MahirəNərimanqızıYüklə 5,95 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə206/219
tarix17.09.2017
ölçüsü5,95 Mb.
#20
1   ...   202   203   204   205   206   207   208   209   ...   219

www.elmler.net

 - 


Virtual İnternet R

esurs M

ərkəzi

 

              Ümumi psixologiya. Psixologiya

 

390 390 

Ģ ə r t l ə n i r .  

B i r g ə  

f ə a l i y y ə t  

v ə  

ü n s i y y ə t  p r o s e s i n d ə   p e d a q o j i   k o l l e k t i v d ə   b i r   n e ç ə  

m ü n a s i b ə t   s i s t e m i   y a r a n ı r .   B u n l a r   ə s a s ə n  

a Ģ a ğ ı d a k ı l a r d a n   i b a r ə t d i r :   r ə s m i   v ə   q e y r i -

r ə s m i   m ü n a s i b ə t l ə r .  

Ö z   f ə a l i y y ə t l ə r i n i   t ə Ģ k i l   e t m ə k   v ə  

h ə y a t a   k e ç i r m ə k   ü ç ü n   m ü ə l l i m l ə r   a r a s ı n d a  

y a r a n a n   q a r Ģ ı l ı q l ı   m ü n a s i b ə t i   Ģ ə r t i   o l a r a q  

r ə s m i   m ü n a s i b ə t   a d l a n d ı r m a q   o l a r .   B u   c ü r  

m ü n a s i b ə t l ə r ə   m ü ə l l i m l ə r i n   b i r - b i r i   i l ə   b u  

v ə   y a   d i g ə r   Ģ ə k i l d ə   b a ğ l ı   o l d u q l a r ı   i Ģ g ü z a r  

m ü n a s i b ə t l ə r i ,   m ü ə l l i m l ə r l ə   r ə h b ə r l i k   a r a -

s ı n d a  

m ö v c u d  

o l a n  

i d a r ə e t m ə  

m ü n a s i b ə t l ə r i n i   a i d   e t m ə k   o l a r .  

B u n u n l a  

y a n a Ģ ı  

o l a r a q  

p e d a q o j i  

k o l l e k t i v d ə  

i k i  


q e y r i - r ə s m i  

m ü n a s i b ə t  

s i s t e m i   y a r a n ı r .  

B i r i n c i s i ,   b ü t ü n   p e d a q o j i   k o l l e k t i v i  

ə h a t ə   e d ə n   ü m u m i   Ģ ə x s i y y ə t l ə r a r a s ı   ə x l a q i -

p s i x o l o j i   m ü n a s i b ə t l ə r ,   i k i n c i s i ,   a y r ı - a y r ı  

m ü ə l l i m l ə r   a r a s ı n d a   q a r Ģ ı l ı q l ı   s i m p a t i y a y a  

ə s a s l a n a n   s e ç i c i   m ü n a s i b ə t l ə r .  

P e d a q o j i  

k o l l e k t i v i n  

f ə a l i y y ə t i n i n  

s ə m ə r ə l i l i y i  

o n u n  

ü z v l ə r i n i n  

b i r  

ç o x  


c ə h ə t d ə n   v a h i d l i y i n i   t ə l ə b   e d i r .   B u r a y a  

k o l l e k t i v  

ü z v l ə r i n i n  

Ģ a g i r d l ə r ə  

q a r Ģ ı  

u s t a n o v k a s ı ,   t ə r b i y ə n i n   m ə q s ə d i n i ,   Ģ a g i r d ə  

t ə s i r   e t m ə   m e t o d u n u ,   Ģ a g i r d l ə r l ə   q a r Ģ ı l ı q l ı  

m ü n a s i b ə t   ü s l u b u n u   v ə   s .   a i d   e t m ə k   o l a r .  

Ə g ə r   p e d a q o j i   k o l l e k t i v i n   ü z v l ə r i   a r a s ı n d a  

b u   m ə s ə l ə l ə r d ə   v a h i d l i k   y o x d u r s a ,   v a h i d l i k  

p r i n s i p i   p o z u l m u Ģ s a   k o l l e k t i v d ə   b i r   s ı r a  

x ə s t ə l i k l ə r i n  

( m ü ə l l i m l ə r  

a r a s ı n d a  

m ü n a q i Ģ ə ,  

q ı s q a n c l ı q ,  

p a x ı l l ı q  

v ə  


s . )  

y a r a n m a s ı   b a Ģ   v e r ə   b i l ə r   k i ,   b u   d a   m ə k t ə b d ə  

t ə l i m - t ə r b i y ə   i Ģ i n i n   m ü v ə f f ə q i y y ə t i n i n   a Ģ a ğ ı  

d ü Ģ m ə s i n ə ,  

m ü ə l l i m l ə r i n  

ə h v a l ı n a  

t ə s i r  

g ö s t ə r i r .  

B u r a d a  

p e d a q o j i  

k o l l e k t i v d ə k i  

p s i x o l o j i   i q l i m   m ü h ü m   r o l   o y n a y ı r .   P e d a q o j i  

k o l l e k t i v d ə k i  

m ü s b ə t  

p s i x o l o j i  

i q l i m  

m ə k t ə b d ə  

t ə l i m - t ə r b i y ə  

i Ģ i n i n  

y ü k s ə k  
www.elmler.net

 - 


Virtual İnternet R

esurs M

ərkəzi

 

Ümumi psixologiya.

 

Psixologiya

 

 391 

391 


391 

391 


391 

391 


391 

391 


391 

s ə v i y y ə d ə   h ə y a t a   k e ç i r i l m ə s i n ə ,   k o l l e k t i v  

ü z v l ə r i n i n  

g ü m r a h l ı ğ ı n a ,  

ə h v a l -

r u h i y y ə l ə r i n i n  

y ü k s ə k  

o l m a s ı n a ,  

b ü t ü n  

s a h ə l ə r d ə   k o l l e k t i v i n   b i r l i y i n ə   s ə b ə b   o l u r .  

M ü s b ə t   p s i x o l o j i   i q l i m   k o l l e k t i v   ü z v l ə r i n i n  

ə m ə k d ə n  

z ö v q  

a l m a s ı n a ,  

o p t i m i z m ə ,  

ü n s i y y ə t   s e v i n c i n ə ,   e t i b a r l ı l ı ğ a   v ə   s .   k i m i  

e m o s i o n a l   v ə z i y y ə t i n i n   y a r a n m a s ı n a   s ə b ə b  

o l u r .   O n a   g ö r ə   d ə   p e d a q o j i   k o l l e k t i v d ə  

m ü s b ə t ,   x o Ģ   p s i x o l o j i   i q l i m i n   y a r a n m a s ı  

h ə m i n   k o l l e k t i v   ü ç ü n   ə n   m ü h ü m   c ə h ə t   h e s a b  

o l u n u r .   P s i x o l o j i   i q l i m i n   p o z u l m a s ı   ü z v l ə r i  

b i r - b i r i n ə   q a r Ģ ı   q o y u r ,   o n l a r d a   b i r - b i r i n ə  

q a r Ģ ı  

i n a m s ı z l ı q ,  

k i n l i l i k ,  

i Ģ ə  


q a r Ģ ı  

l a q e y d l i k ,  

m ü x t ə l i f  

m ü n a q i Ģ ə l ə r  

v ə  

s .  


y a r a n m a s ı n a   g ə t i r i b   ç ı x a r ı r .  

P e d a q o j i   k o l l e k t i v d ə k i   p s i x o l o j i   i q l i m  

b i r  

s ı r a  a m i l l ə r d ə n  

a s ı l ı d ı r .  

P e d a q o j i  

k o l l e k t i v   c ə m i y y ə t i n   b i r   h i s s ə s i   o l d u ğ u n a  

g ö r ə ,   o n u n   i q l i m i   d ə   b i r i n c i   n ö v b ə d ə   h ə m i n  

c ə m i y y ə t i n  

h ə y a t  

Ģ ə r a i t i  

i l ə  

Ģ ə r t l ə n i r .  P e d a q o j i  

k o l l e k t i v d ə  

b u  

v ə  


y a  

d i g ə r  

p s i x o l o j i  

i q l i m i n  

y a r a n m a s ı  

m ə k t ə b  

r ə h b ə r l ə r i n i n ,  

m ə k t ə b i n  

i c t i m a i  

t ə Ģ k i l a t l a r ı n ı n  

r ə h b ə r l i k  

ü s l u b u n d a n  

d a  

a s ı l ı d ı r .   Ə g ə r   m ə k t ə b   d i r e k t o r u   v ə   o n u n  m ü a v i n l ə r i   p e d a q o j i   k o l l e k t i v ə   r ə h b ə r l i y i  

t ə l ə b  

o l u n a n  

s ə v i y y ə d ə  

k e ç i r ə r l ə r s ə ,  

k o l l e k t i v   ü z v l ə r i   a r a s ı n d a   a y r ı   s e ç k i l i k  

q o y m a d a n  

o n l a r ı n  

ə m ə y i n i  

d ü z g ü n  

q i y m ə t l ə n d i r i r l ə r s ə ,  

b u ,  


p e d a q o j i  

k o l l e k t i v d ə  

m ü s b ə t  

p s i x o l o j i  

i q l i m i n  

y a r a n m a s ı n a   k ö m ə k l i k   g ö s t ə r i r .   P e d a q o j i  

k o l l e k t i v i n  

p s i x o l o j i  

i q l i m i n ə  

k o l l e k t i v  

ü z v l ə r i n i n   i Ģ   Ģ ə r a i t i   d ə   m ü v a f i q   t ə s i r  

g ö s t ə r ə  

b i l i r .  

N ə h a y ə t ,  

p e d a q o j i  

k o l l e k t i v d ə k i   p s i x o l o j i   i q l i m ə   k o l l e k t i v  

ü z v l ə r i n i n  

ö z l ə r i n i n  

d ə  

t ə s i r i  o l u r .  

K o l l e k t i v  

ü z v l ə r i n d ə  

s o s i a l - p s i x o l o j i  

u y u Ģ m a ,   u y ğ u n l u q   y o x d u r s a   b u r a d a   p s i x o l o j i  

i q l i m d ə n   d ə   d a n ı Ģ m a ğ a   d ə y m ə z .   B u n u n   ü ç ü n  

k o l l e k t i v   ü z v l ə r i n d ə   Ģ ə x s i y y ə t i n   b i r - b i r i n i  Yüklə 5,95 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   202   203   204   205   206   207   208   209   ...   219
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə