MahirəNərimanqızıYüklə 5,95 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə52/219
tarix17.09.2017
ölçüsü5,95 Mb.
#20
1   ...   48   49   50   51   52   53   54   55   ...   219

www.elmler.net

 - 


Virtual İnternet R

esurs M

ərkəzi

 

 

Ümumi psixologiya. Psixologiya 144 

b i r i   d ə   i n s a n l a r ı n   h ə m i n   p r o s e s d ə   e h t i y a t l ı  

h ə r ə k ə t  

e t m ə m ə s i ,  

d a n ı Ģ ı ğ ı n d a  

ə m r  


ü s l u b u n d a n   i s t i f a d ə   e t m ə l ə r i ,   b a Ģ q a   s ö z l ə  

a v t o k r a t i k  

m ö v q e  

t u t m a l a r ı d ı r .  

X a h i Ģ ,  

m ə s l ə h ə t   Ģ ə k l i n d ə   m ü r a c i ə t   t ə r z i   –   k i m ə  

m ü r a c i ə t   e t m ə l ə r i n d ə n   a s ı l ı     o l m a y a r a q ,   ə m r  

e t m ə y ə   n i s b ə t ə n   o l d u q c a   a z   d a x i l i   e t i r a z ,  

q a r Ģ ı d u r m a  

y a r a d ı r .  

« G ə t i r ! » ,  

« Y a d ı n d a  

s a x l a ! » ,  

« D ə r h a l  

y e r i n ə  

y e t i r ! »  

t i p l i  

m ü r a c i ə t     f o r m a l a r ı   i n s a n ı n   m ə n l i y i n ə   a ğ ı r  

t ə s i r   g ö s t ə r i r ,   n ə t i c ə d ə   ü n s i y y ə t   p r o s e s i   ü ç ü n  

m a n e ə     r o l u n u   o y n a y ı r .    

Ü n s i y y ə t   z a m a n ı   n i t q d ə   o l a n   f o n e t i k  

s ə h v l ə r ,   s ə s l ə r i n   t ə k r a r ı ,   t ü f e y l i   s ö z l ə r d ə n    

( q ı s a s ı ,   d e m ə l i ,   z a d   v ə   s . ) ,   e l ə c ə   d ə  

p a r a f o n e z l ə r d ə n   i s t i f a d ə   e d i l m ə s i     ü n s i y y ə t  

p r o s e s i n ə   m ə n f i   t ə s i r   g ö s t ə r i r .   B u   c ü r   h a l l a r  

h ə m s ö h b ə t i n  

d i q q ə t i n i n  

 

y a y ı n m a s ı n a ,  h ə y ə c a n l a n m a s ı n a ,  

n i t q i  

y a n l ı Ģ  

Ģ ə k i l d ə  

q a v r a m a   v ə   a n l a m a s ı n a     s ə b ə b   o l u r .    

Ü n s i y y ə t   z a m a n ı   m ö v c u d   o l a   b i l ə c ə k  

m a n e ə l ə r i   a z a l t m a q   v ə   b a Ģ   v e r ə   b i l ə c ə k  

m ü n a q i Ģ ə n i n   q a r Ģ ı s ı n ı   a l m a q   ü ç ü n   « s ə m ə r ə l i  

ü n s i y y ə t   q a y d a l a r ı » n d a n   i s t i f a d ə     o l u n m a s ı  

z ə r u r i d i r .   M ü t ə x ə s s i s l ə r   b u   c ü r   q a y d a l a r a  

a Ģ a ğ ı d a k ı l a r ı   a i d   e d i r l ə r :    

1 .


 

Ö z  


ç ı x ı Ģ ı n a  

b a Ģ l a m a z d a n  

ə v v ə l  

d i n l ə y i c i l ə r ə  

n ə l ə r i  

ç a t d ı r m a q  

i s t ə d i y i n i  

b i l d i r m ə k ,  

b a Ģ q a  

s ö z l ə  

ö z  

i d e y a l a r ı n ı  a y d ı n l a Ģ d ı r m a q   z ə r u r i d i r .  

2 .


 

Q ı s a   c ü m l ə l ə r l ə   ( 5   –   9     s ö z d ə n   i b a r ə t  

)  

d a n ı Ģ m a ğ a  ç a l ı Ģ ı n .  

B u  


c ü r  

c ü m l ə l ə r  

q a v r a m a  

v ə  


a n l a m a  

ü ç ü n  

d a h a  

ç o x  


s ə m ə r ə l i d i r .    

3 .


 

S ə s i n i z i n   d a h a   ç o x   i f a d ə l i   o l m a s ı n a  

ç a l ı Ģ ı n .  

4 .


 

Ö z   n i t q i n i z d ə   f a s i l ə l ə r d ə n   i s t i f a d ə  
www.elmler.net

 - 


Virtual İnternet R

esurs 

Mərkəz

i

 

Ümumi psixologiya. Psixologiya 

 

145 


e d i n .  

5 .


 

Ö z  


n i t q i n i z d ə  

a y d ı n  

o l m a y a n ,  

i k i m ə n a l ı  

i f a d ə l ə r d ə n  

e l ə c ə  

d ə  

p r o f e s s i o n a l l ı q d a n   q a ç m a ğ a   ç a l ı Ģ ı n .    6 .

 

H ə m s ö h b ə t i n i z i n  q e y r i  

–  


v e r b a l  

s i q n a l l a r ı n a   ( m i m i k a   v ə   j e s t l ə r   v ə   s . )   n ə z ə r  

s a l ı n .  

7 .


 

K a t e q o r i y a l l ı q d a n  

q a ç m a ğ a  

ç a l ı Ģ ı n .  

N ə z ə r ə   a l ı n   k i ,   s i z i n   f i k r i n i z   y a n l ı Ģ   o l a  

b i l ə r .  

8 .

 

Ü n s i y y ə t   y e r i   v ə   v a x t ı n ı   d ü z g ü n   s e ç i n .    9 .

 

D a i m a  ö z  

n ö q t e y i  

n ə z ə r i n i z i  

d ə y i Ģ d i r m ə y ə   h a z ı r   o l u n .  

1 0 .

 

S ə m ə r ə l i   d i n l ə m ə   q a y d a s ı n a   ə m ə l  e d i n .   B u   q a y d a l a r   a Ģ a ğ ı d a k ı l a r d a n   i b a r ə t d i r :    

-

 H ə m s ö h b ə t i n i z i n   s ö z ü n ü   k ə s m ə y i n .  

-

 H ə m s ö h b ə t i n i z ə   q a r Ģ ı   d i q q ə t l i   o l u n .  

-

 T ə l ə s i k   n ə t i c ə   ç ı x a r m a y ı n .  

-

 H ə m s ö h b ə t i n i z i n   i f a d ə s i n ə   s a k i t  

r e a k s i y a   v e r i n .  

-

 

D i q q ə t i n i z i   y a y ı n d ı r m a y ı n .  -

 

T ə f ə k k ü r   t e m p i n i z i   n i t q ə  u y ğ u n l a Ģ d ı r ı n .  

-

 H ə m s ö h b ə t i n i z l ə   ə k s   ə l a q ə   y a r a t m a ğ a  

ç a l ı Ģ ı n .  

              Ü n s i y y ə t d ə   m ə n a   m a n e ə l ə r i   v ə   o n l a r ı  

d o ğ u r a n   s ə b ə b l ə r .   P s i x o l o j i   ə d ə b i y y a t d a  

ü n s i y y ə t d ə  

o l a n  

a d a m l a r  

a r a s ı n d a  

m ü n a q i Ģ ə n i n   s ə b ə b l ə r i n d ə n   b i r i   k i m i   m ə n a  

m a n e ə s i n i n   y a r a n m a s ı n ı   q e y d   e d i r l ə r .   B e l ə  

k i ,   b ə z ə n   ü n s i y y ə t d ə   o l a n   t ə r ə f l ə r i n   b a Ģ  

v e r ə n   h a d i s ə y ə   v e r d i k l ə r i   m ə n a   u y ğ u n   g ə l m i r  

v ə   b u   m ə n a   m a n e ə s i   k i m i   m ü n a q i Ģ ə n i n  

y a r a n m a s ı n a   g ə t i r i b   ç ı x a r ı r .  Yüklə 5,95 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   48   49   50   51   52   53   54   55   ...   219
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə