M ə h ə m m ə d t a ğ I s I d q I 0 MƏHƏMMƏd tagiYüklə 376 Kb.

səhifə92/95
tarix13.11.2017
ölçüsü376 Kb.
1   ...   87   88   89   90   91   92   93   94   95

Biz  «MəKtəbi-tərbiyə»  m üəllinıləri  Kİ,  heç  b ir  ləya- 
qətim iz  olmaya-olmaya,  özüm üzü  əhli-elm  və  ru h an ilər 
siİKİnə  salm ışiq,  belə  məclisdə  öz  rəyim izə  və  ru h an i 
atalarım ıza  surəti-m əxsusədə  duagu  olmaq  lazım dır. 
İlahi!  Üləma  və  m üctəhidiniisna  əşəriyyə 
k
İ,  m ü rəw əci- 
şəriəti-nəbəviyyə  olublar  və  o lu rlar  və  olacaqlar  onlarm  
dərəcatını  a lid ir  m ütəala  və  hal  həyatda  o lan ların a  töv- 
fiqi-dareyi  və  tu li  öm r  Kəramət  və  m ərhəm ət  eləl  Rəisi- 
idareyi-ruhaniyyə  cənabi-Şeyxül-İslami-namalİKİ-Qafqa- 
ziyyə A xund  molla Əbdüssəlam A xundzadəni və vilayəti- 
m izin  üləm a  və  sadat  və  s.  əhli-elm lərini  x ü su sən ...  öz 
m ənasibi-aliyələrində b ərq ərar və  paydar  elə!
X udavəndi-ələm   cənabi  vala,  m ühübbi-elm   və  maa- 
r if   naçalnİKİmiz  J5ngel  cənablarm ı,  cənabi-podpoİKovnİK 
tvanoviç  ViçislavsKİ  ilə  günbəgün,  saatb asaat  izzət  və 
şövKət 
rü tb ə   və  m ənsəblərini  ziyadə  və  əfzun  eyləsin. 
M əclisin  iq tizasın a  görə  duayi-bənayi-öm r  və  dövləti- 
im p erato ri  ilə 
xətmi-Kəlam 
edirəm .  tlahi!  M ehriban  və 
m ərhəm ətli  olan  şahənşahi-m üəzzəm ,  im peraturi-Ə zəm  
və  əfxəm   NİKOİay  AleKsandroviç  h əzrətlərin i  afati-gün- 
bədən  m əhsun və  m əsun  elə!  Aminl


«MƏKTƏBİ-TƏRBİYƏ»  ŞAGİRDLƏRİNİN  TƏDRİS 
SALtYANƏSİNİN  FEH RİST  DƏFTƏRİ
1901-  m iladi,  1319  hicri
«MƏKTƏBİ-TƏRBİYƏ»NİN  BİRİNCİ  S İN İF  
ŞAGİRDLƏRİNİN  ƏVVƏLİNCİ  ŞÖBƏSİNİN 
TƏDRİSİ-SALİYANƏSİNİN  FEH R İSTİD IR
1900-cü  ilin  sentyabr  ayının  9-dan 
1901-ci ilin  iyun  ayının  4-ünə  Kimi
ELMt -   tLAHİ
1. 
B ism illah və  mənası
2. 
S ureyi-fatihə  və  m ənası
3. 
S ureyi-fatihənin  m əzm unu
4. 
S ureyi-ixlat,  tərcüm əsi,  m ənası  və  m əzm unu
5. 
Təm hid
6. 
D ərsdən  müqəddəm  oxunan  dua və  m ənası
7. 
Təmhid
8. 
D ərsdən  sonra  oxunan d u a və  m ənası
9. 
S urətül-əqlin beş  ayəsinin  m əzm unu
10.  S u rətü l-q əd r və  m əzm unu
11.  Məzməza  duası və  tərcüm əsi
12.  ts tin ş a f  duası və  tərcüm əsi
13.  Ü zünü  yuyanda  dua və  tərcüm əsi
14.  Sağ  əlini yuyanda  oxunan  dua
15.  Sol  əlini  yuyanda oxunan  dua
16.  B aşına m əsih  edəndə  oxunan  dua və  tərcüm əsi
17.  A yaqlarına m əsih  edəndə  oxunan  dua
18.  RuK uun  zİKri və  m ənası
19.  Səcdənin 
zİKri 
və  mənası
20. 
RuKudan  qalxanda oxunan  zİKr
21.  Q ənut  duası və  m əzm unu
22.  Təsbihati-ərbəə və  tərcüm əsi
23.  Təşəhüd və  m ənası
24.  Salam  və  m ənası
25.  A zan və  m ənası
26.  Təlbiyyat və m ənası
27.  TəKbirat və  m ənası


28.  Təmhid
29.  Təam dan  müqəddəm oxunan  dua
30.  Təm hid
31.  Təam dan  sonra oxunan  dua
32.  ?
33.  ?
34.  Ədl  və  dəlili  və  mənası
35.  N ə b ü w ə t və  dəlili və  mənası
36.  Im am ət  və  dəlili  və  mənası
37.  M iad və  dəlili və  mənası
38.  F iru i-d in   (dinin  qayda-qanunları)
39.  M üqəddəm ati-nam az,  təh arət
40.  Izaleyi-nəcasət  və  puşidəni-övrətin
41.  V axtşünas və  qiblə
42.  M üfazinati-nam az
43.  M ütəhərat
44.  B ehiştin  adları
45.  Cəhənnəmin  adları
46.  12  im am ın  adları
47.  Ərəb  ayları
48.  Cəlali  ayları
49.  R um i  ayları
50.  12 b ü rclər
51.  R us  ayları
ŞEtR  DƏRSLƏRt
1.  A sian 
ilə İKİ  öküz
2.  A yı və  siçan
3.  Q arı  və  onun  oğlu
4.  Taz
5.  M ərdim azarlıq
6.  P ad işah  və  ədib
7.  M üaviyyə və  ərəb
8.  H əzrəti-Süleym an  və  qarğa
9.  IsKəndəri-Rumi
Ф
4
İMLA  DƏRSLƏRt
4
1. 
ŞüKÜr və  səna
2. 
MəKtəbə  davam
3. 
MəKtəbə  davam  edən  şagird


4.  MəKtəbə  gee  gələn uşaq
5.  Fəhim  
və  zəKavətli 
uşaq
6.
  N ahəfim  
və  zəKavətsiz 
uşaq
7.  Ita ə tli  uşaq
8.  İta ə tsiz   uşaq
9.  A dabi-insaniyyət
10.  İnsan  ilə  heyvanın  fərqi
11.  B ir  məclisə v arid   olm ağm   qaydası
FARS  DİLİ
Ф
1.  Bəççə  (uşaq)
2.  Ş agird
3.  KudəK 
və  eynəK  (uşaq və  çeşməK)
4.  MəKtəb
5.  Əzmi-məKtəb
6.  K itab
7.  Ehtiram i-K İtab
8.  Səy
9.  K ağız
10.  Əhl  və  əyal
11.  M ehriban  qardaş
12.  R əfiqlər
13.  TamahKar  uşaq
14.  Q arğa və  qəcələ
15.  İKİbaş  Keçi
16.  U zunqulaq və  a t
17.  A dam  və  şir
18. 
Ölçüdən  Kənara  çıxmaq
19.  Qəcəiə  və  göyərçinlər
20.  Tısbağa
21.  Siçan
22.  Ş ir  və  siçan
23.  D arıxan  adam
24.  K asıb  oğlan
25.  t t  və  dilənçi
26.  SümÜK  ap aran  it
27.  Q urd və  donuz
28.  Q arğa 
və  tüİKÜ
29.  M ehtər və  at
30.  Cavan
31.  Ə nuşirəvani  -  Adil


HESAB  ELMI
1.  Hesab  elminin  tərifi
2.  Ədəd və  tedad
3.  Rəqəm və  tərqim
4.  Ədədin  qismləri
5.  4  əməllər,  cəm
6.  Mizani  -   cəm
7.  Tərh
8.  Mizani-tərh
9.  Zərb
10.Mizani-zərb
11. 
Təqsim
12. Mizani-təqsim
IS.D ua padşahı
«MƏKTƏBİ-TƏRBİYƏ»NIN  İKİNCİ 
S İN İF   ŞAGİRDLƏRİNİN  İKİNCİ  ŞÖBƏSİNİN 
TƏDRISİ-SALİYANƏSİNİN  FEH RİSTİD İR. 
1900  SENTYABR  AYININ  9-DAN  1901-Cİ  İLİN
İYUN  AYININ  4-ÜNƏDƏK
ELMt  -   İLAHİ
1.  Əhvalati-həzrəti  Əli
2.  Müxtəsər əhvali  tmam  Həsən
3.  Imam Hüseyn
4.  Imam  Zeynalabidin
5.  1 mam  Məmmədbağır
6.  tmam  Cəfər  Sadıq
7.  İmam  Musa Kazım
8.  Imam Rza
9.  Imam Məhəmməd  Tağı
10.tm am  Əli  Naği
11. 
tmam Həsən  Əsgəri
12.Qaim
13. 
Firui-din  (namaz)
14..
Dostları ilə paylaş:
1   ...   87   88   89   90   91   92   93   94   95


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə