«magistratura mərkəzi»Yüklə 397,1 Kb.
səhifə1/5
tarix30.12.2017
ölçüsü397,1 Kb.
#18746
  1   2   3   4   5

Azərbaycan respublikası təhsil nazirliyi

Azərbaycan dövlət iqtisad universiteti

«magistratura mərkəzi»

Əlyazması hüququnda

Məmmədov Məmmədşah Əliheydər oğlu

(magistrantın s.a.a.)

«Üfürmə üsulu ilə istehsal olunan şüşə mallarının bəzi istehlak xassəlrəinin ekspertizası» mövzusunda


Magistr dissertasiyası


Ixtisasın şifri və adı

060644

Istehlak mallarının ekspertizası və marketinqi

Ixtisaslaşma
Istehlak mallarının keyfiyyət ekspertizasıElmi rəhbər Magistr proqramının rəhbəri

(a.s.a., elmi dərəcə və elmi ad) (a.s.a., elmi dərəcə və elmi ad)Dos.M.A.Babayev
Dos.M.A.Babayev


pроф. Я.П.Щясянов


Kafedra müdiri

(a.s.a., elmi dərəcə və elmi ad)


Bakı – 2016

Mündəricat
Səh.

Giriş

3

fəsil I. nəzəri hissə
1.1.

ŞÜŞƏ VƏ ONUN İSTEHSALI HAQQINDA ANLAYIŞ

7

1.2.

ÜFÜRMƏ ÜSULU İLƏ İSTEHSAL OLUNAN ŞÜŞƏ QABLARIN İSTEHSALININ KEYFİYYƏTƏ TƏSİRİ


10

1.3.

ÜFÜRMƏ ÜSULU İLƏ İSTEHSAL OLUNAN ŞÜŞƏ QABLARIN KEYFİYYƏTƏ TƏSİRİ


14

fəsil II. təcrübəvi hissə
2.1.

ŞÜŞƏ QABLARIN ÇEŞİD EKSPERTİZASI

19

2.2.

ŞÜŞƏ QABLARIN ISTЕHLAK XASSƏLƏRININ FОRMALAŞMASINDA NAXIŞLANMANIN RОLU


30

2.3.

ŞÜŞƏ QABLARIN KEYFİYYƏT ŞƏRTLƏRİ, MARKALANMASI VƏ QABLANMASI


38

FƏSİL III.
3.1.

ŞÜŞƏ VƏ SİLİKAT MALLARI HAQDA ANLAYIŞ

46

3.2.

SİLİKAT MALLARI ÜÇÜN TƏTBİQ EDİLƏN XAMMALAR


47

3.3.

SADƏ SİLİKAT QABLARIN MATERİALI VƏ İSTEHSALI

49

Nəticə və təkliflər

67

Ədəbiyyat

68

GİRİŞMövzunun aktuallığı

Ölkəmiz qarşısında duran əsas vəzifələrdən biri istehlak bazarının istehsal mallarının işlənib hazırlanması və işlənməsi üzrə tədbirlərin keçirilməsidir. Bunların yerinə yetirilməsi isə bir ölkə üçün böyük əhəmiyyət kəsb edir.

Daha düzgün olardı ki, hər bir müəssisə rəqabətə davam gətirə biləcək, dünya bazarında dünya standartlarına cavab verə biləcək yüksək keyfiyyətli xalq istehlakı malları istehsal etsin. Bunu üçün isə dövlət müəssisələrinin özəlləşdirilməsinin, xüsusi sahibkarlığın inkişaf etdirilməsinin, bazar iqtisadiyyatı şəraitinə uyğun gələn istehsalatın axıra çatdırılamasına nail olmaliyıq. Yanaşı olaraq istehsal olunan məhsula yerli xammal sərf olunarsa, alınan məhsulun keyfiyyəti daha da yüksək olur. eləbuna görə də yerli xammal hesabına keyfiyyətli məhsul istehsal etmək məsələsi günün vacib məsələlərindən biri olmalıdır. Məhz bunun üçün də bütün istehsalat sahələrində olduğu kimi şüşə sənayesinə də xüsusi diqqət yetirmək vacibdir.

Şüşə-amorf maddə olub turşu, qələvi torpaq və qələvi oksidlərindən ibarət ərintinin soyudulması yolu ilə əldə edilən, tədricən özlülüyün artması hesabına bərk maddələrə məxsus mexaniki xassəyə malikdir. Şüşə dünya xalqlarının məişətinə, mədəniyyətinə, texnikasına daxil olmuş ən mühüm kimyəvi materiallarındandır. 50 il bundan qabaq şüşədən yalnız qabqacaq, pəncərə üçün şüşə, bəzək əşyaları, eynək, optik şüşələr və digər cihazlar üçün şüşələr hazırlanırdı. Hal-hazırda isə onun tətbiqinin yeni sahələri yaranmışdır. Əsasən refrakto-metrlərdə, optimetrlərdə, profilli proyektorlarda, ölçü mikroskoplarda, interferometrlərdə və s. cihazlarda tətbiq olunan optik şüşələri misal göstərə bilərik. Bütün bunlar şüşənin tərkibinin dəyişməsi, onun bişirilməsi və işlənməsi hesabına alim və mühəndislərin əldə etdikləri yüksək nailiyyətlərin əsasında alınmışdır.

Son zamanlar qələvilərlə yüksək davamlı şüşələr istehsal olunmuş və onlar kimya sənayesində geniş tətbiq olunmaqdadırlar.

Şüşə plyonkaları və lifləri termosəs və elektroizolyasiya üçün istifadə olunur. Şüşə lif və piylərinin birləşməsindən yaranan şüşə plaslar öz möhkəmliyinə görə poladdan geri qalmırlar və daha yüngül olurlar. Onlardan qayıq və gəmilərin gövdəsi, maşın banlarının (kusazının), tikinti və maşın detalları istehsal olunur. Onlar bir və çox xassələrinə görə ağacı və qara metalı üstələyir, demək olar ki, onlar əvəzsizdirlər.

Şüşə malları bürünc dövründən mövcuddur. Insanlar o zaman təbii şüşələrdən istifadə edirdilər. Sübut üçün muzeylərdə hələ də onların güzgüləri, ülgücləri qalmaqdadır. Şüşə tarixə əsasən ilk dəfə Misirdə istehsal olunmuşdur. O vaxta görə Misirin paytaxtı Fiva şəhəri şüşə sənətinin mərkəzi hesab olunurdu. Sonralar şüşə sənətkarlığı Misirdən İtaliyaya, Romaya, İspaniyaya, Fransaya, Cənubi Britaniyaya, Qərbi Almaniyaya, o cümlədən Rusiyaya keçib və geniş yayılmışdır. Sonralar Venetsiyada istehsal olunan şüşə məmulatı müxtəlifliyi, bərkliyi ilə digərlərindən fərqlənir. Daha sonralar isə 17 əsrdə Avropanın bir çox şəhərində, 1635-ci ildə isə Rusiyada şüşə zavodları açılmışdır. Həmin bu zavodların bir neçəsində Venetsiyada olduğu kimi, adi şüşələrdən fərqlənən daha cəkbedici olan büllur məmulatı istehsal olunurdu. 1764-cü ildə Rusiyada 6 şüşə zavodu açıldı. Həmin bu zavod “Baxmed” indiki “Krasniy qiqant” adlanır. Bu zavodda məhz elə büllur məmulatı istehsal olunurdu.

Respublikamızda isə şüşə zavodu ilk dəfə 1922-ci ildə “Ştopor” tökmə zavodunun yerində açılmışdır. 1977-ci ildə isə şüşə istehsal edən sex açılmşdır. Bu sexdə klaiumqurğuşunlu (büllur) şüşələr, tərkibi 10%-li PBO olan yarımbüllur, az qurğuşunlu şüşə (PBO-18%) və qurğuşunlu büllur (PBO-24%) isehsal olunurdu. Son vaxtlar büllur istehsal edən bu sex yüksək keyfiyyətli avadanlıqlarla təchiz olunmasına baxmayaraq iqtisadi çətinliklər və qonşu respublika ilə gedən müharibə zavoda da öz təsirini göstərməmiş deyildir. Bununla əlaqədar olaraq Bakı şüşə zavodu 1992-ci ildə öz fəaliyyətini dayandırmağa məcbur olmuşdur. Şüşə zavodu isə büllurdan fərqli olaraq 1997-ci ildə fəaliyyətini dayandırmışdır. Respublikamızda şüşə və büllur məmulatı yalnız Bakıda deyil, həmçinin Sumqayıt, Naxçıvanda da istehsal olunurdu.

Respublikamızın ərazisində yerli xammal gücünə istehsal olunan şüşə və büllur məmulatları ancaq kiçik bir sexin fəaliyyət göstərilməsi ilə bağlıdır. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, istehsalın səviyyəsi çox aşağıdır. Hal-hazırda bu rəqəm 4,8%-ə qədər azalmışdır. Ancaq buna baxmayaraq dövlət və kooperativ ticarəti vasitəsilə büllur və şüşə mallarının satışı xeyli artmışdır. Bu da respublikamızda büllur məmulatlarına alıcı tələbinin artması ilə izah olunur. Əhalinin şüşə məmulatına olan tələbini ödəmək üçün respublikamıza xarici ölkələrdən mal nümunələri daxil edilir. Lakin bununla kifayətlənmək olmaz. Çalışmaq lazımdır ki, respublikamızın şüşə sənayesindəki istehsal səviyyəsini yüksəldək, əhalinin yerli xammalla istehsal edilmiş yüksək keyfiyyətli şüşə malları ilə təchiz edək.

Hal-hazırda keyfiyyətli şüşə məmulatları istehsal etmək mümkündür. Müəssisə qarşısında duran problemlərdən biri xammaldır. Iqtisadi əlaqələrin pozulduğu bu zamanda bu problemi həll etmək üçün şüşə sənaye sexlərində artıq yerli xammaldan istifadəyə keçirilmişdir. Yerli xammal əsasında istehsal olunan şüşə məmulatlarının istehlak xassələrinin, keyfiyyət göstəricilərinin tədbiq olunması, keyfiyyətinin ekspertizası məmulatın istehsalına sərf olunan xammalın xüsusiyyətləri vardır. Məhz hələ bu baxımdan üfürmə üsulu ilə istehsal olunan şüşə mallarının istehlak xassələrinin ekspertizasına həsr dissertasiya işi bu günün tələblərinə cavab verir və aktual bir mövzuya həsr edilmişdir.

Dissertasiya işində üfürmə üsulu ilə istehsal olunan şüşə məmulatının keyfiyyət göstəricilərini göstərməklə onun keyfiyyətinə görə istiqmətinin düzgün seçilməsinə təminat vermiş oluruq. Bununla bərabər üfurmə üsulu ilə istehsal olunan şüşə məmulatının beynəlxalq standartların tələbinə cavab verən yüksək keyfiyyətli şüşə nümunələri ilə müqayisə etməklə aşkar olunan çatışmamazlıqları aradan qaldırmaq üçün həm məmulatın tərkibinin seçilməsinə, həm də istehsal texnologiyasının təkmilləşdirilməsində istiqamət vermək mümkündür.

İşin məqsədi. Dissertasiya işinin əsas məqsədi məişətdə geniş istifadə olunan üfürmə üsulu ilə istehsal olunan şüşə mallarının bəzi istehlak xassələrinin ekspertizasından ibarətdir.

Buunları əldə etmək üçün aşağıdakı vəzifələr yerinə yetirilmişdir:  • üfürmə üsulu ilə istehsal olunan şüşə mallarının keyfiyyətinə verilən tələblərin öyrənilməsi;

  • üfürmə üsulu ilə istehsal olunan şüşə mallarının istehlak xassələrini formalaşdıran amillərin ekspertizası;

  • üfürmə üsulu ilə istehsal olunan şüşə mallarının bəzi istehlak xassələrinin tədqiq edilməsi və keyfiyyətinin ekspertizası.

Tədqiqat obyekti. Dissertasiya işinin ekspertimental hissəsi S.A.Dadaşov adına Elmi Tədqiqat Tikinti Materialları İnstitutunda yerinə yetirilmişdir. Tədqiqat obyekti kimi müxtəlif kimyəvi tərkibə malik olan yerli xammal əsasında istehsal edilmiş üfürmə üsulu ilə istehsal olunan şüşə malları götürülmüşdür.

Tədqiqatın ümumi metodikası. Dissertasiya işində üfürmə üsulu ilə istehsal olunan şüşə mallarının bəzi istehlak xassələri məlum standart metodlar əsasında araşdırılmışdır.

Elmi yenilik. “Üfürmə üsulu ilə istehsal olunan şüşə mallarının bəzi istehlak xassələrinin ekspertizası” işində yerli xammal əsasında istehsal olunmuş üfürmə üsulu ilə istehsal olunan şüşə mallarının bəzi istehlak xassələri öyrənilmişdir.

Təcrübə əhəmiyyəti. Dissertasiya işində işlənib hazırlanmış nəticə və təkliflər yerli xammal əsasında istehsal olunan üfürmə üsulu ilə istehsal olunan şüşə mallarının istehsalında tətbiq oluna bilər və müəyyən iqtisadi səmərə əldə etmək olar.

İşin strukturu. Dissertasiya işi nəzəri və eksperimental hissədən, nəticə və təkliflərdən istifadə olunmuş ədəbiyyat siyahısından ibarətdir.

I. Ədəbiyyat icmalı

1.1. ŞÜŞƏ VƏ ONUN İSTEHSALI HAQQINDA ANLAYIŞ
Şüşənin xammalı. Şixta adlanan xüsusi kütlədən yüksək dərəcəli temperatur (1450 dərəcəyə qədər) vasitəsilə əridib yaradılan materiala (maddəyə) şüşə deyilir: şixta özü isə kvars qumundan, sodadan, yaxud sulfatdan, təbaşirdən, əhəng daşından və sair materialların qarışığından ibarətdir [1].

Bu materialların hər biri şüşənin xassəsinə müəyyən təsir yetirir. Ona görə müəyyən təyinatlı, məsələn qab üçün, pəncərə üçün və sair məqsədlər üçün şüşə hazırladıqda xammalar elə tərkibdə götürülür ki, istənilən xassədə şüşə əmələ gəlsin.

Şüşənin əsas xammaları şüşəyaradan materiallar deyilən bura kvars qumu, yaxud sulfat, təbaşir yaxud əhəng daşı, dolomit və qurğuşun sülügənindən ibarətdir [2,3].

Şüşənin xammal kütləsinin əsas hissəsini (60-70%) kvars qumu təşkil edir. Kvars qumu vasitəsilə şüşənin tərkibinə silisium oksidi daxil edilir. Şüşənin keyfiyyəti, əsas qumun keyfiyyətindən asılıdır. kvars qumunun əsas keyfiyyət şərti ondan ibarətdir ki, tərkibində dəmir oksidi minimal miqdarda olsun, çünki bu oksid şüşəyə, bişən zaman sarımtıl-yaşıl yaxud göyümtül-yaşıl rəng verir. Məsələn, aşxana qabları üçün hazırlanan şüşənin tərkibində dəmir oksidi 0,03%-dən artıq olmamalıdır [5] .

Kvars qumu çox yüksək dərəcəli temperaturda (1700dərəcədən yuxarı) əriyir; buna görə təkcə qumdan şüşə alınması çətindir; burada yüksək temperaturalı xüsusi peçlər lazım gəlir.

Susuz soda və sulfat vasitəsilə şüşənin tərkibində natrium oksidi daxil edilir. Bu material şüşə kütləsinin əriməsi temperaturunu xeyli aşağı salır və nəticədə şüşə istehsalını asanlaşdırır. Lakin təkcə qum ilə soda yaxud sulfat qatışığından alınan şüşə rütubətə qarşı davamsız olur [2,3,4].

Potaş vasitəsilə şüşənin tərkibinə kalium oksidi daxil edilir. Kalium oksidi şüşənin şəffaflığını və parıltısını artırır. Qab üçün hazırlanan şüşə tərkibində potaş, necə nir qayda olaraq xammal kütləsinin məcburi hissəsini təşkil edir [2,3].

Təbaşir və əhəng daşı vasitəsilə şüşənin tərkibinə kalsium oksidi daxil edirlər. Bu materiallar şüşənin xammal kütləsinin əriməsi temperaturunu qaldırır, lakin bununla bərabər həmin materialların sayəsində rütubət təəsüratına qarşı şüşənin davamı artır.

Dolomit vasitəsilə şüşənin tərkibinə maqnezium oksidi daxil edilir. Bunun sayəsində şüşənin kristallaşma qabiliyyəti azalır, termik davamı isə yüksəlir.

Şüşə kütləsinin tərkibinə təbaşir və əhəng daşı yerinə qurğuşun sülügəni daxil edildikdə şüşənin xüsusi çəkisi artır, bərkliyi isə azalır və şəffaflığı və şüasındırma qabiliyyəti yaxşılaşır [6,7,8].

Yuxarıda dərc edilmiş əsas materiallardan başqa şüşənin xammal kütləsi tərkibinə rəngalıcı, işıqlandırıcı, rəngləyici və şəffaflığı azaldan materiallar da daxil edilir.

Rəngalıcı materiallar vasitəsilə şüşətörədən materialların (başlıca olaraq qumun) tərkibindəki dəmir oksidlərinin rəngləyici təsiri rədd edilir. Rəngalıcı materiallara bəzi metal oksidləri, o cümlədən manqan və kobalt oksidləri və selen maddəsi yaxud onun birləşmələri habelə sair maddələr daxil olur [5,6,7,8].

Bu maddələrin təsiri başlıca olaraq məlum fiziki qanuna, yəni ilk (əsas) bir rəngin başqa (əlavə) rənglərlə qatışdırıldıqda dəyişilməsi qanununa əsaslanır. Yuxarıda dərc olduğu üzrə şixtanın tərkibindəki dəmir oksidləri şüşə kütləsinə sarımtıl yaşıl yaxud göyümtül-yaşıl rəng verir. Rəngalıcı materialların hər biri şixtanın tərkibinə az miqdarda daxil edildikdə şüşə kütləsini zəif bir rəngə salır, məsələn manqan oksidi şüşəni bənövşəyi rəngə, kobalt oksidi – göy rəngə, selen maddəsi isə - çəhrayı rəngə salır. Rəngalıcı materiallar düzgün seçilib tətbiq edilərsə, sarımtıl-yaşıl rəng ilə başqa rənglərin qatışığından insanda şüşənin rəngsizlik təəssüratı törənir [3,5,8]
Işıqlandırıcı material – xammallarla, şüşənin tərkibinə düşən hava qabarcıqları və habelə sodanın, potaşın, təbaşirin və digər materialların parçalanması nəticəsində əmələ gələn qazların rədd edilməsinə xidmət edən materiallara deyilir. Işıqlandırıcı materiallar arsen və şora birləşmələrindən və digər maddələrdən ibarətdir [47].

Bu maddələr şüşə bişən zaman parçalanır və iri qovaqlar şəklində çoxlu az ifraz edir və həmin iri qaz qovaqları isə şüşə kütləsinin üzünə çıxıb özü ilə bərabər xırda qovaqları daşıyir; nəticədə şüşə kütləsi işıqlanır və həm də qarışdırılmış olur.

Rəngləyici maddələr şüşəyə rəng verən müxtəlif metallardan və onların birləşmələrindən ibarətdir. Məsələn, qızıl maddəsi şüşəyə parlaq qırmızı rəng (qızıl yaqutu) mis-qırmızı rəng (mis yaqutu), mis birləşmələri – firuzə rəngi yaxud yaşıl rəng, selen maddəsi- çəhrayı rəng və kalium 2-sulfidlə birlikdə isə - qırmızı rəng (selen yaqutu), xrom birləşmələri – yaşıl rəng, kobalt birləşmələri – tünd göy, manqan birləşmələri – bənövşəyi, gümüş və kalium birləşmələri isə sarı rəng törədir və s [1,5,9].

Şəffaflığı azaldan materaillar – şüşəni tutqunlaşdıran materiallara deyilir. Bu materiallar süd rəngli və tutqun rəngli şüşələr istehsalında tətbiq edilir. Şəffaflığı azaldan materillar sırasında müxtəlif fluor birləşmələri, məsələn kriolit (təbii mineral), fluorid şpatı və habelə qalan 4-oksid, sümük külü və sair maddələr daxildir.

Şüşə istehsalında böyük əhəmiyyət kəsb etmiş materiallardan biri də şüşə qırıntısıdır. Şüşə qırıntısı xammal kütləsinin əriməsini asanlaşdırır. Şüşə qırıntısı istehsalında küllü miqdarda (40%-dək) tətbiq edilir [8,9,10].

Şüşənin birləşməsi. Şüşə kütləsi xüsusi çölmək və vanna peçlərində bişirilir.

Çölmək peçləri, adətən girdə formada olur və odadavamlı materiallardan tikilir. Bu peçin içində dairəvi surətdə yerləşdirilən bir neçə çölmək olur. ümumi peçin divarlarında hər çölməyin üzərində şüşə kütləsinin götürülməsi üçün pəncərələr qoyulur. Çölmək peçləri dövrəvi qaydada işləyir; burada qabaqca şüşə kütləsi bişirilir və bu kütlədən məmulat hazırlandıqdan sonra yenidən şüşə bişirilir [3,8]

Bu səbəbdən çölmək peçlərinin məhsuldarlığı aşağıdır, lakin bu peçlərdə eyni zamanda müxtəlif tərkib və rəngdə şüşələrin istehsal edilməsi mümkün olur.

Vanna peçlərində şüşə kütləsi iri hovuzda bişirilir. Bunlar da odadavamlı materiallardan tikilir. Bu peçlər, çox zaman elə tikilir ki, bir tərəfdən xammal doldurulsun və qarşı tərəfdə isə şüşə kütləsi götürülüb məmulata çevrilsin. Belə peçlər arasıkəsilməz qaydada işləyir və ona görə də bunların məhsuldarlığı çölmək peçlərinə nisbətən çox yuxarıdır [2].

1.2. ÜFÜRMƏ ÜSULU İLƏ İSTEHSAL OLUNAN ŞÜŞƏ QABLARIN İSTEHSALININ KEYFİYYƏTƏ TƏSİRİ
Şüşə qablar iki üsulda, yəni üfürmə və presləmə üsullarda istehsal edilir.

Üfürmə üsulu həm mexaniki, həm də avtomatik vasitə ilə icra edilir.

Mexaniki vasitə ilə icra edilən üfürmə üsul çox əmək aparan olduğuna baxmayaraq hələ çox yayılmışdır. Burada əsas vasitə xüsusi polad alətlərdən ibarətdir. Borucuğun uzunluğu 1 metrdən bir az yuxarı və naşında isə hava görüyü yerini verən rezin balonu olur [4,6,11].

Alətlərin aşağı ucu ilə peçdən bir “damla” ərinmiş özlü məmulat götürülür və rezin balon vasitəsilə həmin məmulat üfürülüb qalın divarlı “banka” deyilən qovuğa çevrilir. Bu “banka” müəyyən işdən sonra (peçdə isidilməsi, bəzən təkrar üzərinə peçdən material əlavə edilməsi, xüsusi fırlanğıclar vasitəsilə müəyyən formaya salınması yəni pulka alınması üçün) xüsusi çuqun qəliblərə salınıb üfürülür və lazımi məmulat şəklinə salınır [5,7].

Formaların daxili tərəfi müəyyən bir məhsulun (stəkan, qrafin, qənddan və s.) yaxud onun bir hissəsinin formasını təmsil etdirdiyi üçün borucuğun ucundakı banka üfürlənəndə həmin məmulatın şəklini alır. Məmulat qəlibin divarlarına yapışmasın deyə onlara xüsusi materiallar, məsələn ağac ountusu ilə yağ sütülür. Üfürülən şüşənin sadə olmamasından asılı olaraq çuqun qəliblər bütöv stəkan, nəlbəki və sair sadə formalı məmulat üçün açılmayan qrafin, dolça və sair mürəkkəb formalı məmulat üçün açılan konstruksiyada olur [4,6].

Uca ayaqlı məmulat hissə-hissə olaraq bir neçə mərhələdə hazırlanır, sonra bunlar hələ məmulat istiikən asanlıqla birləşdirilir. Məsələn, rumka istehsalında qabaqca qəlibdə rumkanın yuxarı hissəsi üfürülür, sonra buna isti şüşə topası yapışdırırlır və həmin şüşə topası da xüsusi alət vasitəsilə dartılıb rumka ayağı şəklinə salınır: həmin ayaq hissəsinə qızdırıldıqdan sonra yenidən bir topa isti şüşə kütləsi yapışdırılır və lazımi alətlər vasitəsilə altlıq şəklinə salınır [11,12].

Qəliblərin daxili tərəfi müəyyən bir məmulatın (stəkan, qrafin, qənddan və s.)

Yaxud onun bir hissəsinin formasını təmsil etdirdiyi üçün borucuğun ucundakı banka üfürlənəndə həmin məmulatın şəklini alır. Məmulat qəlibin divarlarına yapışmasın deyə onlara xüsusi materiallar, məsələn, ağac ovuntusu ilə yağ sürtülür. Üfürülən şüşənin mürəkkəbliyindən asılı olaraq çuqun formalar bütöv stəkan, nəlbəki və sair sadə formalı məmulat üçün açılmayan qrafin, dolça və sair mürəkkəb formalı məmulat üçün açılan konstruksiyada olur [13].

Uca ayaqlı məmulat hissə-hissə olaraq bir neçə mərhələdə hazırlanır, sonra bunlar hələ şüşə yumşarkən asanlıqla birləşdirilir. Məsələn, rumka istehsalında qabaqca qəlibdə rumkanın yuxarı hissəsi üfürülür, sonra buna isti şüşə topası yapışdırılır və həmin şüşə topası da xüsusi alət vasitəsilə dartılıb rumka ayağı formasına salınır; həmin ayaq hissəsinə isidildikdən sonra yenidən bir topa isti şüşə kütləsi yapışdırılır və lazımi alətlər vasitəsilə altlıq şəklinə salınır [16].

Dolça,qrafin və sair məmulatın qulpu gövdəsi emal edildikdən sonra yapışdırılır. Emaldan sonra şüşə borucuqdan ayrılır. Şüşəni borucuqdan ayırmaq üçün isti şüşənin borucuğun ucuna yapışdığı yerə soyuq metal lövhəcik sürtülür; birdən-birə soyuduğu üçün məmulatda çatlar əmələ gəlir və şüşə asanlıqla metal borudan ayrılır [9].

Məmulatın yuxarı hissəsi, məsələn dolçanın boğazı isti halda emaldan keçiriləsidirsə, həmin məmulat qəlibdə üfürüldükdən sonra “pontiya” deyilən girdə meydançalı polad mil üzərində bərkidilib yaxud xüsusi alətlə tutulub borucuqdan ayrılır və sonra lazımi emal əməliyyatından keçirilir.

Üfürüldükdən sonra bütün məmulat hamısı xüsusi peçdə yumşaltma (tovunualma) əməliyyatından keçirilir [8,12].

Yumçaltma əməliyyatında məmulat bir neçə vaxt 500-6000 temperaturada saxlanılıb tədricən soyudulur.

Yumşaltma əməliyyatı daxili gerilmə hallarını ləğv edir və bununla da məmulatın termik və mexaniki davamını təmin edir.

Yumşaldılmış məmulat sonra mexaniki emaldan keçirilir. Mexaniki emal məmulatın qalpağının kəsilməsindən və kənarlarının, dibinin, boğazının və tıxacının düzıldilməsindən ibarətdir [47].

Məmulatın kənarı qalpaq ayrıldıqdan sonra qabaqca fırlanan çuqun təkərlərdə (şaybada) qum və sudan ibarət hoppa vasitəsilə qaba yonulur, sonra isə su ilə islanan iti fırlanan yonucu təkərlərdə nazik yonma emalından keçirilir; nəhayət məmulatın kənarları narın döyülmüş materiallar (pemza, krokus və s.) vasitəsilə ağac yaxud probka təkərlərində, pardaxlanır. Pardaxlama emalı o qədər aparılır ki, şüşədə şəffaflıq törəsin. Kənarların bayır və içəri tilləri, təxminən 450 bucaq altında yonulur; buna fatset deyilir. Nazikdivarlı məmulatda kənarlar həm də alov vasitəsilə hamarlanır. Burada məmulatın kənarı əriyib yuvarlaşdırılır [14,15].

Məmulatın dibi kənarı kimi yonma və pardaxlama emalından keçirilir. Bu emal yalnız mürəkkəb növlü naxışı olan məmulat üçün tətbiq edilir.

Qrafinlərin boğazı və tıxacının saplağı yonma emalından keçirilir; mürəkkəb növlü naxışı olan məmulatda isə boğaz və tıxacın saplaq hissəsi yonma emalından başqa həm də pardaxlanıb şəffaf hala gətirilir [16].

Maşın üfürməsi şüşə qablar üçün hələ az yayılmış və başlıca olaraq, stəkan istehsalında tətbiq olunur.

Maşın üfürməsi olduqca mürəkkəb prosesdir. Məsələn BC-24 markalı avtomatik maşında stəkan üfürüləndə qabaqca şüşə kütləsinə avtomatın dörd barmağı batırılır və ilk qəliblərə müəyyən miqdar şüşə kütləsi yeridililir; burada şüşə kütləsi bankacıq formasını alır [17,18].

Bundan sonra həmin bankacıq ilk qəlibdən avtomatın üfürmə borucuğuna yeridilir. Borucuqlar bankacıqları əvvəlcə havada və sonra isə son qəlibdə üfürüb yayır.

Üfürmə prosesi qurtardıqdan sonra qəliblər açılır və məmulat hava cərəyanı altında soyudulur. Bundan sonra üfürmə borucuqlarının məmulatı tutan dodaqları öz-özünə açılır və məmulat transportyorun üzərinə düşüb oradan da yumşaltma əməliyyatı üçün peçə daxil edilir, yumşaldılmış məmulat sonra əl vasitəsilə üfürmədə olduğu kimi eyni əməliyyatdan keçirilir [18,19].

Stəkan üfürən avtomatın iş məhsuldarlığı çox yuxarıdır; bunlar hər saatda 480 ədədə qədər məmulat buraxır.

Presləmə əməliyyatında ərinmiş şüşə kütləsindən müəyyən miqdar pres qəlibinin matrisasına tökülür; qeyd etməlidir ki, pres qəlibinin matrisasının içəri tərəfi məmulatın bayır tərəfinin çevrəsinə müvafiqdir və sonra həmin şüşə kütləsinə presin puanson deyilən detalı yeridilir, puansonun forması müəyyən şüşə məmulatının daxili formasını təmsil edir. Pres qəlibinin matrisasının divarları ilə puanson deyilən detalın aralığı şüşə kütləsi doldurulur və bununla da həmin şüşə kütləsi məmulatın formasını kəsb edir. Pres qəlibinin divarlarında naxış həkk edilmişsə, o zaman məmulatın səthi də hamar deyil, qabarıq naxışlı çıxır. Pres qəlibinin matrisları açılmayan , yaxud da açılıb-örtülən konstruksiyada olur [20,21,22].

Presləndikdən sonra məmulat, adətən od vasitəsilə pardaxlanır. Bu əməliyyat, ondan ibarətdir ki, məmulat bir neçə vaxt alova verilir. Burada səthin xırda nahamarlıqları əriyib düzəlir və məmulatın zahiri görünüşü xeyli yaxşılaşır.

Preslənmiş məmulat da, üfürmə məmulat kimi yumşaltma emalından keçirilir.

Preslənmənin böyük üstünlüyü olan yüksək məhsuldarlığıdır. Preslənmənin nöqsan cəhəti isə, ilkin növbədə ondan ibarətdir ki, bu üsulda yuxarısı dar (qrafin, dolça), ortası qabarıq və çox uca məmulat istehsal edilə bilmir [21,22].

Eyni zamanda preslənmiş qab üfürmə qabdan qalın çıxır və səthində isə qəlibin ən xırda nahamarlıqları qalır. Preslənmiş qabların termik davamı da üfürmə qablara nicbətən aşağıdır. Bunu səbəbi odur ki, preslənmiş qabların nisbətən qalın divarlarının qızıb sovuması, deməli genəlməsi və sıxılması bir bərabərlikdə getmir və ona görə isti temperatur azalmasından bunlar üfürmə qablara nisbətən daha tez sıradan çıxırlar [22,23].

Bəzi məmulat istehsalında presləmə və üfürmə üsulları quraşdırılır. Məsələn, yağ qabı kimi məmulat hazırlandıqda altlıq hissəsi presləmə üsulunda istehsal edilir və sonra buna yağ qabının üfürmə üsul üzrə istehsal edilmiş gövdəsi yapışdırılır. Maşın vasitəsilə qrafin istehsal edən hallarda, əvvəlcə presləmə üsulunda bankacıq hazırlanır və sonra isə bankacıq xüsusi qəliblərdə üfürülüb qrafin şəklinə salınır [24,25].

Bu qayda hazırlanmış məmulata pres-üfürmə məmulat deyilir [26,27]Kataloq: application -> uploads -> 2016
2016 -> Ali məktəb psixologiyası
2016 -> Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti Magistratura Mərkəzi Hacıyev Tural Eldar oğlu
2016 -> Azərbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti
2016 -> Azərbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti
2016 -> Magistratura məRKƏZİ
2016 -> İxtisas: 5301. 01 Daxili fiskal siyasət və dövlət maliyyəsi İqtisad elmləri üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiya
2016 -> Bilet 1 Davranış iqtisadiyyatı Süni intellektin yaranmasının başlanğıc mərhələsi İnformasiya, verilən, məlumat, bilik Verilənlər bazasının modelləri Bioloji neyron İqtisadi informasiyanın layihələndirmə mərhələləri Genetik alqoritmlər Bilet
2016 -> Dərs vəsaiti kimi tövsiyyə edilmişdir. B a k I 1

Yüklə 397,1 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə