MahirəNərimanqızıYüklə 5,95 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə37/219
tarix17.09.2017
ölçüsü5,95 Mb.
#20
1   ...   33   34   35   36   37   38   39   40   ...   219

www.elmler.net

 - 


Virtual İnternet R

esurs M

ərkəzi

 

 

Ümumi psixologiya. Psixologiya 114 

Ü n s i y y ə t  

v ə  

f ə a l i y y ə t i n  

v ə h d ə t i .  

Ü n s i y y ə t   p s i x o l o g i y a s ı n d a   m ü t ə x ə s s i s l ə r i n  

d i q q ə t i n i  

c ə l b  

e d ə n  

ə s a s ,  

p r i n s i p i a l  

m ə s ə l ə l ə r d ə n  

b i r i  

ü n s i y y ə t l ə  

f ə a l i y y ə t i n  

v ə h d ə t i   m ə s ə l ə s i d i r .   L a k i n   b u   m ə s ə l ə y ə  

p s i x o l o q l a r ı n  

y a n a Ģ m a   t ə r z i   m ü x t ə l i f d i r .  

Q ə r b  

ö l k ə l ə r i n i n  

b i r  

s ı r a  p s i x o l o j i  

k o n s e p s i y a l a r ı n d a   ü n s i y y ə t     v ə   f ə a l i y y ə t   b i r -

b i r i n ə   q a r Ģ ı   q o y u l u r .   B u   k o n s e p s i y a l a r d a  

ü n s i y y ə t   a m i l i   d a v r a n ı Ģ ı n   d e t e r m i n a n t ı ,   Ģ ə r t i  

k i m i   q ə b u l   o l u n s a   d a ,   b u   z a m a n   f ə a l i y y ə t i n  

d ə y i Ģ d i r i c i   r o l u   n ə z ə r ə   a l ı n m ı r .   B u r a d a  

s o s i a l   p r o s e s   m ə n ə v i   n i t q   ü n s i y y ə t i   p r o s e s i  

k i m i  

g ö t ü r ü l ü r .  

M ə h z  

b u n a  

g ö r ə  

d ə  

A . N . L e o n t y e v i n   f i k r i n c ə   b u   k i m i   h a l l a r d a  f ə r d  

p r a k t i k  

Ģ ə k i l d ə  

f ə a l i y y ə t  

g ö s t ə r ə n  

v a r l ı q d a n   ü n s i y y ə t ə   g i r ə n   v a r l ı q   k i m i   q ə b u l  

o l u n u r .    

B u n u n   ə k s i n ə   o l a r a q   b ə z i   p s i x o l o q l a r ı n  

f i k r i n c ə   ü n s i y y ə t   v ə   f ə a l i y y ə t   v ə h d ə t   t ə Ģ k i l  

e d i r .  

B e l ə  

b i r  


n ə t i c ə  

m ə n t i q i  

o l a r a q  

ü n s i y y ə t i n   r e a l   i n s a n   m ü n a s i b ə t i   k i m i   b a Ģ a  

d ü Ģ ü l m ə s i n d ə n   i r ə l i   g ə l i r .   B u   b a x ı Ģ a   g ö r ə   h ə r  

c ü r  


ü n s i y y ə t  

f o r m a s ı  

i n s a n l a r ı n  

b i r g ə  

f ə a l i y y ə t i n i n   s p e s i f i k   f o r m a s ı n d a n   i b a r ə t d i r .  

Ġ n s a n l a r  

s a d ə c ə  

o l a r a q  

m ü x t ə l i f  

s o s i a l  

f u n k s i y a l a r ı   y e r i n ə   y e t i r ə r k ə n   « ü n s i y y ə t ə  

g i r m i r l ə r » .   O n l a r   h ə m i Ģ ə   b i r   n e ç ə   f ə a l i y y ə t  

p r o s e s i n d ə   ü n s i y y ə t   s a x l a y ı r l a r .   B u r a d a n   i s ə  

a y d ı n   o l u r   k i ,   d a i m a   i Ģ g ü z a r   a d a m   ü n s i y y ə t ə  

g i r i r ,  

o n u n  

f ə a l i y y ə t i  

h ə m i Ģ ə  

b a Ģ q a  

a d a m l a r ı n   f ə a l i y y ə t i   i l ə   ü s t - ü s t ə   d ü Ģ ü r .  

L a k i n   m ə h z   f ə a l i y y ə t i n   h ə m i n   k ə s i Ģ m ə s i  

i Ģ g ü z a r  

a d a m ı n  

t ə k c ə  

ö z  

f ə a l i y y ə t i n i n  p r e d m e t i n ə  

d e y i l ,  

b a Ģ q a  

a d a m l a r ı n  

f ə a l i y y ə t i n ə   q a r Ģ ı   d a   m ü v a f i q   m ü n a s i b ə t ,  

b i r g ə  

f ə a l i y y ə t i  

y e r i n ə  

y e t i r ə n  

f ə r d l ə r  

a r a s ı n d a   b i r l i k   y a r a d ı r .   B e l ə l i k l ə   ü n s i y y ə t i n  

f ə a l i y y ə t l ə  

v ə h d ə t i  

f a k t ı  

p s i x o l o g i y a d a  

f ə a l i y y ə t   n ə z ə r i y y ə s i n ə   i s t i n a d   e d ə n   b ü t ü n  

p s i x o l o q l a r   t ə r ə f i n d ə n   q ə b u l   o l u n u r ,   l a k i n   b u  www.elmler.net

 - 


Virtual İnternet R

esurs 

Mərkəz

i

 

Ümumi psixologiya. Psixologiya 

 

115 


ə l a q ə n i n   x a r a k t e r i   m ü x t ə l i f   Ģ ə k i l d ə   b a Ģ a  

d ü Ģ ü l ü r .  

B ə z ə n   f ə a l i y y ə t   v ə   ü n s i y y ə t ə   y a n a Ģ ı  

Ģ ə k i l d ə   m ö v c u d   o l a n   p r o s e s   k i m i   d e y i l ,  

i n s a n ı n   s o s i a l   m ö v c u d l u ğ u n u n ,   o n u n   h ə y a t  

t ə r z i n i n  

i k i  

t ə r ə f i  k i m i  

b a x ı r l a r  

( B . F . L o m o v ) .   B a Ģ q a   b i r   h a l d a   ü n s i y y ə t i  

f ə a l i y y ə t i n  

m ü ə y y ə n  

s a h ə s i  

k i m i  

b a Ģ a  

d ü Ģ ü r l ə r  

( A . N . L e o n t y e v ) .  

B ə z i l ə r i  

i s ə  


ü n s i y y ə t i   f ə a l i y y ə t i n   x ü s u s i   n ö v ü   k i m i   Ģ ə r h  

e d i r l ə r   ( A . A . L e o n t y e v ) .  

P s i x o l o q l a r   b e l ə   b i r   f i k r i   ə s a s l a n d ı r ı r l a r  

k i ,   ü n s i y y ə t i n   k ö m ə y i   i l ə   f ə a l i y y ə t   t ə Ģ k i l  

o l u n u r  

v ə  


z ə n g i n l ə Ģ i r .  

Ü n s i y y ə t ə  

g i r ə n  

t ə r ə f l ə r   a r a s ı n d a   b i r g ə   f ə a l i y y ə t   p l a n ı n ı n  

t ə r t i b i   o n l a r ı n   h ə r   b i r i n d ə n   f ə a l i y y ə t i n  

m ə q s ə d   v ə   v ə z i f ə l ə r i n i   b i l m ə y i ,   o b y e k t i n  

s p e s i f i k a s ı n ı ,   ö z   i m k a n l a r ı n ı   a y d ı n l a Ģ d ı r m a ğ ı  

t ə l ə b   e d i r .   Ü n s i y y ə t i n     b u   p r o s e s ə   d a x i l  

o l m a s ı   o n u n   i Ģ t i r a k ç ı l a r ı n ı n   « r a z ı l ı q »   v ə   y a  

« n a r a z ı l ı ğ ı »  

h ə y a t a  

k e ç i r m ə l ə r i n ə  

i m k a n  

v e r i r .    

B ü t ü n  

q e y d  

o l u n a n l a r  

ü n s i y y ə t  

v ə  

f ə a l i y y ə t i n   b i r -   b i r i   i l ə   ü z v ü   Ģ ə k i l d ə   v ə h d ə t  t ə Ģ k i l   e t d i y i n i   s ö y l ə m ə y ə   i m k a n   v e r i r .    

 

II. 4.2.  Ünsiyyət informasiya mübadiləsi kimi  

Ġ n f o r m a s i y a  

m ü b a d i l ə s i  

v ə  

o n u n  

ü n s i y y ə t d ə   y e r i .   Ġ n s a n l a r ı n   b i r - b i r i   i l ə  

i n f o r m a s i y a  

m ü b a d i l ə s i  

ü n s i y y ə t i n  

d a h a  

g e n i Ģ  

y a y ı l m ı Ģ  

t ə r ə f i ,  

c ə h ə t i  

o l m a q l a  

p s i x o l o j i  

ə d ə b i y y a t d a  

ü n s i y y ə t i n  

k o m m u n i k a t i v   t ə r ə f i   a d l a n ı r .   Ġ n f o r m a s i y a  

m ü b a d i l ə s i   p r o s e s i n d ə   i n s a n l a r   b i r - b i r l ə r i n i n  

f i k i r l ə r i ,   i d e y a l a r ı ,   h i s s l ə r i ,   i s t ə k   v ə   a r z u l a r ı  

Yüklə 5,95 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   33   34   35   36   37   38   39   40   ...   219
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə