MahirəNərimanqızıYüklə 5,95 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə55/219
tarix17.09.2017
ölçüsü5,95 Mb.
#20
1   ...   51   52   53   54   55   56   57   58   ...   219

www.elmler.net

 - 


Virtual İnternet R

esurs M

ərkəzi

 

 

Ümumi psixologiya. Psixologiya 150 

a l d ı ğ ı   i l k i n   m ə l u m a t   b ö y ü k   r o l   o y n a y a   b i l ə r .    

P s i x o l o q l a r  

b e l ə  

b i r  

e k s p e r i m e n t  a p a r m ı Ģ l a r .   Ġ k i   q r u p d a   t ə l ə b ə l ə r ə   e y n i   b i r  

a d a m ı n   f o t o Ģ ə k l i n i     g ö s t ə r m i Ģ l ə r .   B i r i n c i  

q r u p d a   e k s p e r i m e n t a t o r   o n u   g ö r k ə m l i   a l i m  

k i m i ,   i k i n c i   q r u p d a   i s ə   c i n a y ə t k a r   k i m i  

t ə q d i m   e t m i Ģ d i r .   H ə r   i k i   q r u p d a     t ə l ə b ə l ə r ə  

x a r i c i   g ö r k ə m i n ə   g ö r ə   h ə m i n   a d a m ı   s ə c i y y ə -

l ə n d i r m ə k  

t a p Ģ ı r ı l m ı Ģ d ı r .  

B i r i n c i  

q r u p d a  

y o x l a n a n  

t ə l ə b ə l ə r  

Ģ ə k i l d ə k i  

a d a m ı  

s ə c i y y ə l ə n d i r ə r k ə n   g ö s t ə r m i Ģ l ə r   k i ,   b u   a d a m  

ç o x   g ə r g i n   i Ģ l ə y ə n ,   r ə h i m l i ,   x o Ģ x a s i y y ə t ,  

q a y ğ ı k e Ģ ,   h ə s s a s ,   a ğ ı l l ı   a d a m d ı r .   Ġ k i n c i  

q r u p d a k ı  

 

t ə l ə b ə l ə r   

ə s a s l a n d ı r m a ğ a  

ç a l ı Ģ m ı Ģ l a r   k i ,   Ģ ə k i l d ə k i   a d a m   ç o x   q ə d d a r ,  

i n a d k a r ,   h i y l ə g ə r ,   x a i n   a d a m d ı r .   ġ ə k i l d ə k i  

e y n i  

 

d e t a l ,  m ə s ə l ə n ,  

g ö z  


b i r  

h a l d a    

m e h r i b a n l ı q   v ə   a ğ ı l l ı l ı q ,   d i g ə r     h a l d a  

k i n l i l i k   v ə   q ə d d a r l ı q   ə l a m ə t i   k i m i   Ģ ə r h  

o l u n m u Ģ d u r .    

B u r a d a n   a y d ı n   o l u r   k i ,   q a v r a m a   z a m a n ı  

ə l d ə   e d i l ə n   m ə l u m a t     c i d d i   Ģ ə k i l d ə     i n s a n  

s i f ə t i n i   –   a l i m   v ə   c i n a y ə t k a r     o b r a z l a r ı  

h a q q ı n d a  

s t e r e o t i p ə  

 

u y ğ u n l a Ģ d ı r m a ğ a  ə s a s l a n m ı Ģ d ı r .    

G ü n d ə l i k  

m ü Ģ a h i d ə l ə r  

v ə  


a p a r ı l m ı Ģ  

t ə d q i q a t l a r   i n s a n l a r ı n   b i r   –   b i r i n i   q a v r a m a s ı  

v ə  

a n l a m a s ı n d a  o n l a r  

h a q q ı n d a  

 

i l k i n  t ə s ə v v ü r ü n  

 

y a r a n m a s ı  d a  

x ü s u s i  

r o l  

o y n a d ı ğ ı n ı   g ö s t ə r m i Ģ d i r .   B u   c ü r   a s ı l ı l ı q  p s i x o l o g i y a d a   « o r e o l     e f f e k t i »   ( « h i m a y ə    

e f f e k t i » )  

a d l a n ı r .  

Ə l d ə  

e d i l m i Ģ  

i l k i n  

m ə l u m a t l a r   q a v r a d ı ğ ı m ı z       a d a m l a r     h a q q ı n d a    

b i z d ə   m ü s b ə t   v ə   y a     m ə n f i     o r e o l     e f f e k t i  

y a r a d a   b i l ə r .   B i r i n c i   h a l d a   b i z   q a v r a d ı ğ ı m ı z  

a d a m ı n  

b ü t ü n  

d a v r a n ı Ģ ı n a  

p o z i t i v ,  

i k i n c i n i n k i n ə  

i s ə  

n e q a t i v  m ü n a s i b ə t  

b ə s l ə m ə y ə   m e y l l i     o l u r u q .    

M ə s ə l ə n ,   i l k i n   m ü Ģ a h i d ə   v ə   y a   b a Ģ q a  www.elmler.net

 - 


Virtual İnternet R

esurs 

Mərkəz

i

 

Ümumi psixologiya. Psixologiya 

 

151 


m ü ə l l i m i n   u y ğ u n   o l m a y a n   m ə l u m a t ı     b i z d ə  

ç a l ı Ģ q a n     Ģ a g i r d   h a q q ı n d a     m ə n f i   f i k i r  

y a r a d ı r .   N ə t i c ə d ə   b u   i l k i n   t ə ə s s ü r a t ı n   t ə s i r i  

a l t ı n d a   h ə m i n   Ģ a g i r d i n   h ə q i q i   k e y f i y y ə t i n i  

q a v r a y a   b i l m i r i k .   S a n k i   o n u n   ə n   y a x Ģ ı  

d a v r a n ı Ģ ı n ı   d a   g ö r m ə k   i s t ə m i r i k .   B i z d ə  

h ə m i n   Ģ a g i r d   h a q q ı n d a   m ə n f i     o r e o l u n  

y a r a n m a s ı   b u n a   s ə b ə b   o l u r .  

Ə k s i n ə ,   t ə n b ə l ,   z ə i f   Ģ a g i r d l ə   i l k   d ə f ə  

r a s t l a Ģ a r k ə n   o n u n   t ə s a d ü f i   c a v a b ı ,   b a Ģ q a  

m ü ə l l i m i n   o n u n   h a q q ı n d a   y e r s i z   t ə r i f l ə r i  

b i z d ə   h ə m i n   Ģ a g i r d ə   q a r Ģ ı   m ü s b ə t   o r e o l u n  

y a r a n m a s ı n a   s ə b ə b   o l u r .   N ə t i c ə d ə   Ģ a g i r d i n    

c a v a b l a r ı n d a k ı  

q ü s u r l a r ı  

h i s s  

e t m ə m ə y ə    

b a Ģ l a y ı r ı q .    

U y ğ u n   o l m a y a n   h ə m   m ü s b ə t ,   h ə m   d ə  

m ə n f i     o r e o l   e y n i   d ə r ə c ə d ə   z i y a n l ı d ı r .   O n a  

g ö r ə   d ə     « o r e o l   e f f e k t i n i n »   q a r Ģ ı s ı n ı   a l m a q  

ü ç ü n     a d a m l a r ı   m ü x t ə l i f     Ģ ə r a i t d ə     v ə  

v ə z i y y ə t d ə  

  q a v r a m a q   t ə l ə b   o l u n u r .   B u  

z a m a n   m ü s b ə t   k a u z a l     a t r i b u t u n     y a r a n m a s ı ,  

o r e o l   e f f e k t i n i n     m ə n f i   t ə s i r i n i n   a r a d a n  

q a l d ı r ı l m a s ı     m ü m k ü n   o l u r .    

 

              Ö z ü n ü   y o x l a m a q   ü ç ü n   s u a l     v ə    t a p Ģ ı r ı q l a r  

 

1 . 

Ü n s i y y ə t   n ə y ə   d e y i l i r ?   O n u n   ə s a s  

c ə h ə t l ə r i     h a n s ı l a r d ı r ?    

2 .


 

Ü n s i y y ə t i n   m ə z m u n u ,   m ə q s ə d i   v ə  

v ə z i f ə l ə r i n i   Ģ ə r h   e d i n .  

3 .


 

Ü n s i y y ə t i n   n ö v l ə r i   h a n s ı l a r d ı r ?   O n l a r ı  

Ģ ə r h   e d i n .  

4 .


 

Ü n s i y y ə t   h a n s ı   f u n k s i y a l a r ı   y e r i n ə  

y e t i r i r ?    

5 .


 

Ü n s i y y ə t   v ə   f ə a l i y y ə t i n   v ə h d ə t i n i   i z a h  
Yüklə 5,95 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   51   52   53   54   55   56   57   58   ...   219
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə