MahirəNərimanqızıYüklə 5,95 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə47/219
tarix17.09.2017
ölçüsü5,95 Mb.
#20
1   ...   43   44   45   46   47   48   49   50   ...   219

www.elmler.net

 - 


Virtual İnternet R

esurs M

ərkəzi

 

 

Ümumi psixologiya. Psixologiya 134 

v a s i t ə l ə r i n ə   m ü x t ə l i f   s i m v o l l a r ı ,   m i m i k a n ı ,  

p a n t o m i m i k a n ı ,  

m ü x t ə l i f  

j e s t l ə r i ,  

h ə r ə k ə t l ə r i ,   s ə s i n   t e m b r i n i ,   i n t o n a s i y a n ı ,  

g ü l m ə y i   v ə   s .   a i d   e t m ə k   o l a r .   B u   m ə n a d a  

q e y r i  

–   v e r b a l   ü n s i y y ə t   v a s i t ə s i   r o l u n u  

m ü x t ə l i f   a m i l l ə r   o y n a y a   b i l ə r .   O n l a r d a n  

b ə z i l ə r i n i   q ı s a c a   n ə z ə r d ə n   k e ç i r ə k .  

T ə s a d ü f i  

d e y i l d i r  

k i ,  


b e y n ə l x a l q  

ə l a q ə l ə r i n   i n k i Ģ a f ı   m ü x t ə l i f   d i l l ə r ə   m a l i k    

o l a n   i n s a n l a r ı n   ü n s i y y ə t i n d ə ,   i n f o r m a s i y a  

m ü b a d i l ə s i n d ə   ç ə t i n l i k l ə r   y a r a d ı r .   B u   c ü r  

ç ə t i n l i y i   a r a d a n   q a l d ı r m a q   ü ç ü n   m ü x t ə l i f    

ö l k ə l ə r d ə n   o l a n   i n s a n l a r ı n   b a Ģ a   d ü Ģ ə   b i l ə c ə y i  

s i m v o l l a r d a n   i s t i f a d ə   e d i l i r .   B u   m ə q s ə d l ə   o  

q ə d ə r   d ə   ç ə t i n   o l m a y a n   g ö r m ə   s i m v o l l a r ı  

d ü n y a   m i q y a s ı n d a   g e n i Ģ   y a y ı l m ı Ģ d ı r .   B u   c ü r  

s i m v o l l a r a   a e r o p o r t l a r d a ,   a v t o t r a s l a r d a   d a h a  

ç o x   r a s t   g ə l m ə k   o l u r .   H ə m i n   s i m v o l l a r ı n  

k ö m ə y i  

i l ə  

i n s a n l a r  d a y a n a c a q l a r ,  

y e m ə k x a n a l a r ,   y a n a c a q   v ə   t ə m i r   y e r l ə r i   v ə   s .  

b a r ə d ə   m ə l u m a t   ə l d ə   e d i r l ə r .    

Q e y r i   –   v e r b a l   ü n s i y y ə t   v a s i t ə s i   k i m i  

g e n i Ģ   y a y ı l m ı Ģ   v a s i t ə l ə r ə   ü z ü n     v ə   b ə d ə n i n  

i f a d ə l i   h ə r ə k ə t l ə r i n i   x ü s u s i l ə   q e y d   e t m ə k  

l a z ı m   g ə l i r .   Ü z ü n   i f a d ə l i   h ə r ə k ə t l ə r i n d ə n  

( m i m i k a d a n ) ,   j e s t l ə r d ə n   i s t i f a d ə   e t m ə k l ə  

i n s a n l a r  

b i r  


–  

b i r i n ə  

r a z ı l ı q  

v ə  


n a r a z ı l ı q l a r ı n ı ,   s e v i n c   v ə   k ə d ə r l ə r i n i   v ə   s .  

m ə l u m a t l a r ı   ç a t d ı r a   b i l i r l ə r .   L a k i n   h e ç   d ə  

j e s t   v ə   m i m i k a l a r   h ə m i Ģ ə   v a h i d   Ģ ə k i l d ə ,   e y n i  

c ü r   b a Ģ a   d ü Ģ ü l m ü r   v ə   Ģ ə r h   o l u n m u r .   M ü x t ə l i f  

m ə d ə n i y y ə t   v ə   s o s i a l   i n k i Ģ a f   p i l l ə s i n ə   m a l i k  

o l a n   i n s a n l a r   b u n l a r ı   m ü x t ə l i f   Ģ ə k i l d ə   d ə r k  

e d i r l ə r .   M ə s ə l ə n ,   b a Ģ ı m ı z ı   y u x a r ı d a n   a Ģ a ğ ı y a  

h ə r ə k ə t   e t d i r d i k d ə   r a z ı l ı q ,   t ə s d i q ,   y a n l a r a  

h ə r ə k ə t   e t d i r d i k d ə   n a r a z ı l ı q ,   i n k a r   k i m i   b a Ģ a  

d ü Ģ ü l ü r ,   Ģ ə r h   o l u n u r .   Ə k s ə r   x a l q l a r d a   b a Ģ ı n  

h ə m i n   h ə r ə k ə t l ə r i   m ə h z   b u   c ü r   d ə   Ģ ə r h  

o l u n u r .  

L a k i n  

b o l q a r l a r d a  

b u  

t a m a m i l ə  ə k s i n ə   b a Ģ a   d ü Ģ ü l ü r .    


www.elmler.net

 - 


Virtual İnternet R

esurs 

Mərkəz

i

 

Ümumi psixologiya. Psixologiya 

 

135 


B u n u n l a  

b e l ə  

p s i x o l o q l a r  

a Ģ k a r a  

ç ı x a r m ı Ģ l a r   k i ,   ç o x   v a x t   b ə d ə n i n ,   ü z ü n  

i f a d ə l i   h ə r ə k ə t l ə r i ,   q e y r i   –   v e r b a l   y o l l a  

ç a t d ı r ı l a n   m ə l u m a t l a r   h ə m s ö h b ə t ə   v e r b a l  

y o l d a n   d a h a   g ü c l ü   t ə s i r   g ö s t ə r i r .   M ə s ə l ə n ,  

i n s a n   s e v i n c d ə n   d o ğ a n   g ö z   y a Ģ l a r ı   i l ə  

d o s t l a r ı n ı   i n a n d ı r m a ğ a   ç a l ı Ģ s a   k i ,   « M ə n d ə  

h ə r   Ģ e y   y a x Ģ ı d ı r ! »     o n l a r   o n u n   s ö z ü n ə   d e y i l ,  

d a h a   ç o x   g ö z   y a Ģ ı n a   i n a n a c a q l a r .    

Ġ n s a n l a r ı n  

m ü x t ə l i f  

b i r l i y i n d ə ,  

o  


c ü m l ə d ə n  

d ə r s  

z a m a n ı  

q e y r i  

–  

v e r b a l    ü n s i y y ə t  

v a s i t ə s i  

k i m i  

m ü x t ə l i f  

i n t o n a s i y a d a n ,  

b i r  


a n l ı ğ a  

d a n ı Ģ ı ğ ı  

d a y a n d ı r m a q d a n ,   ö s k ü r m ə k d ə n   v ə   s .   d ə n  

i s t i f a d ə   e d i l i r .   M ə s ə l ə n ,   m ü h a z i r ə   z a m a n ı  

t ə l ə b ə l ə r i n  

m ü ə y y ə n  

h ə r ə k ə t l ə r i n ə  

n a r a z ı l ı ğ ı n ı   b i l d i r m ə k   ü ç ü n   m ü ə l l i m i n   s ə s  

t o n u n u   y ü k s ə l t m ə s i ,   a l ç a l t m a s ı ,   b i r   a n l ı ğ a  

d a n ı Ģ ı ğ ı n ı  

d a y a n d ı r m a s ı ,  

ö s k ü r m ə s i  

t ə l ə b ə l ə r i n   s a k i t l ə Ģ m ə s i n ə ,   m ü ə l l i m i n   n ə  

d e m ə k   i s t ə d i y i n i   b a Ģ a   d ü Ģ m ə l ə r i n ə   s ə b ə b    

o l u r .  

Ġ n s a n ı n   g e y i m i ,   p a l t a r ı   d a   o n u   ə h a t ə  

e d ə n l ə r ə   o n u n   ə h v a l ı ,   h i s s l ə r i ,   n ə   d e m ə k  

i s t ə m ə s i ,   ə d a s ı   b a r ə d ə   m ə l u m a t   v e r i r .    

Ġ n s a n l a r   o n l a r ı   ə h a t ə   e d ə n   a d a m l a r a   ö z  

m ə n a s i b ə t l ə r i n i   t ə k c ə   g e y i m l ə r i ,   ə d a l a r ı   i l ə  

d e y i l ,   h ə m i n   a d a m l a r l a   ü n s i y y ə t   z a m a n ı  

h a n s ı   d i s t a n s i y a n ı ,   m ə s a f ə n i   t u t m a l a r ı n a  

ə s a s ə n   d ə   ç a t d ı r a   b i l i r l ə r .   B u   y o l l a   b i r   n ö v  

q e y r i  

–   v e r b a l   Ģ ə k i l d ə   ə t r a f d a k ı l a r a   ö z  

m ü n a s i b ə t  

t ə r z l ə r i n i  

ç a t d ı r ı r l a r .  

B u  

b a x ı m d a n   m ü t ə x ə s s i s l ə r     Ģ ə x s i y y ə t l ə r a r a s ı  ü n s i y y ə t d ə  

a Ģ a ğ ı d a k ı  

d ö r d  

z o n a n ı n  

m ü m k ü n l ü y ü n ü   q e y d   e d i r l ə r .  

B i r i n c i s i ,   i n t i m   ü n s i y y ə t   z o n a s ı   ( y a r ı m  

m e t r d ə n   b i l a v a s i t ə   b ə d ə n l ə   t ə m a s a   q ə d ə r  

o l a n  

m ə s a f ə ) .  

A d ə t ə n  

b u  


m ə s a f ə d ə  

v a l i d e y n l ə r   ö v l a d l a r ı ,   o l d u q c a   y a x ı n   d o s t l a r ,  
Yüklə 5,95 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   43   44   45   46   47   48   49   50   ...   219
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə