M ə h ə m m ə d t a ğ I s I d q I 0 MƏHƏMMƏd tagiYüklə 376 Kb.

səhifə9/95
tarix13.11.2017
ölçüsü376 Kb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   95

DƏRSe 
DİQQƏT
Ey  u şaq lar,  edəK biz  də  qeyrət, 
TaKİ,  təh sil  edəK  adəm iyyət.
BƏİKƏ,  bizdən  gedə bu  cəhalət, 
ÇəKməyəK  xalqdan bari-m innət. 
Keçməmiş,  Keçməmiş  v a x t-fü rsə t, 
EyləyəK,  eyləyəK  dərsə  diqqət.
Elm   təh sil  edən  oldu  ra h ə t, 
E lm sizlər 
çəKər  çox  məşəqqət.
H ər 
0
 
Kəs 
elm dən  ta p sa   qism ət, 
ÇəKməz 
a x ırd a  
hərgiz 
nidam ət. 
Keçm əm iş, 
Keçməmiş 
v a x t-fü rs ə t, 
EyləyəK,  eyləyəK 
dərsə  diqqət.
Çox  tərəqqi  tapıb  cüm lə  m illət,
Biz  də  təh sil  edəK  is tira h ə t.
Ciddü  cəhd  eyləsin  əhli-qeyrət, 
BƏİKƏ  gəlsin  ələ  elm ü  sənət. 
Keçməmiş,  Keçməmiş  v a x t-fü rsə t, 
EyləyəK, 
eyləyəK 
dərsə  diqqət.
Söyləyin  cüm lə y a rü   rəfiqə, 
V axtım ız  etsin  b ir  dəqiqə.
B ir  dəqiqə bizə  filhəqiqə,
A r tır ır   hədsiz  qədrü  qiym ət. 
Keçm əm iş, 
Keçməraiş 
v a x t-fü rsə t, 
EyləyəK,  eyləyəK  dərsə  diqqət.
Cümlə  aləm  edib  elmə  rəğbət, 
T ap d ılar  h ər b iri 
ş ə n -ş ö v K ə t.
Bu  nə  in sa n fd ır,  nə  m ü rü w ə t?  
Q onşulardan 
ç ə k ə k   b iz  
xəcalət. 
Keçm əm iş, 
Keçməmiş 
v a x t-fü rsə t, 
EyləyəK,  eyləyəK 
dərsə  diqqət.


YÜZ  İL  Y A TA N D A N   SO N R A
SÖylə,  B ayram   əm i,  sən bizə  q an d ır,
Bizim  
fİKrimizi 
açıb,  oyandır.
Yüz  il  yatdım ,  d u rd u m ,  baxdım   dünyaya, 
N əzər  saldım   dağa-daşa,  dəryaya.
Mən  y atan d a  dağ lar  dəlinm işdi,
Y erdə  dəm ir yollar  salınm ışdı.
Su  üzündə  in san  ix tiy a rı ilə,
G örünm əzdi  hərgiz  bu  q ərar  ilə.
H ər  Kəsə  desəydin,  deyərdi  olmaz,
H avada  quş  Kİmi  in san  uçanm az.
B ir bu işə baxdım ,  b ir  az  öz  işim ə,
H ey rət barm ağım ı  tu td u m   dişim ə.
B axdım   su  altm d an   çəKİlib  tellər,
Teldə  d a n ışılır  cürbəcür  d illər.
D ağları-daşları  dəlib  Keçiblər,
Həm   suyun  altın d an   yollar  açıblar,
Dağ 
Kimi 
gəm ilər  suda oynayır, 
Q ızıl-güm üş  dağdan-daşdan  qaynayır.
Y er  üzündə  in san   gəzirdi  sadə,
Quş 
Kİmi  uçurlar  ind i  havada.
M ənim   öm rüra  alıb  doxsan  yaşını,
Siz  çalışın,  ta p ın  əsrin  işin i.


ŞİKAYƏTNAMƏ
İlah i,  bu  nə  eşq,  bu  nə  m öhnətdir?
Ə nisim   g ah  behcət,  həm dəm im   gahi  m ü sib ətd ir.
Gəhi  şadəm ,  gəhi  qəm gin,  gəhi  m əsru r,  gəh  m əhzun, 
Özüm  də  qalm ışam   heyran  Kİ,  yarəb,  bu  nə  h a lə td ir?
Q iyam ət  xalq ü çü n  b ir dəfə  m əhşərdə  o lu r bərpa,
Bu  d ü n y ad a  m əni-biçarəyə  h ə r  g ü n   q iy am ətdir.
М э к а ш т  
K ü n c i-v ir a n ə , 
m əqamıın  guşeyi-vəhdət, 
Ə nisü  m unisim   d ərd ü   qəm ü  cövr,  əziyyətdir.
Səni  ta r ı,  səba,  canam m a bu  h a h   ərz  eylə,
Söylə,  a x ır y etişdim   cana,  bəsdi,  bu  nə  zillətd ir?
Q ə r a r ü   t a q ə t im  
getdi, 
tÜ K ənd i  s ə b r ü   a r a m ım ,
M əgər  rəhm   etm əsən  zalım ,  nə in sa fü   m ü rü w ə td ir ?
Nə  qədər v a r id i  tabım ,  dözərdim   dərdi-hicranə,
Dəxi  tab-təvanım   qalm ayıb,  h in g am i-rih lə td ir.
Cəfa 
ç ə K d im , 
rəhi-eşqində, 
K eçd im   h ə r   n ə  
v arım d an , 
Səni  bildim   vəfa  к аш , 
la K in  
səhv qəvlətd ir.
Cəfa 
çəK dİK cə  s ə n d ə n  
zərrəcə  incim əzəm   h ərg iz, 
ŞiKayət 
e y lə s ə m   h ə r   q ə d ə r   b ə x t im d ə n ,  ş iK a y ə td ir .


SƏ N SƏ N   PƏNAHIM
Ey padşahım ,  ey qibləgahım ,
Sənsən pənahım ,  pənahım ,  pənahım . 
Ey  dadxahım ,  üm idgahım ,
Sənsən  pənahım ,  pənahım ,  pənahım .
E ylər  həm işə  KÖnlüm  təm ənna,
O lsun v ücudun  salam ət-salam ət. 
Çıxm az  yadım dan  h ər  sübhgahım , 
Sənsən  pənahım ,  pənahım ,  pənahım ,
B əxti-büləndin  ta p sın   tərəqqi,
O lsun  cəlalın  ziyadə-ziyadə.
Qoyma 
u c a ls ın   ə fla K ə   a h ım ,
Sənsən  pənahım ,  pənahım ,  pənahım .
Bu  əhli-elm i  sən  y er  üçündə,
A rtıq  tu ta rs a n   nəzərdə-nəzərdə. 
Y oxdur b u   sözdə  heç  iştibahım , 
Sənsən pənahıın,  pənahım ,  pənahım .
M al-m ənalın,  cah-calalın,
H ərgiz  u n u tm am   duadan-duadan. 
X əllaqi-aləm   olsun  gübahım ,
Sənsən  pənahım ,  pənahım .


DOSTLARDAN  BİRİNƏ  MƏDƏNİYYƏTİN 
YAYILM ASI  HAQQINDA  YAZILM IŞ  ŞER
Gəzər baği-m əarifdən  xəbərsizlər  u la q la r 
təK ,
O dur 
Kİm, 
nəqli-daniş  payim al  olm uş  a la x la r  təK. 
O tu r  təmKİn  ilə beyti-təm əddündə  cəv ah ir  sat, 
N əd ir bu  şerbazlıq  ey  əzizim ,  d am şalaq lar  təK. 
M əcali-şerguluq  qalm ayıb biçarə  m illətdə,
Q alıbdır  vacib  işlər,  b ir-b ir  ü stü n d ə   q alaq lar  təK. 
Ə siri-cəhl  olub,  ənbayi-m illət,  dadrəs  y o x d u r, 
D eyirsən, 
Kİm 
Keçib 
A lm an  n ü fu z u n a  u la q la r 
təK. 
S ənaətdən,  tic a rə td ə n ,  əcəb bibəhrə  olduq biz,
Nə  z o rd u r,  nə  əqlü  fəhm u  mədrəK  ta ğ   d ila x la r 
təK. 
Olub  ənbayi-m illət fəhləvü  həm m alü,  həm   m u zdu r, 
B azarda,  çarsu d a  dil-dil  d o la m rla r y a la x la r 
təK . 
A çanda ruznam ə  söyləyirlər  «beynim i  qazm a», 
Qəzet  g u y a q azu x d u r,  q ışq ırırla r  q azax lılar 
təK. 
Səni Sidqi b u lu r,  b ir 
p olitİK  
dip lo m ati-sabit, 
L ətafətd ən   dəxi  h ə r  səm tə  sən  axm a b u la q la r 
təK .
Dostları ilə paylaş:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   95


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə