MahirəNərimanqızıYüklə 5,95 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə177/219
tarix17.09.2017
ölçüsü5,95 Mb.
#20
1   ...   173   174   175   176   177   178   179   180   ...   219

www.elmler.net

 - 


Virtual İnternet R

esurs M

ərkəzi

 

Ümumi psixologiya.

 

Psixologiya

 

 303 

303 


303 

303 


303 

303 


303 

303 


303 

Təcrübə  göstərir  ki,  çox  zaman  məktəbdə  bu  cür 

uĢaqlarla  aparılan  profilaktik  iĢ  sistemsiz,  az  məqsədəyönlü 

xarakter  daĢıyır,  baĢ  vermiĢ  fövqəladə  hadisənin  formal 

müzakirəsi ilə məhdudlaĢır. Tərbiyəvi təsir tədbirləri tərbiyəni 

deyil,  bu  və  ya  digər  hərəkətinə  görə  uĢaqdan  əvəz  çıxmağı, 

qisas  almağı  xatırladır.  Ona  görə  də  müəllimlər  belə 

uĢaqlardan sadəcə olaraq yaxalarını qurtarmağa çalıĢırlar.  

Bu cür vəziyyətdən çıxmaq üçün psixoloq və müəllimlər 

müasir  psixologiyanın  nailiyyətlərinin  məktəb  həyatına 

tədbiqi nəticələrinə istinad etməlidir.  

ġagirdlərin  davranıĢında  və  Ģəxsiyyətinin  inkĢafında 

özünü  göstərə  bilən  qüsurların  qarĢısını  almaq  və  onları 

aradan  qaldırmaq  sahəsindəki  iĢin  aĢağıdakı  istiqamətlərini 

müəyyənləĢdirmək mümkündür:  

1.  Məktəbə  yeni  daxil  olan  Ģagirdlə,  onun  valideyinləri 

ilə, uĢağa aid bütün sənədlərlə tanıĢ olmaq və bu zaman həmin 

Ģagirdin  tərbiyəsindəki  çətin  cəhətləri  aĢkara  çıxarmağa 

çalıĢmaq.  

2.  “Çətin”  Ģagirdin  kollektivə  alıĢmasına  köməklik 

göstərmək;  sinif  rəhbəri  ilə  birlikdə  Ģagirdin  davranıĢında 

mövcud olan qüsurları aradan qaldırmağın planını hazırlamaq.  

3.  DavranıĢında  və  Ģəxsiyyətinin  inkiĢafında  qüsurlar 

olan  Ģagirdləri  dərindən  öyrənmək,  bu  zaman  peĢə  etikası 

normalarına  əməl  etmək,  imkan  daxilində  Ģagirdə  yoxla-

nmasının  həqiqi  məqsədini  bildirməmək.  Lazım  gələrsə 

psixoloq  həmin  Ģagirdin  əqli  inkĢaf  səviyyəsini  müəy-

yənləĢdirmək  üçün  müvafiq  mütəxəssislərlə  (məsələn, 

psixiator,  həkim  və  b.)  əlaqə  saxlamalıdır.  Əgər  uĢağın 

inkiĢafında qüsurlar, psixi normalara uyğun gəlməmək halları 

müəyyənləĢdirilərsə,  məktəb  psixoloqu  ona  fərdi  yanaĢmaqla 

əlaqədar müəllimlərə və valideyinlərə məsləhət verə bilər.  

Çətin  tərbiyə  olunan  uĢaqlarla,  xüsusilə  yeniyetmələrlə 

psixoloqun iĢi onun əsas vəzifələrindən birini təĢkil edir. Ona 

görə də burada psixoloqun və baĢqa müəllimlərin aparacaqları www.elmler.net

 - 


Virtual İnternet R

esurs M

ərkəzi

 

              Ümumi psixologiya. Psixologiya

 

304 304 

iĢlərin  xarakteri  qabaqcadan  müəyyənləĢdirilməli  və  buna 

müvafiq iĢ aparılmalıdır.                    

 

Özünü yoxlamaq üçün sual və tapĢırıqlar 

1.

 

Tərbiyə psixologiyasının baĢlıca vəzifəsi nədir? 2.

 

Məktəb  yaĢı  dövründə  Ģəxsiyyətin  formalaĢmasının psixoloji Ģərtləri nədən ibarətdir? 

3.

 Tərbiyə  iĢinin  metodları  və  formalarının  psixoloji 

əsasları barədə danıĢın. 

4.

 

YaĢlılarla  uĢaqlar  arasında  «məna  maneələri»  necə yaranır? 

5.

 Məktəblilərin tərbiyəlilik göstəriciləri və kriteriyaları 

barədə danıĢın. 

6.

 

Özünütərbiyə nədir və onun hansı motivləri vardır? 7.

 

Əxlaqi  Ģüur  və  əxlaqi  davranıĢın  formalaĢması  necə gedir? 

8.

 «Çətin»  uĢaqlar  kimlərdir  və  onlarla  nə  kimi  iĢ 

aparmaq tələb olunur?  

 

Referat, məruzə və müstəqil tədqiqat üçün mövzular. 

 

1.

 

«Çətin»  yeniyetmələr  və  onlarla  aparılan  iĢin 

psixoloji xüsusiyyətləri. 

2.

 

Özünütərbiyə və onun təĢkili yolları. 3.

 

Fəaliyyət və Ģəxsiyyətin formalaĢması. 4.

 

Əxlaq tərbiyəsinin psixoloji əsasları.  

Ədəbiyyat 

 

Bayramov  Ə.Ə.    Gənclik  və  özünütərbiyə  haqqında 

söhbət. – Bakı,1969. Qaralov  Z.Ġ.  Tərbiyə  3  cilddə,  2-ci  cild.  –  Bakı,  2003, 

12-31; s.197-203 Həmzəyev  M.Ə.  Pedaqoji  psixologiya.  –  Bakı,  1991. 


www.elmler.net

 - 


Virtual İnternet R

esurs M

ərkəzi

 

Ümumi psixologiya.

 

Psixologiya

 

 305 

305 


305 

305 


305 

305 


305 

305 


305 

səh.25-30; 50-69 Əliyev R.Ġ. Tərbiyə psixologiyası. – Bakı, Nurlan, 2006. 

Əmiraslanova S.F. «Çətin» uĢanlar və onlarla aparılan 

iĢin psixoloji xüsusiyyətləri. – Bakı, 2000. Boqoslovskiy  V.V.  Psixoloqiə  vospitaniə  Ģkolğnika.  – 

LQU, 1974. Stolərenko  L.D.    Pedaqoqiçeskaə  psixoloqiə.  – 

«Feniks»,2000, s. 362-368. Koçetov  A.Ġ.  Verüinskaə  N.N.    Rabota  s  trudnımi 

detğmi. – M., 1986 Ratter M.  Pomohğ trudnım detəm. – M., 1987. 

Məsihev  V.N.  Trudnıe  deti  v  massovoy  Ģkole.  –  M.  – 

L., 1993. 
Yüklə 5,95 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   173   174   175   176   177   178   179   180   ...   219
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə