M. F. Axundov adına Azərbаycаn Milli Kitabxanası; baş red. K. Tahirov; tərt edYüklə 2,8 Kb.

səhifə1/125
tarix11.04.2018
ölçüsü2,8 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   125


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YENİ KİTABLAR 
Annotasiyalı biblioqrafik göstərici  
 
 
2017 
 
№1 
 
 
 
BAKI - 2017
 
 
 
 


 
 
Baş redaktor: 
 
K.M.Tahirov, 
professor,  
 
 
Əməkdar mədəniyyət işçisi 
 
 
T
ərtibçilər:   
 
L.Talıbova,   
L.Bağırova 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yeni kitablar  2016:  biblioqrafik göst
ərici /M.F.Axundov 
adına Azərbаycаn Milli Kitabxanası; baş red. K.Tahirov; tərt. ed.: 
L.Talıbova [və b.].- Bakı, 2017.- № 1.- 343 s.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© M.F.Axundov ad
ına Azərbaycan Milli Kitabxanası, 2017 
 
  
Göst
ərici haqqında 
M.F.Axundov  adına  Azərbaycan  Milli  Kitabxanası  2006-cı 
ild
ən “Yeni kitablar” adlı annotasiyalı biblioqrafik göstərici nəşr 
etm
əyə  başlamışdır.  Vəsaiti  hazırlamaqda  məqsəd oxucu və 
müt
əxəssisləri Milli Kitabxanaya daxil olan yeni ədəbiyyatla tanış 
etm
əkdir.  
2007-ci ild
ən etibarən bu biblioqrafik vəsait rüblük hazırlanır. 
Milli  Kitabxananın  hazırladığı  “Yeni  kitablar”  annotasiyalı 
biblioqrafik göst
əricinin  bu  buraxılışında  2017-cu ilin yanvar 
ayından  mart  ayınadək kitabxanaya daxil olmuş  2361  ədəbiyyat 
öz 
əksini  tapmışdır.  Adətən  materiallar  bölmələrin daxilində 
əvvəlcə  Azərbaycan dilində, sonra rus və  xarici dillərdə  əlifba 
sırası  ilə  düzülmüşdür.  Göstəricidən istifadəni  asanlaşdırmaq 
m
əqsədi ilə  müəlliflərin və  sərlövhələrin  əlifba göstəricisi də 
verilmişdir.  
N
əşrlə  bağlı  arzu  və  rəylərini Milli Kitabxanaya bildirən 
müt
əxəssislərə əvvəlcədən öz təşəkkürümüzü bildiririk. 
 
Ünvan: AZ-
1000 Bakı şəh., Xaqani küç. 29. 
E mail: contact@anl.az 
URL: www.anl.az 
 
  
T
əbiət elmləri 
 
1.
 
K
ərimova,  B.Ə.  Həyat  bilgisi: ümumtəhsilməktəblərinin  1-ci 
sinfi  üçün  d
ərslik  /Bahar  Kərimova,  G.Ə.Mehdiyeva;  ixt.  red. 
M.H
əsənov;  rəssamı  G.Ağayev.-  Bakı:  Aspoliqraf,  2016.-  72  s.-  [Azf-
292666
2.
 
Ибрагимова, А.П. Познание мира: учебник для 2-го класса 
общеобразовательных  школ  /Айбениз  Ибрагимова,  Г.А.Мехтиева, 
С.Г.Ибрагимов;  ред.  и  пер.  Э.Азизовой;  худож.  Г.Агаев.-  Баку: 
Aspoliqraf, 2016.- 
72 с.- [3-109254]   
3.
 
Мехтиева,  Г.А.  Познание  мира:  учебник  для  3-го  класса 
общеобразовательных школ /Гюляр Мехтиева, Ф.Г.Байрамова; ред. 
и пер. Э.Азизовой; худож. Г.Агаев.- Баку: Aspoliqraf, 2016.- 96 с.- 
[3-109256, 109257]  
4.
 
Керимова,  Б.А.  Познание  мира:  учебник  для  1-го  класса 
общеобразовательных  школ  /Бахар  Керимова,  Г.Мехтиева; 
спецред.  М.Гасанов;  пер.  Э.Азизовой;  худож.  Г.Агаев.-  Баку: 
Aspoliqraf, 2016.- 
72 с.- [3-109196]  
 
Riyaziyyat 
 
5.
 
Aslan, V.  H
ər  şey  zaman  içində: Akademik Məcid Rəsulov: 
elmi-populyar roman /Vaqif Aslan; elmi m
əsl.  M.Ə.Rəsulov; red. 
Y.Ə.Məmmədov.- Bakı: Renessans-A, 2016.- 156, [2] s. 
 “Görk
əmli  adamların  həyatı”  seriyasında  olan  bu  kitab  dünya 
şöhrətli Azərbaycan riyaziyyatçısı Məcid Lətif oğlu Rəsulovun həyatı və 
yaradıcılığından bəhs edir.- [Azf-293520
6.
 
Diferensial t
ənliklərin matlab  paketində  həllinə  aid metodiki 
v
əsait: dərs vəsaiti /tərt. ed.: M.M.Səbzəliyev, N.Y.Məmmədov, 
İ.M.Səbzəliyeva; red. L.A.Qardaşova; ADNSU.- Bakı: ADNSU, 2016.- 
323, [2] s.- [Azf-293071
7.
 
Eyvazov, E.H. 
Kvant  mexanikasının  bəzi diferensial 
operatorlarının  spektral  xassələri haqqında:  riyaz.  üzrə  fəls. d-ru elm. 
d
ər. dis. avt.: 1211.01 /Elşad Eyvazov; AMEA, Riyaziyyat və Mexanika 
İn-tu.- Bakı, 2016.- 38 s.- [Ar2016/1612]  
8.
 
Əfəndiyeva, H.C. Ehtiyatlardan səmərəli istifadə modelləri və 
onların  tədqiqi: riyaz. üzrə  fəls. d-ru elm. dər. dis.: 1203.01 /Həcər  
Əfəndiyeva; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU?  Tətbiqi Riyaziyyat 
ETİ.- Bakı, 2015.- 107 s.- [DAz2015/46
9.
 
Əmirova, R.R.  Bir sinif fərq tənlikləri ilə  təsvir olunan 
idar
əetmə  məsələlərində  optimallıq  şərtləri: riyaz. üzrə  fəls. d-ru elm. 
d
ər. dis. avt.: 1203.01 /Rəsmiyyə  Əmirova;  AMEA,  İdarəetmə 
Sisteml
əri İn-tu.- Bakı, 2014.- 24 s.- [AdAz2014/575
10.
 
Hüseynov,  Ə.Ə.  Diskret riyaziyyat və  riyazi məntiq: dərs 
v
əsaiti /Ə.Ə.Hüseynov; red. A.R.Əliyev; Azərb. Dövlət Neft və Sənaye 
Un-ti.- 
Bakı: [s. n.], 2016.- Hissə 1.- 164 s.- [Azf-293219
11.
 
Hüseynov,  Ə.Ə.  Diskret riyaziyyat və  riyazi məntiq: dərs 
v
əsaiti /Ə.Ə.Hüseynov; red. A.R.Əliyev; Azərb. Dövlət Neft və Sənaye 
Un-ti.- 
Bakı: [s. n.], 2016.- Hissə 2.- 215 s.- [Azf-293220
12.
 
K
ərimov, N.B.  Birdəyişənli  funksiyaların  inteqral  hesabı:  ali 
m
əktəblər üçün dərs vəsaiti /Nazim Kərimov,  R.Ə.Amanov; elmi red. 
S.S.Mirz
əyev.-  Bakı:  Bakı  Universiteti,  2003.-  Hissə  1.-  167 s.- 
[Ar2003/1706
13.
 
Qasımov,  Q.Q.  Ədədi üsullar-2. Fərq sxemlərinin 
aproksimasiya t
ərtibinin  artırılması:  metodik  vəsait  /Qasım  Qasımov, 
V.M.M
əmmədov;  elmi  red.  S.Y.Qasımov;  Azərb. Dövlət Neft və 
S
ənaye Un-ti.- Bakı, 2016.- 68 s.- [Azf-293233, 293234]  
14.
 
M
əmmədov, O.M. Cəbrə giriş: dərs vəsaiti /Oqtay Məmmədov; 
elmi red. M.F.Mehdiyev; Az
ərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-  Bakı: 
Bakı Universiteti, 2017.- 429 s.- [Azf-294252]  
15.
 
M
ərdanov, M.C. Məktəblinin riyaziyyatdan izahlı lüğəti /Misir 
M
ərdanov, S.Mirzəyev,  Ş.Sadıqov;  elmi  red.  E.Məmmədov.-  Bakı: 
Radius, 2016.- 294 s. 
 Kitabda riyazi terminl
ərin mənası və bəzi xassələri verilmiş, imkan 
daxilind
ə, terminlərin  hansı  sözdən və  necə  əmələ  gəldiyi göstərilmiş, 
b
əzi riyaziyyatçı alimlər haqqında məlumat öz əksini tapmışdır. Kitabda 
bir  sıra  terminlərin mənası  müasir  riyaziyyat  baxımından  izah 
edilmişdir.- [Azf-293346, 293347
16.
 
Musayev,  Ə.M.  Ali riyaziyyatdan testlər: dərs vəsaiti  /Əli 
Musayev (t
ərt.); red. N.Məmmədov; Azərb. Dövlət Neft və Sənaye Un-
ti.- 
Bakı: ADNSU, 2016.- 289 s.- [Azf-293081
17.
 
Öm
ərov, S.Ö.  Ehtimal nəzəriyyəsi və  riyazi statistika: ali 
m
əktəblər üçün dərs vəsaiti /Sabir Ömərov, N.Ə.Cavadov (ön söz); elmi 
red. T.Q.M
əlikov.- Bakı: Kooperasiya, 2013.- 415 s.-[Ar2014/2753]  
Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   125


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə