M ə h ə m m ə d t a ğ I s I d q I 0 MƏHƏMMƏd tagiYüklə 376 Kb.

səhifə93/95
tarix13.11.2017
ölçüsü376 Kb.
1   ...   87   88   89   90   91   92   93   94   95

15.QÜSİ  b ə y a n ın d a
16. 
Təyəmmüm bəyam nda 
IT .tzaleyi-nəcasət
FARS  DİLt
1.  S irri-ilah i
2.  tn sa n  üzvləri
3.  Su
4.  S ular
5.  A yı və bağdan
6.  Çin  padşahının hərəm i
7.  Ipəyin yayxlması
8.  Qəhvə
9.  Çay
10. V ax tm  öyrənilm əsi
11.Q əm əri  ili
12.G ecələr və  gündüzlər 
IS .F ə sillə r  (bahar)
14. Yay və  qış
1 5 .P ay ız  fəsli 
lö .H e y v a n la r
17. Q uşlar
18. B alıqlar
19.Q oyun
20. 
A t və  dəvə
21. A rıla r
22. BitKİlər  (nəbatat)
23. Əbədi  dövlət
24. HəKİm  heKayəsi
25. Sədi  və  ərəb
2 6 .A h ən rü b a  (m aqnit)
2 7 .tn s a n m   heyvandan  fərqi
28. 
P adişah  və  коупэк
29.H İK m ət
30. 
A ta və  an am n  vəzifəsi
3 1 .T ərb iy at
3 2 .E lm
33.Q ənaət 
3 4 .1 sraf
3 5. Səbr
36.T am ah


37. Tərbiyədən məqsəd
38. Tərbiyənin  digər  faydaları
39. Ən 
böyÜK 
tərbiyələr
40.B eş  üzv 
hissləri 
(görməK,  eşitməK, 
danışm aq, 
dadm aq,  hiss  etmə)
4 1 .Q u rd  və  dovşan heKayəsi 
4 2 .S ay lar
43. Rəqəmlər  haqqında
44.Ə bcəd  say lan
4 5 .Т а т а Ь к а г   siçan
4 6 .Ş ir 
və  dovşan
4 7 .F ə sillə r  haqqm da
4 8 .A y la r  haqqında
49.G ecə-gündüz  haqqında
50. 
M illət və  üm m ət
HESAB ELMİ
1.  Hesab  elm inin  tə rifi
2.  Saylar
3.  Cəm
4.  Zərb
5.  Təqsim
6.  Işarələr  haqqında
7.  V ergül haqqında
İMLA  DƏRSLƏRİ
1.  Həmd  və  səna
2.  Elm  və  ədəb  haqqında
3.  N əsihət  haqqında
4.  Səbr 
və  saKİtliK  haqqında
5.  Sədaqət və  düz  dam şm aq haqqm da
6.  Y alan  və yalan  danışm aq haqqında


MÜBTƏDİ  ŞAGİRDLƏRİN  İSİM LƏRI 
BİRİNCİ  SİN İFİN   BİRİNCİ  ŞÖBƏ 
ŞAGİRDLƏRİNİN  İSİM LƏRİ
1.  ƏlƏKbər  Namazzadə  -   5,3,3,3
2.  Bəhlul  Xəlilzadə  -  5,3,3,3
3.  Yusif  Əlizadə  -   5,4,4,4
4.  Yusif  Bağırzadə  -  5,4,4,4
5.  Abbasqulu  Rasizadə  -5,4,4,4
6.  Heydər Pirməhəmmədzadə  -5,4,4,3
7.  Həsən  Qəmbərzadə  -  5,3,3,3
8.  Bəhlul  ağa Kəngərli  -   5,3,4,3
9.  Məhəmməd  Tağı Hacı  Məhəmmədzadə  -   5,5,4,4
10.Həsən  Şexzadə  -  5,3,3,3
11.Hüseynəli Heydərzadə  -   5,4,3,3
12.
 
Əsəd  Şatırzadə  -   5,3,3,3 
IS.Ə liqulu  Rasizadə  -   5,4,3,3
14.Məmməd  Məmmədzadə  -   4,3,3,3
15. 
Yusif  Sadıqzadə  -   5,3,3,3
16.  Abbas  Rzazadə  -   5,4,4,4
17.  Süleyman  ağa Kəngərli  -   5,4,4,4
18.  Kərim  ağa Allahverdizadə  -5,4,4,4
19.  Mirzəli  Əlizadə  -  5,3,3,3
20.  Abbas Abbaszadə  -   5,3,3,4
21.  ƏIəKbər Abbaszadə  -  5,3,3,3
1.  Əxlaq
2.  llah iy y at  elmi  və  şəriət  qaydaları
3.  Тйгк  dili
4.  X əttatlıq ,  hüsnü  x ətt
22.  Cabbar  Əmirzadə  -  5,4,4,4
23.  Xəlil  ağa Hacılarzadə  -  5,4,4,4
24.  Vəliqulu bəy Kəngərli  -   5,4,4,3
25.  Möhsün  Möhsünzadə  -   5,3,3
26.  Mir  ƏlƏKbər Mirzadə  -   5,3,3
27.  Əlibəy  Əzimbəyzadə  -   5,3,3
28.  Hüseynağa  Kəngərli-  -   5,3,3
29.  Məşədi  Zeynalabidin  Əhmədzadə  -   5,4.3
30.  Mahmud  Kərbəlayi  Əhmədzadə  -   5,4,4
31.  Ismayıl  Şeyxzadə  -   5,3,3
32.  Həbib  tsmayılzadə  -   5,4,4


33.  Məşədi  Əli  Dayızadə  -   5,4,4
34.  Müseyib  Məmmədzadə  -   4,3,3
35.  Məhəmməd  Rəhimzadə  -   5,4,4
36.  Tağı  Fərraşzadə -   5,3,3
37.  Fərm an  P aşa K əngərli -   5,4,4
38.  A ğa MirKəriın  M irsalehzadə  -   5,3,3
39.  A bdulla Sultanov  -   5,4,4
40.  Əsgər  Şatırzadə  -   5,3,3
41.  H eydər  Qasımzadə  -   səbəbsiz  gəlm əm işdir
42.  R za  Təhmasib  Bəyzadə  -   5,3,3
43.  Həbib  M üzəffərzadə  -   5,3,3
44.  Məşədi  Əli  Hamamçızadə  -
«MəKtəbi>Tərbiyə»nin  İKİnci  sin ifin   İKİnci
şöb ən in   şagird lərin in   adları
2.  Məmmədəli  Sidqi  zadə
3.  N ağı  İsmayılzadə
4.  Ə lirza  Rasizadə
5.  M əcnunzadə  Məmmədəli
6.  Əsgər  M irzə  Məmmədzadə
7.  M ircəfər  Seyidzadə
8.  Ə liqulu  Zeynalzadə
9.  Y usif  Kərbəlayı  Hüseynzadə
«MəKtəbi-Tərbiyə»nin birinci  sin fin in   İKİnci
şöbəsinin  şagirdlərinin  adları
1.  H üseynqulu  xan  Kəlbəlixanov -   5,3,3,3,3
2.  H üseyn Ism ayılzadə  -   5 ,3 ,4 ,4 ,3 ,4
3.  Əli  Qasımzadə  -  5 ,3 ,4 ,4 ,3 ,4
4.  Məmmədhəsən  Hüseynəlizadə  -5 ,4 ,4 ,3 ,4
5.  Əsgər  Mehdizadə  -5,3,3,3,4
6.  ƏləKbər Kazımzadə  -   5,3,3,3,4
7.  Zeynalabidin Abbaszadə  -5 ,3 ,3 ,3
8.  M ehdi  M uradzadə  -5 ,3 ,3 ,3 ,3
9.  Əli Abbaszadə  -   ne  əvilsə
1.  Əxlaq
2.  llahiyyat  elmi və  şəriət  qaydalan
3.  T ü rK d ili
4.  Hesab
5.  H üsni  x ə tt


«M əKtəbi*Tərbiyə»nin  İKİnci  sin fin in   b irin ci
şöbə  şa g ird lərin in   ad ları
1.  M ahm ud  ağa K əngənli  -   5 ,4 ,4 ,4 ,4
2.  Əsgər  M ipməmmədzadə  -5 ,4 ,4 ,4 ,4
3.  M ir  İbrahim   Feyzizadə  -5 ,3 ,3 ,3 ,3
4.  M əmmədrza  M usa  Rzazadə  -5 ,4 ,4 ,4 ,4
5.  Əsəb  R üstəm zadə  -5 ,3 ,3 ,3 ,3
6.  Rəcəbəli  Hacı  M ustafazadə  -   5,3,3,3,3
7.  Əbdüləzim  R üstəm zadə  -5 ,4 ,4 ,4 ,4
8.  Ism ayıl  Əhmədzadə  -5 ,3 ,3 ,3 ,3
9.  M əmmədqulu  M uradzadə  -   5 ,3 ,3 ,3 ,3
1 0 .N əsru lla Nəsibzadə  -5 ,3 ,3 ,3 ,3
11.M əm m ədrəhim   Hüseynzadə  -5 ,4 ,3 ,3 ,4
6.  Əxlaq
7.  llahiyyat,  şəriət  qaydaları
8.  TürK  dili
9.  F ars  dili
10.  H üsni-  x ətt
Dostları ilə paylaş:
1   ...   87   88   89   90   91   92   93   94   95


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə