2. 
MəKtəbimizə 
gələnlərin  xəyah  tam aşa  deyil, 
bəİKƏ  ətfali-dəbistanın  dərslərini  diqqətlə  m ülahizə  buy- 
urm aqdır.
3 . 
M ə K tə b im iz ə   t ə ş r i f   g ə t ir ə n lə r   d iq q ə t lə   b a x s a - 
la r ,  a z   m ü d d ə t d ə   ç o x   t ə h s i l i   g ö rəcəK İər.
4. 
MəKtəbiınizə  gələnlərin  m ənzuri  b ir  təcrübə
hasil  etməKdir.
5. 
MəKtəbimizə  tə ş rif  g ətirən   əşxasın  m ənzuru
şag ird lərin  təlim  və  tərbiyələrini m ülahizə buyurm aqdır.
6. 
MəKtəbimizə  gələn  əşxasın  m əqsudu  izhari-
iltifa td ır,
7. 
MəKtəbimizə 
gələn əşxasın  xəyalı,  m əhəbbət və 
şəfəqqətdir. 
Sibyar 
məKtəbinin  təhsilinə 
və  oxuyub  yaz-
m ağına  m ülahizə buyurm aqdır.
8 . 
M ə K tə b im iz ə   g ə lə n   ə ş x a s ı n   m ə r a m ı  m ü la lıiz e y i-
qəvaidi  məKtəbdir.
9. 
MəKtəbimizə  gələnlərin  xəyalı  yaxşx  ilə  pisə,
doğru  ilə yalana in saf ilə baxıb,  fərq  qoym aqdır.
1 0 .  M ə K tə b im iz ə  
tə ş rif 
b u y u r a n   ə ş x a s ı n   m ə t lə b i 
ə t f a l i - d ə b i s t a n ı n  
K ə m a la tm ı 
n ə z ə r i- d iq q ə t lə  
m ü la h iz ə
buyurm aqdır.
1 1 .  M ə K tə b im iz ə   g ə lə n lə r   m ə a f ə n   v ə   m ə c c a n ə n
oxuyan  u şaq ların   d ərslərin i  m ülahizə  b u y u rsa la r  xoşhal 
olacaqlar.
12.  MəKtəbimizə  tə şriffərm a  olan  əşxas  üsuli- 
cədidin  ism ini  eşidib,  ibnayi-m illətin  təh silin i  m ülahizə 
buyurm aqdan  ö trü  
məKtəbimizə 
m ü şərrəf  b u y u ru b lar, 
Cənabi-həqq cüm ləsini m üvəffəq b u y u rsu n .
13.  MəKtəbimizə  tə ş rif  b u y u ran lar,  bizlərə  iltif a t 
nəzəri ilə b ax arla r.  B izlər  də  onlara izhari-ixlas  edərİK.
14.  MəKtəbimizə  tə şrif  gətirən lər,  biz  acizlərə 
m ərhəm ət  KÖlgəsi  salıblar.  Bizlər  də  onlardan  m əm nuən 
m in n ə t p ə z ir   o lu r u q .
Dostları ilə paylaş:
1   ...   85   86   87   88   89   90   91   92   ...   95


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə