MahirəNərimanqızıYüklə 5,95 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə219/219
tarix17.09.2017
ölçüsü5,95 Mb.
#20
1   ...   211   212   213   214   215   216   217   218   219

www.elmler.net

 - 


Virtual İnternet R

esurs M

ərkəzi

 

              Ümumi psixologiya. Psixologiya

 

428 428 

9-cu FƏSĠL

 

QAVRAYIġ ........................................................................... 40 

IV . 9.1. QavrayıĢın ümumi xarakteristikası

 ...................... 40 

IV.9.2. QavrayıĢın əsas xüsusiyyətləri

 ................................. 41 

IV. 9.3. QavrayıĢın təsnifi və növləri:

 .................................. 46 

10-cu FƏSĠL

 

HAFĠZƏ ................................................................................. 55 

IV.10.1. Hafizə haqqında anlayıĢ

 ......................................... 56 

IV.10.2. Hafizənin prosesləri

 ................................................ 59 

IV.10.3. Hafizənin növləri və tipləri

 .................................... 64 

IV.10.4. Hafizə pozuntuları

 .................................................. 67 

1 1 - c i     F Ə S Ġ L

 

T Ə F Ə K K Ü R  ................................................................. 71 

IV. 11.1.  Təfəkkür haqqında anlayıĢ

 .................................. 71 

IV.11.2. Dilin və nitqin təfəkkürlə əlaqəsi

........................... 76 

IV.11.3. Təfəkkür prosesləri və ya fikri əməliyyatlar

 ........ 79 

IV.11.4.   Təfəkkürün əsas növləri

 ....................................... 84 

IV.11.5. Təfəkkürün formaları

 ............................................ 87 

IV.11.6. Təfəkkürün fərdi xüsusiyyətləri

 ............................ 92 

12-ci FƏSĠL

 

TƏXƏYYÜL VƏ YARADICILIQ ...................................... 96 

IV. 12.1.  Təxəyyül haqqında anlayıĢ

 .................................. 96 

IV. 12. 2..  Təxəyyülün növləri

 ........................................... 100 


www.elmler.net

 - 


Virtual İnternet R

esurs M

ərkəzi

 

Ümumi psixologiya.

 

Psixologiya

 

 429 

429 


429 

429 


429 

429 


429 

429 


429 

IV. 12. 3. Təxəyyül surətlərinin yaradılması

 

prosesi

 ................................................................................... 103 

IV. 12. 4.  Təxəyyül və oyun

 ............................................... 105 

IV. 12. 5.   Təxəyyül və yaradıcılıq

 .................................... 108 

13-cü FƏSĠL

 

HĠSSLƏR. EMOSĠONAL HALLAR ................................ 113 

IV.13.1. Hisslər haqqında anlayıĢ

 ...................................... 113 

IV 13.2. Hisslərin xarici ifadəsi və əsas keyfiyyətləri

 ....... 118 

IV.13.3. Hisslərin fizioloji əsasları və funksiyaları

 ........... 120 

IV.13.4. Hisslərin keçirilməsi formaları

 ............................ 123 

IV.13.5. Ali hisslər

 ............................................................... 128 

14-cü FƏSĠL

 

ĠRADƏ ................................................................................. 136 

IV.14.1. Ġradə haqqında anlayıĢ

 ......................................... 136 

IV.14.2. Ġradi iĢin quruluĢu

 ................................................ 140 

IV.14.3. ġəxsiyyətin iradi keyfiyyətləri

.............................. 141 

BEŞİNCİ HISSƏ 

ŞƏXSIYYƏTIN FƏRDI-PSIXOLOJI  XASSƏLƏRI ... 147 

1 5 - c i   F Ə S I L  

TEMPERAMENT

 ............................................................... 147 

V.15.1. Temperament haqqında anlayış ....................... 147 

V.15.2. Temperament haqqında təlimlər tarixindən .. 149 

V.15.3   Temperamentin tipləri ....................................... 151 


www.elmler.net

 - 


Virtual İnternet R

esurs M

ərkəzi

 

              Ümumi psixologiya. Psixologiya

 

430 430 

V.15.4. Temperamentin fizioloji əsasları ...................... 154 

16-cı  FƏSĠL

 

XARAKTER

 .......................................................................... 158 

V.16.1. Xarakter haqqında anlayış ................................. 159 

V.16.2. Xarakterin quruluĢu

 .............................................. 160 

V.16.3. Xarakter haqqında təlimlər tarixindən

................ 162 

V. 16.4. Xarakter və şəxsiyyət .......................................... 170 

V 16.5. Xarakterin formalaşmasının şərtləri ................ 173 

17-ci  F Ə S Ġ L

 

Q A B Ġ L Ġ Y Y Ə T L Ə R

 ................................................ 178 

V. 17.1Qabiliyyətlər haqqında anlayıĢ

 ............................ 178 

V.12. 2. Qabiliyyətlərin keyfiyyət və

 

kəmiyyət xarakteristikası

 ................................................... 183 

V. 17. 3. Qabiliyyətlərin quruluĢu

 ..................................... 187 

V. 17. 4. Qabiliyyət və talantın təbii Ģərtləri

 ..................... 192 

V. 17. 5. Qabiliyyətlərin formalaĢması

 .............................. 194 

ALTINCI HĠSSƏ

 

ġƏXSĠYYƏT TƏLĠM VƏ TƏRBĠYƏNĠN 

OBYEKTĠ KĠMĠ ................................................................. 200 

18-ci  FƏSĠL

 

YAġ VƏ PEDAQOJĠ PSĠXOLOGĠYANIN 

PREDMETĠ, VƏZĠFƏLƏRĠ VƏ METODLARI ............ 200 

VI.18.1. YaĢ və pedaqoji psixologiyanın predmeti

 ........... 201 

VI. 18. 2. YaĢ psixologiyasının  əsas  bölmələri və vəzifələri

204 


www.elmler.net

 - 


Virtual İnternet R

esurs M

ərkəzi

 

Ümumi psixologiya.

 

Psixologiya

 

 431 

431 


431 

431 


431 

431 


431 

431 


431 

VI. 18. 3.  Psixi inkiĢafın yaĢ dövrləri

 ................................ 204 

VI.18.4. Müasir pedaqoji psixologiyanın əsas problemləri, 

vəzifələri və bölmələri

 ......................................................... 208 

VI.18.5. YaĢ və pedaqoji  psixologiyasının tədqiqat 

metodları .............................................................................. 211 

19-cu  FƏSĠL

 

MƏKTƏBƏ DAXĠL OLANADƏK UġAĞIN 

PSĠXĠ ĠNKĠġAFI ................................................................. 217 

VI. 19.1. Körpəlik və erkən uĢaqlıq dövrünün

 

xüsusiyyətləri ....................................................................... 217 

VI.19.2. Bağça yaĢı dövrünün psixoloji xüsusiyyətləri

 .... 221 

VI.19.3.UĢağın məktəbə psixoloji hazırlığı

 ....................... 229 

2 0 - c i   F Ə S Ġ L

 

KĠÇĠK MƏKTƏBLĠLƏRĠN PSĠXĠ ĠNKĠġAFI ............... 235 

VI.20.1. UĢağın məktəb həyatının ilk dövrünün

 

psixoloji xüsusiyyətləri

 ........................................................ 236 

VI.20.2. Kiçik yaĢlı məktəblilərdə idrak proseslərinin    

inkiĢafı .................................................................................. 237 

VI.20.3. Kiçik məktəblilərdə hisslərin, iradə və xarakterin 

inkiĢafı .................................................................................. 243 

21-ci  FƏSĠL

 

YENĠYETMƏLĠK YAġI  DÖVRÜNÜN   

PSĠXOLOGĠYASI .............................................................. 248 

VI.21.1.Yeniyetməlik yaĢının ümumi xarakteristikası

 .... 248 

VI.21.2. Yeniyetmə yaĢında Ģəxsiyyətin formalaĢması

 .... 251 


www.elmler.net

 - 


Virtual İnternet R

esurs M

ərkəzi

 

              Ümumi psixologiya. Psixologiya

 

432 432 

VI.21.3. Yeniyetmələrdə yaĢlılıq hissi və meylinin

  

formalaĢması ....................................................................... 255 

VI.21.4. Yeniyetmələrin təlim fəaliyyəti və onlarda  idrak 

proseslərinin inkiĢafı

 ........................................................... 256 

2 2 - c i   F Ə S Ġ L

 

ĠLK GƏNCLĠK YAġI DÖVRÜNÜN PSĠXOLOJĠ 

XÜSUSĠYYƏTLƏRĠ .......................................................... 263 

VI.22.1. Gənclik yaĢının ümumi xarakteristikası

 ............ 263 

VI.22.2. Ġlk gənclik yaĢında Ģəxsiyyətin inkiĢafı

 ............... 265 

VI.22.3. Böyük məktəblilərin təlim fəaliyyəti və idrak 

proseslərinin inkiĢafı

 ........................................................... 269 

2 3 - c ü   F Ə S Ġ L

 

TƏRBĠYƏ PSĠXOLOGĠYASI ........................................... 276 

VI.23.1. ġəxsiyyətin formalaĢması tərbiyə psixologiyasının 

əsas problemi kimi .............................................................. 277 

VI.23.2. Məktəb yaĢı dövründə Ģəxsiyyətin 

formalaĢmasının psixoloji Ģərtləri ..................................... 278 

VI.23.3. Tərbiyəvi tədbirlərin psixoloji cəhətdən 

əsaslandırılması və məktəblilərin tərbiyəlilik səviyyəsinin 

müəyyənləĢdirilməsi problemi ........................................... 281 

VI.23.4. ġəxsiyyətin  özünütərbiyəsinin psixoloji

 

əsasları .................................................................................. 288 

VI.23.5.ġagirdlərin əxlaq tərbiyəsinin psixoloji

 ............... 295 

əsasları .................................................................................. 295 

VI.23.6. “Çətin” uĢaqlar və onlarla aparılan iĢin 

xüsusiyyətləri ....................................................................... 300 


www.elmler.net

 - 


Virtual İnternet R

esurs M

ərkəzi

 

Ümumi psixologiya.

 

Psixologiya

 

 433 

433 


433 

433 


433 

433 


433 

433 


433 

2 4 - c ü     F Ə S Ġ L

 

TƏLĠM PSĠXOLOGĠYASI ................................................ 306 

VI.24.1.Təlim prosesi pedaqoji psixologiyanın nəzəri və 

tətbiqi problemi kimi

 .......................................................... 307 

VI. 24.2. Təlim və psixi inkiĢaf

 ........................................... 312 

VI. 24.3. Öyrənməyə qabillik problemi və mənimsəmə

 ... 315 

VI.24.4. Öyrənmənin müvəffəqiyyətini təmin

 

edən amillər

 ......................................................................... 321 

VI.24.5. Təlim prosesində motivasiya - tələbat

 ................. 328 

sahəsinin formalaĢması

 ....................................................... 328 

VI. 24.6. Dərsin təĢkilinin psixoloji Ģərtləri

 ...................... 331 

VI.24.7. Təlimin fərdiləĢməsi və diferensiasiyası

 ............. 336 

2 5 - c i   F Ə S Ġ L

 

PEDAQOJĠ FƏALĠYYƏTĠN VƏ MÜƏLLĠM         

ġƏXSĠYYƏTĠNĠN PSĠXOLOGĠYASI ............................. 340 

VI.25.1. Pedaqoji fəaliyyətin psixoloji xüsusiyyətləri

 ...... 341 

VI.25.2. Müəllim Ģəxsiyyətinin psixologiyası və müəllimin 

pedaqoji ustalığının psixoloji əsasları

 ............................... 343 

VI.25.3. Pedaqoji ünsiyyətin psixoloji mexanizmləri 

haqqında .............................................................................. 360 

VI.25.4.ġagird Ģəxsiyyəti və sinif kollektivinin

 

öyrənilməsi və onlara psixoloji xarakteristika 

tərtibinin prinsipləri. Dərsin psixoloji təhlili

 .................... 377 

VI.25.5. Pedaqoji kollektiv və ona rəhbərliyin

 


www.elmler.net

 - 


Virtual İnternet R

esurs M

ərkəzi

 

              Ümumi psixologiya. Psixologiya

 

434 434 

bəzi psixoloji məsələləri

 ...................................................... 388 

2 6 - c ı   F Ə S Ġ L

 

MƏKTƏBƏ PSĠXOLOJĠ XĠDMƏTĠN ƏSASLARI ....... 397 

VI. 26.1. Məktəbə psixoloji xidmətin məqsəd və

 

vəzifələri

 ............................................................................... 398 

VI.26.2. Məktəbə psixoloji xidmətin prinsipləri və

 

həyata keçirilmə mərhələləri

 .............................................. 402 

VI. 26. 3. Məktəbə  psixoloji  xidmətin  funksiyaları  və  

əsas  istiqamətləri .................................................................... 406 

 

 Yüklə 5,95 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   211   212   213   214   215   216   217   218   219
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə