«Maliyyə» kafedrasi Ali məktəblərin “Maliyyə” ixtisası üzrə bakalavr pilləsində təhsil alan tələbələr üçün «Maliyyə nəzarəti və audit»Yüklə 213,74 Kb.
tarix23.11.2017
ölçüsü213,74 Kb.


AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ TƏHSİL NAZİRLİYİ

AZƏRBAYCAN DÖVLƏT İQTİSAD UNİVERSİTETİ

«Maliyyə» kafedrasi

Ali məktəblərin “Maliyyə” ixtisası üzrə bakalavr pilləsində təhsil alan tələbələr üçün

«Maliyyə nəzarəti və audit»

fənni üzrə

METODİK GÖSTƏRİŞ

BAKI - 2013
Tərtib edənlər: dos.R.N.Quşani

i.e.n., b\m. Qurbanova T.T.

Redaktor: i.e.d., prof. D.A.Bağırov

Rəyçilər: i.e.d.prof.R.T.Həsənov

i.e.n.prof. A.M.Kərimov


Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin “_” ______ 2013 -cü il tarixli _______saylı əmri ilə təsdiq edilmişdir.

BAKI - 2013

G İ R İ Ş
Metodik göstəriş “Maliyyə ” ixtisası üzrə bakalavr pilləsində təhsil alan tələbələr üçün nəzərdə tutulmuşdur. “Maliyyə nəzarəti və audit” fənninin proqramına uyğun tərtib edilmiş bu metodiki-əyani vəsaitdə maliyyə nəzarəti və audit tədrisi üzrə mövzuların tam və dolğun öyrənilməsi istiqamətləri öz əksini tapmışdır.

Metodik göstəriş özündə maliyyə nəzarəti və auditin nəzəri və praktiki istiqamətlərinin izahını əks etdirməklə aşağıdakı məsələləri ardıcıl olaraq şərh edir: • Maliyyə nəzarəti, auditin yaranması və təşəkkülü

 • Maliyyə nəzarətinin mahiyyəti, məzmunu, predmeti və obyekti

 • Maliyyə nəzarəti anlayışı və maliyyə nəzarətinin funksiyaları

 • Maliyyə nəzarəti sisteminin təşkili

 • Maliyyə nəzarəti və auditin əsas tipləri və Hesablama Palatasında istifadə olunan audit standartları

 • Maliyyə nəzarətinin növləri

 • Maliyyə nəzarətinin təşkili formaları

 • Maliyyə nəzarətinin təşkili prinsipləri

 • Maliyyə nəzarətini həyata keçirənlərin, nəzarət subyektlərinin hüquq və vəzifələri

 • Nəzarət tədbirlərinin planlaşdırılması

 • Maliyyə nəzarətinin metodları

 • Yoxlanılan subyektlərin daxili nəzarət sisteminin qiymətləndirilməsi

 • Yoxlama nəticələrinin təhlili, yekun sənədinin hazırlanması

 • Hesablama Palatası tərəfindən nəzarət tədbirlərinin keçirilməsi

 • Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin dövlət maliyyə nəzarəti xidməti tərəfindən nəzarət tədbirlərinin həyata keçirilməsi

Təqdim olunan metodiki göstərişdən səmərəli istifadə olunması tələbələrin “Maliyyə nəzarəti və audit” predmeti üzrə nəzəri və təcrübi biliklərin artırılmasında mühüm rol oynaya bilər.

Mövzu 1. Maliyyə nəzarəti, auditin yaranması və inkişafı


  1. Tarixən maliyyə nəzarətinin növləri
  1. Tarixən dövlət maliyyə sistemində nəzarətin istiqamətləri  1. Qədim Misirdə dövlət maliyyə nəzarəti1.4. Qədim yunan Afina dövlətinin idarə strukturu

Qədim yunan Afina dövlət idarə strukturuna aşağıdakı qrup məmurlar daxil edilmişdi:

"böyüklər”


"logistlər" və "evfinlər"

1.5. XVII və XIX əsrlərin maliyyə nəzarəti və audit

1.6. XVII və XIX əsrlərdə dövlət səviyyəsində maliyyə nəzarətinin xüsusiyyətləri


1.7. İlk dəfə olaraq Rusiya ordusunda auditorlar institutu barəsində məlumatlar


İlk dəfə olaraq Rusiya ordusunda auditorlar institutu barəsində məlumatlar öz əksini tapmışdı

Mövzu 2. Maliyyə nəzarətinin mahiyyəti, məzmunu, predmeti və obyekti

2.1.Maliyyə nəzarətinin mahiyyəti

Maliyyə nəzarəti təsərrüfat subyektlərinin fəaliyyətində maliyyə və onunla əlaqədar olan məsələlərin işlənməsi, həmçinin onun təşkilinin özünəməxsus metodlarının və formalarının dəyişməsi üzrə əməliyyatların məcmusudur


Maliyyə nəzarəti iqtisadiyyatda milli məhsulun natural və dəyər göstəriciləri tarazlığındakı pozuntuları, makro və mikro iqtisadi tənzimləmə prosesində bu və ya digər uyğunsuzluqları aşkara çıxarmaq üçün alət kimi istifadə olunur
Maliyyə nəzarəti sferasına pul vəsaitlərinin istifadə olunması ilə həyata keçirilən bütün əməliyyatlar daxildir

Maliyyə nəzarəti iqtisadi mexanizmin zəruri ünsürü olmaq etibarı ilə dəyər xarakterinə malikdir.
2.2. Maliyyə nəzarətinin istiqamətləri

2.3. Maliyyə nəzarətinin vəzifələri

2.4. Bölgü prosesi mərhələsində maliyyə nəzarətinin vəzifəsi

Bölgü prosesi mərhələsində maliyyə nəzarətinin vəzifəsi ictimai məhsuldan cəmiyyətin müxtəlif tələbatlarını ödəmək üçün istifadə olunmasını yoxlamaqdan ibarətdir.

Bu zaman yoxlanılır
2.5. Bölgü mərhələsində maliyyə nəzarətinin nəzarət istiqamətləri

Maliyyə nəzarəti bölgü mərhələsində
aşağıdakılara nəzarət edir2.6. İctimai məhsul mübadiləsi mərhələsində maliyyə nəzarəti

İctimai məhsul mübadiləsi mərhələsində maliyyə nəzarəti aşağıdakıları əhatə edir:2.7. İstehlak mərhələsində maliyyə nəzarəti


Təkrar istehsal prosesinin sonuncu mərhələsində - istehlak mərhələsində maliyyə nəzarəti əsasən yoxlayır


2.8. Şəxsi istehlakda maliyyə nəzarəti
2.9. Maliyyə nəzarətinin predmeti

2.10. Maliyyə nəzarətinin obyekti


Maliyyə nəzarətinin obyekti təsərrüfat subyektlərinin maliyyə resurslarının yaradılması və istifadəsi zamanı yaranan pul münasibətləri və yenidən bölgü prosesidir


2.11. Nəzarət mexznizmi

Nəzarət mexznizmi nəzarət funksiyasını yerinə yetirməyə imkan verən fəaliyyətdən ibarətdir və ona daxildir:Mövzu 3. Maliyyə nəzarəti anlayışı və maliyyə nəzarətinin funksiyaları

3.1. Maliyyə marağıMaliyyə maraqlarının yaradılması formaları
3.2. Maliyyə maraqlarının yaradılması formaları
3.3. V.J.Rıkunovun fikrincə idarəetmənin funksiyası

3.4. İnzibati idarəetmə nəzəriyyəsində idarəetmənin funksiyaları

İnzibati idarə etmə nəzəriyyəsinin banisi Anri Fayol (1841-1925) XX əsrin əvvəllərində inzibati proseslərin beş əsas element və ya funksiyasını ayırd etmişdir:

3.4. İdarəetmə funksiyalarının növləri

3.5. S.P.Openışev və V.A.Jukov dövlət maliyyə nəzarətinin funksiyaları barəsində

S.P.Openışev və V.A.Jukov ümumdövlət maliyyə nəzarətinin funksiyalarını müəyyən etmişlər:


Mövzu 4. Maliyyə nəzarəti sisteminin təşkili

4.1. Maliyyə nəzarəti sistemi və onun elementləri


Maliyyə nəzarəti sistemi –maliyyənin spesifik mexanizmi vasitəsilə reallaşdırılan maliyyə nəzarətinin obyekti ilə əlaqədar idarə edən, nəzarət edən və nəzarət edilən subyektlərin qarşılıqlı əlaqəsidir


4.2. Maliyyə nəzarət sistemi baxımından subyektlər

4.3. İdarəedən subyektləri müxtəlif əlamətlərinə görə təsnifatı
İdarəedən subyektləri müxtəlif əlamətlərinə görə təsnifatı

İştirak dərəcəsinə görə


Tərkibinə görə

İştirak dərəcəsinə görə idarəedən subyektlər

bilavasitə (birbaşa)
Təmsilçi vasitəsi ilə
4.4. İştirak dərəcəsinə görə idarəedən subyektlərin təsnifatı

4.5. Tərkibinə görə idarəedən subyektlərin təsnifatı


4.6. Nəzarəti həyata keçirən subyektlərin təsnifatı

4.7. Təşkil olunduğu əsasa görə nəzarəti həyata keçirən subyektlərin təsnifatı

4.8. Nəzarət orqanını yaratmaq təşəbbüsü ilə çıxış edənlərə görə nəzarəti həyata keçirən subyektlərin təsnifatı
4.9. Ərazi təşkilat səviyyəsinə görə nəzarəti həyata keçirən subyektlərin təsnifatı

4.10. Maliyyələşmə mənbəyinə görə nəzarəti həyata keçirən subyektlərin təsnifatı

4.11. Hüquqi statusuna görə nəzarəti həyata keçirən subyektlərin təsnifatı
4.12. Dövlət maliyyə nəzarəti orqanlarının təsnifatı

4.13. Ümumi səlahiyyətli DMN orqanları

4.14. Hesablama Palatasının funksiyaları

4.15. Hesablama Palatasının büdcənin icrasına nəzarət prinsipləri

4.16. Hesablama Palatasının fəaliyyətinin hüquqi əsasları

4.17. Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin Dövlət Xəzinədarlığı Agentliyinin fəaliyyət istiqamətləri
4.18. İNTOSAİ-nin regional təşkilatları


4.19. Auditor yoxlamlarının təsnifləşdirilməsi meyarları

4.20. Audit yoxlaması

4.21. Auditor təşkilatı və fərdi auditorun hüquq və vəzifələri
4.22. Daxili auditin tipləri
4.23. Daxili audit xidmətinin vəzifələri

Mövzu 5. Maliyyə nəzarəti və auditin əsas tipləri, Hesablama Palatasında istifadə olunan audit standartları
5.1. Azərbaycan Respublikasının dövlət maliyyə nəzarəti tipləri

5.2. Səmərəliliyin auditi və onun məqsədi

Səmərəliliyin auditi və onun məqsədi

Səmərəliliyin auditi – dövlət maliyyə nəzarəti forması olaraq dövlət funksiyalarını icra edənlərin və nəzarət altında olan obyektlərin dövlət resurslarından istifadə edənlərin işinin səmərəliliyinin qiymətləndirilməsini və onların fəaliyyətinin səmərəliliyinin artırılması üzrə təkliflərin işlənib hazırlanmasını təmin edir5.3. Səmərəliliyin auditinin prinsipləri

5.4. Səmərəliliyin auditinin predmeti


Səmərəliliyin auditinin predmeti


5.5. Audit standartları və onun məqsədi

Audit standartları və onun məqsədi
Audit standartları - öz peşə vəzifələrini yerinə yetirərkən auditorların rəhbər tutmalı olduqları normativ materiallardır
Audit standartlarının məqsədi5.6. Audit standartlarının işlənib- hazırlanması prinsipləri


Audit standartları işlənib hazırlanarkən aşağıdakı əsas prinsiplərə riayət edilməlidir:


5.7. Audit standartları

5.8. Ümumi standartların tələləri


5.9. Auditor yoxlamasının aparılması standartları

Auditor yoxlamasının aparılması standartları aşağıdakıları nəzərdə tutur:


5.10. Hesabatın (aktın) tərtib edilməsi standartlarının əsas tələbləri

Hesabatın (aktın) tərtib edilməsi standartlarının əsas tələbləri aşağıdakılardır:


5.11. Əsas milli audit standartları

Əsas milli audit standartları


5.12. Xidmətedici (köməkçi) milli audit standartları

Xidmətedici (köməkçi) milli audit standartları


Mövzu 6. Maliyyə nəzarətinin növləri
6.1. Maliyyə nəzarətinin növləri

6.2. İnformasiya ilə təmin olunması növünə görə nəzarət


6.3. Nəzarəti həyata keçirən şəxslərin və idarəedilən subyektin qarşılıqlı münasibətlərinin strukturu üzrə aşağıdakı nəzarət növləri

6.4. Həyata keçirilmə vaxtına görə maliyyə nəzarəti

6.5. Tematik və kompleks nəzarəti


Nəzarətin keçirilməsi prosesində idarəedilən subyektin əməliyyatının tam tutumu üzrə aşağıdakı nəzarət növləri ayırd edilir:


6.6. Təşkilinin səviyyəsindən asılı olaraq maliyyə nəzarətinin nöləri

6.7. Normativ bazadan asılı olaraq maliyyə nəzarətinin növləri

Normativ bazadan asılı olaraq aşağıdakılara əsaslanan maliyyə nəzarəti ayırd edilir:

6.8. Maliyyə nəzarətinin həyata keçirlməsi sahəsindən asılı olaraq növləri

Mövzu 7. Maliyyə nəzarətinin təşkili formaları
7.1. Maliyyə nəzarətinin təşkili formaları


7.2. İnzibati qanunvericilik çərçivələrində maliyyə nəzarəti


7.3. İnzibati qanunvericilik çərçivələrində maliyyə nəzarətinin özünəməxsus xüsusiyyətləri

İnzibati qanunvericilik çərçivələrində maliyyə nəzarətinin özünəməxsus xüsusiyyətləri aşağıdakılardır

7.4. Mülki qanunvericilik çərçivəsində maliyyə nəzarətinin özünə məxsus xarakteristikası
7.5. Prosessual qanunvericilik çərçivəsində həyata keçirilən maliyyə nəzarətinin fərqləndirici xüsusiyyətləri
Prosessual qanunvericilik çərçivəsində həyata keçirilən maliyyə nəzarətinin fərqləndirici xüsusiyyətləri:

Xüsusi obyekt tərəfindən, yəni ilkin dindirmə orqanı, istintaq ya məhkəmə tərəfindən nəzarət tədbirlərinin təyin edilməsi


Maliyyə nəzarətinin mühüm məhdudiyyətləri
Nəzarət nəticəsinin baxılmasının xüsusi prosessual xarakteri
Məhkəmə qərarının çıxarılması üçün nəzarət nəticələrinin əhəmiyyəti

Mövzu 8. Maliyyə nəzarətinin təşkili prinsipləri
8.1. Maliyyə nəzarətinin təşkili prinsipləri

8.2. Normativ sənədlərdə əks olunma səviyyəsinə görə prinsiplərNormativ sənədlərdə əks olunma səviyyəsinə görə prinsiplər fərqlənir:


8.3. Normativ sənədlərdə əks olunan prinsiplərin təsnifatı:


8.4. Hesablama Palatasının fəaliyyəti prinsipləri

Mövzu 9. Maliyyə nəzarətini həyata keçirənlərin və nəzarət subyektlərinin hüquq və vəzifələri
9.1. Nəzarət orqanlarının hüquqları

Nəzarət orqanlarının hüquqlarına aiddir


9.2. Nəzarət orqanları və onların vəzifəli şəxslərinin məsuliyyəti


Nəzarət orqanları və onların vəzifəli şəxslərinin məsuliyyəti

9.3. Daxili nəzarətçilərin öhdəlikləri

Daxili nəzarətçilərin öhdəlikləri aşağıdakılardır:


9.4. Yoxlanılan fiziki və hüquqi şəxslərin hüquqları


Yoxlanılan fiziki və hüquqi şəxslərin hüquqları


9.5.Ekspertizanın təyin edilməsi və keçirilməsi zamanı yoxlanılan şəxsin hüquqları

Ekspertizanın təyin edilməsi və keçirilməsi zamanı yoxlanılan şəxsin aşağıda göstərilən hüquqları vardır:


9.6. Yoxlanılan fiziki və hüquqi şəxslərin öhdəlikləri


Yoxlanılan fiziki və hüquqi şəxslərin öhdəlikləri


Mövzu 10. Nəzarət tədbirlərinin planlaşdırılması

10.1. Nəzarət tədbirinin planlaşdırılması prinsipləri:


10.2. Yoxlamanın ilkin planlaşdırılması

Yoxlamanın ilkin planlaşdırılması iki yarım mərhələni özündə əks etdirir:


10.3. Audit planlaşdırılması


10.4. İlkin tapşırıq üzrə fəaliyyətin məqsədləri

İlkin tapşırıq üzrə fəaliyyətin məqsədləri

\


10.5. Umumi audit strategiyası
Umumi audit strategiyasının muəyyən edilməsinə aşağıdakılar daxildir:
Auditin həcmini təyin edən tapşırığın xususiyyətlərinin müəyyən edilməsi. Məsələn, maliyyə hesabatlarının istifadə edilən əsas prinsiplərinin, xüsusi təyinatlı hesabat tələblərinin və müəssisənin komponentlərinin müəyyən edilməsi

Aralıq və yekun hesabatların tamamlanma muddəti, eləcə də rəhbərliyə və muəssisənin idarə edilməsinə cavabdeh olan səlahiyyətli şəxslərə gozlənilən məlumatın verilməsinin əsas muddəti timsalında auditin muddətinin planlaşdırılması və tələb edilən məlumatın xususiyyətinin muəyyən edilməsi uçun tapşırığın hesabat məqsədlərinin ortaya cıxarılmasıTapşırıq qrupunun əsas diqqət mərkəzini müəyyən edəcək mühüm amillərin nəzərə alınması

10.6. Azərbaycan Respublikası Hesablama Palatası tərəfindən nəzarəti tədbirlərinin planlaşdırılma

Planlaşdırılma həyata keçirilən zəruri və müstəqil mərhələ olmaqla aşağıdakı fəaliyyət və prosedurlardan ibarətdir:


10.7. Nəzarət tədbiri keçiriləcək qurum barədə məlumatların əldə olunması

Nəzarət tədbiri keçiriləcək qurum barədə məlumatların əldə olunması özündə əks etdirir:10.8. Nəzarət tədbirinin proqramı
10.9. Nəzarət tədbirinin proqramının tərkibi

Nəzarət tədbirinin proqramında əks olunmalıdır:


Mövzu 11. Maliyyə nəzarətinin metodları
11.1. Metodların təsnifatı


  1. Ümumi elmi metodlar


  1. Maliyyə nəzarətinin xüsusi metodları  1. Faktiki nəzarət metodu

11.5. İnventarlaşmanın aparılması qaydasına və məqsədlərinə növlər

11.6. İnventarlaşmanın əsas məqsədi

İnventarlaşmanın əsas məqsədi11.7. Sənədli nəzarət metodları

11.8. Sənədlərin öyrənilməsinə (təhlilinə) əsaslanan üsullar

Sənədlərin öyrənilməsinə (təhlilinə) əsaslanan üsullara aid edilir:


11.9. Sənədlərin tədqiqi


11.10. Rəsmi yoxlama

11.11. Məntiqi yoxlama müxtəlif üsulları


Mövzu 12. Yoxlanılan subyektlərin daxili nəzarət sisteminin qiymətləndirilməsi
12.1. Daxili nəzarət sisteminin elementləri

Daxili nəzarət sisteminin elementləri12.2. Kənar maliyyə nəzarətini həyata keçirənlər tərəfindən daxili nəzarət sisteminin səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi metodları :


Kənar maliyyə nəzarətini həyata keçirənlər tərəfindən daxili nəzarət sisteminin səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi metodları :


12.3. Daxili nəzarət sisteminin qiymətləndirilməsinə olan yüksək diqqəti şərtləndirən amillər


Daxili nəzarət sisteminin qiymətləndirilməsinə olan yüksək diqqəti şərtləndirən amillər:


12.4. Nəzarət işinin metodlar və prosedurları

Nəzarət işi aşağıdakı metodlar və prosedurlar üzrə qruplaşdırıla bilər


Mövzu 13. Yoxlama nəticələri, yekun sənədlərin hazırlanması

13.1. Təftiş aktının giriş hissəsi


Təftiş aktının giriş hissəsi, bir qayda olaraq, aşağıdakı informasiyadan ibarət olur:


13.2. Təftiş aktının təsvir hissəsi

Təsviri hissədə mütləq əks etdirilməlidir13.3. Təftiş aktındakı qeydlər

Təftiş aktındakı qeydlər aşağıdakılara əsasən şərh olunur:


13.4. Yekun sənədin məzmun hissəsini hazırlanması

Yekun sənədin məzmun hissəsini hazırlayarkən nəzarətin nəticələrinin ümumiləşdirlməsi və reallaşdırılması üsulları13.5. Ekspertin və ya ekspertlər komissiyasının rəyi


13.6. Hesablama Palatası tərəfindən hüquq-mühafizə orqanlarına müraciət edilməsi

Hesablama Palatasının apardığı nəzarət tədbirləri zamanı dövlət vəsaitinin toplanması, uçotu, xərclənməsi və dövlət əmlakından istifadə olunması ilə bağlı baş vermiş hüquqpozmalarda cinayət xarakterli faktların olması ehtimal edildikdə müvafiq araşdırma aparılması və dövlətə dəymiş ziyanın ödənilməsi məqsədilə Cinayət-prosessual qanunverijiliyin tələblərinə uyğun olaraq toplanmış materiallar Hesablama Palatası tərəfindən Baş Prokurorluğa göndərilir

Materiallara aşağıdakı sənədlər əlavə olunur:
Mövzu 14. Hesablama Palatası tərəfindən nəzarət tədbirlərinin keçirilməsi
14.1. Nəzarət tədbirinin keçirilməsi haqqında sərəncam

Nəzarət tədbirinin keçirilməsi haqqında Kollegiya qərarı Palata Sədrinin müvafiq sərəncamı ilə rəsmiləşdirilir. Nəzarət tədbirinin keçirilməsi haqqında sərəncamda aşağıdakılar göstərilir:

14.2. Yoxlama qrupunun üzvlərinə verilən vəsiqə

Yoxlama qrupunun üzvlərinə onların səlahiyyətlərini təsdiq edən və Palata Sədri tərəfindən imzalanmış vəsiqə verilir. Vəsiqədə aşağıdakılar göstərilir:14.3. İşçi plan
İşçi planda öz əksini tapmalıdır

14.4. Nəzarət tədbirinin yekunu üzrə sənədlər


Hər bir nəzarət tədbirinin yekunu üzrə aşağıdakı sənədlər tərtib olunmalıdır:


14.5. Nəzarət tədbirinin nəticələri üzrə tərtib olunan akt əks olunanlar

14.6. Auditor rəyində əks olunan təkliflər


Auditor rəydə təkliflərini bildirir


Mövzu 15. Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin dövlət maliyyə nəzarəti xidməti tərəfindən nəzarət tədbirlərinin həyata keçirilməsi
15.1. Dövlət maliyyə nəzarətinin məqsədi


15.2. Dövlət Maliyyə Nəzarəti tədbirlərinin iş planı


Nəzarət tədbirləri Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi ilə razılaşdırılmış və Dövlət Maliyyə Nəzarəti Xidmətin rəisi və ya rəisin buna səlahiyyəti olan müavini tərəfindən imzalanmış əmrlə müvafiq il üçün təsdiq edilmiş iş planına əsasən həyata keçirilir.


15.3. Nəzarət tədbirlərinin nəticələri barədə aktMövzuların adı

Səh.Maliyyə nəzarəti, auditin yaranması və təşəkkülü

5Maliyyə nəzarətinin mahiyyəti, məzmunu, predmeti və obyekti

10
Maliyyə nəzarəti anlayışı və maliyyə nəzarətinin funksiyaları

20
Maliyyə nəzarəti sisteminin təşkili

26Maliyyə nəzarəti və auditin əsas tipləri və Hesablama Palatasında istifadə olunan audit standartları

48
Maliyyə nəzarətinin növləri

60Maliyyə nəzarətinin təşkili formaları

67Maliyyə nəzarətinin təşkili prinsipləri

72Maliyyə nəzarətini həyata keçirənlərin, nəzarət subyektlərinin hüquq və vəzifələri

76
Nəzarət tədbirlərinin planlaşdırılması

82Maliyyə nəzarətinin metodları

91Yoxlanılan subyektlərin daxili nəzarət sisteminin qiymətləndirilməsi

101
Yoxlama nəticələrinin təhlili, yekun sənədinin hazırlanması

105
Hesablama Palatası tərəfindən nəzarət tədbirlərinin keçirilməsi

111
Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin dövlət maliyyə nəzarəti xidməti tərəfindən nəzarət tədbirlərinin həyata keçirilməsi.

117
İstifadə edilmiş ədəbiyyat

 1. Azərbaycan Respublikasının Konstitutsiyası. Bakı, 1995.

 2. Auditor xidməti haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu, 1994-cü il

 3. Auditor Palatası haqqında əsasnamə. 1995-ci il, Bakı.

 4. Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi. Bakı, 2000

 5. “Hesablama Palatası” haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu. Bakı şəhəri, 2 iyul 1999-cu il.

 6. Azərbaycan Respublikası Hesablama Palatasının fəaliyyəti ilə bağlı qanunvericilik aktları. Bakı, 2009

 7. D.A.Bağırov «Vergi nəzarəti». Bakı, 2006 il. 412 səh.

 8. D.A.Bağırov «Vergi auditi». Bakı, 1999. Dərslik. 425 səh.

 9. Д.А.Багиров «Финансовый рынок Азербайджана и аудит его небанковских институтов». – СПб.: Изд-во СПбГУIФ, 1997. – 140 с

 10. D.A. Bağırov. «Audit». Bakı, Şərq-Qərb nəşriyyatı, 1996-68 s.

 11. Д.А.Багиров «Основы аудита в условиях перехода к рыночной экономике»- СПб: Изд-во СПбГУIФ, 1997.-95 с

 12. D.A.Bağırov., M.X.Həsənli. “Maliyyə” Dərslik. Bakı, 2010.

 13. D.A.Bağırov, M.X.Həsənli «Dövlət və bələdiyyə maliyyəsinin problemləri», Dərslik. Bakı, 2010.

 14. D.A.Bağırov, M.X.Həsənli, Quşxani R.N. «Korporativ maliyyə», Dərs vəsaiti. Bakı, 2010.

 15. M.X. Həsənli “Vergilər”, Bakı, 1998.

 16. M.X. Həsənli “Maliyyə”, Bakı, 2006.

 17. М.Х. Гасанлы «Теория налогообложения», Санкт Петербург, 1998.

 18. М.Х. Гасанлы «Налоговая система». Санкт – Петербург, 1999.

 19. Ş.Ş. Bədəlov, R.B. Məhərrəmov, F.Ə Qurbanov “Büdcə sistemi”, Bakı, 2003.

 20. М.Б. Мелиник. “Ревизия и контроли”. М., 2004

 21. Н.Д.Бровкина. “Основы финансового контроля”. Москва, 2007.

 22. “Audit” dərs vəsaiti V.T.Novruzovun elmi redaktəsi ilə. Bakı, 2001. 604 c.

 23. Azərbaycanın milli audit standartları. Bakı, 2004. 338 səh.

 24. Родионова В.М. Финансовый контроль: Учебник – М.: ИД ФБК-ПРЕСС, 2002. 320 с.

 25. Е.Ш.Грачева, Г.П.Толстопятенко, Е.А.Рыжково. «Финансовый контроль» Учеб.пособие. М.2004. 272 с.

 26. С.О.Шохин, Л.И.Боронина «Бюджетно-финансовый контроль и аудит». Научно-методическое пособие- М.1997.240 с.
Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə