MahirəNərimanqızıYüklə 5,95 Mb.

səhifə133/219
tarix17.09.2017
ölçüsü5,95 Mb.
1   ...   129   130   131   132   133   134   135   136   ...   219

www.elmler.net

 - 


Virtual İnternet R

esurs M

ərkəzi

 

              Ümumi psixologiya. Psixologiya

 

168 168 

olaraq  konflikt yaratmaları ilə fərqlənirlər. Müsbət cəhətlərinə 

gəldikdə  bu  cür  adamlar,  həmsöhbəti  cəlb  edən,  optimist, 

təĢəbbüskar olurlar. Onlar çətin iĢi, tənhalığı sevmirlər. 2)

 

Distim  tip  –  onlar  üçün  zəif  təmas,  az  danıĢmaq, 

pessimist  əhval-ruhiyyənin  üstünlüyü  xarakterik  haldır. 

Konfliktə  az  girir,  qapalı  həyat  keçirməyə  meyllidirlər. 

Onlarla  dostluq  edəni  sevir,  ona  tabe  olmağa  hazırdırlar. 

Ciddiliyi,  həqiqəti  sevirlər.  Passivlik,  lənglik,  fərdiyyətçilik 

onlar üçün  xarakterik haldır.  3)

 

Tsikloid  tip  –  bunlara  əhval-ruhiyyənin  tez-tez 

dəyiĢməsi  xarakterikdir  və  bunun  nəticəsində  ətrafdakılarla 

ünsiyyət qaydaları dəyiĢir, əhvalları yaxĢı olduqda  ünsiyyətli, 

pis olduqda qapalı olurlar; 4)

 

Təsirlənən (qıcıqlanan) tip – ünsiyyətdə  təmasə az 

həvəsliliyə , mübahisələrə və söyüĢə meyillidir5)

 

Ləngiyən tip – orta ünsiyyət, öyüd-nəsihət verməyə 

meyillilik,  azdanıĢan,  bəzən  həddən  artıq  özünə    güvənən, 

qısqanc,  Ģöhrətpərəst,  yaxınlarına  və  iĢçilərinə  ifrat  tələblər 

irəli sürəndir. 6)

 

Pedant  (xırdaçı)  tip  –  münaqiĢəyə  çox  az  halda 

giriĢir,    mübahisələrdə    passiv  mövqe  tutur,  iĢdə  özünü 

bürokrat  kimi  aparır.  Səliqəli,  ciddi,  eyni  zamanda  konfliktə 

meyllilik xüsusiyyətlərinə malikdir. 7)

 

Həyəcanlı tip – ünsiyyəti  sevmir, özünə inamsızlıq, 

qorxaqlıq  göstərir,  qəmgin  əhval-ruhiyyədə  olur,  az  halarda  

münaqiĢəyə  girirlər.  Dostluğa,  özünü  tənqidə,  iĢgüzarlığa 

meyllidirlər. 8)

 

Emativ  tip  –  seçdiyi  çox  az  adamla  ünsiyyətdə 

olmağı üstün tutur, nadir hallarda mübahisəyə giriĢir, həddən 

artıq həssas və ağlağandır; 

9)

 

NümayiĢkar  tip  –  ünsiyyətlidir,  liderliyə  can  atır, 

hakimiyyətə  və  tərifə  çox  həvəslidir.  Ġnsanlara  yüksək 

uyğunlaĢma  qabiliyyətini  və  bununla  birlikdə  xüdbinlik, 

ikiüzlülük, lovğalıq, intriqalara meylini nümayiĢ etdirir; 10)

 

CoĢğun tip  – yüksək ünsiyyətlilik bacarığı, çox da-


www.elmler.net

 - 


Virtual İnternet R

esurs M

ərkəzi

 

Ümumi psixologiya.

 

Psixologiya

 

 169 

169 


169 

169 


169 

169 


169 

169 


169 

nıĢan (qeybətçil), tez-tez aĢiq olmaq onlar üçün xasdır. Onlar 

alturistdirlər,  ürəyi  yumĢaqdırlar,  yaxĢı  zövqləri  var, 

hisslərində səmimi və açıqdırlar, hay-küyçüdürlər11)

 

Ekstravert  tip  –  ünsiyyətlidirlər,  onların    çoxlu 

dostları  var,  çox  danıĢandırlar,  hər  bir  məlumatı  müzakirə 

etməyi  xoĢlayırlar,  tez-tez  liderliyi  baĢqalarına  verirlər,  itaət 

etməyi və kölgədə qalmağı üstün tuturlar, tez təsirə düĢürlər, 

yüngülxasiyyətlidirlər, 

əyləncələrə, 

dedi-qodulara 

meyllidirlər; 12)

 

Ġntrovert tip – o az təmaslıdır, qapalıdır, xəyal-

pərvərdir,  filosofluğa  meyllidir.  Həmçinin  bu  insanlar  təkliyi 

sevirlər,  prinsipiallıq    və  təmkinlilik  kimi  cəzbedici 

xüsusiyyətlərə 

malikdirlər.  XoĢagəlməz 

xüsusiyyətləri 

bunlardır: inadkarlıq, təfəkkürdə lənglik, öz ideyalarını (hətta 

səhv olsa belə) inadkarcasına müdafiə etmək. 

Sonralar  Yeniyetmələrdə  xarakterin    aksentuasiyasının 

təsnifatını  A.E.Liçko  (1983)  vermiĢdir.  Bunlar  aĢa-

ğıdakılardır:  

1)

 

Gipertim tip  – hərəkətlidir, ünsiyyətlidir, Ģuluqluğa 

meyllidir;  Onların  əhvalı  həmiĢə  yaxĢı,  yüksək  olur.  Tez-tez 

konfliktə girirlər. Onlar çox Ģeyə həvəs göstərirlər, lakin axıra 

qədər çatdırmırlar. 2)

 

Tsikloid  tip  –  tez  qıcıqlanır,  fəaliyyətsizliyə 

meyllilidir, əhval-ruhiyyəsi tez-tez dəyiĢir. Evdə tək qalmağa 

üstünlük verirlər. 

3)

 

Qərarsız tip - əhval-ruhiyyəsi həddən artıq  tez-tez, 

həm də daha  çox gözlənilməz surətdə dəyiĢir; 4)

 

Astenonevrotik tip – bu tip həddən artıq vasvasılığı, 

Ģıltağlığı, yoruculuğu və tündməcazlığı ilə xarakterizə olunur5)

 

Senzitiv  tip  –  o  hər  Ģeyə  qarĢı  yüksək  həssaslıq 

göstərir.  Bu  yeniyetmələr  böyük  məclisləri  və  hərəkətli 

oyunları sevmirlər, onlar adətən utancaq və qorxaqdırlar; 

6)

 

Psixoastenik  tip  –  bu  tipli  yeniyetmələr  intellektin 

erkən  və  sürətli  inkiĢafı  ilə,  düĢüncə  və  xəyallara  dalmağa 


Dostları ilə paylaş:
1   ...   129   130   131   132   133   134   135   136   ...   219


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə