Masarykova univerzita přírodovědecká fakultaYüklə 2,51 Mb.
səhifə1/11
tarix15.07.2018
ölçüsü2,51 Mb.
#56104
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

MASARYKOVA UNIVERZITA

Přírodovědecká fakulta

Geografický ústav_________________________________________

Sub/urbanizace v Brně a zázemí – proměna 2001 až 2011
Diplomová práce
Tomáš Kubíček

Vedoucí práce: doc. RNDr. Milan Jeřábek, Ph.D. Brno 2014


Bibliografický záznam

Autor: Tomáš Kubíček

Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita

Geografický ústav
Název práce: Sub/urbanizace v Brně a zázemí – proměna 2001 až 2011
Studijní program: Geografie a kartografie
Studijní obor: Sociální geografie a regionální rozvoj
Vedoucí práce: doc. RNDr. Milan Jeřábek, Ph.D.
Akademický rok: 2014
Počet stran: 87
Klíčová slova: Brno, suburbanizace, urbanizace, SLDB
Bibliographic Entry

Author: Tomáš Kubíček

Faculty of Science, Masaryk University

Department of Geography
Title of Thesis: Sub/urbanization in Brno and its surroundings – change from 2001 to 2011
Degree Programme: Geography and Cartography
Field of Study: Social Geography and regional development
Supervisor: doc. RNDr. Milan Jeřábek, Ph.D.
Academic Year: 2014
Number of Pages: 87
Keywords: Brno, suburbanization, urbanization, census

Abstrakt
V diplomové práci vymezujeme v Brně a jeho zázemí zóny s různou mírou suburbanizace, případně urbanizace, a to na základě relativizovaných výsledků ze sčítání lidu, domů a bytů z let 2001 a 2011. Výsledky jsou mezi sebou porovnány a pomocí kartogramů interpretovány. Předpokládá se, že se kolem Brna vytvořil souvislý prstenec suburbánních obcí a některé městské částí Brna mají podobné demografické chování, jakož i bytovou a domovní strukturu.

Abstract
In this thesis, we define the zones with varying degrees of suburbanization or alternatively urbanization in Brno and its surroundings. This is done based on the relative results of Censuses of Population and Housing 2001 and 2011. These results are compared to each other and interpreted by using cartograms. We expect that there has been formed a continuous ring of suburban municipalities around Brno and that some urban parts of Brno have similar demographic behavior and housing and household structure.Masarykova univerzita
Přírodovědecká fakulta

ZADÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE
Student: Tomáš Kubíček

Studijní program: Geografie a kartografie

Studijní obor: Sociální geografie a regionální rozvoj

Ředitel Geografického ústavu Přírodovědecké fakulty MU Vám ve smyslu Studijního a zkušebního řádu MU určuje diplomovou práci s tématem:
Sub/urbanizace v Brně a zázemí – proměna 2001 až 2011
Sub/urbanization in Brno and its surroundings – change from 2001 to 2011

Zásady pro vypracování:

Záměrem práce je postihnout proměny města Brna v letech 2001 až 2011 z pohledu procesu sub/urbanizace. Základ tvoří data ze SLDB, která budou doplněna dalšími informacemi z relevantních institucí a vlastním terénním šetřením. Předpokládá se, že v rámci sídelního útvaru se vyčlení, resp. specifikují oblasti/zóny s různou intenzitou sub/urbanizace, a to v závislosti na vzdálenosti od centra, dopravní dostupnosti, kvalitě životního prostředí, demografické situaci apod.

1. Cíl práce, metodika, rešerše literatury

2. Historický vývoj sídelního útvaru a správního uspořádání, vymezení řešeného území

3. Aktuální situace – pozice města Brna v sídelním systému Česka, Moravy, Jihomoravského kraje

4. Proměna sídla v letech 2001 až 2011

a. Populační vývoj

b. Vývoj domovního a bytového fondu (DBF)

c. Bytová výstavba

d. Stáří, kvalita, struktura DBF

e. Územní diferenciace (jádro města, okrajové části města, aglomerované obce)

5. Vnímání procesu sub/urbanizace na základě dotazníkového šetření

6. Závěr
Rozsah grafických prací: podle potřeby

Rozsah průvodní zprávy: cca 60-80 stran


Seznam odborné literatury:

SÝKORA, Luděk. Suburbanizace a její sociální, ekonomické a ekologické důsledky. Praha : Ústav pro geopolitiku, 2002, 191 s. ISBN 8090191495.

OUŘEDNÍČEK, Martin. Suburbanizace.cz. 1. vyd. Praha : Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, 2008, 96 s. ISBN 9788086561721.

HORSKÁ, Pavla, MAUR, Eduard a MUSIL, Jiří. Zrod velkoměsta: Urbanizace českých zemí a Evropa. 1. vyd. Praha : Paseka, 2002, 352 s. ISBN 8071854093.

MULÍČEK, Ondřej. Město Brno v období transformace. 2004. 1 CD-ROM.

ČSÚ: Výsledky sčítání lidu, domů a bytů 2001 a 2011

Data pocházející z magistrátu města Brna


Vedoucí diplomové práce: doc. RNDr. Milan Jeřábek, Ph.D.
Podpis vedoucího práce: ………………………………...
Datum zadání diplomové práce: 25. září 2012

Datum odevzdání diplomové práce: do 9. května 2014


RNDr. Vladimír Herber, CSc.

pedagogický zástupce ředitele ústavu

Zadání práce převzal(a): ……………………………..…….....…. dne …………….…

Poděkování

Zde bych chtěl poděkovat doc. RNDr. Milanu Jeřábkovi, Ph.D. za odborné vedení mé diplomové práce, dobré připomínky a především za trpělivost a vynaložený čas.

Prohlášení

Prohlašuji, že jsem svoji diplomovou práci vypracoval samostatně pod vedením doc. RNDr. Milana Jeřábka, Ph.D. a s využitím informačních zdrojů, které jsou v práci citovány.
V Brně dne: _____________________________
OBSAH


1 CÍL PRÁCE, METODIKA, REŠERŠE LITERATURY 9

2 HISTORICKÝ VÝVOJ SÍDELNÍHO ÚTVARU A SPRÁVNÍHO USPOŘÁDÁNÍ, VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ 14

3 AKTUÁLNÍ SITUACE – POZICE MĚSTA BRNA V SÍDELNÍM SYSTÉMU ČESKÉ REPUBLIKY, MORAVY, JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 28

4 PROMĚNA SÍDLA V LETECH 2001 AŽ 2011 32

5 MLADÁ GENERACE A SUBURBANIZACE 67

6 ZÁVĚR 71

7 Zdroje 73

8 SEZNAM OBRÁZKŮ 78

9 PŘÍLOHY 79Yüklə 2,51 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə