M ə h ə m m ə d t a ğ I s I d q I 0 MƏHƏMMƏd tagiYüklə 376 Kb.

səhifə90/95
tarix13.11.2017
ölçüsü376 Kb.
1   ...   87   88   89   90   91   92   93   94   95

15.  MəKtəbimizə  tə şrif  gətirən lər,  b izləri  eim 
 
tərbiyəyə  rəqib  görsələr,  çox-çox  m əsru r  və  xoşnud 
olacaqlar.
16.  MəKtəbimizə  tə şrif  b u y u ran lar, 
məKtəbimizin 
tərəqqisinə 
və  m ənfəətinə 
çalışanlardır. 
Belə 
böyÜK 
ne- 
m ətin  şÜKrünü  əda etməyə  lisanımız  qasirdir.
17.  MəKtəbimizə  tə şrif  b u y u ran lar,  m illətim izin 
elmə  raqib  olan larıdır.  Elmə  talib  olan  Kİmsə  alim   hesab 
olunur.
18.  Ü suli-cədid  üzrə  təsis  tapm ış 
məKtəbimizə 
təş- 
riffə rm a   olan  bəradərlərim iz  m üsəlm an  m illətin in   hər 
m illətdən  geridə  qalm ağını  bulub,  bizlərin   təhsili-elm ə 
rağib  olm ağım   görüb,  m əsrur və  xoşvəxt olacaqlar.  Zənn 
edirİK.
19.  MəKtəblmizə 
gələnlərin 
və üm um ən 
şagirdlərin 
duası  məKtəbimlzin 
vəKİlləri 
üçündür 
kI,  belə  bÖyÜK 
nem ətin  təhsilinə  səbəb 
olublar.
20.  H ər 
Kəs, 
b ir  niyyətlə  gəlib,  cüm ləsindən  razı 
və  xoşnudun.  X udavəndi-aləm   ham ısm m   əziz  və  möhtə- 
rəm   eləsin,  bəhəqqi-Məhəmməd və  aləhu.


«М эк1эЫ -ТэгЫ уэ»пш   1898-1899-си  tad ris
Шпэ  d a ir  h esd b a tı
Im rperaturi-əzəm in  tacg ü zarh q   g ü n ü n ü n   yadigar- 
lığ ın a  açılari  «MəKtəbi-Tərbiyə»nin  şag ird lərin   rəsm i  im- 
ta h a n i  b u  
Keçən 
h əftən in   zərfində  icra  olundu.  Səneyi- 
təlim iyyədə,  yəni  1898-ci  ilin   nisfindən  1899-cu  ilin   nis- 
finə  Kimi  h ə r  sin if  və  h ər  şöbədə  oxunan  d ərslərin   fehri- 
sti  tədrisi-saliyanə  dəftərinə  yazıldı.  M üəllim lərin  bu 
birillİK 
m üddətində 
çəKdiyi 
zəhm ətlər 
və 
göstərdİKİəri 
səy  və  him m ət  m eydaıü-zühurə  qoyuldu.  Ş ag ird lərin   ça- 
lışıb  səy  edənləri  və  h ər  şöbədə  zəif  və  qəviləri  və  hər 
b ir  elm dən  nə  dərəcədə  nəticə  hasil  edənləri  və  b irin ci 
şöbədən  İKİnci  şöbəyə,  İKİncidən  üçüncüyə,  üçüncüdən 
dördüncüyə,  dördüncüdən  beşinciyə  tərəqqi  edənləri  mə- 
lum   oldu.  Necə 
kİ, 
onların  h ər  b irisin in   a d la rı  aşağıda 
m əlum  və bəyan  ölunacaqdır.
«MəKtəbi-Tərbiyə=>nin  ib tid ai  binasından  indiyə 
Kİm, 
yığılan  p u lların  
və 
cəm  olan  ian ələrin   su rə ti 
 
məKtəbin  tə m irin in   m əsru fatı  və  sa ir  ləvazim atın  surət- 
hesabı  və  şag ird lərin   ücrəti-saliyanələri  və  m üəllim lərə 
verilən  məvacib  və 
məKtəbin 
sair  m əsru fatın a  d a ir  olan 
m əxarici-üm uniiyyə  bem övcibi-dəftər  məKtəbin  Kİtabxa- 
nasından  m əhfuz  və  m övcuddur 
k
İ,  onların  təfsilatın d an  
m əlum at  hasil  etdirməK  tuli-əncam   və  m övcibi-dərdi-sər 
olduğuna  lazım   görülm ədi.  Həmin  Ki, 
Keçən 
il 
məKtəbin 
230  m an at  borcu  v a r  idi.  Amma  bu  il  78  m an at  izafəsi 
m övcuddur.
Belə 
Kİ, 
m ədaxili-saliyanəsindən  m əxarici-saliyanə 
vəz  olunanda,  həm in  78  m anat izafə  mal.


MƏDAXİLİ  -SA L tY A N Ə SI
1. Cənabi-Bəhram  xandan:  -   100  m anat
2.X əzineyi-dövlətdən:  -   450  m anat
5.tdareyi-Bələdiyyədən:  -   500  m anat
4.Cənabi-H acı  Seyid  M u rtu za  M ürtəzəvi  Təbrizi-
dən:  -   40  m anat
ö.Cənabi-naçalnİK İn 
cəm  etdiyi  ianədən:  -  
300 
m a­
n a t
6 .Ş ag ird lərin  
ücrəti-saliyanəsi:  -   613  m anat 
63  m an atı  navüsuldur.
Cüm lətani;  2003  m anat.
MƏXARİCİ  -SA L tY A N Ə St
M üəllim lərin  məvacibi:  -   1131  m anat 
Xadimi-məKtəbin məvacibi:  -   96  m anat 
Y anar  xərci:  -   64  m anat 
R uznam ə və ju rn al:  -   24  m anat 
M əxarici-cüziyyə  yövmiyyə:  -   24  m anat 
Stol  -   6  ədəd:  -   16  m anat 
Cənabi-Bəhram  xanda:  -   300  m anat. 
M əxarici-m ütəfərriqə:  -   30  m anat 
Keçən  ilin   m əsru fatın ın   Kəsiri:  -   230  m anat
MƏKTƏB  ŞAGİRDLƏRİNİN  TEDADI 
CÜMLƏTANİ:  110  NƏFƏR
Təşviq  və 
təmrin 
üçün 
məKtəbə 
daxil  olan  balaca 
balalar:  17  nəfər
M übtədilərin 
birinci  sinfi: 
27  nəfər 
M übtədilərin  İKİnci 
sinfi: 
26  nəfər 
B irinci  sin fin  
birinci 
şöbəsi:  11  nəfər 
B irinci  sin fin   İKİnci 
şöbəsi: 
13 
nəfər 
İKİnci  sin fin  birinci  şöbəsi: 
13 
nəfər 
İKİnci  sin fin   İKinci  şöbəsi: 

nəfər
Cüm lətani:  110  nəfər


MÜBTƏDİLƏR  StNFİNDƏN  BİRİNCİ
ŞÖBƏYƏ  KEÇƏNLƏR
A ğa 
BəKdaşov, 
ƏləKbər  Kazım zadə,  Ə liqulu  Qur- 
banzadə,  A bbasqulu  M ahmudzadə,  K ərbəlayi  Məhəm- 
m ədqulu  M uradzadə,  A bbasqulu  bəy  Şahhüseynbəyov, 
M əm m ədhüseyn  M usazadə,  Əsgər  M ehdizadə, 
ƏləKbər 
Dabbağzadə,  H üseyn  Ism ayılzadə,  Bəylər  AdıgÖzəlzadə, 
H üseynəli  H eydərzadə,  Əsədulla 
BeKtaşov, 
M ehdi  Mu- 
radzadə,  ts ra fil  bəy  Təhmasibbəyov,  Məhəmməd  Xəlilov, 
M əm m ədquluzadə,  Əbdüləzim  R üstəm zadə,  M irəli  Mir- 
qasım zadə,  Məsum  X ətibzadə,  Məmmədhəsən  Hüseynəli- 
zadə,  Əhməd  Təhmasibəyov,  Qəhrəmanbəy  K əngərli, 
M əm m ədqulu  Nəcəfzadə,  M ahmud  Babazadə,  N əsrəddin 
bəy  K əngərli,  Vəli  N ehram i.
BİRİNCİ  ŞÖBƏDƏN  İK İN Cİ  ŞÖBƏYƏ  KEÇƏNLƏR
M əm m ədrza  M usa  Rzazadə,  Əli  K ərbəlayi  M irzəza- 
də,  Cabbar  K ələntərzadə,  Əsgər  M irməm mədzadə,  Y usif 
M ehdiquluzadə,  M əmmədrəhim  H üseynzadə,  H üseynqu- 
lu  xan  Kəlbəlibəyov,  Abbas  Üzamizadə,  tbrahim   P aşa 
K əngərli, 
H əsən  Qurbanzadə, 
H eydər  Q urbanzadə, 
M ahm udağa  K əngərli,  Məşədi  Ism ayıl  Ism ayılzadə,  Nəs- 
ru lla   N əsirzadə,  Rəcəbəli  M ustafazadə,  M ir  tbrahim  
Feyzizadə,  M ır  Bəylər  Feyzizadə,  Əsəd  Abbaszadə,  Is- 
m ayıi  Əhmədzadə,  M ir  A bdulla  Feyzizadə,  ƏU  Abbasza- 
də,  M ırzə  Əli  Əlizadə,  Cəlil  Ziyadzadə,  Y usif  ağa  Zeyna- 
labdinbəyov.  M irəhm əd  M irizadə,  M usa  Zeynalov.
İK İN C İ  ŞÖBƏDƏN  ÜÇÜNCÜ  ŞÖBƏYƏ  KEÇƏNLƏR
Əliqulu  Zeynalzadə,  Cəfərqulu  Nəcəfzadə,  Abanqu- 
lubəy  K əngərli,  Əli  Kərbəlayi  A ğazadə,  M əhəmmədpaşa 
K əngərli,  M ir  ƏləKbər  Əminov,  Əli  M əsumzadə,  Məm- 
mədKərim  H üseynzadə,  Ə lirza  Rasizadə,  M ircəfər  Seyid- 
zadə,  Ağaməmməd  Əlişzadə.
Dostları ilə paylaş:
1   ...   87   88   89   90   91   92   93   94   95


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə