MahirəNərimanqızıYüklə 5,95 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə163/219
tarix17.09.2017
ölçüsü5,95 Mb.
#20
1   ...   159   160   161   162   163   164   165   166   ...   219

www.elmler.net

 - 


Virtual İnternet R

esurs M

ərkəzi

 

              Ümumi psixologiya. Psixologiya

 

262 262 

– Bakı, 1967 Əlizadə Ə.Ə.  UĢaq və yeniyetmələrin cinsi tərbiyəsi. – 

Bakı, 1986. Əlizadə Ə.Ə. Təxəyyül.  – Bakı, 2006 

Əlizadə  Ə.Ə.  ġagirdlərdə  təxəyyülün  inkiĢafı.  –  Bakı, 

1965 


Məmmədov 

A.U. 

Məktəblilərdə 

hafizənin 

xüsusiyyətləri. – Bakı, 1974 Qədirov Ə.Ə. YaĢ psixologiyası. – Bakı, 2002, s.2198-

339. 


Rzayev  B.Ġ.  Məktəblilərdə  idrak  proseslərinin 

fəallaĢdırılması. – Bakı, 2000 Vozrastnaə  i  pedaqoqiçeskaə  psixoloqiə.  Xrestomatiə. 

– M., s.210-311 Nemov  R.S.  Psixoloqiə.  V  3-x  kn.,  kn.2-  M,,  1998, 

s.221-233 

Vozrastnaə  psixoloqiə/  Pod  red.  N.F.Dobrınika.  –  M., 

1965, s.170-229. 

 

 

  

 www.elmler.net

 - 


Virtual İnternet R

esurs M

ərkəzi

 

Ümumi psixologiya.

 

Psixologiya

 

 263 

263 


263 

263 


263 

263 


263 

263 


263 

2 2 - c i   F Ə S Ġ L  

ĠLK GƏNCLĠK YAġI DÖVRÜNÜN 

PSĠXOLOJĠ XÜSUSĠYYƏTLƏRĠ 

 

 Qısa xülasə

 

 

 

 Gənclik yaĢının 

ümumi 

xarakteristikası

Gənclərin 

formalaĢmasında bioloji, psixoloji, psixoseksual və sosial amillərin yeri. 

Ġlk  gənclik  yaĢında  Ģəxsiyyətin  inkiĢafı.  Həqiqi  yaĢlılığa  real 

keçidin  baĢ  verməsi.  Ünsiyyət  fəaliyyətinin  inkiĢafı.  Ünsiyyət  və 

emosional  həyat.  Valideynlərlə  ünsiyyət  xüsusiyyətləri.  YoldaĢlıq  və 

dostluq. Məhəbbət hissi. Mənlik Ģüuru və əxlaqi Ģüurun inkiĢafı. Böyük  məktəblilərin  təlim  fəaliyyəti  və  idrak  proseslərinin 

inkiĢafı.  Təlim  fəaliyyətinin  forma  və  məzmunca,  məktəblilərin  təlimə 

münasibətinə  görə  dəyiĢməsi.  Təlim  prosesində  idrak  proseslərinin 

inkiĢafı.  Maraqlar  və  mənəvi  tələbatlar.  DünyagörüĢünün  formalaĢması. 

PeĢəyönümü və peĢəseçmə.  

 

 

 VI.22.1. Gənclik yaĢının ümumi xarakteristikası 

 

Gənclik insan həyatında uĢaqlıq dövrünün baĢa çatması, insanın  fiziki  cəhətdən  yetkinləĢməsi  psixoloji  cəhətdən 

özünəməxsus yüksək keyfiyyətlərin formalaĢması dövrüdür. 

Ġnsanın yaĢlılıq həyatı məhz bu dövrdən baĢlanır. 

Bu  dövr  özünüdərketmə,  mənlik  Ģüuru  və  dünyagö-

rüĢünün  formalaĢması  mərhələsi,  məsul  qərarların  qəbulu 

mərhələsi,  dostluğun,  məhəbbətin,  intim  yaxınlığın  yüksək 

qiymətləndirildiyi  insani  yaxınlıq  mərhələsi  kimi  qiymət-

ləndirilir. 
www.elmler.net

 - 


Virtual İnternet R

esurs M

ərkəzi

 

              Ümumi psixologiya. Psixologiya

 

264 264 

Gənclik  yaĢı  dövrünün  baĢlanması  və  sonu  haqqında 

müxtəlif fikirlər irəli sürülmüĢdür. Bunlardan daha çox qəbul 

edilən 14-15  yaĢdan 21 yaĢa qədər olan dövrdür. Psixoloqlar 

həmin  dövrün  iki  mərhələni  keçdiyini  qeyd  edirlər:  ilkin 

gənclik  (15-17  yaĢ)  və  yetkin  gənclik  (18-21  yaĢ).  Bəzi 

mütəxəssislər yetgin gəncliyə 18-25 yaĢ dövrünü aid edirlər.  

Gəncliyi  sadəcə  olaraq  bioloji  yaĢın  müəyyən  həddə 

çatması  kimi  xarakterizə  etmək  olmaz.  Gənclərin 

formalaĢması  həm  bioloji,  həm  psixoloji,  həm  psixoseksual, 

həm  də  sosial  amillərin  təsiri  altında  baĢ  verir.  Bunların 

içərisində gənclərin bir Ģəxsiyyət kimi formalaĢmasında sosial 

-  psixoloji  amillər  xüsusi  yer  tutur.  Ona  görə  də  gəncliyi 

sosial-psixoloji hadisə kimi qeyd etmək olar.  

Bioloji  baxımdan  gənclik  orqanizmi  fiziki  cəhətdən 

əsaslı surətdə dəyiĢir və onun inkiĢafı əsasən tamamlanır.  

Psixoloji  baxımdan  gənclər  artıq  öz  “mən”lərini, 

imkanlarını  dərk  edir,  idrak  fəaliyyətləri  və  dünyagörüĢləri 

geniĢ əhatəli olur.  

Psixoseksual 

baxımdan 

cinsi 


yetiĢmə 

əsasən 


tamamlanmıĢ  olur,  psixoseksual  davranıĢ  sosial  normalara 

uyğunlaĢır. 

Sosial  baxımdan  gənclər  ictimai  münasibətlər 

qovuĢuğunda 

həmin 

münasibətləri mənimsəməklə 

sosiallaĢırlar.  Nəticədə  bu  dövrdə 

gənclər  ictimai 

münasibətlərin məcmuu kimi, sosial varlıq kimi yetiĢir, həyat 

hadisələrinə fəal mövqedən yanaĢırlar. 

Bütövlükdə,  götürdükdə,  gənclik  dövründə  Ģəxsiyyət 

biososial-psixoloji 

varlıq  kimi  formalaĢır.  Gənclərin 

davranıĢında  təĢəbbüskarlıq,  prinsipiallıq,  məsuliyyətlilik 

yüksəlir.  Onların  intellektual  fəaliyyətində,  qabiliyyətlərinin 

inkiĢafında  əsasən  irəliləyiĢ,  sosial-psixoloji  varlıq  kimi 

formalaĢma baĢ verir.  

 

 Yüklə 5,95 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   159   160   161   162   163   164   165   166   ...   219
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə