M. M. Musayev


açığı,  doğrusu;  Açık  elli  sıf.  әliaçıq;  Açık  ellilik  is.  әliaçıqlıq;  Açık  kalpli  sıf.  açıq  ürәkliYüklə 3,61 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə141/171
tarix20.09.2017
ölçüsü3,61 Mb.
#871
1   ...   137   138   139   140   141   142   143   144   ...   171

334 

 

açığı,  doğrusu;  Açık  elli  sıf.  әliaçıq;  Açık  ellilik  is.  әliaçıqlıq;  Açık  kalpli  sıf.  açıq  ürәkli; Açık kalplilik is. Açıqürәklilik; Açım, açış is. açılış vb.” (Musaoğlu 2004: 279-281). 

 

“KISALTMALAR 

açık.   


 

açıqlama 

 

 

açıklama avto.    

 

avtomobil  

 

otomobil anat.   

 

anatomiya  

 

anatomi antrop.  

 

antropologiya    

antropoloji 

Ar. 

 

 әrәb   

 

 Arap 

arxit.   

 

arxitektura  

 

mimarlık ask. 

 

 asker işi 

 

 asker 

astr. 


 

 

astronomiya    

astronomi 

b. e. ә.  

 

bizim eradan әvvәl   milat’tan öncә 

bağ.   


 

bağlayıcı 

 

 

bağlaç biol.   

 

biologiya  

 

biyoloji biokim. 

 

biokimya  

 

biyokimya bot. 

 

 botanika 

 

 botanik 

coğr.   


 

coğrafiya 

 

 

coğrafi e. s. 

 

 eramızdan sonra 

 

milat’tan sonra Edil.   

 

mәchul   

 

edilgen Ed.  

 

 әdәbiyyat 

 

 edebiyat 

eş. 


 

 

omonim  

 

eşsesli geol.    

 

gelogiya  

 

jeoloji geom.   

 

geometriya  

 

geometri is.  

 

 isim 

 

  

isim 


kar.    

 

qarşılığı  

 

karşılığı hlk.    

 

danışıq dilindә  

halk ağzında 

qram.    

 

qrammatika    

gramer 


dan.    

 

danışıq dilindә  

halk ağzında 

dәn.//den.  

 

dәnizçilik  

 

denizçilik dial.    

 

dialektologiya   

dialektoloji 
335 

 

dipl.     

diplomatiya   

 

diplomasi v.s 

 

 vә sairә 

 

 vesaire, vb. 

zool.    

 

zoologiya  

 

zooloji b.//bkz.  

 

baxın    

 

bakınız q.  

 

 qarğış   

 

 kargış  

komp.   


 

kompüter  

 

 

bilgisayar cәm. ş.  

 

cәm şәkli  

 

çoğul şekli linq.    

 

linqvistika  

 

lengüistik riy.//mat.  

 

riyaziyyat  

 

matematik meteor.  

 

meteorologiya   

meteoroloji 

mәs.    

 

mәsәlәn  

 

örneğin mif.//mit.  

 

mifologiya  

 

mitoloji mus.    

 

musiqi   

 

müzik mәc.//mec.    

mәcaz mәna   

 

mecaz anlam nsz.    

 

tәsirsiz feil  

 

nesne almayan fiil ped.    

 

pedaqoqika  

 

pedagoji poliqr.   

 

poliqrafiya  

 

matbaaçılık psixol.//psikol.  

psixologiya 

 

 

psikoloji sosiol.   

 

sosiologiya  

 

sosyoloji s.  

 

 sifәt   

 

 sıfat 

tar.  


 

 

tarix    

 

tarih tex.//tek.  

 

texnika   

 

teknik texnol.  

 

texnologiya  

 

teknoloji hüq.    

 

hüquq    

 

hukuk Far.    

 

fars  

 

 Fars 

farm.    

 

farmokologiya   

farmokoloji 

fiz.  

 

 fizika   

 

 fizik 

fiziol.   

 

fiziologiya  

 

fizyoloji  f.  

 

 feil 

 

  

fiil 


fәl.//fel.  

 

fәlsәfә   

 

felsefe Fr. 

 

 fransız  

 

 Fransız 


336 

 

kim.     

kimya   


 

 

kimya şaxm.   

 

şaxmat   

 

satranç zf.  

 

 zәrf 

 

  

zarf 


var.    

 

variant   

 

varyant  

□  İşareti,  sabit  birleşmeli  kelime  kalıplarına,  ◊  işareti  ise  deyimlere  işaret  etmektedir.” 

(Musaoğlu 2010:161162).   

 

  

 

3.1. TӘCRÜBӘ-ӘLAVӘ  

 

Azәrbaycan türkcәsi-Türkiyә türkcәsi atalar sözlәri lüğәti

*

 

 

 

 

A  

Abad kәnd tüstüsündan bәlli olar.  

Abat köy dumanından belli olur.  

 

Abdal at mindi, özünü bәy sandı.  

Aptal ata binmiş, kendini bey sanmış.  (Aptal ata binerse bey oldum sanır, şalgam aşa girerse yağ oldum sanır). 

  

Abdal düyündәn-toydan, uşaq oyundan usanmaz.  

Aptal düğünden-toydan, çocuk oyundan usanmaz.  

                                                 

*

  Sözügedәn  bölüm  müәllifin  1975-ci  ildә  Türkiyәdә  yayımlanan  “Türkçe  Açıklamalı  Azerbaycan  Atasözleri” (1995:11-42) kitabında qismәn yer almışdır. Ancaq kitab sonradan tәkmillәşdirilәrәk yenidәn hazırlanmış vә kitaba 

yeni atalar sözlәri әlavә edilmişdir.  Burada verilәn atalar sözlәri dә mәhz kitabın yeni nüsxәsindәndir.  
Yüklə 3,61 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   137   138   139   140   141   142   143   144   ...   171
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə