M. M. MusayevYüklə 3,61 Mb.

səhifə75/171
tarix20.09.2017
ölçüsü3,61 Mb.
1   ...   71   72   73   74   75   76   77   78   ...   171

184 

 

Şeka Yu. V. 2009, Rekonstrüksiyon Prensipleri.–Dil Araştırmaları. Uluslararası Hakemli Dergi, Sayı: 4 Bahar, s.125-134. Mәqalә “Алтайские языки и восточная филология, Москва, 

Восточная  Литература  РАН,  2005,  519  с.”  adlı  topludan  götürülәrәk  rus  dilindәn  türk  dilinә 

tәrәfimizdәn tәrcümә olunmuşdur.  

Шербак  A.  M.  1966,  О  характере  лексических  взаимосвязей  тюркских, 

монгольских и тунгусо-маньжурских языков.–Вопросы Языкознания, No 3.  

Шербак A. M. 1971, Сравнительная фонетика тюркских языков, Изд-во “Наука”, 

Ленинградское Отделение.  

Шербак  A.  M.,  Очeрки  пo  сравнительнoй    морфологии  тюркских  языкoв  (Имя) 

1977; (Глaгoл) 1981; (Наречие, служебные части речи, изобразиельные слова) 1987, Изд-во 

“Наука”, Лeнингрaдское Oтделение.  

Şirәliyev M. Ş. 1968, Azәrbaycan dialektologiyasının әsasları, Bakı, “Maarif”.  

Татарская  грамматика  1993,  T.  I,  552  с,  T.  II  396  с,  T.  III,  1992,  488  с,  Казань, 

Татар. Книжное Изд-во.  

Tatarca-Türkçe  Sözlük,  Ahmet  Veli  Menger  Vakfı  Yardımıyla  basılmıştır,  22  bin 

civarında kelime verilmiştir, “İnsan” Yayınevi, Kazan-Moskva, 1997.  

Tekin  T.  1968,  A.  Grammar  of  orkhon  turkic.  İndiana  University  publications.  The 

Hague  (Uralic  and  altaic  Series.  Vol.  69).  Türkcәsi:  Orhon  Türkçesi  Grameri,  Türk  Dilleri 

Araştırmaları Dizisi: 9, İsstanbul, 2003, 272 s. 

Tekin T., Ölmez M. 2003, Türk Dilleri, Giriş. Yıldız, Dil ve Edebiyat 2, 196 s. 

Тенишев Э. Р.  1976a, Строй саларского языка.  Москва  “Наука”, 576 с.    

Тенишев Э. Р.  1976b, Строй сарыг-югурского языка.  Москва  “Наука”, 307 с. 

Тенишев Э. Р. 1988, Принципы составления исторических грамматик и историй 

тюркских литературных языков.–Советская тюркология, № , с. 67-78.  

The  Turkıc  Languages  1998,  EDITEDRY  Lars  Johanson  and  Éva  Á.  Ccató,  London 

And NEW YORK 474 s.  

Турниязoв  Н.  К.  1987,  К  вoпрocу  o  cинтаксичecкoй  дeривaции  гипoтaкcиca  (на материале coврeмeннoгo узбecкoгo  языкa). –Советская Тюркология, № 6, с. 111-115. 

Türkçe-Tatarca  Sözlük,  Ahmet  Veli  Menger  Vakfı  yardımıyla  basılmıştır,  20  bin 

civarında kelime ve ifade verilmiştir. “İnsan” Yayınevi, Kazan-Moskva, 1998. 185 

 

Türkçe-Kırgızca Sözlük, 50.000 kelime, Hazırlayan: Gülzura Cumakunova, Kırgızıstan-Türkiye Manas Üniversitesi Yayınları, Bişkek, 2005, 999 s. 

Türkçe-Rusça Sözlük, 48 000 kelime, Москва,  Изд-вo “Русский Язык”, 1977, 966 s.   

Türkçe Sözlük, 10. Baskı, Türk Dil Kurumu, Ankara, 2005, 2244 s. 

Türkmen diliniň grammatikasy. Morfologiýa, Aşgabat, “Ruh”, 2000, 608 s.  

Türkmen  diliniň  sözlüği,  Türkmenistan  SSR  Ylymlar  Aĸademiýasının  Neşriýatı, 

Aşgabat, 1962.  

Türkmençe-Rusça  Sözlük,  Takmınan  400000  söz,  Москва,  Изд-вo  “СОВЕТСКАЯ 

ЭЦИКЛОПЕДИЯ”, 1968.  

Türkmence-Türkçe Sözlük, Hazırlayanlar: Talat Tekin, Mehmet Ölmez, Emine Ceylan, 

Zuhal Ölmez, Süer Eker, Ankara 1885. 

Тюркская лексикология и лексикография,  Москва, 1971.  

Умаров  Э.  А.  1970,  Фразеологические  словари  тюркских  языков.–Советская 

Тюркология, № 5, с. 121-124. 

Ураксин  З.  Г.  1981,  Лексикографическая  разработка  фразеологии  тюркских языков. –Советская Тюркология, № 3, с. 39-46. 

Uğurlu,  Mustafa  2004,  Türk  Lehçeleri  Arasında  Kelime  Eş  Değerliği.–Bilig,  Türk 

Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 29, s. 30-39. 

Uzun, Nadir Engin 2000, Ana Çizgileriyle Evrensel Dilbilgisi ve Türkçe, İstanbul. 

Uzun, Leyla Subaşı 1995, Orhon Yazıtlarının Metindilbilimsel Yapısı, Ankara, 176 s. 

Uzbek tili grammatikası, Toshkent, 1969, Fan.  

Uzbek Tilinin İzoxli luğati, İkki Tomli, 60000 suz ve birikmasi, I, II, Москва,  Изд-вo 

“Русский Язык”,  1981.  

Üstünova, Kerime 1998, Dede Korkut Destanları ve Cümleden Büyük Birlikler, İstanbul, 

380 s.  


Veyselli F. Y. 2008, Azerbaycan Türkçesi Fonetiği, Kültür Ajans Yayınları, Ankara, 176 

s. Kitab Azәrbaycan türkcәsindәn Türkiyә türkcәsinә tәrәfimizdәn çevrilmişdir. 

Вернер  Г.  К.  1972,  Проблема  происхождения  фарингализации  в  тувинском  и 

тофаларском языках. –Советская Tюркология, № 5, с. 17-24.  186 

 

Виноградов  В.  В.  1977,  Основные  понятия  русской  фразеологии  как лингвистической дисциплины. –Избранные труды. Лексикология и лексикография, Изд-во 

“НAУКА”, Москва. 

Владимирцов В. Ю., Поппе Н. Н. 1924, Из области вокализма монголо-турецкого 

праязыка.–ДАН, сер. 8. 

Βoпрocы  грамматики тюркских языкoв 1958, Издaтeльcтвo AН  Кaзaxcкoй CCР, 

Aлмa-Aтa.   

ЯЗЫКИ НАРОДОВ  СССР 1966, Тюркские языки,  Москва “Наука”. 

ЯЗЫКИ МИРА 1997, Тюркские языки, Издатель. Дом “Кыргызстан” Бишкек, 542 

с.  

Юхансон  Л.  1987,  Определенность  и  актуальное  членение  в  турецком  языке.  –в сб. Новое в зарубежной лингвистике. XIX, Проблемы  современной тюркологии, Москва: 

Прогресс. 

Закиев М.З. 1984, Тюркской морфонологии.–Советская Тюркология, № 1. 

Закиев  М.  З.  1963,  Синтаксической  строй  татарского  языка.  Казань:  Изд-во 

Казанского ун-та, 464 с.  

Zakiyev  M.  Z.  2002,  Tatarlar  ve  Tatar  Etnoniminin  Anlamı  Üzerine.  İdil  Tatarlarının Eski  Etnonimlerinin  Etimolojisi  Üzerine.  –“Mehman  Musaoğlu.  Türkolojinin  Çeşitli  Sorunları 

Üzerine  Makaleler-İncelemeler,  T.  C.  Kültür  Bakanlığı  Yayınları,  Ankara,  s.  277-292”. 

Sözügedәn mәqalәlәr M. Z.  Zәkiyevin  “Татары:проблемы истории  и языка (сборник статей 

по проблемам линвоистории, возрождеия и развития татарской нации), Казань 1995, с. 247-

267” кitabından götürülәrәk rus dilindәn türk dilinә tәrәfimizdәn tәrcümә olunmuşdur.  

Зaĸиeв  М.  З.  1963,  Синтаксической  строй  татарского  языка.  Казань:  Изд-во 

Казанского ун-та, 464 с.  

Zemahşerî (Ebu’l-Ķāsım Cārullāh Mahmud Bin ‘Omar Bin Muhammed Bin Ahmed Ez-

Zamahşari  El-Hvarizmi)  1993,  Mukaddimetü’l-Edeb.  Hvarizm  Türkçesi  ile  Tercümeli  Şuşter 

Nüshası, Giriş, Dil Özellikleri, Metin, İndeks, Hazırlayan: Nuri Yüce, 2. Baskı, Türk Dil Kurumu 

Yayınları, Ankara, 223 s.  

Dostları ilə paylaş:
1   ...   71   72   73   74   75   76   77   78   ...   171


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə