MahirəNərimanqızıYüklə 5,95 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə87/219
tarix17.09.2017
ölçüsü5,95 Mb.
#20
1   ...   83   84   85   86   87   88   89   90   ...   219

www.elmler.net

 - 


Virtual İnternet R

esurs M

ərkəzi

 

Ümumi psixologiya.

 

Psixologiya

 

 23 

23 


23 

23 


23 

23 


23 

23 


23 

müəllim  bir  ali  funksiya  kimi  diqqəti  inkiĢaf  etdirmək,  dərs 

prosesində  onu  idarə  etmək  üçün  aĢağıdakı  üsullara  əməl 

etməlidir: 

1)

 

təlim  materiallarının  təĢkili  (onların  anlaĢıqlılığı, strukturu, daha parlaq misalların seçilməsi və s.); 

2)

 dərs zamanı Ģagirdlərin fəaliyyətinin düzgün təĢkili ( 

Ģagirdlərin  fəal,  müstəqil  və  yaradıcı  fəaliyyətinə  Ģərait 

yaradılması, fəaliyyət növlərinin bir-birini əvəz etməsi və s.); 

3)

 müəllimin  fəaliyyətinin  təĢkili  (onun  nitqinin 

xüsusiyyətləri, Ģərhin anlaĢıqlı, obrazlı, məntiqi və emosional 

olması və s.); 

4)

 əyani və texniki vasitələrdən istifadə

5)

 Ģagirdlərdə təlim vərdiĢlərinin yaranması; 

6)

 Ģagirdlərdə  təlim  motivasiyasının,  dərsə  davamlı 

marağın formalaĢdırılması.  

 

Özünü yoxlamaq üçün sual və tapşırıqlar 

 

                  

1)

 

Bir psixi hadisə kimi diqqəti səciyyələndirin. 2)

 

Diqqətin funksiyaları hansılardır? Onları səciyyə-  ləndirin. 

3)

 Diqqətin insanın həyat və fəaliyyətində oynadığı rolu 

Ģərh edin. 

4)

 

Ġ.P.Pavlovun diqqətin 

fiziolji 

mexanizimləri 

haqqında təlimini Ģərh edin. 

5)

 

A.A.Uxtomskinin  dominantlıq  prinsipi  nədən ibarətdir? 

6)

 Diqqətin  fizioloji  mexanizimləri  ilə  bağlı  müasir 

neyrofizioloji baxıĢlar nədən ibarətdir? 

7)

 

Qeyri- ixtiyari diqqəti səciyyələndirin. 8)

 

Ġxtiyari  və  ixtiyaridən  sonrakı  diqqət  haqqında  nə bilirsiniz? 

9)

 Diqqətin xarakterik xüsusiyyətlərini Ģərh edin. 


www.elmler.net

 - 


Virtual İnternet R

esurs M

ərkəzi

 

              Ümumi psixologiya. Psixologiya

 

24 24 

10)


 

Diqqətin  tərəddüdü,  yayınması  və  dalğınlığı 

haqqında danıĢın. 

11)


 

Diqqətin  inkiĢafı  və  dərsdə  Ģagirdlərin  diqqətini 

səmərəli təĢkili haqqında nə bilirsiniz? 

 

  
www.elmler.net

 - 


Virtual İnternet R

esurs M

ərkəzi

 

Ümumi psixologiya.

 

Psixologiya

 

 25 

25 


25 

25 


25 

25 


25 

25 


25 

 Referat, məruzə və müstəqil tədqiqat üçün mövzular: 

      


        1)  Diqqət və onun fizioloji mexanizmləri.  

        2)  Diqqətin inkiĢaf mərhələləri. 

        3) Dərsdə Ģagirdlərin diqqətin səmərəli təĢkili yolları. 

        4) Diqqətdə pozğunluqlar, onların aradan qaldırılması     

              yolları. 

        5) Diqqətin öyrənilməsi yolları.  

   

                   Ədəbiyyat 

 

Bayramov Ə.Ə., Əlizadə Ə.Ə. Psixologiya. 2-ci nəĢri.- 

Bakı, 2002. 

Qədirov Ə.Ə. YaĢ psixologiyası. – Bakı, 2003. 

Həmzəyev  M.  Ə.  Pedaqoji  psixologiya.-  Bakı,  1991, 

səh.110-111; 113-117. Həmzəyev  M.Ə.  YaĢ  və  pedaqoji  psixologiyanın 

əsasları. – Bakı,2003. Əlizadə  Ə.Ə.  UĢaqlarda  diqqətin  tərbiyə  edilməsi.- 

Bakı, 1962 Luriə A.R. Vnimanie i pamətğ, – M, 1975, s.-4-41 

Xrestomatiə po vnimaniö – M, 1976 Vıqotskiy L.S. Sobranie soçineniy t.3. 1983, s. 205-239  

Qalğperin P.Ə., Kabılğniükaə S.L. Gksperimentalğnoe 

formirovanie vnimanii. M-.1974.  

 

 

  

 

  

 

 
www.elmler.net

 - 


Virtual İnternet R

esurs M

ərkəzi

 

              Ümumi psixologiya. Psixologiya

 

26 26 

 

8 - c i   F Ə S Ġ L  DUYĞULAR 

 

Q ı s a  x ü l a s ə 

 

   Duyğular haqqında anlayıĢ. Duyğular haqqında  məlumat. 

Duyğular hissi idrak prosesi kimi. Duyğuların insan həyatında rolu. 

Duyğular və analizatorlar. Duyğular haqqında nəzəriyyələr. 

   Duyğuların  təsnifatı.  Duyğuların  təsnifatı  prinsipləri. 

Xarici    duyğular.  Görmə,  eĢitmə,  dadbilmə,  iybilmə  və  dəri 

duyğuları xarici duyğular kimi; kontakt və distant duyğular. Daxili 

duyğuların  növləri:  üzvi  duyğular,  müvazinət  duyğuları.  Əzələ 

hərəkət duyğuları. Duyğuların əvəz olunma imkanları. 

   Duyğuların  ümumi  qanunauyğunluqları.  Duyğuların 

ümumi  cəhətləri.  Həssaslıq  və  hədlər.  Mütləq  və  fərqləndirmə 

həssaslığı və hədlər. Adaptasiya. Duyğuların qarĢılıqlı təsiri. 

Sensibilizasiya və sinesteziya. Ardıcıl surətlər. 

 

 

          IV.8.1. Duyğular haqqında anlayıĢ 

  

 Duyğu  bir  psixi  proses  olmaq  etibarilə  cisimlərin, hadisələrin bilavasitə duyğu üzvlərimizə təsiri zamanı yaranır. 

Duyğu  üzvlərimizə  təsir  edən  nə  varsa  bunların  hamısı 

qıcıqlandırıcı  adlanır.  Qıcıqlandırıcıların  yaratdığı  oyanma 

hissi  sinirlər    vasitəsi  ilə  beynə  nəql  olunur  və  nəticədə  biz 

cisimlərin  rəngini,  dadını,  ətrini,  səsini,  temperaturunu  və  s. 

keyfiyyətini hiss edirik.  Beləliklə  də  duyğular  obyektiv  reallığın  hissi  inikası 

olub,  hal  -  hazırda  hiss  üzvlərimizə  təsir  edən  cisim  və 

hadisələrin  ayrı-ayrı  xassələrinin,  əlamətlərinin  beynində 

inikasından ibarət olan sadə psixi prosesə deyilir. Duyğuları 


Yüklə 5,95 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   83   84   85   86   87   88   89   90   ...   219
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə