Magistratura məRKƏZİ Əlyazması hüququndaYüklə 0,61 Mb.
səhifə6/6
tarix14.09.2018
ölçüsü0,61 Mb.
1   2   3   4   5   6

Qeyd: 0KCF≤0.4- zəif mövqe; 0,5 KCF≤0.07- orta mövqe; 0.8 KCF≤1.0-güclü mövqe

Yuxarıdakı nəticələrə əsaslanaraq ticarət sahələri müəssisələrinin bazar dəyərinin proqnoz göstəricilərini təhlil etmək olar ( Cədvəl 5.5 ):

.

Cədvəl № 5.5Ticarət sahəsi subyektlərinin bazar dəyərinin proqnoz hesablaması

(mln. manat) [44]

Müəssisənin

adı


Gözlənilən mənfəət

Bazar dəyəri

Hipotetik dəyər


P2-P1


Şirkətin əlavə bazar dəyəri

Mt

P1

P2
P

А. Xaricdən investisiya qoyulan müəssisələr:

1. Ticarət

12,9

81,3

91,1

91,1-81,3

9,8

2. Xidmətlər

15,4

18,5

22,4

22,4-18,5

3,9

3. Topdansatış

70,1

35,0

38,1

38,1-35,0

3,1

4. Qida

9,4

10,3

12,3

12,3-10,3

2,0

B. Yerli müəssisələr

1. Ticarət

18,8

116,6

125,1

125,1-116,6

8,5

2. Xidmətlər

9,3

13,9

15,6

15,6-13,9

1,7

3. Topdansatış

9,6

38,6

41,3

41,3-38,6

2,7

4.İaşə

12,6

13,7

15,2

15,2-13,7

1,5

Beləliklə, qeyd etmək lazımdır ki, strateji marketinq-menecmentinin məqsədlı proqnoz göstəriciləri, innovasiya tutumlu layihələrin real və potensial bazar dəyərini əks etdirən müasir iqtisadi-riyazi üsullarla əldə edilmiş göstəricilərdən istifadə istehlak bazarının kompleksli və sistemli təhlilinin effektivliyini xeyli dərəcədə artırmış ola bilər.N Ə T I C Ə
Həyata keçirilmiş dissertasiya tədqiqatı işin əsas elmi, nəzəri, metodoloji və əməli nəticələrini təhlil etməyə imkan yaradır.

Əsas nəticə və təkliflər istehlak əmtəələri və xidmətləri bazarında yerli və beynəlxalq təcrübənin, həmçinin praktiki hesablamaların analitik bazasına əsasən verilmişdir:

1. İstehlak əmtəə və xidmətləri bazarının elmi-nəzəri aspektlərinin sistemliv təhlili göstərir ki, o, əmtəə bazarlarında mühüm və başlıca yer tutur və mürəkkəb iqtisadi kateqoriya kimi qəbul olunur.

Əmtəə bazarının əsas şərtlər sistemi, qanunauyğunluq və prinsipləri bütövlükdə istehlak əmtəələri və xidmətləri bazarında öz təsirini göstərməkdədir. Eyni zamanda, istehlak əmtəə və xidmətləri bazarı öz spesifik xüsusiyyətlərinə də malikdir.

İstehlak əmtəə və xidmətləri bazarının təhlili sistemli, habelə kompleksli və metodiki şəkildə aparılmalıdır.

2. Hazırkı durumda dövlət və bazar səviyyəsində bazar idarəetmə strategiyasının dəqiq nisbətinin müəyyənləşdirilməsi və işlənilməsi məqsədəuyğundur.

Həmin nisbət menecmentdə mərkəzləşdirmənin optimal səviyyəsini, istehlak əmtəə və xidmətləri bazarında qəbul olunan idarəetmə qərarlarının qəbulunda əksini tapmalıdır.

3. Dissertasiya işində istehlak əmtəə və xidmətləri bazarının bir sıra çətinliklərinin həll olunmasında müasir iqtisadi-riyazi üsullardan istifadənin yüksək effektivliyi nümayiş olundu.

4. İşdə iqtisadiyyatın müxtəlif sahələrini birləşdirə bilən qurumlararası strukturun formalaşmasının zəruri olması barədə nəticə əldə olundu.

Bununla belə, təklif olunan həmin strukturun fəaliyyətinin effektiv şəkildə təşkilinə dair konkret sistemli məzmunlu təkliflər irəli sürüldü.

5. Dissertasiya işində rəqabət mühitinin istehlak əmtəə və xidmətləri bazarının kəmiyyət və keyfiyyət göstəricilərinə bilavasitə təsir imkanlarının miqyasının ölçülməsinə dair konkret nəticələr əldə olunmuşdur. Həmçinin, bu göstəricilər əsasında istehlak əmtəə və xidmətləri bazarının mümkün perspektivlərini xeyli dərəcədə müəyyən etməyin mümkünlüyü qeyd olunmuşdur.

Beləliklə, qeyd etmək lazımdır ki, istehlak əmtəə və xidmətləri bazarının bütün sistemli elementlərinin analitik göstəriciləri Azərbaycan Respublikasında istehlak əmtəə və xidmətləri bazarında xeyli dərəcədə problemlərin mövcud olmasını, eyni zamanda bu bazarda inkişaf dinamikasının olmasını və perspektivdə dayanıqlı inkişafının mümkünlüyünü bildirməyə əsas verməkdədir . Bütün bunlar dissertasiya işinin həyata keçirilməsi zamanı tətbiq edilən sistemli təhlillər nəticəsində əldə ounan müvafiq göstəricilərdə öz əksini tapmışdır.İSTIFADƏ OLUNMUŞ ƏDƏBIYYAT SIYAHISI

1. Quliyev F. Ərzaq bazarının tənzimlənməsinin prioritet istiqamətləri. Avtoreferat. 2006.

2. Aaker D. Strateji bazar idarəetməsi. 2007.

3. İbrahimov L. Əmtəə bazarının infrastrukturu. 2001.

4. Bayramov Ə. İnhisarizm. 2002.

5. Baqrova V. Yerli özünüidarəetmə sistemində sahibkarlığın inkişafı. 2000.

6. Anurin V., Muromkina İ., Yevtuşenko Y. İstehlak bazarının marketinq tədqiqatları. 2004.

7. İvanov Q. Ticarətin iqtisadiyyatı. 2007.

8. İtuell J., Xill P. İqtisadi nəzəriyyə. 2004.

9. Harvey J. İqtisadiyyatı öyrənirik. 1997.

10. Nikolayeva İ. İqtisadi nəzəriyyənin əsasları. 2001.

11. Volkov O., Devyatkin O. Firma( müəssisə) iqtisadiyyatı. 2006.

12. Braqin L., Danko T. Ticarət işi: iqtisadiyat və təşkilat. 1999.

13. Abryutina M. Ticarət fəaliyyətinin iqtisadi təhlili. 2000.

14. Lazarev İ., Xija Q., Lazarev K. Yeni informasiya iqtisadiyyatı və şəbəkə inkişaf mexanizmləri. 2006.

15. Daqlas K. Nort. İqtisadi və sosial institut və sistemlərin nəzəriyyəsi və tarixi. 1993.

16. Portnoy M. Dövlət və bazar: amerika modeli. 1999.

17. Qembl P., Stoun M. İstehlakçılarla əlaqələrin marketinqi. 2002.

18. Menninq N. Dövlət idarəetməsinin islahatı:beynəlxalq təcrübə. 2003.

19. Kulikov L. İqtisadi nəzəriyyə. 2006.

20. Qerasimenko V. Keçid iqtisadiyyatının nəzəriyyəsi. 1997.

21. Menkyu Q. Ekonomiks prinsipləri. 1999.

22. Makkonel N., Bryu S. Ekonomiks:prinsiplər, problemlər və siyasət. 1992.

23. Çirkin V. Dövlət idarəetməsi. 2002.

24. Derqaçov D., Vardomski L. Regionşünaslıq. 2004.

25. Vesnin V. Menecment. 2007.

26. Kreysberq M. ABŞ:idarəetmədə sistemli yanaşma. Sənaye müəssisələrinin təcrübəsi. 1984.

27. Orexov N. İqtisadiyyatda riyazi üsullar və modellər. 2004.

28. Sajina M., Çibrikov Q. İqtisadi nəzəriyyə. 2002.

29. Kamtseva N., Polyakov V. Marketinq tədqiqatları. 2006.

30. Daynenko A. Dünya inkişafının iqtisadi amilləri. 2007.

31. Qradov A. Firmanın iqtisadi strategiyası. 2000.

32. Kotler F., Armstronq Q. Marketinqin əsasları. 1999.

33. Kuşlin V. Sahibkarlığın iqtisadiyyatı. 1998.

34. Azərbaycan sənayesi. Statistik məcmuə. ARDSK. 2008.

35. Rodionova İ. Dünya iqtisadiyyatı. 2005.

36. Azərbaycanın statistik ğöstəriciləri. ARDSK. 2008.

37. Azərbaycanın statistik ğöstəriciləri. ARDSK. 2012.

38. Azərbaycanın statistik ğöstıriciləri. ARDSK. 2016.

39. Porter M. Beynəlxalq rəqabət. 1993.

40. Petroviç M. İstehlak bazarının dövlət tənzimlənməsinin sosial-iqtisadi mexanizmi. Avtoreferat.2002.

41. Dvas Q. Etibarlılıq nəzəriyyəsi üzərində qurulmuş regional iqtisadiyyatın idarə edilməsi. 2005.

42. Hey D., Morris D. Sənayenin təşkili nəzəriyyəsi. 1999.

43. Rubinskaya E. Xarici iqtisadi fəaliyyətin idarə edilməsi. 1998.44.www.azstat.gov.az


1


2

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə