M ə h ə m m ə d t a ğ I s I d q I 0 MƏHƏMMƏd tagiYüklə 376 Kb.

səhifə91/95
tarix13.11.2017
ölçüsü376 Kb.
1   ...   87   88   89   90   91   92   93   94   95

ÜÇÜNCÜ  ŞÖBƏDƏN  DÖRDÜNCÜ  ŞÖBƏYƏ 
KEÇƏNLƏR
Əsgər  M irzə  Məhəmmədzadə,  N ovruz  Məşədi  Əli 
Əsgərzadə,  N ağı  İsm ayılzadə,  tsm ayıl  Salm anzadə,  Qa- 
sım  bəy K əngənli,  Məmmədəli  M əcnunzadə,  M usa Kələn- 
tərzadə,  K azım   K ələntərzadə,  Məmmədəli  Sidqizadə,  İs- 
m ayıl A ğa Sultanov,  Y usif Hüseynzadə.
DÖRDÜNCÜ  ŞÖBƏDƏN  BEŞİNCİ  ŞÖBƏYƏ 
KEÇƏNLƏR
M ir  Həmzə  M irizadə,  Əli  K ərbəiayi  Nam azzadə, 
M əmmədəli  Əlizadə,  Məmmədnağı  Şirinzadə,  Y usif  Kə- 
ləntərzadə,  M irabbas  Seyidzadə,  Məmmədəli  K ələntərza- 
də,  Ə liqulu  bəy  K əngərli,  Zeynalabdın  K ələntərzadə, 
H eydər  BranqarsKİ,  Məşədi  ƏləKbər  N ovruzzadə,  Cabbar 
ağa V əzirzadə,  Əli  Mahmudzadə.
BEŞİNCİ  ŞÖBƏDƏN  ALTINCI  ŞÖBƏYƏ 
KEÇƏNLƏR
H acıəli  Əsgərzadə,  A bdulla  Məşədi  Ism ayılzadə, 
Əlibəy  Fərzəlibəyzadə,  H üseynqulubəy  K əngərli,  Ələsgər 
Şərifzadə.
M üddəti-tətil  3  ay,  yəni iyun  ayınm   9-dan  sentyabr 
ayinin  9-na  Kİmi  B iibarəti-axiri  səfər  ayının  11-dən  cu- 
m adi-ül  ə w ə l  ayının  9-na  Kİmi.  Ş agirdlərin  b iq ü w ə lə ri 
b u   əyyam i-tətildə  çalışıb,  hazırlaşıb, 
məKtəb 
açılan  vax- 
td a  yenə  m afövq dərəcəyə 
Keçməyə 
ix tiy a rı v a rd ır.
MəKtəbimizin  şagirdlərinə  xüsusən,  təhsili-elm ə 
nəhayət  dərəcədə  meyli  və  həvəsi  olan  m ütəəllim lərə 
necə 
Ki, 
m əlum   olunub,  yenə  m əxsusən  m əlum   olunur. 
V axt  n əd ir  və  zam an  nədən  ib arətd ir?  V axt  və  saat  və 
dəqiqə  bizim   öm rüm üzün  hissələri  və  həyatım ızın  cüzi- 
lə rid ir.  Necə 
kİ, 
az  yaxşılığı  nəzərdə  tu tm ay an   çoxunu 
nə  bilər?  Zəhmət  g ü n lərin i  fəram uş  edən  ra h a tlıq   əyya- 
m ının  da  qədrini  bilməz.  Habelə,  b ir  dəqiqənin  və  b ir 
sa a tın  bihudə  sərf  olunm ağm a diqqət  və  təəssü f etm əyən 
öm rünün  ham ısı  da  fənayə  getsə,  qədrini  və  qiym ətini 
bilm əz.  X üsusən  bu  əsri-m aarif  əsrində 
kİ, 
elm  və  məri-


f ə t   ə s r i   v ə   d a n iş   v ə   b in iş   z a m a n ı  d em əK   s iz a v a r d ır   k İ, 
g ərəK   b ir   d ə q iq ə n i  d ə  f ö v t   e t m ə y ib ,  e lm   v ə   t ə r b iy ə   t ə h s i-  
l i n ə   s ə r f   e tm ə K .  N ə   inK İ,  b ir   p a r a   s ə f e h   v ə   b iş ü u r   u şa q - 
la r   K im i  K ü ç ə lə r d ə   b o ş   v ə   Ь ек а г  
d o la n ıb ,  ə z iz   ö m r ü n ü  
v ə   q i y m ə t s i z  
v a x tın ı 
b ih u d ə   s ə r f   e d ib ,  b ö y ü y ə n d ə   t ə ə s s ü -  
f l ə   ə l i n - ə l i n ə   v ıır u b ,  « E y   v a y ,  ö m r ü m   v ə   v a x t ı m   b ih u d ə  
K e ç d i,  ö z ü m ə   b ir   e lm ,  b ir   h ü n ə r ,  b ir   s ə n ə t   K əsb  e tm ə - 
d im »   -  d e y ib ,  p e ş m a n   o lu r   v ə   p e ş m a n h q   b if a y d a   o l- 
d u ğ u n d a n   in d id ə n   h ü ş y a r   o lu b ,  e lm   v ə   m a a r if   K əsb  e t- 
məK 
ü ç ü n  
vəqt  vücud 
etməK 
r ə v a   v ə   şİK Ə stdir. 
Belə 
k İ, 
b u  
tə til 
ə y y a m ım n   m ü d d ə t in d ə   la m ə h a lə   h ə r  
gün
  b ir  
sa- 
a t  K İtab  v ə   d ə f t ə r   v ə   K a ğ ız  v ə   q ə lə m   i l ə   m ə ş ğ u l  o lm a q , 
i n s a n i   d ə r s d ə n   m ətr u K   e t m ə z . 
A na 
v ə   a n a n ın   i t a ə t i n i  
n e c ə   Ki,  m ə lu m d u r   v a c ib   b ilib ,  h e ç   b ir   v ə c h lə  
itaətsizlİK 
göstərməməK 
in s a n lıq   ş ə n in d ə d ir . 
Həm işə  məKtəbin  eh- 
t ir a m ın ı  n ə z ə r d ə   t u t u b ,  k ü ç ə   v ə   b a z a r   v ə  
m əhəllələrdə 
b ir   n ö v   i l ə   r ə f t a r  
etməK 
k İ, 
məKtəbin 
h a n ü lə r i  v ə   m ü ə l- 
l i m l ə r i   n a r a z ı 
qalm asm lar.  H ərgah 
b ir  
şagirddən  bu 
m ü d d ə t d ə   b ir  
xəlafi 
- ə d ə b   v ə   m ə K tə b in  
nizam nam əsinin 
xaricində 
b ir   n a la y iq  
hərəKət 
s a d ir   o ls a ,  m ə ş ğ u l  o lm a q , 
i n s a n i  
d ərsd ən  
mətruK 
e t m ə z . 
A ta  
v ə  
an an ın   ita ə tin i 
necə  Ki, 
m ə lu m d u r  
vacib 
b ilib , 
heç 
b ir  
vəchlə  itaətsizlİK  
g ö s tə r m ə m ə K ,  i n s a n l ı q  
şəınindədir.  Həmişə 
m ə K tə b in  
eh- 
t ir a m ın ı  n ə z ə r d ə   t u t u b ,  k ü ç ə   v ə   b a z a r   v ə  
m əhəllələrdə 
b ir   n ö v   i l ə   r ə f t a r   etm əK   k İ,  m ə K tə b in   h a m ilə r i  v ə   m ü ə l- 
l i m l ə r i  
q arazı  qalm asınlar.  H ərgah 
b ir  
şagirdən 
b u  
n ıü d d ə t d ə   b ir   x ə lə f i- ə d ə b  
və 
m ə K tə b in  
nizam nam əsinin 
xaricində 
b ir   n a la y iq  
hərəKət 
s a d ir  
olsa,  məKtəb  açılan 
vaxtda 
məKtəbə  qəbul 
edilm əyəcəKdir.
X udavəndi-aləm   bu  «MəKtəbi-Tərbiyə»nin  təsisinə 
səbəb  olanlara  və  bu  binayi-pəsəndidəyi-m ərziyənin  təş- 
Kİl  və  tə m irin in   barəsində  zəhm ət 
çəKənlərə 
və  b u   Kə- 
beyi-sibyan  olan  məKtəbin  tərəqqisinə  him m ət  göstərən- 
lərə  və  aləm i-islam iyyətin  h ər  b ir  rövnəq  etm əsinə  çalı- 
şıb  səy  edənlərə  səadəti-dareyn  əta  və  m ərhəm ət  buyur- 
sun.  X üsusən  cənabi-müəlla-əlqab  əlacah  C əfərqulu  xan 
və  cənabi-m aarifi-abad  və 
hamyi-məKtəb 
B əhram   xan  kİ, 
bu  məKtəbin  tərəqqisini  və  p işrə ftin i  h ə r  b ir  h ald a  nə- 
zərdə  tu tu b la r  к а т у а Ь   günün  və  nəşəteyn b u y u rsu n .  Vi- 
layətim izin  üm um   ağayan,  x əv atin   və  səlatin ,  əyan  və 
əşrəf  və  tü c c ar  və  əsnaf  və  əhli-Kəsəbələrini  öz  məqsudi- 
m üqəddəslərinə  faiz və nail  eləsin.
Dostları ilə paylaş:
1   ...   87   88   89   90   91   92   93   94   95


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə