MahirəNərimanqızıYüklə 5,95 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə53/219
tarix17.09.2017
ölçüsü5,95 Mb.
#20
1   ...   49   50   51   52   53   54   55   56   ...   219

www.elmler.net

 - 


Virtual İnternet R

esurs M

ərkəzi

 

 

Ümumi psixologiya. Psixologiya 146 

P s i x o l o q l a r   m ü ə y y ə n   e t m i Ģ l ə r   k i ,   m ə n a  

m a n e ə s i  

h ə m  


ü n s i y y ə t d ə  

o l a n  

a d a m ı n  

q a r Ģ ı s ı n d a   h a n s ı   t ə l ə b i n   q o y u l m a s ı n d a n   a s ı l ı  

o l m a y a r a q ,   k o n k r e t   a d a m a   m ü n a s i b ə t d ə ,   h ə m  

d ə   k i m i n   i r ə l i   s ü r m ə s i n d ə n   a s ı l ı   o l m a y a r a q ,  

k o n k r e t   t ə l ə b ə   m ü n a s i b ə t d ə   ö z ü n ü   g ö s t ə r ə  

b i l i r .  

M ə s ə l ə n ,  

m ü ə l l i m  

Ģ a g i r d i  

o n u n  

d a v r a n ı Ģ ı n a   u y ğ u n   o l m a y a r a q ,   q e y r i   o b y e k t i v  

c ə z a l a n d ı r d ı q d a   Ģ a g i r d d ə   h ə m i n   m ü ə l l i m ə    

q a r Ģ ı     m ə n a   m a n e ə s i   y a r a n ı r .   B u n d a n   s o n r a  

m ü ə l l i m   n ə   q ə d ə r   o b y e k t i v   h ə r ə k ə t   e t s ə   d ə  

Ģ a g i r d   o n u   q ə b u l   e d ə   b i l m i r .   K o n k r e t   a d a m a  

q a r Ģ ı   b u   c ü r   m ə n a   m a n e ə s i   m ü ə l l i m   t a m a m i l ə  

o b y e k t i v ,  

d ü z g ü n  

h ə r ə k ə t  

e t d i y i  

h a l d a ,  

Ģ a g i r d i n   ö z   d a v r a n ı Ģ   m o t i v i n i   d ə r k     e d ə  

b i l m ə m ə s i n d ə n     a s ı l ı   o l a r a q   d a   y a r a n a   b i l i r .  

K o n k r e t  

t ə l ə b ə  

m ü n a s i b ə t d ə  

ö z ü n ü  

g ö s t ə r ə n   m ə n a   m a n e ə s i   i s ə   t a m a m i l ə   b a Ģ q a  

s ə b ə b l ə r d ə n   i r ə l i   g ə l ə   b i l i r .   M ə s ə l ə n ,   m ü s b ə t  

n ə t i c ə   v e r m ə d i y i   h a l d a     t ə r b i y ə ç i   e y n i   t ə l ə b i  

d ə f ə l ə r l ə   i r ə l i   s ü r ü r .   N ə t i c ə d ə   u Ģ a q   b u   c ü r  

t ə l ə b l ə r ə   o   q ə d ə r   a l ı Ģ ı r   k i ,   o n u   b i r   n ö v  

q a v r a m a m a ğ a   b a Ģ l a y ı r .    

T ə c r ü b ə  

g ö s t ə r i r  

k i ,  


b u  

c ü r  


m ə n a  

m a n e ə l ə r i n i n   y a r a n m a s ı   Ģ a g i r d l ə r l ə   a p a r ı l a n  

i Ģ i n  

ç ə t i n l ə Ģ m ə s i n ə ,  

b i r  

n ö v  


n ə t i c ə s i z  

q a l m a s ı n a   s ə b ə b   o l u r .   O n a   g ö r ə   d ə   m ü ə l l i m  

b i r i n c i   n ö v b ə d ə   b u   c ü r   m ə n a   m a n e ə l ə r i n i n  

y a r a n m a s ı n ı n   q a r Ģ ı s ı n ı   a l m a ğ a   ç a l ı Ģ m a l ı d ı r .  

B u   c ə h ə t d ə n   m ü ə l l i m   v ə   t ə r b i y ə ç i   ü ç ü n   ə s a s  

p r o b l e m   z ə r u r i   t ə s i r   v a s i t ə s i n i   s e ç m ə k   d e y i l ,  

h ə m   d ə   r ə f t a r   v ə   d a v r a n ı Ģ ı n ı   m o t i v l ə r i n i ,  

o n u n   b a x ı Ģ l a r ı n ı ,   m ü n a s i b ə t l ə r i n i   b i l m ə k d i r .  

B e l ə  

o l d u q d a  

m ə n a  

m a n e ə l ə r i n i n  

y a r a n m a s ı n ı n   q a r Ģ ı s ı   a l ı n a   b i l i r .  

 

II. 4. 4. Ünsiyyət insanların bir-birini qavraması  
www.elmler.net

 - 


Virtual İnternet R

esurs 

Mərkəz

i

 

Ümumi psixologiya. Psixologiya 

 

147 


və anlaması kimi 

   


Ü n s i y y ə t  

p r o s e s i n d ə  

i n s a n l a r  

t ə k c ə  

i n f o r m a s i y a   m ü b a d i l ə s i   a p a r m a q l a ,   b i r - b i r i n ə  

q a r Ģ ı l ı q l ı   t ə s i r   g ö s t ə r m ə k l ə   k i f a y ə t l ə n m i r ,  

e y n i  

z a m a n d a  

b i r - b i r l ə r i n i  

q a v r a y ı r  

v ə  

a n l a y ı r l a r .   B u   ü n s i y y ə t i n   p e r s e p t i v   c ə h ə t i n i  t ə Ģ k i l   e d i r .   Ü n s i y y ə t i n   p e r s e p t i v   c ə h ə t i   h e ç  

d ə   d i g ə r   c ə h ə t l ə r i n d ə n   a z   ə h ə m i y y ə t ə   m a l i k  

d e y i l d i r .    

H ə q i q i   ü n s i y y ə t   o   z a m a n   m ü m k ü n   o l u r  

k i ,   q a r Ģ ı l ı q l ı   t ə s i r   p r o s e s i n ə     d a x i l   o l a n  

i n s a n l a r  

 

ö z l ə r i n i n  q a r Ģ ı l ı q l ı  

 

a n l a m a  s ə v i y y ə l ə r i n i  

q i y m ə t l ə n d i r ə ,  

t ə r ə f  

m ü q a b i l l ə r i n i n   h a n s ı   k e y f i y y ə t l ə r ə   m a l i k  

o l m a s ı  

b a r ə d ə  

ö z l ə r i n ə  

h e s a b a t  

v e r ə  

b i l s i n l ə r .  

O n a  

g ö r ə  d ə  

ü n s i y y ə t i n  

i Ģ t i r a k ç ı l a r ı     Ģ ü u r l a r ı n d a   b i r - b i r i n i n   d a x i l i    

a l ə m i n i     y a r a t m a ğ a ,   h i s s l ə r i n i ,     d a v r a n ı Ģ  

m o t i v l ə r i n i ,  

ə h ə m i y y ə t l i  

o b y e k t l ə r ə  

m ü n a s i b ə t i n i     a n l a m a ğ a   c ə h d   g ö s t ə r i r l ə r .  

B a Ģ q a   s ö z l ə ,   b i r - b i r i n i   d ə q i q   q a v r a m a ğ a     v ə  

a n l a m a ğ a   ç a l ı Ģ ı r l a r .   Q a v r a m a   v ə   a n l a m a     n ə  

q ə d ə r  

d ə q i q  

v ə  

ə t r a f l ı  o l a r s a  

o n l a r ı n  

q a r Ģ ı l ı q l ı   m ü n a s i b ə t l ə r i   d ə   b i r   o   q ə d ə r  

s ə m ə r ə l i   x a r a k t e r   d a Ģ ı y a   b i l i r .   F ə r d   b a Ģ q a  

a d a m l a r ı  

d ə r k  

e t m ə k l ə  

o n l a r l a  

b i r g ə  

f ə a l i y y ə t i n  

p e r s p e k t i v l ə r i n i  

d a h a  

y a x Ģ ı  

m ü ə y y ə n l ə Ģ d i r m ə k   i m k a n ı   ə l d ə   e d i r .   M ə h z  

o n l a r ı n  

 

d a x i l i  a l ə m l ə r i n i n  

 

d ə q i q  « ö y r ə n i l m ə s i »   b i r g ə   f ə a l i y y ə t l ə r i n i n     m ü v ə f -

f ə q i y y ə t l ə     h ə y a t a   k e ç m ə s i   ü ç ü n   m ü h ü m  

Ģ ə r t d i r .    

Ġ n s a n l a r ı n  

b i r - b i r l ə r i n i  

q a v r a m a l a r ı n ı n  

m e x a n i z m l ə r i .  

M ə l u m  

o l d u ğ u   k i m i ,   ü n s i y y ə t   p r o s e s i n d ə     ə n   a z ı   i k i  

a d a m  

i Ģ t i r a k  

e d i r .  

O n l a r  

b i r - b i r i l ə  

i n f o r m a s i y a   m ü b a d i l ə s i     a p a r ı r ,   b i r - b i r i n ə  

q a r Ģ ı l ı q l ı   t ə s i r   g ö s t ə r i r   v ə   b i r - b i r l ə r i n i  

Yüklə 5,95 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   49   50   51   52   53   54   55   56   ...   219
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə