MahirəNərimanqızıYüklə 5,95 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə70/219
tarix17.09.2017
ölçüsü5,95 Mb.
#20
1   ...   66   67   68   69   70   71   72   73   ...   219

www.elmler.net

 - 


Virtual İnternet R

esurs 

Mərkəz

i

 

Ümumi psixologiya. Psixologiya 

 

187 


                 dır?     

6.

 Tələbat və onun növlərini səciyyələndirin. 

7.

 ġəxsiyyətin davranıĢ motivləri hansılardır? 

8.

 Maraq nəyə deyilir? Onun növlərini səciyyələn-  

                 dirin. 

9.

 

DünyagörüĢü, əqidə və idealları səciyyələndirin. 10.

 

 Mənlik Ģüuru nədir? 11.

 

 Ġnsanda «mən-obraz»ının hansı tipləri var? 12.

 

 Özünüqiymətləndirmə nədir və onun hansı tipləri                    vardır? 

13.


 

«Ġddia səviyyəsi» nədir? Onu səciyyələndirin.  

    

  

Referat, məruzə, və müstəqil tədqiqat üçün mövzular  

1.

 ġəxsiyytin formalaĢmasının Ģəraiti və amilləri. 

2.

 Müxtəlif elm sahələrində Ģəxsiyətin tərifi və onların təhlili. 

3.

 ġəxsiyyətin sabitliyi problemi. 

4.

 QloballaĢma və Ģəxsiyyətin qarĢılıqlı əlaqəsi. 

 

Ə d ə b i y y a t  

Bayramov Ə.S., Əlizadə Ə.Ə. Psixologiya.2-ci nəĢri – Bakı, 

2002, s. 128-138; 209-235. Bayramov Ə.S., Əlizadə Ə.Ə. Sosial psixologiya. – Bakı, 2003, 

s. 51-70. Bayramov Ə.S. ġəxsiyyətin təĢəkkülünün aktual psixoloji 

problemləri. – Bakı, 1989. Həmzəyev M.Ə. Pedaqoji psixologiya. – Bakı, 1991. 

Əliyev R.Ġ. ġəxsiyyət və onun formalaĢmasının etnopsixoloji 

əsasları. – Bakı, 2000. Seidov S.İ. Psixoloqiə menedjmenta. - Baku, 2000, s. 102-126; 

168-200. Kovalev A.Q. Psixoloqiə liçnosti. -  M., 1970, s.5-22 

Nemov R.S.  Psixoloqiə. V 3-x kn., kn.1 – M., 1998. 

Mayers D. Psixoloqiə. – Minsk, 2001, s. 564-611. 

Psixoloqiə liçnosti. Tekstı. – M., 1982, s. 11-41. 

Zayqarnik B.V. Teoriə liçnosti v zarubejnoy psi- xoloqii. – M., 


www.elmler.net

 - 


Virtual İnternet R

esurs M

ərkəzi

 

 

Ümumi psixologiya. Psixologiya 188 

1982. 


Medjidova S.M. Psixoloqiçeskie tipı. Tipoloqiə «69». Baku, 2001. 

Mamedova  Q.K.  Problemı  tipoloqii  liçnosti  v  psixoloqii  i 

xudojestvennoy literature.- Baku, 2003. Bodalev A.A. Psixoloqiə o liçnosti. – M., 1988, s. 31-59 

Psixoloqiə formirovaniə i razvitiə liçnosti. – M., 1981. 

 www.elmler.net

 - 


Virtual İnternet R

esurs 

Mərkəz

i

 

Ümumi psixologiya. Psixologiya 

 

189 


6-cı  F Ə S Ġ L 

 

QRUPLARIN  PSĠXOLOGĠYASI  

Q ı s a   x ü l a s ə 

 

Qruplar  haqqında  anlayıĢ.  Qrupları  səciyyələndirən  əsas  

amillər.  Qrup  sosial  mənsubiyyətə,  birgə  fəaliyyətin  və  ünsiyyətin 

xarakterinə görə birləĢən insan birliyi kimi. Sosial qruplar və onların 

adi insan birldiyindən fərqi. Sosial qrupların funksiyaları.  

Qrupların təsnifatı. Böyük və kiçik qruplar. Ġlkin qruplar və 

onları    səciyyələndirən  xüsusiyyətlər.  Kiçik  qrupların  növləri:  Ģərti 

və  real  qruplar;  rəsmi    (formal)  və  qeyri  rəsmi  (qeyri-formal)  

qruplar; referent (etalon) qruplar.  Kiçik  qrupların  fenomenologiyası  və  strukturu.  Kiçik 

qrupların  fenomenologiyası  haqqında  anlayıĢ.  Qrup  üzvlərinin 

mövqeləri  və  statusu,  fərdin  kiçik  qrupdakı  daxili  yönəliĢliyi 

(ustanovkası).  Kiçik  qrupların  həcmi  və  strukturu.  Qrupdaxili 

kommunikasiyanın  struktur  tipləri  və  variantları.  MərkəzləĢdirilmiĢ 

kommunikasiya  strukturu,  tipi  və  onun  variantları:  frontal,  radial, 

ierarxık; mərkəzləĢdirilməmiĢ kommunikasiya strukturu tipi və onun 

variantları: zəncirvari, dairəvi və tam; onların xarakteristikası. Kiçik 

qruplarda  psixoloji  uyuĢma  və  onun  istiqamətləri:  struktur, 

funksional və adaptiv; onların pstxoloji xarakteristikası. Qrup təzyiqi 

fenomeni  və  onun  xüsusiyyətləri:  konformizm  (konformluq), 

qrupdaxili  təlqin  və  nonkonformizm  qrup  təzyiqi  hadisələri  kimi. 

«Qrup  qütbləĢməsi»  fenomeni.  Qruplarda  rəhbərlik  və  liderlik 

problemi.  Rəhbərlik  və  liderlik  anlayıĢlarının  müqayisəli  təhlili. 

Qruplarda  rəhbərlik  üslubu  və  onun  tipləri:  avtokratik,  avtoritar, 

demokratik, laqeyd və qeyri sabit.  Qruplarda  Ģəxsiyyətlərarası  münasibətlər.  Qruplarda 

Ģəxsiyyətlərarası münasibətlər haqqında. Qruplarda Ģəxsiyyətlərarası 

münasibətlərin səviyyələri: vasitəsiz asılılıq, vasitəli asılılıq. ictimai 

vəzifələr. Psixoloji iqlim  qruplarda Ģəxsiyyətlərarası münasibətlərin 
www.elmler.net

 - 


Virtual İnternet R

esurs M

ərkəzi

 

 

Ümumi psixologiya. Psixologiya 190 

mühüm  göstəricisi  kimi.  ġəxsiyyətlərarası  münasibətlərin  növləri: 

rəsmi,  qeyri-rəsmi,  Ģəxsi,  iĢgüzar.  Qrupların  inkiĢaf  səviyyəsindən 

asılı olaraq qarĢılıqlı münasibətlərin xarakteri.  Qruplarda  Ģəxsyyətlərarası  seçmə.  ġəxsiyyətlərarası  seçmə 

və  onun  sosiometrik  baxımdan  təhlili.  Sosiometrik  matrisa  və 

sosioqram.  Qruplarda  Ģəxsiyyətlərarası  münasibətlərdə  seçmənin 

motivləĢməsi. ġəxsiyyətlərarası seçmənin referentometriya üsulu ilə 

öyrənilməsi.     

 

                              III. 6. 1.  Qruplar haqqında anlayıĢ 

 

Ġnsan  cəmiyyət  daxilində  doğulub  yaĢayır.  Hər  bir  fərd 

nəinki  bioloji,  eyni  zamanda  sosial  irsə  sahib  olub,  konkret 

mühitdə və cəmiyyətdə mövcud yaĢayıĢ tərzini, görüĢləri, adət 

və  ənənələri  təkrar  edir.  Bu  baxımdan  hər  bir  Ģəxs  konkret 

cəmiyyətin  məhsulu,  öz  dövrünün  övladıdır.  Burada  insan 

birliyi  xüsusi  rol  oynayır.  Əgər  insan  tək,  tənha  yaĢasaydı  nə 

onun  bir  Ģəxsiyyət  kimi  formalahması,  nə  də  öz  tələbatlarını 

ödəməsi iĢi istənilən səviyyədə gedə bilməzdi. Məhz buna görə 

də bəĢər tarixində insanlar daima müəyyən qruplarda birləĢir və 

fəaliyyət göstərirlər. 

B ə s  


h ə r  

c ü r  


i n s a n  

b i r l i y i n i  

q r u p  

a d l a n d ı r m a q  

o l a r m ı ?  

Q r u p l a r ı  

s ə c i y -

y ə l ə n d i r ə n   ə s a s   a m i l l ə r   n ə d ə n   i b a r ə t d i r ?   B u  

k i m i  

s u a l l a r a  

c a v a b  

v e r m ə d ə n  

q r u p l a r ,  

o n l a r ı n   r o l u   v ə   f u n k s i y a l a r ı n ı   d a   d ü z g ü n  

d ə r k   e t m ə k   m ü m k ü n   d e y i l d i r .  

Hər  Ģeydən  əvvəl  hər  cür  insan  birliyini,  məsələn, 

təsadüfən  avtobusda,  metroda,  küçədə  birgə  gedən  adamları 

qrup adlandırmaq düzgün deyildir. Bu adamlar fiziki cəhətdən 

birləĢmiĢ  fərdlər  olmaqla,  bir-birlərinə  qarĢılıqlı  təsir 

göstərmirlər.  Hər  hansı  bir  insan  birliyini  qrup  adlandırmaq 

Yüklə 5,95 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   66   67   68   69   70   71   72   73   ...   219
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə