Mad dd n n s mYüklə 9 Kb.

səhifə1/45
tarix18.05.2018
ölçüsü9 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   45


MAD DD N N S M
SEÇ LM
S RL R
Birinci bölüm 
                        
Q Z LL R


___________________________________________________________________ 
www.ocaq.net
                                                                                                           
M rh ba, xo  g ldin, ey ruhi r vanım, m rh ba! 
Ey  k rl b yari- irin, lam kanım, m rh ba!
Çün l bin cami-C m oldu n fxeyi-ruhülqüdüs, 
Ey c milim, ey c malim, b hrü kanım, m rh ba! 
Könlüm  heç s nd n özg  n sn  layiq görm dim, 
Sur tim,  qlim, üqulim, cismü canım, m rh ba!
Ey m l k sur tli dilb r, can f dadır yoluna, 
Çün dedin l hmik  l hmi, qan  qanım, m rh ba! 
G ldi yarım naz il , sordu, N simi, nec s n? 
M rh ba, xo  g ldin, ey xırdad hanım, m rh ba! 
* * *
ol l bi  irin , yar b, g r k r ders m, nola? 
ol gün  t l tli ay  g r q m r ders m, nola? 
Ad mi növind  mislin görm di dövri-f l k.
ol c h td n g r sana xeyrül-b
r ders m, nola? 
ol gül üzr  da ılan nb r sif tli sünbül ,
nb rin reyhan  c b, ya mi ki-t r ders m, nola? 
Bilm y n e qin t riqin h r x b rsiz qafil ,
Çün hiday t bulmamı , g r bix b r ders m, nola? 


___________________________________________________________________ 
www.ocaq.net
                                                                                                           
S nsiz, ey cani-cahan, bir pula d ym z kainat, 
Heç  d ym z n sn y  g r ol q d r ders m, nola? 
G r üzin ayin gör n , ey cahanın fitn si, 
übh siz h qqi gör n sahibn z r ders m, nola? 
Kim ki, h qqi p rd siz üzünd , ey can, görm di. 
Bib sir tdir, g r an  bib s r ders m, nola? 
Zülfü rüxsarındır, ey can, sureyi-nurü düxan, 
G r bu m nid n ana  amü s h r ders m, nola? 
Nuri-imandır camalın kim ki, s dd qna dem z, 
Kafirü mü rikdir, an  div  g r ders m, nola? 
Çün N siminin m qamı Qaf imi nqamisal, 
ol mü lla q dr  g r ari göh r ders m, nola? 
* * *
Nuri-t c lli  öl si dü dü  z ld  alına, 
Gözl rimin bu r ng il  ya ı boyandı alına. 
H m möcüzati  hm din gözl ri sehridir anın, 
R hm ti-h q bu cadunun ümm tin  vü alına. 
C hd ed r m ki, alin  könlümü verm y m, v li, 
H m bilir m ki, aqib t alin  könlüm alına. 
Kims g rçi ist m z dü m gi fitn y , v li, 


___________________________________________________________________ 
www.ocaq.net
                                                                                                           
ükr edir m ki, dü mü m al  gözünün-alına. 
Dü dü N siminin ba ı zülfü kimi aya ına, 
Dü li can gözü anın b dri-mü mm m alına. 
* * *
A iq b la yolunda g r k kim, h mul ola, 
M uq d n ana n  g lürs , q bul ola. 
Gerç k mühibb  cövrü c fa çünki yar ed r
Neçün c fad n incin , q md n m lul ola? 
Nazü n imü i r ti-cavid içind dir, 
Dilb rd n ol könül ki, muradı hüsul ola. 
H r a iqin ki, yar il  oldu ç ravü çün, 
Arif qatında adı anın bülfüzul ola. 
irin h lav t ol yemi  imi  ki, sidr si, 
Zatında xub xilq tü irinüsul ola. 
Yoxdur n sibi e qi-h qiq td n, ey könül, 
ol kims nin ki, mür idi naqisüqul ola. 
Ey xaliqin  man tini zaye eyl y n,
Layiqdir ada ol ki, zülum n-c hul ola. 
G r rh ed rs m ay ti-hüsnün kitabını,
H r bab içind  f slin  yüz min füsul ola. 


___________________________________________________________________ 
www.ocaq.net
                                                                                                           
Merac  çıxdı ruhi-N simi Buraq il n, 
ol la d n n  faid  kim, la-z lul ola? 
* * *
V chind  peydadır s nin nvari-zati-kibriya, 
Ol nur  qar ı daima  rm nd dir  msüzzüha. 
Leyli c malından cüda M cnun kimi s rg t y m
F rhadivar ist r könül  irin doda ından  fa. 
Cami-müs ffad n m n  saqi içirdi bir q d h, 
Sufi n  bilsin m n nec  ol camd n buldum s fa. 
H r kim ki, tovhid  hlidir, ol didü vadid  hlidir, 
Ruzi- z ld n ta  b d ist r kamali-münt ha. 
Eyn l-y qin h q sirrin  idrak ed n insan m n m,
Ey m rif td n bix b r, insafa g lgil, biriya. 
Canı, cahanı s nsizin neyl r N simi x st dil
S nd n müdam ehsan umar, çün kim, g dadır bin va. 
* * *
H r kim ki, baxa bir d m dilb r qa ı yasına, 
Nav kl rin  qar u ya can tuta, ya sin .


___________________________________________________________________ 
www.ocaq.net
                                                                                                           
Dedim s n , ya naseh, yar t rkin ed  bilm n.
Bil do ru bu sözümnü sınamavü ya sına. 
Bimari-q mi-e qin timar il  önülm z, 
Yar b, nola bir sorsan bu hal ti-yasina. 
Da  alubani dilb r, könlüm  i sin atar. 
Qar u tutaram,  i  bilm m qala ya sına. 
Qa ı yayını qurmu , qanımı tök r billah. 
nanmaz is n baxgil qolları boyasına. 
M hbubi-dilaramsan bir bax mana s n, yar b,
Yar b, dil r m s nd n bu sureyi-yasina. 
X st  N simi, yarın hvalını heç sormaz, 
Sorma ına çün g lm z, barı g l  yasına. 
* * *
Ba ını top eyl gil, gir v hd tin meydanına, 
Ey könül, mü taq is n g r zülfünün çovkanına. 
A iqin qanil  oynar dilb rin simin  li, 
Ey yalançı a iq,  bs m, girm  canın qanına. 
Ç km y n e qin b lasın, görm y n hicrin q min 
D rdi d rmansızdır anın, çar  yox d rmanına. 
Canını qurban ed ndir yar içün gerç k hid. 
Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   45


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə