Mavzu: Amaliy ekonometrik modellarYüklə 475 Kb.
səhifə1/11
tarix01.02.2023
ölçüsü475 Kb.
#99947
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
10.Amaliy ekonometrik modellar-1
9 темаИлимий билиўдиң методологиясы 68521, STIR-540592694, prokovyev 1.ru.uz

MAVZU: Amaliy ekonometrik modellar

REJA:
1.Iqtisodiy o'sishning asosiy tushunchasi.


2 .Ishlab chiqarish funksiyalari
3.Iqtisodiy o'sishning ekonometrik tahlillarida ishlab chiqarish funksiyalarini qo'llash.
4.Iqtisodiy o’sish modellari.
5.Daromad va iste’mol funksiyasi
6.Talab va taklifni tahlil qilish .
7.Ishlab chiqarish xarajatlari funksiyalari.
8.Asosiy fondlar va investitsiyalar tahlili.
Asosiy tayanch iboralar:

1. Ko’p tarmoqli6. Tarmoqlararo11.Kobb-Duglas


2. Balans7. Samarador12.Dinamika


3. Matritsa8. Vektor13.Muvozanat


4. Depressiya9. Tanlov

5. Sanoat10.Foydalilik


1.Iqtisodiy o'sishning asosiy tushunchasi.

Iqtisodiy o ‘sishning statistik tahlilining asosini, iqtisodiy o‘sish va o'sish


omillari o'rtasida qanday bog‘lu] shakllari mavjud, bu bog'liqlik shakllarining eng
niuhimlari qaysi birlari va ular boshqalaridan nimasi bilan farq qiladi kabilami
aniVjlash tashkil qiladi.
Iqtisodiy o'sish va uning omillar o'rtasidagi o'zaro bog'liqlar quyidagi o'ziga
xos v.isusiyatlarga ega: bog'liqliklar yo'nalishi, bog'liqlikning vaqtli xususiyati ya’ni bir martaJi yoki ko'p martali bog liqliklari; bog'liqlik m a’nosi sababli yoki birgalikda ishtirok etuvchi.
Iqtisodiy o'sish va uni aniqlovchi omillar o'rtasidagi bog'liqliklar to'g'risidagi
juda keng tarqalgan nuqtai nazar, sarf-ishlab chiqish shakldagi bog'liqlikni ko'rib
chiqaylik. Odatda bu shakldagi bog'liqlikka iqtisodiy o'sish bitta ko'rsatkichga va
ko'p bo'lmagan omillarga bog'liqdir degan tushuncha xosdir.
Keyin iqtisodiy o'sishning ko'p ko'rsatkichli va ko'pomilli bog'liqliklar
shakldagilari tahlil qilinadi va bu bog'liqliklar shakllarini qiyosiy taqqoslaymiz.
Iqtisodiy o'sishning bir ko'rsatkichli konsepsiyasiga asosan ishlab
chiqarishning o'zgarishi iqtisodiy o'sishni tavsiflaydi. Sarfning o'zgarishi iqtisodiy
o'sish omiliarining o'zgarishi hisoblanadi.
Sarfiiing o'zgarishini iqtisodiy o'sish omili sifatida talqin qilish iqtisodiy o'sish va uning omillari o'rtasida bir taraflama bog'liqlik mavjudligini bildiradi. Bunda bog'liq sarfdan ishlab chiqishga yo'nalgan bo'ladi. Bog'liqning bu yo'nalishi
iqtisodiy o'sish omillari nafaqat ishlab chiqarish natijalaridan oldinda bo'lishini balki, ishlab chiqarish natijalarining sababchisi va yuzaga keltiruvchisi ekanligini bildiradi.
Ko‘p hollarda iqtisodiy o'sish omillari moddiy boyliklar ishlab chiqarilishining va xizmat ko'rsatishning yuzaga kelishining asosiy sababchisi bo'ladi.
Saif ishlab chiqarish shakldagi bog'liqlikning yana bir o'ziga xos xususiyati
iqtisodiy o'sish natijalari va omillaming bir-biridan sifatiy farqi natijasida yuzaga
keladi.
Sarfni ishlab chiqarish omili sifatida foydalanish va buning natijasida iqtisodiy o'sish va uning omillari o'rtasida yuzaga keladigan o'ziga xos bog'liqliklar iqtisodiy o'sish nazariyasi uchun ham, ishlab chiqarish modeli uchun ham birxil bo'ladi.
Ishlab chiqarish modelida sof iqtisodiy tushuncha asosida izohlanadigan ishlab chiqarish jarayoni, ishlab chiarish omillari va ishlab chiqilgan mahsulot asosiy tushunchalar hisoblanadi. Mahsulot ishlab chiqarish va ishlab chiqarish omillari ya’ni ishlab chiqarish omillarini aniq mahsulotga aylantirish jarayonini tahlil qilishda, ishlab chiqarish modelining markazini, asosini moddiy-texnik ko'rsatkichlar tashkil qiladi.
Ishlab chiqarish modeli boshlanishida kichik korxonalaming (korxonalar,
zavod lar, fabrikalar) ishlab chiqarish quwatlarini va samaradorliklarini o'rgansa,
keyinchalik makro iqtisodiy muammolar yuzaga kelganidan keyin katta-katta
iqtisodiy ob’ektlar, komplekslami (iqtisodiy tarmoqiar, hatto butun iqtisodiyot) tahlil qilish vositasiga aylandi. Makroiqtisodiy o'sishni aniqlashda ishlab chiqarish modeli qo'llansa undagi sarf ko'rsatkichlari makroiqtisodiyotdagi usullar bilan aniqlanadi.
Chunki, butun iqtisodiyotdagi sarf yoki ishlab chiqarish natijalari alohidagi
konxonalaming sarfi va ishlab chiqarishi naiijalarining yig'indisidir.
Faqat bitta rasmiy farq mavjud: alohida korxonalar ishlab chiqarishi va omillari
o'rtasidagi bog'liqlik m odellari ishlab chiqarish nazariyasi modeli deyiladi, butun
iqtisodiyot darajasidagi ishlab chiqarish va omillar o'rtasidagi bog'liqlik iqtisodiy
rivojlanish (o sish) nazariyasi doirasida amalga oshiriladi.
Shunda> qilib, iqtisodiy o'sish nazariyasi ma’no jihatidan ishlab chiqarish
nazariyasi bilan cham barchas bogiangandir. Bu bog'liq faqat iqtisodiy o'sish
omillari va ishlab chiqarish omillarining bir xilligida ko'rinmasdan, balki ishlab
chiqarish nazariyasi muljal qilgan iqtisodiy rivojlanishning barcha bogiiqliklarida
namoyon bo'iadi. M asalan, ishlab chiqarish nazariyasidagi, ishlab chiqarishda
qatnashadigan omillami baholash shartlari iqtisodiy o'sish nazariyasida ham o 'z
kuchini saqlab qoladi.
Ko'p ko'rsatkichli iqtisodiy o'sishda ko'zatiladigan bog'liqliklar bir
ko'rsatkichli iqtisodiy o'sishda sabab-oqibat natijasida yuzaga keladigan
bog'liqliklardan farq qiladi. Kichik iqtisodiy ob’ektlar masalan, rivojlanishi tashqi
omil ta’siriga bog'liq bo'lgan ishlab chiqarish korxonasidan farqli ularoq butun xalq
xo'jaligining o'sishi ta’sir qiluvchi tashki omil, iqtisodiy o'sish tushunchasiga to 'g 'ri kelmaydigan tabiiy sharoit hisoblanadi.
Jamg'arilgan m ehnat miqdori bir tarafdan iqtisodiy o'sishga sabab bo'lsa,
ikkinchi tarafdan iqtisodiy o'sishning o'zi hisoblanadi. Shuning uchun butun
jamg'arilgan mehnat, uning ayrim qismlari xo'jalik faoliyatining qaysi sohalarida va qanday shakllarda tashkil topgan bo'lm asin ulami faqat iqtisodiy o'sishni
ta’minlovchi tashqi om illar sifatida qarash mumkin emas, chunki ular iqtisodiy
o'sishning natijalaridir.
Iqtisodiy o'sishning ananaviy omillarini bir-biridan farqlash uchun
jamg'arilgan mehnatni iqtisodiy o'sishning omili deb qaramaymiz. Balki,
jamg'arilgan mehnatni iqtisodiy o'sishni ham sarf tarafdan ham ishlab chiqarish
natijalari tarafidan ifodalovchi tushuncha sifatida kiritamiz.
Butun iqtisodiy o'sish va uning ayrim qismlaridagi bog'liqliklar quyidagi
xossalarga ega bo'ladi. Birinchidan ular bir-birini taqozo qilish xususiyatiga ega;
iqtisodiy o'sish umuman har taraflama o'sish natijasidir shuning uchun ham
xo'jaliklar rivojlanishi butun iqtisodiy o'sishni belgilaydi. Ikkinchidan bular bir
martalik bog'liqliklardir, chunki iqtisodiy o'sish tomonlari tashqi omillar
hisoblanmaydi, dem ak o'zlari tarkibiy qism sifatida kiruvchi iqtisodiy o'sishni vaqt
bo'yicha orqada qoldirisha olmaydi.Butun iqtisodiy o'sish va uning ayrim tomonlari o'rtasidagi bog'liqliklam m g uchinchi o'ziga xos xususiyatlari bog'lanish
qonuniyatlarining tariflashidir.
Sabab oqibat asosiy o'rin tutadigan qonuniyatlar asosida iqtisodiy o'sish va
uning alohida tomonlari bilan bog'liqliklami tahlil qilish yaxshi natija bermaydi.
Chunki bu qonuniyatlarda sabab-oqibatdan tashqari, vaqt bo'yicha voqealaming
ketma-ketligi ham m uhim ahaimyatga ega bo'ladi. Iqtisodiy o'sish va uning
yo'nalishlari o'rtasidagi bog'liqliklam i ko'rsatish uchun bir vaqtda birgalikda bo'lib
utuvchi voqealar qonuniyatlaridan foydalanish ko'zlangan natijani beradi. O.Lange
qayd qilganidek shunday birgalikda va bir vaqtda yuzaga keluvchi bog'liqliklar,
tuzulmalami o'zgartuvchi voqea va qonuniyatlarga taaluqli bo'ladi.
Tahlil qilinadigan bog'liqliklaming bir vaqtda va birga yuz berishiga asosiy
e’tibomi qaratgan holda, tahlilning iqtisodiy o'sish yo'nalishlarini, sabab-oqibat
asosida emas, balki tuzilmaviy o'zgartirishlar asosida amalga oshiradigan usulidan
foydalanish maqsadga muvofiq bo'ladi.
Tuzilmaviy tahlilda, iqtisodiy o'sishning yo'nalishlari aro munosabatlari ham
miqdoriy ham sifatiy tarafdan tekshiriladi. Bunda iqtisodiy o'sishning yo'nalishlari
aro munosabatlari rivojlanish darajalarida va bosqichlarida saqlanib qolish yoki
qolmasligini aniqlashdan iboratdir. Bundan tashqari mavjud munosabatlami
barqarorlashtirish, o'zgarish ahvollarini aniqlash va yo'nalishlarini iqtisodiy o'sish
tarafiga yo'naltirilishi lozim.
Iqtisodiy o'sish va uning omillari o'rtasidagi bog'liq-liklam ing qaysi shakli
yaxshi ekanligini iqtisodiy o'sish va uning omillam ing iqtisodiy m a’nolariga
asoslanib o'tkazilgan bir va ko'p tomonlama bog'liqliklam ing qiyosiy tahlili
beradi.iqtisodiy o'sish va uning omillari o'rtasidagi bog'liqliklar quyidagicha
aniqlanadi. Bir ko'rsatkichli va kam sonli omilli iqtisodiy o'sish sarf-ishlab chiqarish shakldagi bir taraflama bog'likda bo'ladi. Milliy daromad va asosiy fondlar hamda ishchi kuchlari o'rtasidagi bog'liqlar yuqoridagi bir taraflama bog'liqliklam ing tipik ko'rinishi hisoblanadi. Bunda mehnat va asosiy fondlar ishlab chiqarishga sarfi bildirsa, milliy daromad qilingan sarflaming natijasi sifatida qaraladi. Ammo milliy daromad va mehnat hamda asosiy fodlar o'rtasida esa ko'p tomonlama bog'liqliklar mavjud bo'ladi.
O'tkazilgan tahlillar shuni ko'rsatadiki, ma’lum davrlarda milliy daromad
mavjud asosiy fondlar miqdorlariga bog'liq bo'lsa, shu davrda asosiy fondlaming
o'zlari ham milliy daromadning bir qismi hisoblanadi.
Iqtisodiy o'sish va uning omillari o'rtasida bir martalik bog'liqliklar ham
mavjudligini taxmin qilinadi. Masalan, shu davrda milliy daromad miqdori mehnat
sarfining miqdori va sifati bilan belgilanadi. Ikkinchi tomondan mehnat sarfi ham
milliy daromaddan alohida am alga oshirilmaydi. Bunda birinchi holda bog'liqlikning ishlab chiqarish va ikkinchi holda esataqsimoi wmoni ta ’kidlanadi.
K o'p ko'rsaikichli va ko'p omilli iqtisodiy o'sish konsepsiyalari ko'rilganda,
iqtisodiy o'sish va uning omillari o'rtasidagi bog'liqlam i sarf-ishlab chiqarish
shakldagi bir tomonlama bog'liqliklar sifatida qarolmaydi. Haqiqatan bunda omillar iqtisodiy o'sishni turli yo'nalishlarini ifodalaydi, iqtisodiy o'sish va uning
yo'nalishlari bir vaqtda ko'p yo'nalishli bo'lib, birga faoliyat ko'rsatadi.
Faqat iqtisodiy o'sish, uning omillari va xususiyatlari o'rtasidagi
bog'liqliklami emas, balki ulam ing yuzaga kelish sabablarini ham tahlil qilish talab qiladi. Umuman bir ko'rsatkichli va kam omilli iqtisodiy o'sishning oddiy iqtisodiy o'sish konsepsiyasi va k o 'p ko'rsatkichli va ko'p omilli iqtisodiy o'sishni murakkab iqtisodiy o'sish konsepsiyasi deyiladi.
Iqtisodiy o'sish va uning omilari o'rtasida qanday bog'liqlik mavjudligi
bo'lishi nuqtai nazaridan oddiy va murakkab iqtisodiy o'sish konsepsiyalarining
mavjud ikkita farqi alohida ahamiyatga egadir. Birinchi farq shundan iboratki oddiy konsepsiyaga asosan iqtisodiy o'sish va uning omillari harxil substansiyalarda bo'ladi, murakkab konsepsiyada esa bunday emas. Ikkinchi farq shundan iboratki oddiy konsepsiya iqtisodiy o'sish va uning omillari tor texnik-iqtisodiy ko'rinishdagi tushunchalami ifodalasa iqtisodiy o'sish murakkab konsepsiyasida iqtisodiy o'sish va uning omillari ijtimoiy-iqtisodiy hayotning barcha o 'zig a xos tomonlarini qamrab olgan tushunchalami ifodalaydi.
Iqtisodiy o'sish va uning omillari o'rtasida bo'ladigan farqlar sababli oddiy
konsepsiya omillari iqtisodiy o'sishdan ilgari yuzaga keluvchi bir taraflama
bog'liqlikni ifodalaydi. B unda bog'liqlik tushunchasi faqat iqtisodiy ma’noga ega
bo'lganligi sababli bu bog'liqliklar vaqt damodi bir taraflam a va bir-biriga to 'g 'ri
kelmaydigan va eng muhimi bog'liqlikning sarf-ishlab chiqarish ko'rinishidagi texnik shaklini ifodalaydi.
Iqtisodiy o'sishning murakkab konsepsiyasida omillam ing uzlari iqtisodiy
o'sishni yo'nalishlari bo'lganligi sababli ular o'zaro bog'langan, bir vaqtda va birga
faoliyat ko'rsatadi. Bu konsepsiyada omillar nafaqat texnik, balki ijtimoiy-iqtisodiy
bog'liqliklami ham ifodalaydi.
Oddiy konsepsiyaning afzalligi shundan iboratki, sarf-ishlab chiqarishning
texnik-iqtisodiy bog'liqliklarining modellari uchun modellashning ko'p tekshirilgan
va amalda qo'llanilgan usuli ishlab chiqarish funksiyalari foydalaniladi.
Yuqoridagi ko'rsatilgan afzallikdan tashqari oddiy konsepsiya qator
kamchiliklarga ham ega. Uning birinchi va eng asosiy kamchiligi u iqtisodiy o'sish
va uning omillari o'rtasidagi bog'liqliklami faqat ishlab chiqarish korxonalari
darajasida ko'rib, butun m illiy iqtisodiyot darajasida ko'rolm aydi. Ular uchun mehnat va asosiy fond ishlab chiqarishni tashkil qilish va ma’lum natijalarga erishish shartli hisoblanadi. Bu bog'liqliklar butun iqtisodiyot uchun ayrim xususiy hoi sifatida qaraladi. Bir xil sarfda ham, milliy iqtisodiyotning o'sish darajasi taqsimotdagi farqlar sababli harxil bo'ladi.
Umuman olganda oddiy konsepsiyaning afzalliklar murakkab konsepsiyaning kamchiliklari hisoblanadi. Iqtisodiy o'sishning murakkab konsepsiyasidagi iqtisodiy o'sish va uning omillari o'rtasidagi bog'liqlikni modellash ancha murakkab jarayondir. Hozirgi imkoniyatlar va tahlil vositalari faqat bog'liqlik mavjudligini va uning ayrim xususiyatlarini va xossalarini aniqlaydi.
Ammo, murakkab konsepsiya iqtisodiy o'sishda muhim rol o'ynaydigan
ijtimoiy-iqtisodiy bog'liqliklam ing barchasini qamrab oladi va makrodarajadagi
bog'liqliklami ifodalaydi.Yüklə 475 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə