Mark Tulli Siseron kimdir? A yunan natiq, filosof b fransiz kulturoloq,tarixçiYüklə 350,59 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix17.11.2018
ölçüsü350,59 Kb.
#80424
növüYazı


1

.Mark Tulli Siseron kimdir? A)  Yunan natiq, filosof B)Fransiz kulturoloq,tarixçi 

C)Amerikan etnoqraf, yazıçı D)İngilis antropoloq,alim

E)Alman filosof,kulturoloq

2

Kosmosdan görünən yeganə abidə hansıdır? A) İçərişəhər B)“Azadlıq” heykəli C)Eyfel qülləsi D) “Biq-Ben” E) Böyük çin səddi

3

Dünya dinlərini göstərin?A) Buddizm, islam, caynizm B)xristianlıq, daosizm, sintoizm C)konfuçilik, bütpərəstlik, induizm D) buddizm, xristianlıq, islam E) 

iudaizm, atəşpərəstlik, induizm

4

Hun dövləti haqqında ilk məlumat hansı dövrə aiddir?A) b.e.ə. VIII əsr B)b.e.ə. VII əsr C)b.e.ə.VI əsr  D)b.e.ə. V əsr E) b.e.ə. III əsr

5

İlk yazı sistemi olan mixi yazı növünü kimlər yaratmışlar? A) hettlər     B)çinlilər        C)şumerlər        D) hindlilər     E) hattlar

6

6. “İliada ” və “Odisseya” epik poemaların yaradıcısı kimdir?A) Eratosfen  B)Homer  C)Aristotel D)Aristofan E) Platon

7

Qədim Misirdə yazı nə vaxt meydana gəlmişdir?A) b.e.ə. II minillik  B)b.e.ə.  I minillik  C)b.e.ə. III minillik    D) b.e.ə. IV 

minillik     E) b.e.ə. V minillik

8

Harada və  nə vaxt 365 gündən ibarət təqvim tətbiq edilmişdir?  A) Hindistanda-e.ə III minillik  B)Çində-e.ə II minillik   C)Qədim Romada-e.ə. VI əsr  D) Misirdə-

e.ə IV minillik   E) Yunanistanda-e.ə. III əsr  

9

Marağada nə vaxt N.Tusinin rəhbərliyi ilə rəsədxana tikilmişdir ?A) 1012-ci il    B)1259-cu il    C)1404-cü il     D) 1592-ci il    E) 

10

Şəxsiyyətin formalaşması faktorları hansıdır ?A)Təhsil,tərbiyə  B)Universal,şəxsiyyətin ailədə formalaşması C)Düzgün tərbiyə,mühit D)Yaxşı 

sosial mühit,genetik  kod E)Müəllimin pozitiv təsiri

11

Bisütun yazıları nə vaxt və kim tərəfindən aşkar edilmişdir?A) Nibur-XVIII əsr B)P.Valle-XVII əsr C)Qrotefend-XIX əsr D) Raulinson-XIX əsrin ortaları E) 

V.Kinq-XX əsrin əvvəlləri

12

Göstərilən abidələrdən biri dünyanın müasir 7 möcüzəsinə daxil deyil ?A) Böyük Çin səddi  B)Maçu-Pikçu  C)Tac-Mahal D) Halikarnas mavzoleyi E) 

Çiçen-İtsa

13

Barokko üslubu neçənci əsrləri əhatə edir ?A) X-XII əsrlər  B)XIII əsrin əvvəlləri- XIV əsrin sonu C)XVI əsrin sonu - XVIII əsrin ortaları D) XVII –XIX əsrlər E) 

XIX əsrin sonu-XX əsrin əvvəli

14

Harappa və Mohenco-Daro sivilizasiyaları harda mövcud idi ?                  A) Botsvanada   B)Hindistanda  C)Misirdə  D) Kamerunda  E) Malidə

15

Hansı məşhur rəssam həm də böyük alim, həkim, mühəndis olmuşdur ? A) A.Mantenya  B)P.Perucino  C)İ.Levitan  D) L.da Vinçi  E) P.Uççello 


16

“Fəyyum portretləri” nin vətəni haradır ? A) Misir  B)Livan  C)İsrail  D) Zairdə  

E) BƏƏ

17

Qədim Roma memarlığının görkəmli abidəsi, bütün allahlara həsr edilmiş məbəd necə adlanır?

 A) panteon  B)patrislər     C)sorbonna     D) kampanila      E) pantomima  

18

Hind ədəbiyyatının ilk nümunəsini göstərin. A) “Mahabharata”  B)“ Vedalar”  C)“Natyaşastra”   D) “Ramayana”

 E) “Pracnayaparamaita”

19

İşçi qadınların təsvirini yaradan ilk Avropa rəssamı kimdir? A) P.Pikasso         B)D.Velaskes           C)A.Dürer    D) R.Tuluz-Lotrek      E) 

R.Van Reyn

20

Korinf, ionik, dorik- bunlar nədir? A) məbədlər           B)sütunlar    C)yunan ilahələri      D) şəhər - polisləri     D) qədim əsərlər

21

ABŞ-nın ən böyük incəsənət muzeyi hansıdır? A) Metropoliten-muzey  B)Reksmuzeum  C)Marmotten – Mone muzeyi  D) Morits-haus  E) Tartu

22

Hansı antik ədibi “kor nəğməkar” adlandırmışlar? A) Ezop  B)Aristofan  C)Homer  D) Sofokl  E) Evripid

23

Dünya opera mədəniyyətinin böyük mərkəzlərindən olan “La Skala” hardadır? A) Parisdə   B)Kopenhagendə   C)Londonda  D) Milanada  E) Madriddə

24

Məşhur “Dun-Xuan” freskaları hardadır? A) Çində     B)Birmada      C)Kambocada     D) Yaponiyada

 E) Hindistanda

25

Dünyanın klassik 7 möcüzələrindən biri olan Zevsin heykəlini kim yaratmışdır? A) İktin  B)Kallikrat   C)Fidi   D) Lisipp   E) Skopas

26

Troyanı kim aşkar etmişdir? A) Şampolyon  B)Şliman  C)Dörpfeld  D) Blegen  E) Fergüson

27

Hansı ölkəni “Min məbəd” adlandırırlar? A) Çin   B)Myanma  C)Yaponiya   D) Şri-Lanka   E) Mavritaniya

28

“Marina ” janrı nəyi təsvir edir? A) döyüş səhnəsi  B)təbiətin təsviri   C)konkret şəxsin təsviri   D) cansız cisimlərin təsviri   E) dəniz təsviri  

29

Qədim Romanı zəngin şəhərlərindən olan Pompey hansı təbiət fəlakəti nəticəsində məhv olmuşdur? A) zəlzələ         B)sel      C)sunami     D) vulkan 

püskürməsi      E) yer sürüşməsi

30

İntibah ilk dəfə harada yaranmışdır? A) Berlində     B)Nyu –Yorkda       C)Amsterdamda       D) Florensiyada    E) Parisdə

31

Dünyanın ən böyük yeraltı mağarası. A) Mamont  B)Azıx  C)Altamira  D) Lasko  E) Montespan

32

Vatikandakı “Sikst kapella” sının freskalarını kim yaratmışdır? A) L.Kranax  B)X.Ribera  C)K.Koro  D) Y.Tintoretto  E) M.Buanarroti


33

Merovinqlər və Karoliniqlər mədəniyyəti və incəsənəti hansı dövrləri əhatə edir? 

A) I-V əsrlər  B)V-VIII əsrlər   C)V-X əsrlər  D) VIII-XII əsrlər  E) XIII-XVI 

əsrlər


34

Mayyaların siyasi və mədəniyyət mərkəzini göstərin. A) Mayyapan  B)Çiçen-İtsa  

C)Peru  D) Maçu-Pikçu  E) Tenoçtitlan

35

Kritə yaxın adada baş verən fəlakət Krit mədəniyyətini məhv etdi. Bu nə vaxt baş vermişdir? A) e.ə. II minilliyin ortaları   B)e.ə. I minillik  C)e.ə. VII əsr  D)  e.ə. 

III əsr  E) e.ə.  I əsr 

36

Məşhur “Cokonda” və “Məxfi axşam” əsərləri hansı sənətkara aiddir.  A) Mikelancelo  B)Tisian   C)Cotto  D) Tintoretto  E) L.da Vinçi

37

I Pyotrun yaratdığı ilk rus muzeyin adı necə olmişdur ? A) Rus muzeyi  B)Ermitaj C)Qış sarayı  D) Silah palatası   E) Kunstkamera 

38

Günəş piramidası haradadır ? A) Misirdə  B)Çində  C)İngiltərədə D) Meksikada E) Meksikada

39

Dünyanın 7 klassik möcüzələrdən hansı dövrümüzə qədər gəlib çatmışdır ? A) Zevsin heykəli   B)Semeramidanın asma bağları   C)İsgəndəriyyə 

mayakı   D) Misir piramidaları   E) Rodos nəhəngi 

40

Məşhur “Stounhenc” və “Vudhenc” haradadır ? A) Vaşinqton       B)İsveç        C)İngiltərə         D) Belçika        E) 

Braziliya

41

Çörək muzeyi haradadır ? A) Pekində    B)Sankt –Peterburqda    C)Astanada   D) Bağdadda  E) Moskvada

42

Hansı sənətkar dünya qrafikasının şah əsərləri yaratmışdır ? A) E.Qreko   B)A.Dürer  C)A.Palladio  D) A.Ostade    E) F.Rüd 

43

Bu abidələrdən hansı Misir memarlığının ən möhtəşəm abidələrindəndir ? A) Pilon      B)Labirint       C)Ölülər diyarı        D) Turra      E) Amon-Ra

44

Hansı sənətkar görkəmli boyakar olmaqla yanaşı, həmçinin tanınmış musiqiçi və müğənni olmuşdur ? A) V.Makovski   B)M.Buonarroti   C)C.Bondone   D) 

Corcone   E) T.Qeynsboro

45

Şəxsiyyətin formalaşmasında universal faktorlar hansılardır?    A) Tərbiyə, təhsil, sosial mühit, genetik kod, xarakter    B)Dünyagörüş, təcrübə, diqqət, məsuliyyət, 

inam      C)Təhsil, ideologiya, mühit, şüur, din    D) Xarakter, təcrübə, mühit, 

mütaliə, iradə    E) Güc, bilik, irsiyyət, mədəni səviyyə, dünyagörüş

46

Etika sözünün mənası nədir?A) adət, xüsusiyyət     B)ruhi inkişaf      C)şüur, bilik    D) əxlaqi davranış       E) sosial – mədəni proses

47

İnsanın mədəni inkişaf dövrləri hansılardır?    A) İlk sivilizasiya dövrü, feodalizm dövrü, müasir dövr     B)Vəhşilik, barbarlıq və  sivil dövrü     C)İbtidai dövr, 

intibah dövrü və müasir dövr     D) Quldarlıq cəmiyyəti dövrü, kapitalizm dövrü 

və yeni dövr   E) Burjua cəmiyyəti dövrü, sosializm cəmiyyəti dövrü və müasir 

dövr  


48

Avropa və Asiyada sosial-mədəni inqilablar neçənci əsrləri əhatə edir?  

A) XVI – XVIII əsrlər     B)XV – XIX əsrlər      C)XVII – XX əsrlər     D) 

XIX – XX əsrlər       E) XIX – XXI əsrlər

49

Elmi – texniki inqilab nə zaman baş vermişdir?    A) XX əsr     B)XIX əsrin sonu      C)XX əsrin I yarısı    D) XX əsrin II yarısı     E) XXI əsrin I yarısı


50

Qlobal sosial – mədəni inqilab nə zaman baş vermişdir?    A) XX – XXI əsrlər     

B)XVIII əsrin sonu, XIX əsrin əvvəli      C)XIX əsrin əvvəli      D) XVII – XX 

əsrlər    D) XVII – XX əsrlər

51

Sivilizasiya sözünün latınca mənası nədir?     A) sivil insan     B)vətəndaşlıq    C)mədəniyyət    D) insan yaradıcılığı       E) yeni fikir 

52

Mədəniyyət  “ kultura ”  sözünü nəzəri termin kimi ilk dəfə kim işlətmişdir? A) Mark Porsi Katon     B)Mark Tulli Siseron    C)O. Şpenqler            D) İ. Kant      

E) A. Ferqusan

53

“Mədəniyyət inkişaf etdikcə təbiətdən uzaqlaşır. Süfrəmizdə çiy olanlar təbiətin, bişmiş olanlar isə mədəniyyətin məhsuludur.”  Bu fikirlər kimə aiddir?    A) J. 

Russoya     B)İ. Kanta    C)Aristotelə     D) Feyrbata    E) Engelsə

54

Bunların hansı mədəniyyətin funksiyaları deyil?    A) yaradıcı, insani     B)humanist, aksioloji    C)sosial təcrübənin ötürülməsi    D) normativ, 

semiontik     E) millilik, bədiilik

55

Mədəniyyətin əsas funksiyası hansıdır?     A) humanist    B)normativ    C)dəyər    D) işarələr    E) idrakı funksiya

56

.“Nəticə etibarı ilə ədəbiyyat, mədəniyyət tarixi idarə edənlərə xidmət edə bilməz, bu tarixdən əzab çəkənlərə xidmət etməlidir.” Bu fikir kimə məxsusdur?   A) 

Marksa    B)Kamyuya   C)Katona   D) Sisserona   E) Ferqüsona

57

XI əsrə aid olan maddi mədəniyyət abidəsini göstərin.   A) Qız qalası    B)Möminə Xatın türbəsi   C)Gəncənin Qala qapıları   D) Marağada  Göy günbəz            

E) Urmiyada Üçgünbəz

58

“Avesta neçə kitabdan ibarətdir?    A) 7              B)1              C)3     D) 21     E) 14

59

Demokratiyanın inkişafına mane olan insani keyfiyyətlər.     A) Həyati nemətlərin ədalətli bölgüsü   B)Hüquq və vəzifələr arasında uyğunluq   C)Şəxsi və ictimai 

maraqlar arasında uyğunluq   D) Qeyri – bərabər paylama münasibətləri  E) 

Xidmət və mükafat arasında uyğunluq

60

Materialist dialektikan banisi.A) Hipokrat    B)Anaksaqor    C)Lev Kipp     D) Heraklit      E) Demokrit      

61

SSRİ–də mədəni inqilab.     A) XX  əsrin sonu      B)XX əsrin II yarısı    C)XX əsrin 20 – 30 cu illəri    D) XX əsrin əvvəli     E) XIX əsrin sonu – XX əsrin 

əvvəli


62

Sivilizasiya sözü Avropa elminə və ədəbiyyatına nə vaxt daxil olub.

    A) XV əsr    B)XVII əsr    C)XVIII əsr     D) XIX əsr    E) XIV əsr

63

Kulturologiyanın banisi.    A) İ. Kant     B)O. Şpekler    C)A. Toyubi    D) L. Uayt    E) M. Veber

64

Kulturologiyanın elm kimi formalaşması.      A) XIX əsrin əvvəli     B)XX əsr     C)XX əsrin ortaları     D) XIX – XX əsrlər     E) XX əsrin sonu 

65

Azərbaycanın dövlət gerbindəki detallar.    A) cökə yarpağı, alov, sünbül, ulduz, qalxan    B)palıd yarpağı, alov, sünbül. 8 guşəli ulduz, qalxan    

C)söyüd yarpağı, sünbül, alov, ulduz    D) ulduz, yarpaq, ay, alov    E) 

alov, sünbül, qalxan, ulduz, söyüd yarpağı66

Azərbaycan Respublikasının gerbi nə vaxt təsis olunub?    A) 1918        B)1919        

C)1920      D) 1922      E) 1923

67

Estetika termini elmə kim tərəfindən gətirilmişdir.       A) E. Berk        B)D. Didro        C)İ. Russo        D) İ. Herder   E) Q. Baumqarten 

68

Dünya Azərbaycanlılarının həmrəyliyi konfransı ilk dəfə harada keçirilib?   A) 1998 – ci ildə Vaşinqtonda    B)1945 – ci ildə Kanadada    C)1999 – cu ildə 

AFR–də   D) 1961 – ci ildə Türkiyədə   E) 1947 – ci ildə Los–Angelesdə

69

Kultur  anlayışı harada yaranmışdır.   A) Qədim Romada    B)Qədim Misirdə    C)Yunanıstanda   D) Qədim Çində   E) Mesapotomiyada

70

Ruhi mədəniyyətin mənası.   A) Dini mədəniyyət    B)Əxlaqi mədəniyyət    C)Psixoloji  mədəniyyət   D) Maddi mədəniyyət    E) Mənəvi mədəniyyət 

71

Mənəvi mədəniyyət insanın hansı tələblərini ifadə edir?   A) geyinmək    B)işləməmək   C)yemək   D) istirahət etmək    E) elm öyrənmək 

72

“Sivilizasiya” sözünün mənşəyi   A) Alman         B)Latın    C)Yunan     D) Fransız     E) Fars

73

“Sivilizasiya” sözünün  ilk dəfə kim işlətmişdir?   A) Romalılar    B)Yunanlar   C)Fransızlar    D) Ərəblər    E) Misirlilər

74

Mədəniyyətin yaradıcıları.   A) ziyalılar, mədəniyyətşünaslar    B)alimlər, filosoflar   C)elm adamları, incəsənət  adamları      D) ədəbiyyatçılar, siyasətçilər    

E) ziyalıların nümayəndələri və xalq kütlələri

75

Maarifçilik terminini ilk dəfə kim işlətmişdir   A) İ. Kant, C.Lokk    B)P.A.Holbax, Ş.Monteskye   C)C.Russo, C.Lametri

   D) D.Didro, K.A.Kelvetsi   E) F.Volter, İ.Q.Herder

76

Azərbaycanda maarif və mədəniyyətin, elm və ədəbiyyatın inkişaf dövrü   A) XVIII əsrin sonu   B)XIX əsrin əvvəli   C)XX əsrin I yarısı   D) XIX əsrin II 

yarısı   E) XIX əsrin I yarısı

77

Kulturologiyanın funksiyaları   A) Elmi, ideoloji, praktik, proqnozlaşdırılmış    B)İnsani, etik, texniki

   C)İdarəedici, estetik, bədii   D) Ekoloji, siyasi, sosial   E) Ruhi, maddi, 

innovativ

78

Taro nədir?   A) Sonsuzluq ifadə işarəsi    B)Kamillik rəmzi   C)Daimi dəyişkənliyin rəmzi   D) Səmanı ifadə edir   E) Kart oyununu ifadə edir

79

Səkkizguşəli ulduz nəyi ifadə edir   A) Günəşin simvoludur    B)Səmanı ifadə edir   C)Dünyanın yaranmasını ifadə edir   D) Cənnət simvoludur   E) Həyat gücünü 

ifadə edir

80

Qloballaşma termini kimin adı ilə bağlıdır? A) R. Robersonun      B)T. Levitin       C)K. Omeyenin     D) M. Utersin      E) V. Stolun

81

“Qeyri-səlis məntiq” nəzəriyyəsinin müəllifi kimdir?   A) Lütfizadə       B)S. Eyzenşteyn        C)A. Kapler        D) M. Romn     

  E) Q. Aleksandra

82

Azərbaycan intibah dövrü.   A) XI – XV əsrlər    B)XII – XVI əsrlər    C)XII – XV  əsrlər    D) XI – XV əsrlər     E) XII – XVII əsrlər

83

Bunlardan hansı Azərbaycanın dövlət və siyasi xadimi deyil?   A) M. Ə. Rəsulzadə   B)A. M. Topçubaşov    C)H. B. Usubəliyev   D) Ə. 

Haqverdiyev    E) C. Məmmədquluzadə
84

Azərbaycan Respublikasının Dövlət gerbinin yenidən təsdiqi.   A)1990 – 

cı il 9 fevral    B)1991 – ci il 18 yanvar    C)1992 – ci il 19 yanvar    

D)1992 – ci il 9 fevral    E)1992 – ci il 23 fevral

85

“Himn” sözünün mənası nədir?   A) rəsmi yığıncaq    B)təntənəli nəğmə   C)hərbi yürüş   D) möhtəşəm nəğmə   E) birlik nəğməsi

86

Azərbaycan Respublikasının Dövlət himninin sözlərinin müəllifi kimdir?   A) Ü. Hacıbəyov    B)Əhməd Cavad    C)Hüseyn Cavid    D) M. Ə. 

Rəsulzadə   E) A. İldırım

87

Maddi mədəniyyət nümunələri.    A) etika, əxlaq, davranış   B)estetika, elm, dünyagörüş   C)tərbiyə, süur, ədəbiyyat   D) incəsənət əsəri, 

heykəllər, memarlıq abidələri   E) incəsənət, teatr, təhsil

88

Azərbaycan radiosunun ilk dəfə efirə çıxması tarixi.   A) 1920 – ci il 14 noyabr   B)1923 – cü il 8 dekabr   C)1921 – ci il 10 mart   D) 1925 – ci il 

21 mart   E) 1926 – cı il 6 noyabr

89

Azərbaycan radiosunun ilk dəfə beynəlxalq efirə çıxması     A) 1939 – cu il yanvar   B)1939 – cu il oktyabr   C)1940 – cı il fevral    D) 1941 – ci il 

avqust   E) 1942 – ci il sentyabr 

90

Azərbaycan televiziyası ilk dəfə fəaliyyətə başlamışdır.   A) 1946 yanvar      B)1947 oktyabr       C)1945 noyabr       D) 1954 mart 

       E) 1956 fevral

91

Dünya mədəniyyət tarixinin dövrləşməsi.   A) İbtidai icma cəmiyyəti dövrü, vəhşilik dövrü, yeni dövr,   B)Barbarlıq dövrü, quldarlıq 

mədəniyyəti dövrü, yeni dövr   C)Sivil dövr, homosapiens dövrü, intibah-

yeni dövr   D) İbtidai icma cəmiyyəti dövrü, quldarlıq mədəniyyəti dövrü, 

feodalizm   E) İbtidai icma , quldarlıq , feodalizm ,

92

Maddii mədəniyyət nümunəsini göstərin.    A) İnsanın mədəni səviyyəsi   B)Ədəbiyyat, incəsənət   C)İctimai – siyasi ideologiya

   D) Fəlsəfə, din      E) Memarlıq nümunələri 

93

Fetişizim nədir?   A) müxtəlif  predmetlərə  pərəsdiş etmə   B)dini cərəyan    C)qədim hind dini təriqəti    D) çox allahlığa inam   E) dini elm

94

Freska nədir? A) Divar rəsmi  B)Müxtəlif materiallardan düzəldilən təsvir  C)Heykəltaraşlıq əsəri  D) Şüşədən düzəldilmiş dekorativ kompazisiya  

E)Rəsim əsəri

95

İbtidai sənətin ən yüksək inkişaf mərhələsi haradır? A)Paleolit dövrüB)Madlen dövrü C)Aşöl dövrü  D)Mezolit dövrü E)Neolit dövrü

96

Boyakarlıq əsərləri üçün mühafizə yeri, şəkil qalereyası necə adlanır?A)pinakoteka     B)kursiv      C)solfistika     D)friz       E)forum

97

Sikkələr haqqında elm necə adlanır?A) liqatura B)mistika C)numizmatika  D) kibernetika  E) pinakoteka 

98

“Şeyx-Səfi” xalçası dünyanın hansı muzeyində saxlanılır? A)LuvrdaB)Ermitajda C)Qahirə muzeyində D)Viktoriya və Albert muzeyində 

E)Top-qapı muzeyində

99

Ərk qalası haradadır? A)Təbrizdə       C)Bakıda           D)Tehranda         E)Astanada 


100

İncəsənət nədir? A)Mədəni dəyərlərin təsnifatı   B)Ümümbəşəri dəyərlər 

sist   C)Mənəvi fəaliyyət sahəsidir   D)Həyatın bədii ovqatla inkişafı      

E)Obyektiv insani birliklər sistemi

101

Azərbaycanlılar-milliyət etibarilə türk,din etibarilə  islam,mədənıyyəti -əsasiyə etibarilə  şərqlidirlər fikri kimə aiddir?       A)M.F.Axundov     

  B)N.Nərimanov C)Ə.Cavad  D)M.Ə.Rəsulzadə  E)C.Məmmədquluzadə   

102

Mentalitet sözünün mənşəyi?     A)Yunan sözü olub “mədəni irs” deməkdir      B)İngilis sözü olub “müasir hadisə” deməkdir      C)Fransız 

sözü olub “təkmilləşdirmək” deməkdir      D)Fransız sözü olub mövcud 

olmaq” deməkdir     E)Latin sözü olub “düşüncə tərzi” deməkdir      

103


Bunlardan hancı mədəniyyətin ən mühüm elementləridir?      A)Dil, elm, 

peşə, incəsənət, din      B)Ailə münasibətləri, etka, əmək fəailiyyət, sosial 

mühit      C)İnsan təkamülü, estetka folklor, sənət, təhsil         D)Təbiət, 

cəmiyyət, tarixi inkişaf,dövlət sənətkarlıq  E)Musiqi, sosial, sfera, təhsil, 

fəlsəfə  

104


.”Mədəniyyətin allah tərəfindən” törədilən “ bəşəri zəka”nın insandan 

asılı olmayan yaradıcı qüvvələri üzə cıxarmasının qanuna uyuğun 

inkişafıdır.Bu fikir kimə aiddir? A)Qoor Vilhelm Heqelə   B)İhoann 

Qotfrid Gerder  C)Pitirin Aleksandrovic Sorokin   D)Mark Tullin Siseron   

E)Mark Parsi Katon 

105


Maddi mədəniyyətə aiddir:     A)Əmək  vasittələri,hüquq,fəlsəfə

 B)Məişət əşyaları,geyim,folklor   C)Nəqliyyat vasitələri,tərbiyə,maarif                                                                                                                                                 

 D)Əmək alətləri,məişət əşyaları    E)elm,əxlaq,geyim

106


Mark Tulli Siseron kimdir?A) Natiq, filosof  B) Kulturoloq, tarixçi 

Amerikalı   C) Etnoqraf yazıçı    D) İngiltərəli, Antropoloq alim  E) 

Alman filosof, kulturoloq

107


Bunlardan hansı mədəniyyətin ən mühüm elementləridir? 

A)Dil,elm,peşə,incəsənət, din  B)Ailə münasibətləri, etika, əmək, 

fəaliyyət, sosial müdafiə.  C) İnsan təkamülü , estetika, folklor, sənət, 

təhsil  D) təbiət,cəmiyyət,tarixi inkişaf ,dövlət,sənət karliq  E) musiqi, 

sosial sfera, təhsil, fəlsəfə           

108


Yunan elm tarixində VIII əsrə qədər fəaliyyət göstərmişdir, xüsusi 

mədəniyyətə malim Ligey məktəbini kim yaratmışdır?  A) Anaksimandr       

B) Pifaqor       C) Aristotel       D) Epikür       E) Sokrat

109


İlk yunan dramaturqu.A) Fespit       B) Tirtey   C) Kallin       D) Feoqnid       

E) Alkey


110

Yunan teatrında teatr dekorasiyası yaratmış sənətkar.    A) Evripit       B) 

Esxil       C) Sofokl       D) Enni       E) Seneka

111


Qədim yunanlarada ovçuluq ilahəsi.   A) Afrodita  B) Demetra C) Aştart    

D) Artemida   E) İsida

112

Azərbaycanda ilk peşakar rəssamlıq təhsili alan rəssam. A) T.Salahov       B) M.Rehmanzadə   C) B.Kəngərli    D) Ə.Əzimzadə      E) S.Bəhlulzadə


113

Qədim Şərqin ən uzunömürlü əmirlik dövləti.  A) Hindistan   B) İran       

C) Azərbaycan    D) Misir    E) Hett 

114


Azərbaycan mədəniyyətini dünyada nəyə görə az tanınımış mədəniyyət 

adlandırmışlar? A) Dünya mədəniyyəti xəzinəsinə nümunəsi yoxdurB) 

Rusiyanın təsiri altında olduğu üçün C) Ümumtürk mədəniyyəti kon-

teksində öyrənildiyi üçün D) Maddi mədəniyyət nümunələrinin az olduğu 

üçün E) Mədəniyyət tarixinin az öyrənildiyi üçün

115


Dünyada kompyuter texnologiyasının  korifeyi sayılan Azərbaycanlı alim 

kimdir? A) Vəli HüseynovB) Lütvizadə C) Faiq NağıyevD) Paşa 

Musayev E) Bəhram Əliyev

116


“Kitabi-Dədə Qorqud”un əlyazması hansı ölkədə saxlanılmışdır? A) 

Fransa B) Türkiyə C) Rusiya D) İran  E) İtaliya 

117

VIII əsrdə Azərbaycanda hansı dinlərə etiqad olunurdu? A) Büdpərəs-tlik, islam, xaçpərəstlik B) İslam, zərdüştlük, xaçpərəstlik C) Xaçpərəs-tlik, 

buddizm, zərdüştlük  D) İudaizm, islam, buddizm E) Caynizm, buddizm, 

xaşpərəstlik 

118


Tiflis gimnaziyasının müəllimi, fars, ərəb, azərbaycan, türk dillərini 

mükəmməl bilən azərbaycanlı şair kim olub? a) Seyid Əzim Şirvani       b) 

Mirzə Ələkbər Sabir c) Mirzə Şəfi Vazeh d) Molla Pənah Vaqif          e) 

Abbasqulu ağa Bakıxanov

119

Dünya dilləri içərisində 5 dil BMT-nin rəsmi dili kimi qeydə alınmışdır. Bunlar hansılardır? a) ingilis, alman, rus, fransız, ispan  b) alman, çin, 

fransız, ispan, rus c) azərbaycan, ərəb, fransız, rus, ispan d) ingilis, rus, 

fransız, ispan, çin  e) türk, rus, fransız, ingilis, çin

120


Təbrizdə ilk teatr binasının tikilməsi? a)1903   b) 1909  c)1910  d) 1914  

e) 1916


121

İlk peşəkar rəssamlıq təhsili alan Azərbaycan rəssamı? a) Əzim Əzimzadə 

b) Səttar Bəhlulzadə c) Bəhruz Kəngərli d) Mirzə Qədim İrəvani   e) Mir 

Möhsün Nəvvab Qarabağlı 

122

XVIII əsrin tarixi mədəniyyət abidəsi Xan sarayı hansı ərazidə yerləşir? a) Şuşa b) Gəncə  c) Bakı  d) Şirvan e) Şəki 

123


Azərbaycanda mətbuatın banisi kim olmuşdur? a) Ə. Haqverdiyev       b) 

A. Bakıxanov   c) C. Məmmədquluzadə   d) Həsən bəy Zərdabi           e) 

N. Nərimanov

124


Azərbaycanda ilk opera tamaşası neçənci ildə qoyulmuşdur? a) 1873  b) 

1917  c) 1908 d) 1893 e)1905

125

Cənubi Azərbaycanın mətbuat tarixi nə vaxtdan başlanır? a) XVIII əsr b) XIX əsrin əvvəlləri c) XIX əsrin II yarısı   d) XX əsrin əvvəlləri         e) 

XVII əsr 

126

Yusif Balasaquni hansı ölkənin sənətkarı idi? a) Türkiyə b) İran  c) Qazax  d) Qırğız  e) Azərbayan 

127


XIV əsrə aid məşhur “Manas” məqbərəsi haradadır? a) Monqolus-tanda  

b) Qırğızıstanda  c) Özbəkistanda d) Qazaxıstanda  e) Tacikis-tanda
128

İlk Osmanlı dövlətinin başçısı kim olmuşdur? a) Osman bəy  b) Ərtoğ-rul 

bəy   c) II Sultan Məhəmməd Fateh   d) Sultan II Murad e) Sultan II 

Bayazid


129

Türk dili nə vaxt rəsmi dövlət dili elan edildi? a) 1257   b) 1260  c) 1264  

d) 1275      e) 1277

130


Azərbaycan dilində yazan ilk şair kim olmuşdur?  a) Şah Qasım Ənvar

b) İzzəddin Həsənoğlu   c) Qazi Bürhanəddin  d) İmadəddin Nəsimi       e) 

Şeyx Fəzlullah Nəimi

131


Dahi şair N. Gəncəvinin 850 illik yubileyi YUNESKO xətti ilə nə zaman 

keçirilib? a) 1190  b) 1991  c) 1993  4) 1996  e) 1999

132

“Mətləül-etiqad” əsərini kim yazmışdır? a) Nizami Gəncəvi b) Ş.İ.Xətaic)  Həbibi  d) M. Füzuli   e) Kişəvəri 

133


Papirus və perqament üzərində qədim əlyazma necə adlanır? 

a) ksiloqrafiya b) epitafiya  c) sarmatiya  d) melodiya  e) xartiya

134

Şah İsmayıl Xətainin taxtı hardadır? a) Britaniya muzeyində  b) Top-qapı muzeyində  c) Versal muzeyndə  d) Luvr muzeyində  e) Viktoriya və 

Albert muzeyində 

135

Assuriya şahzadələrinin dəfinəsinin tapıntısı neçənci əsrə aiddir?        a) XVII  b) XVIII  c) XIX   d) XX  e) XXI

136


Azərbaycanda ilk kütləvi xalq kitabxanası neçənci ildə açılmışdır?         a) 

1767   b) 1800  c) 1894  d) 1920  e) 1924

137

Sikkələr haqqında elm necə adlanır? a) liqatura  b) mistika  c)numizmatika  d) kibernetika e)pinakoteka

138


Ərk qalası haradadır?  a) Təbrizdəb) İzmirdə  c) Bakıda d) Tehranda

e) Astanada

139

Zərdüştlüyün meydana gəlməsi hansı dövrə aiddir? a) b.e.ə. III əsrb) b.e.ə. V əsr c) b.e.ə. VII əsr d) b.e.ə. IX əsr e) b.e.ə. I əsr 

140


İbtidai sənətin ən yüksək inkişaf mərhələsi haradır? a) Paleolit dövrü

b) Madlen dövrü    c) Aşöl dövrü   d) Mezolit dövrü   e) Neolit dövrü 

141

Xaraba Gilan haradadır?  a) Şahbuzda  b) Qarabağlarda  c) Xanağadad) Ordubadda  e) Şərurda

142


2009-cu ildə hansı şəhər “İslam mədəniyyətinin mərkəzi” elan edilib? 

a) Bakı b) Tehran  c) Bağdad  d) Daşkəsn e) Ankara 

143

Böyük Çin Səddinin divarı nə vaxt tikilməyə başlamışdır?  a) b.e.ə. III-IV əsrlər aşırımında  b) b.e.ə. VI əsrdə  c) b.e.ə. II-III əsrlər arasında      d) 

b.e.ə. II-III əsrlərdə  e) b.e.ə. I əsrdə 

144

“Şeyx-Səfi” xalçası dünyanın hansı muzeyində saxlanılır? a) Luvrdab) Ermitajda c) Qahirə muzeyində d) Viktoriya və Albert muzeyində

e) Top-qapı muzeyində 

145

. Naxçıvan şəhərində yerləşən “Aşıq səma altında muzey” nə vaxt yaradılmışdır? a) 1998   b) 2000  c) 2002  d) 2004  e) 2005

146


Azıx mağarası Azərbaycanın hansı ərazisindədir? a) Ağdamda

b) Şuşada c) Fizulidə d) Qobustanda e) Mingəçevirdə 
147

Beynəlxalq Muzeylər günü nə vaxt qeyd edilir? a) 18 mayda

b) 1 iyulda  c) 22 avqustda  d) 17 oktyabrda  e) 10 dekabrda

148


Misirin ən böyük ehramı hansıdır? a) Coser b) Menkauha c) Xeops d) 

Sfinks   e)  Xefren 

149

“İslam İncəsənəti muzeyi” haradadır?  a) Qahirədə  b) Bəsərədə            c) Tehranda   d) Xivədə  e) Səmərqənddə 

150


Şirvanşahlar sarayının inşası neçənci əsrə aiddir?  a) X əsr   b) XII əsr 

c) XV əsr   d) XVII əsr e) XIX əsr  Kataloq: public html -> files -> uploader -> Imtahan -> Incesenet
Incesenet -> Hansı xəlifənin dövründə Ərəbistanda islam dini sabitləşdi və geniş yayıldı? a Xəlifə Ömər b. Xəlifə
Incesenet -> "Fantastik" simfoniyasının müəllifi kimdir? a H. Berlioz b C. Verdi c A. Dvorjak d F. List
Incesenet -> Musiqi mədəniyyəti qədim dövrdə hansı ölkədə inkişaf etmişdir? a Misir,İran,Ərəbistan b Çin,İran,Azərbaycan
Incesenet -> Azərbaycan musiqisində xor a capellasının inkişafında hansı bəstəkar böyük rol oynamışdır?A Ü. Hacıbəyov
Incesenet -> 1 İ. F. Stravinski neçənci ildə anadan olmuşdur? a 1882 b 1888 c 1885 d 1880 e 1887
Incesenet -> 1399-cu ildə Əbdül Əziz Şərəfəddin oğlunun bürüncdən hazırladığı bu məmulat Ermitaj muzeyində saxlanılır. Bu
Incesenet -> İlk kompüter sayılır
Incesenet -> Asağıdakı bəndlərdən hansında kompyuterin tərkib hissələri düzgun verilmisdir? A monitor, Skaner, cd-rom b printer
Incesenet -> E Şəkidə 2 "Siyasətnamə" əsərinin müəllifi kimdir?

Yüklə 350,59 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə