Mavzu: Til ta`limiga zamonaviy yondashuvlar: kommunikativ, integrar, kompetensiyaviy yondashuvlar. RejaYüklə 20,39 Kb.
səhifə1/2
tarix21.10.2023
ölçüsü20,39 Kb.
#130438
  1   2
Til ta`limiga zamonaviy yondashuvlar kommunikativ, integrar, kompetensiyaviy yondashuvlar
Mavzu: Til ta`limiga zamonaviy yondashuvlar: kommunikativ, integrar, kompetensiyaviy yondashuvlar.
Reja:
1. Til va ta`limga oid kompetensiyalarning o`ziga xosligi.
2. Til ta`limiga zamonaviy yondashuvlar
3. Kommunikativ, integrar, kompetensiyaviy yondashuvlar.

TIL VA TA`LIMGA OID KOMPETENSIYALARNING O`ZIGA XOSLIGI.


“Competence” so’zi “to compete” so’zidan kelib chiqqan bo’lib, “musobaqalashmoq”, “raqobatlashmoq”, “bellashmoq” degan ma’noni bildiradi. So’zma-so’z tarjima qilinsa “musobaqalashishga layoqatlilik” ma’nosida keladi.
Shunga ko’ra ta’lim kopmetensiyalarini tasdiqlangan standartda keltirilgan ta’rif bo’yicha qabul qilamiz.
Bilim – o’rganilgan ma’lumotlarni eslab qolish va qayta tushuntirib berish;
ko’nikma – o’rganilgan bilimlarni tanish vaziyatlarda qo’llay olish;
ko’nikma – o’rganilgan bilimlarni tanish vaziyatlarda qo’llay olish;
malaka – o’rganilgan bilim va shakllangan ko’nikmalarni notanish vaziyatlarda qo’llay olish va yangi bilimlar hosil qilish;
kopmetensiya – mavjud bilim, ko’nikma va malakalarni kundalik faoliyatda qo’llay olish qobiliyati.
Kopmetensiyaviy yondashuv va uning xorijiy tajribada qo’llanilishi, uning fan va turmushga kirib kelishi quyidagi bosqichlarni o’z ichiga oladi:
Ta’lim kopmetensiyasi o’quvchining kelajakdagi to’laqonli hayotidagi faoliyatini modellashtiradi. Masalan, fuqaro ma’lum bir yoshga yetgunga qadar ayrim kompetensiyalarni hayotiga tatbiq eta olmaydi. Lekin bu ularni o’quvchida shakllantirish shartmas degani emas. Masalan, o’quvchi maktabda fuqarolik kopmetensiyasini o’zlashtirsa-da, uni hayotda maktabni bitirganidan so’ng ishlatadi. Shunga ko’ra bunday kopmetensiyalar o’qish davrida ta’lim kopmetensiyasi sifatida namoyon bo’ladi.
Kommunikativ yondashuv.
1960 yillarga kelib chet til o‘qitishga audiolingval va situativ yondashuvlarning o‘z davrini o‘tab bo‘lganligi, ular asosida ishlab chiqilgan lingvistik nazariyalar davr talabiga javob bermasligi, strukturani targ‘ib etuvchi ushbu nazariyalarda individual gaplarning kommunikativ va funksional xususiyatlari noadekvat talqin etilganligi, struktura (nutq namunalari)ni yod olinishidan ko‘ra Chet til o‘qitishda kommunikativ malakalarni rivojlantirilishga ustuvor ahamiyat qaratish lozimligi haqida N.Xomskiy, K.Kendlin, X.Vindovson, T.Pika, R.Oksford kabi mualliflarning maqolalar va tezislari chop etildi. SHu asnoda «Learning to use English and using English to learn it», ya’ni ingliz tilidan foydalanishni o‘rganish va o‘rganish uchun undan foydalanish konsepsiyasi ishlab chiqildi.
Ushbu konsepsiya, birinchidan, mashg‘ulotlarda namunaviy, standart frazalar, asosiy leksik birliklar va lingvistik funksiyalardan keng foydalanishni talab etadi. Shuningdek, darsni tashkil etish, davomatni jurnalga qayd etish, o‘quvchilarni baholash, rag‘batlantirish, topshiriqni to‘g‘ri bajarish borasida yo‘lyo‘riq, ko‘rsatma va tavsiyalar berish va o‘zaro suhbatlashishda o‘rganilayotgan Chet tildan foydalanish talab etiladi. Bunday integratsiya yod olingan tayyor va yarim tayyor standart qolip jumlalardan turli nutq vaziyatlarida foydalanish hisobiga sodir bo‘ladi.
Ushbu konsepsiya, birinchidan, mashg‘ulotlarda namunaviy, standart frazalar, asosiy leksik birliklar va lingvistik funksiyalardan keng foydalanishni talab etadi. Shuningdek, darsni tashkil etish, davomatni jurnalga qayd etish, o‘quvchilarni baholash, rag‘batlantirish, topshiriqni to‘g‘ri bajarish borasida yo‘lyo‘riq, ko‘rsatma va tavsiyalar berish va o‘zaro suhbatlashishda o‘rganilayotgan Chet tildan foydalanish talab etiladi. Bunday integratsiya yod olingan tayyor va yarim tayyor standart qolip jumlalardan turli nutq vaziyatlarida foydalanish hisobiga sodir bo‘ladi.
Integrativ yondashuv
Integrativ yondashuv Yevropa ta’limidagi «Content and Language Integrated Learning» yondashuvidan farq qiladi. Chet til ta’limida kommunikativkumulyativ metod tatbiq etiladi. Muloqotdosh (kommunikant)larning bir-birini 24 tushunishlari chet til bilishning asosiy mezoni hisoblanadi va shu sababdan o‘zaro tushunishga to‘sqinlik qilmaydigan xatolarga vaqtincha ko‘z yumish mumkin.
Tillararo nazariya asosidagi chet til o‘qitishning shaxsga va faoliyatga yo‘naltirilgan kommunikativ yondashuvi o‘quvchilarga imkon qadar tezroq va qo‘rquvsiz jonli muloqotga kirishish imkoniyatini yaratadi. Xatolardan qo‘rqmaslik, ta’lim mazmuniga jiddiy urg‘u berilishi o‘quvchilarning o‘rganilayotgan chet tildan foydalanish ishtiyoqini kuchaytiradi.
Rivojlangan demokratik davlatlarda to‘plangan tajribalar va ayni paytda shiddat bilan o‘zgarib borayotgan hozirgi zamon talablaridan kelib chiqib, mamlakatimizda chet til kommunikativ faoliyat ko‘rsatish, shaxsga yo‘naltirilgan, kompetensiyani egallashga mo‘ljallangan integrativ yondashuv asosida o‘rgatiladi.
Rivojlangan demokratik davlatlarda to‘plangan tajribalar va ayni paytda shiddat bilan o‘zgarib borayotgan hozirgi zamon talablaridan kelib chiqib, mamlakatimizda chet til kommunikativ faoliyat ko‘rsatish, shaxsga yo‘naltirilgan, kompetensiyani egallashga mo‘ljallangan integrativ yondashuv asosida o‘rgatiladi.
Ya’ni boshlang‘ich sinflarda chet til o‘qitish:
- o‘quvchilarga Birinchi prezidentimiz ta’biri bilan aytganda «chet tillarning ajib dunyosiga bemalol kirish uchun imkoniyatlarni to‘liq ochib berish» va xalqaro standartlar darajasida ta’lim va tarbiya berish;
- har tomonlama barkamol shaxsni shakllantirish, o‘quvchining nutqiy va til malakalarini hamda diqqat, idrok, xotira kabi psixologik jihatlarini rivojlantirish;
- o‘quvchilarda chet tillarni o‘rganishga ijobiy munosabatni shakllantirish, ularda o‘zlariga nisbatan ishonch, chet til o‘rganishdan zavqlanish va faxrlanish tuyg‘ularini qaror toptirish;
- o‘quvchilarga kichik yoshdan yangi til dunyosiga kommunikativpsixologik moslashishlari uchun sharoit yaratish, chet tildan muloqot vositasi sifatida foydalanishga xalaqit beradigan psixologik to‘siqlarni bartaraf etish7 ;
- o‘quvchilarni chet til o‘rganish faoliyatiga qiziqtirish va ularda ingliz tilidan kommunikativ kompetensiyani egallash mayllarini shakllantirish;
- o‘quvchilarda nutqiy imkoniyatlari va ehtiyojlari doirasida chet tilda og‘zaki (tinglab tushunish va gapirish) va yozma (o‘qish va yozuv) muloqot qilishning dastlabki sodda ko‘nikmalarini shakllantirish;
Har bir jamiyatning kelajagi uning ajralmas qismi va hayotiy zarurati bo‘lgan ta’lim tizimiga e’tibori va uning rivojlanganlik darajasiga bog‘liq. Bugungi kunda o‘zining mustaqil taraqqiyot yo‘lidan borayotgan mamlakatimizning uzluksiz ta’lim tizimini isloh qilish va takomillashtirish, yangi sifat bosqichiga ko‘tarish, unga ilg‘or pedagogik va axborot texnologiyalarini joriy
qilish hamda ta’lim samaradorligini oshirish davlat siyosati darajasiga ko‘tarildi.
Pedagogik texnologiyalarning rivojlanishi va ularning o‘quv-tarbiya jarayoniga kirib kelishi, shuningdek, axborot texnologiyalarining tez almashinuvi va takomillashuvchi jarayonida har bir inson o‘z kasbiy tayyorgarligini, mahoratini kuchaytirish imkoniyatlari yaratildi. Bugungi kunda ta’limda, xususan, til va adabiyot o‘qitishda innovatsion pedagogik texnologiyalar va interfaol usullarda keng foydalanilmoqda.
ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA
Til o‘qitish jarayonida bilish, leksik, grammatik, talaffuz tushunchalarini to‘g‘ri shakllantirish, talabalar ongida bilimlar sistemasini o‘z-o‘zini nazorat qilish ko‘nikmasini to‘g‘ri tarkib toptirish innovatsion pedagogik texnologiyalarning tarkibiy qismidir. Hozirgi kunda ta’lim jarayonida eng samarali, o‘qituvchi pedagoglar ko‘zlagan maqsadlariga erishishning kafolatlangan o‘qitish uslublari, talabalarda erkin fikrlash, mustaqil qaror chiqarish ko‘nikmasini shakllantiradigan, ularni muammolarini yechishlari, turli vaziyatlardan qiynalmasdan chiqib ketishlari uchun zamin hozirlashga qodir bunday o‘qitish usullari pedagogik texnologiyaning eng ilg‘or xususiyatidir.
Xususan, tilni o‘qitishda bir qancha uslublarni qo‘llagan holda amalga oshirish mumkin.
Tilni o‘qitishning natijalari birinchi navbatda, mashqlar sistemasi orqali aniqlanadi, chunki til o‘rganishdagi amaliy maqsad ya’ni, nutq faoliyatining barcha turlarini egallash mashqlar yordamida amalga oshiriladi. Mashq deganda, ma’lum bir faoliyatni egallashga qaratilgan yoki shu faoliyatni o‘quv jarayonlarida takomillashtirishga qaratilgan alohida yoki ketma-ket bajariladigan operatsiyalar yoki ko‘nikmalarga adekvat ya’ni, mos bo‘lishi kerak. Metodik adabiyotlarda mashqlarning turlicha klassifikatsiyalarini ko‘rishimiz mumkin. Bu turlicha prinsiplarga asoslanadi. Masalan: komunikativlik prinsipiga ko‘ra, 3 tipdagi mashqlarni farqlashimiz mumkin:
Ma’lumki, har qanday badiiy asar asosida badiiy til yotadi. Yozuvchi til yordamida ma’lum bir o‘zi tasvirlayotgan inson, ma’lum bir zamon, davr obrazini yaratadi. Asardagi voqealar qahramon-inson ichki olami, ruhiyati orqali tasvir maydoniga aylanadi. “Xullas, romanda yozuvchi uchun ichki dunyoning – ruhning kechinmalarini tashqi qiyofa, holat va xattiharakatlarda ko‘rinishini tasvirlash, ya’ni
dinamik prinsip asosiy mezondir” [5]. Shu ma’noda Mark Tven ham “Janna d’ Ark” romanidagi har bir personajning tashqi qiyofasi, yuz tuzilishi, mimikalari, eng muhimi nutqi orqali ularning ichki olamini, psixologiyasini ochib berishga intiladi.
Masalan, quyidagi parchada roviy shahzoda va uning a’yonlari ruhiyatini ochib bergan:
(Janna bo‘lajak qirolga uning yuragini kemirayotgan teran sirni ochganda, undagi ikkilanish tarqagan edi. U qiz Xudo tomonidan yuborilganiga ishongan va agar ixtiyor unda bo‘lganda edi, qizni darhol buyuk topshiriqni bajarishga yuborgan bo‘lar edi. Biroq, u o‘zi mustaqil faoliyat yuritolmasdi. Tremuyl va reymslik “hazrati tulki” uni yaxshi bilishardi. Ular nima deyishsa, shu bo‘ladi, va ular shunday dedilar: – Hazrati oliylari, Siz qizning ovozlari siz va faqat Xudoga ayon bo‘lgan sirni aytishdi, deyapsiz, ammo uning Xudosi shayton emasligini siz qaerdan bilasiz – u shayton xabarchisi emasmi?)
Roviy nutqidagi tasvirda shahzoda so‘zlovchining ongida harakatlanmoqdaki, bu, avvalo, roman ichki olamining barcha unsurlari personaj xarakterini ichkaridan ochib berishga yo‘nalmoqda, ikkinchidan, esa mazkur personajlar ruhiyati, xayolida dofin orqali Jannaga qarshi kurash niyati mavjud. Natijada ko‘z o‘ngimizda obrazlarning zimdan psixologik kurashi namoyon bo‘lmoqda. Bu yerda ikki kurashuvchi tomonlarni bog‘lab turuvchi bo‘lajak qirol ruhiyati bo‘sh va kuchsizligi ikkala tomonga ham ma’lum bo‘lib, har ikki tomon ham shahzoda ruhiga, uning ichki kuchiga ta’sir o‘tkazishga harakat qilishgan. Tasvirlanayotgan obrazning ichki olamidagi ikkilanish, uning voqelikni teran anglamasligi va qat’iyatsizligi orqali yozuvchi voqelikka o‘zining munosabatini ham bildirgan. Bu yerga u garchi xolis, voqealar jarayoniga aralashmayotgandek tuyulsa-da, oxir oqibat mazkur betaraflikni bayon qilishdan maqsadi ko‘rinadi. Bu o‘ta murakkab, psixologik jihatdan qaltis vaziyatda qo‘llaniladigan nozik usul bo‘lib, aslida yozuvchi Jannaga o‘tkazilgan bosim, uning ruhiyatiga ta’sirni ko‘rsatmoqchi. Chunki oddiy dehqon qiziga qarshi chiqqan raqiblar kichik odamlar emas, tajribali, bilimli, jamiyatning yirik zodagonlari va diniy arboblari hisoblanadi. Zero, ularning bir ritorik murojaat va ikkita so‘roqlari zamirida personajlar ruhiyati, yashirin niyatini oshkor qiluvchi ichki nutqi, qahramonlar xayolining funksiyasini kuzatish mumkin. Ular biri ruhoniy bo‘lgani holda Xudo nomidan aytilgan gapga qarshi chiqish orqali o‘zining tilidagi gapi va asl maqsadida farq borligini, aslida uning ruhoniyatida allaqachon buzilish yuz berib bo‘lganini o‘zi anglamagan holda oshkor etib qo‘yadi
Bundan tashqari bu parcha dialogik nutqning bir qismi bo‘lib, roviy uni o‘z sub’ektiv idroki orqali bayon etishida ong oqimining vositali shakli ko‘rinadi. Ya’ni, u personajlarning onggidagi asosiy maqsad personaj vosita orqali ikkinchi tomonga yo‘naltirilgan.
Lekin buni Janna eshitmaydi, ammo sezadi. Asarda Janna tasviri ham personajlarning ruhiy-sub’ektiv munosabati orqali ko‘rsatilgan. Natijada ikki o‘rtadagi psixologik ziddiyatning ochiq ko‘rinishi ikki tomonning shahzodaga bo‘lgan munosabati va turli mimikalari, psixologik vositalar orqali tasvirlangan psixologik belgilar sifatida yuzaga chiqadi.
Romanning ikkinchi va uchinchi qismidagi tasvir diqqat bilan tekshirilganda qirol Karl VII faoliyati, xarakteri ham Janna d’Ark obrazining syujet bo‘ylab harakatlanishiga turtki bo‘lganini kuzatish mumkin. Bu esa aslida yozuvchining bosh maqsadi davlat rahbarining fikrlash tarzi, idroki, ongini tarixiy voqeaning badiiy ifodasi va personajlar tizimini shakllantirishdagi o‘rinini ko‘rsatish bo‘lgan degan xulosaga olib keladi. To‘g‘ri tasvir markazida asosan Janna obrazi turgan bo‘lsa-da, uning asosiy harakatlari, masalan uning Shinonda davlat rasmiylari qatorida ibodat qilishi, yepiskoplar kengashi tomonidan savollarga tutilishi, keyinchalik esa Puate universitetidagi diniy ulamolar katta yig‘ilishida dilni xira qiladigan davomli so‘roqsavollar ortida jamiyatning ma’nan qashshoqligi, biror mard kishi chiqib odamlarning milliy g‘ururini uyg‘otishga chog‘i yetmasligini, saroy a’yonlari, diniy arboblar mamlakatni qutqarish o‘rniga keraksiz ishlar bilan mashg‘ulligini ko‘rsatish bo‘lgan. Aslida yepiskoplar bayonnomada qayd etishganidek, “kichkinagina cho‘pon qiz”, “kamgap qizaloq” milliy g‘urur, or-nomus, milliy qadriyat va eng muhimi shaxs ozodligini mamlakat mustaqilligida ko‘ra bilgan teran fikrli shaxs edi, xolos. Lekin sog‘lom fikrga ega, orzu-havasi yurt ozodligidan boshqa narsa bo‘lmagan buyuk fazilat egasini bid’at va xurofotga botgan din vakillari, xudbin a’yonlar va nochorligi tan olib yengilgan kishilar chohga tomon sudrashardi.
Romanda voqealar personaj tilidan bayon qilingan ichki nutq shakli bo‘lib, uning ortida roviy, ya’ni Lui de Kont degan to‘qima obrazning psixologik faoliyati, muallifning Janna d’Arkka nisbatan shakllangan muhabbati faoliyati yetakchilik qiladi. Bu roviy nutqi matnidagi ichki mazmun bo‘lib, u Janna tilidan yangraydi: “I don't know A from B; but I know this: that I am come by command of the Lord of Heaven to deliver Orleans from the English power and crown the King of Rheims, and the matters ye are puttering over are of no consequence!”. (Men A dan B ni farqlolmadim, biroq shuni bilamanki, men bu yerga Osmon Hukmdorining buyrug‘i bilan Orleanni inglizlardan qutqarish va Reymsda qirolga toj kiydirish uchun keldim, sizlar esa bekorchilik bilan bandsizlar) [4]. Mazkur nutqda Jannaning ruhan charchagani va asosiy ishi qolib, uni turli ig‘vo va tuhmatlarga botirishayotgani,
vatan himoyasi uchun hech kim hech narsa qilmayotganidan ezilishi aks etgan. Roviy tilidan chiqqan va Jannaga nisbat berilgan ushbu monolog syujet liniyasidagi tarixiy voqelikning aniq ifodasini, obraz xarakterining ichidan ochilishini ta’minlagan o‘rinlardan biri hisoblanadi. Zero, “ichki monologning rivoya shaxslariga munosabati ham o‘ziga xosdir.
Ma’lumki, rivoya uchala shaxsda ham olib borilaveradi. An’anaviy adabiyotda rivoya uchinchi shaxsda olib borilganda avtor qahramondan uzoqlashadi, ong oqimi ifodasida esa bunday hol yuz bermaydi, aksincha, shunday yaqinlik vujudga keladiki, muallif qahramon ong oqimiga singib yo‘qolib ketadi, kitobxon qahramon ong oqimi bilan yolg‘iz qoladi, faqat uning harakatlarini kuzataveradi”. Shuning uchun roviy Janna obrazini tasvirlar ekan, uning turli harakati, tashqi ko‘rinishi, xarakteri dinamikasida turli psixolingvistik va psixofiziologik vositalarni qo‘llaydi.
Yozuvchi romandagi psixologik vaziyatni shunday tashkil etganki, Janna d’Arkning har bir yutug‘i ortida katta ruhiy quvvat, harakat va samimiylik yotibdi. Lekin uning shuhrati osha borgan sari, xiyonat qiluvchi, dushmanlik qiluvchilar ham ortib boraveradi. Bu esa roman mazmuniy strukturasi mohiyatiga tabiat va jamiyatning azaliy kurashi ezulik va yovuzlik g‘oyasi singdirib yuborilganini kuzatish mumkin. Bu ikki kuch o‘q chiziq bo‘lib bir-biriga goh oshkor, goh pinhon hamla qilib roman oxirigacha boradi. Asarning o‘lmasligini ta’minlovchi asosiy kuch ham asardagi dramatik, tragedik hodisalarning ko‘p ekanligida ko‘rinadi.


Yüklə 20,39 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə