MahirəNərimanqızıYüklə 5,95 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə205/219
tarix17.09.2017
ölçüsü5,95 Mb.
#20
1   ...   201   202   203   204   205   206   207   208   ...   219

www.elmler.net

 - 


Virtual İnternet R

esurs M

ərkəzi

 

Ümumi psixologiya.

 

Psixologiya

 

 387 

387 


387 

387 


387 

387 


387 

387 


387 

cəmləĢdirilməsi.  ġagirdlərin  yeni  materialı  qavramaq  və 

anlamağa  yaradıcı  Ģəkildə  cəlb  olunması.  NümayiĢ  etdirilən 

texniki  və  əyani  vasitələrin  rolu  və  yeri.  Yazı  taxtası  və 

dəftərlərdən  istifadə.  Yeni  materialın  öyrədilməsi  zamanı 

müstəqil  iĢlərin  rolu  və  yeri.  Yeni  materialın  öyrədilməsi 

zamanı Ģagirdlərin biliyinin hesaba alınması yolları. 

6. Öyrədilən materialın möhkəmləndirilməsinin məzmu-

nu və metodikası. 

7.  Evə  verilən  tapĢırığın  məzmunu  və  metodikası.  Ev 

tapĢırığının  həcmi  və  növü.  Onu  yerinə  yetirməklə  əlaqədar 

təlimat. Ayrı-ayrı Ģagirdlərə əlavə (fərdi) tapĢırıq. 

8.  Dərsdə  Ģagirdlərin  idrak  fəaliyyətlərinin  xarakteris-

tikası. 


Diqqət.  Dərsdə  Ģagirdlərin  diqqətini  təĢkil  etmək  üçün 

müəllimin  ümumpsixoloji  prinsiplərdən  istifadə  etməsi. 

Dərsdə diqqətin təĢkili priyomları: müəllimin zahiri görkəmi, 

mimika  və  pantomimikası;  diqqətin  ritmi  və  tempi,  əyani 

vasitələrin  parlaqlığı  və  yeniliyi;  müəllimin  nitqinin  emosi-

onal  zənginliyi,  obrazlılığı,  Ģərhin  ardıcıllığı  və  məntiqiliyi. 

Dərsin  müxtəlif  mərhələlərində  diqqətin  davamlılığının 

təĢkili,  müəllimin  Ģagirdlərdə  diqqətin  keçirilməsini  təĢkil 

etməsi. 

QavrayıĢ. Yeni materialı qavramağa qarĢı ustanovkanın 

yaradılması  priyomları.  ġagirdlərin  müĢahidə  aparmalarının 

təĢkili. 

Hafizə. Əvvəl mənimsənilmiĢ biliklərin fəallaĢdırılması 

priyomları.  ġagirdlərdə  hafizənin  bütün  tiplərinin  nəzərə 

alınması  və  onların  inkiĢafının  təmin  olunması.  Öyrənmənin 

səmərəli yollarından istifadə edilməsi. Təfəkkür.  ġagirdlərin  problem  situasiya  ilə  qaĢılaĢdı-


www.elmler.net

 - 


Virtual İnternet R

esurs M

ərkəzi

 

              Ümumi psixologiya. Psixologiya

 

388 388 

rılması. Yeni anlayıĢların formalaĢdırılması yolları. Fikri pro-

seslərin dərsin ayrı-ayrı mərhələlərində təĢkili. Dərsdə Ģagird-

lərin əqli keyfiyyətlərinin (təfəkkürün müstəqilliyi, tənqidiliyi, 

əqlin  dərinliyi,  çevikliyi  və  s.)  təzahürü  və  müəllimin  həmin 

keyfiyyətləri formalaĢdırmaq üçün istifadə etdiyi yollar. 9. Dərsdə Ģagirdlərin Ģəxsiyyətlərinin ayrı-ayrı cəhət-

lərinin təzahürünün xarakteristikası. 

ġagirdlərin  öz  yoldaĢlarının  cavablarına  və  müəllimin 

verdiyi  qiymətə  münasibətləri.  Müəllimin  öz  hərəkətləri  ilə 

Ģagirdlərdə  yeni  davranıĢ  motivi  yaradıb  yaratmaması.  Təlim 

prosesində  əqli,  iradi  və  s.  xassələrin  necə  formalaĢması. 

ġagirdlərin  davranıĢında  qüsurların  olub-olmaması.  Onların 

səbəbi. 

10.  Müəllimin  xarakteristikası.  Materialı  bilməsi. 

Metodiki  ustalığı.  Pedaqoji  mərifəti.  Pedaqoji  ünsiyyətinin 

xüsusiyyətləri.  Nitqi  (tələffüzü,  tempi,  nitq  mədəniyyəti, 

nitqinin obrazlılığı, emosionallığı). Ümumi nəticə.  Müəllim dərsdə Ģagirdlərin psixi fəaliy-

yətini  idarə  etməyi  nə  dərəcədə  müvəffəqiyyətlə  həyata 

keçirdi. 

 

VI.25.5. Pedaqoji kollektiv və ona rəhbərliyin bəzi psixoloji məsələləri 

 

P e d a q o j i   k o l l e k t i v .   G ə n c l ə r i n   t ə h s i l i  

v ə   t ə r b i y ə s i   m ü ə l l i m   k o l l e k t i v i n i n   b i r g ə  

y a r a d ı c ı  

ə m ə y i  

d e m ə k d i r .  

M ü ə l l i m  

k o l l e k t i v i n i n  

y a x Ģ ı  

d ü Ģ ü n ü l m ü Ģ  

v ə  

m ö h k ə m l ə n m i Ģ   i Ģ   s i s t e m i   o n l a r ı n   ə x l a q i  f ə a l i y y ə t i n i n  

m ü v ə f f ə q i y y ə t i  

ü ç ü n  

ə v ə z o l u n m a z   Ģ ə r t d i r .  
www.elmler.net

 - 


Virtual İnternet R

esurs M

ərkəzi

 

Ümumi psixologiya.

 

Psixologiya

 

 389 

389 


389 

389 


389 

389 


389 

389 


389 

M ü ə l l i m  

k o l l e k t i v i n i n  

i Ģ i n d ə k i  

m ə q s ə d y ö n l ü l ü y ü   v ə   m ü t ə Ģ ə k k i l l i k   m ə k t ə b  

i Ģ i n i n  

n ə t i c ə s i  

ü ç ü n  

m ə s u l i y y ə t l i l i k  

d o ğ u r u r .   V a h i d   p e d a q o j i   b a x ı Ģ ı n   o l m a s ı  

m ü ə l l i m  

k o l l e k t i v i  

ü ç ü n  

ə n  


m ü h ü m  

k e y f i y y ə t d i r .  

P e d a q o j i   k o l l e k t i v   ö z ü n ü n   f ə a l i y y ə t i n i n  

m ə z m u n u  

i l ə  

m ü ə y y ə n l ə Ģ ə n  m ü ə y y ə n  

t ə Ģ k i l a t i   s t r u k t u r a   m a l i k d i r .   B u   s t r u k t u r  

k o l l e k t i v  

ü z v l ə r i n i n  

q a r Ģ ı l ı q l ı  

a s ı l ı l ı q ,  

q a r Ģ ı l ı q l ı  

n ə z a r ə t  

m ü n a s i b ə t l ə r i n i  

m ü ə y y ə n l ə Ģ d i r i r .   B u   s t r u k t u r   d a i r ə s i n d ə  

p e d a q o j i   Ģ u r a ,   f ə n n   m e t o d i k   b i r l ə Ģ m ə l ə r i ,  

s i n i f  

r ə h b ə r l ə r i  

v ə  


m ə k t ə b  

r ə h b ə r l ə r i  

f ə a l i y y ə t   g ö s t ə r i r .  

P e d a q o j i  

k o l l e k t i v d ə  

m ü v a f i q  

ə m ə k  

b ö l g ü s ü  

v ə  

k o o p e r a s i y a  m ö v c u d d u r .  

P e d a q o j i   ə m ə k   e y n i   s i n i f d ə   i Ģ l ə y ə n   m ü x t ə l i f  

f ə n n  

m ü ə l l i m l ə r i  

a r a s ı n d a ;  

m ü x t ə l i f  

s i n i f l ə r d ə   e y n i   f ə n n i   a p a r a n   m ü ə l l i m l ə r  

a r a s ı n d a ;   e y n i   s i n i f d ə   i Ģ l ə y ə n   m ü ə l l i m l ə r   v ə  

s i n f i n   r ə h b ə r i   a r a s ı n d a ;   m ü x t ə l i f   d ə r n ə k l ə r ə ,  

b ö l m ə l ə r ə ,   c ə m i y y ə t l ə r ə ,   Ģ a g i r d   k l u b l a r ı n a  

r ə h b ə r l i k  

e d ə n  

m ü ə l l i m l ə r  

a r a s ı n d a ;  

m ə k t ə b d ə   a p a r ı l a n   t ə r b i y ə v i   i Ģ i n   m ü ə y y ə n  

s a h ə s i   v ə   y a   i s t i q a m ə t i n ə   c a v a b d e h   o l a n  

m ü ə l l i m l ə r   a r a s ı n d a   v ə   s .   b ö l ü n ü r .  

P e d a q o j i  

k o l l e k t i v i n  

i Ģ i n i n  

m ü v ə f f ə q i y y ə t i  

m ü ə l l i m l ə r i n  

ə m ə k  

k o o p e r a s i y a s ı n ı n  

d ü z g ü n  

t ə Ģ k i l i n d ə n  

a s ı l ı d ı r .   B u   i s ə   m ü ə l l i m l ə r d ə n   b i r g ə   ə m ə k -

d a Ģ l ı q   v ə r d i Ģ l ə r i n ə   y i y ə l ə n m ə y i   t ə l ə b   e d i r .  

H ə m i n  

v ə r d i Ģ l ə r ə  

m ü ə l l i m  

p e d a q o j i  

k o l l e k t i v d ə   y i y ə l ə n i r .  

M ü ə l l i m l ə r i n   q a r Ģ ı l ı q l ı   m ü n a s i b ə t l ə r i  

v ə   p e d a q o j i   k o l l e k t i v d ə   p s i x o l o j i   i q l i m .  

P e d a q o j i   k o l l e k t i v d ə   m ü ə l l i m l ə r i n   q a r Ģ ı l ı q l ı  

m ü n a s i b ə t l ə r i  

o n l a r ı n  

f ə a l i y y ə t l ə r i n i n  

m ə q s ə d   v ə   m ə z m u n u   i l ə   m ü ə y y ə n   e d i l i r   v ə  
Yüklə 5,95 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   201   202   203   204   205   206   207   208   ...   219
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə