Mədəniyyət və turizm MündəricatYüklə 5,01 Kb.

səhifə68/94
tarix13.11.2017
ölçüsü5,01 Kb.
1   ...   64   65   66   67   68   69   70   71   ...   94

128 
 
Y.Ələkbərov və  başqalarının  rejissor quruluşlarında  göstərilən  tamaşalarda  xalq  artistləri  H.Bağırov, 
A.Bəşirqızı, M.Əhmədov, F.Mahmudova, əməkdar artistlər R. Məmmədov, X.Qafarova, X.Muradov, 
G.Salmanova, S.Musayeva, E.Əhədzadə, L.Səfərova və başqaları. çıxış edirlər. 
Ayrı-ayrı  illərdə  teatrda  rejissorlar  A.M.Şərifzadə,  H.Əliyev,  H.İsmayılov,  S.Dadaşov,  Şəmsi 
Bədəlbəyli,  Əliheydər  Ələkbərov,  Niyaz  Şərifov  və  başqaları,  aktyorlar  Bülbül,  H.Hacıbababəyov, 
A.Terequlova,  Ə.Qəmərlinski,  E.Axundova,  D.Şaraplı,  Cahan  Talışinskaya,  Nina  Mironova, 
A.Cavadov,  Əhməd  Anatollu,  Əlihüseyn  Qafarlı,  Münəvvər  Kələntərli,  Lütfəli  Abdullayev, 
N.Zeynalova,  İ.Hüseynov,  Bəşir  Səfəroğlu,  K.Kərimov,  Şəfıqə  Qasımova,  Nəcibə  Behbudova, 
İmamverdi  Bağırov,  Səyavuş  Aslan,  Hacıbaba  Bağırov,  dirijorlar  Çingiz  Hacıbəyov,  S.Ələsgərov, 
rəssamlar Əsgər Abbasov, Həsən Mustafayev, Fyodor Qusak və başqaları. fəaliyyət göstərmişlər. 80-ci 
illərin sonlarından teatrda əməkdar artistlər Alim Abalmasov, Afaq Bəşirqızı, L.A.Vinoqradova, Arif 
Quliyev, Ofelya Məmmədzadə, Vladimir Marçenko, İrina Podqornaya və başqaları çalışmışlar. 1967-
ci ildə teatra Şıxəli Qurbanovun adı verilmişdir. 
1922-ci ildə vahid truppada birləşmiş Naxçıvan aktyorlarının iştirakı ilə Naxçıvan Dövlət Dram 
Teatrı  yaradıldı.  Burada  çalışan  aktyorlardan  R.İsfəndiyarlı,  H.Mahmudov,  Ə.Xəlilov,  H.Səfərli, 
M.Mirişli,  M.Bağırov,  C.Zülfüqarlı,  Ə.Abbasov,  Y.Şahtaxtlı,  S.Mövləvi,  İ.Musayev,  İbrahim 
Həmzəyev,  Zəroş  Həmzəyeva,  Aydın  Şahsuvarov,  rejissor  Baxşı  Qələndərli,  Vəli  Babayev  və 
başqalarının fəaliyyəti  teatrın tarixində mühüm mərhələ təşkil edir. 
Teatrda  Azərbaycan  və  dünya  klassiklərinin  əsərləri,  o  cümlədən  "Elektra"  (Sofokl), 
"Mehmanxana sahibəsi"  (K.Qoldoni), "Sevil", "Od gəlini"  (C.Cabbarlı), "Otello" (U.Şekspir),  "Şeyx 
Sənan",  "Səyavuş"  (H.Cavid),  "Vaqif"  (S.Vurğun),  "Dəli  yığıncağı"  (C.Məmmədquluzadə),  "Həyat" 
(M.İbrahimov),  "Onlar  dörd  nəfər  idilər"  (K.M.Simonov),  "Kor 
padşah" (N.Hikmət), "Astana" (A.Dudarev) və s. pyesləri tamaşaya 
qoyulmuşdur.  Teatrın  repertuarında  yerli  müəlliflərdən  Kəmalə 
Ağayeva,  Hüseyn  İbrahimov,  Məmmədəli  Tarıverdiyev,  Əliyar 
Yusifli, Hüseyn Razi və başqalarının əsərlərinə də geniş yer verilir. 
80-ci illərin sonlarından teatrda xalq artistləri Əkbər Qardaşbəyov, 
Məmməd  Quliyev,  Zemfira  Əliyeva,  Firuzə  Əlixanova,  Əyyub 
Haqverdiyev, Sofiya Hüseynova, əməkdar artistlər Həsən Ağayev, 
Kamran  Quliyev,  Əyyub  Məmmədov,  T.Məmmədova,  Sona 
Mirzəyeva,  T.Mövləvi,  Rafiq  Hüseynov,  Roza  Cəfərxanova 
fəaliyyət 
göstərmişlər. 
1965-ci 
ildə 
teatra 
Cəlil 
Məmmədquluzadənin adı verilmişdir. 
Gəncədə professional teatr sənətinin yaranması və inkişafında 
Bakı Türk İşçi teatrının 1932-ci ildə buraya köçürülməsinin mühüm 
rolu  olmuşdur. 1933-1941-ci  illərdə  teatrda  "Almaz"  (C.Cabbarlı), 
"Həyat"  (M.İbrahimov),  "Xanlar"  (S.Vurğun),  "Kreml  saatı" 
(N.F.Poqodin),  "Qaçaq  Nəbi"  (S.Rüstəm),  "Toy"  (S.Rəhman), 
"Qaçaqlar"  (F.Şiller)  kimi  orijinal    quruluşlu    tamaşalar  
göstərilmişdir. 
 
Teatrın 
yaradıcılıq 
istiqamətinin 
müəyyənləşməsində  aktyorlardan  Ə.Yusifzadə,  İ.Talıblı,  Solmaz 
Orlinskaya, M.Cəfərov, Məxfurə xanım (M.Yermakova), Məmməd 
Bürcəliyev,  Məmmədrza  Şeyxzamanov,  M.Avşarov,  Sadıq 
Həsənzadə,  Əhməd  Salahlı,  Ə.Qafarlı,  Kərim  Sultanov,  rejissorlar 
Ələkbər  Seyfi,  Həbib  İsmayılov,  İ.Əfəndiyev,  A.Ə.Dadaşov, 
sonralar Həsən Ağayev, Hüseyn Sultanov və başqalarının xidməti olmuşdur. Teatrda bir müddət xalq 
artistləri  Ə.Ələkbərov,  M.Məmmədov,  Kazım  Ziya,  A.Gəraybəyli,  Ə.Sultanov,  B.Şəkinskaya  və 
başqaları  işləmişlər.  1941-1945-ci  müharibə  illərində  teatrın  repertuarında  vətənpərvərlik  ruhunda 
yazılmış  əsərlərə  geniş  yer  verilmişdir.  50-60-cı  illərdə  "Ölülər"  (C.Məmmədquluzadə),  "Kəllə" 
(N.Hikmət),  "Böyük  ürək"  (İ.Qasımov,  H.Seyidbəyli),  "Tülkü və  üzüm"  (G.Figeyredo),  "Kişilər" 
(A.Məmmədov),  "Komsomol  poeması"  (İ.Coşğun;  S.Vurğunun  eyniadlı  poeması  üzrə)  və  s.  əsərlər 
oynanılmış, təcrübəli aktyorlarla  yanaşı Mənsurə Cəfərova, A.Məmmədov, R.Tağıyeva və başqaları. 


129 
 
fəaliyyət  göstərmişlər.  70-80-ci  illərdə  teatrın  tamaşaları  mövzu  aktuallığı,  maraqlı  səhnə  şərhi  və 
aktyor oyunu ilə xarakterizə olunur. 
Teatrda xalq artistləri Ə.Abbasov, Zülfüqar Baratzadə, Sədayə Mustafayeva, rəssamlar Bəhram 
Əfəndiyev,  R.Məmmədov,  T.Qafarov,  Tahir  Tahirov,  əməkdar  artistlər  Qurban  Abbasov,  Əli 
Allahverdiyev,  Telman  Əliyev,  Firuzə  Bədirbəyli,  Faiq  Qasımov,  Ağa  Məmmədov,  R.Nadirov  və 
başqaları. fəaliyyət göstərmişlər. 1954-cü ildə teatra C.Cabbarlının adı verilmişdir. 
XIX əsrin 70-ci illərində Şəkidə yerli ziyalılar xeyriyyə məqsədilə M.F.Axundzadə, N.Vəzirov, 
Ə.Haqverdiyev,  N.Nərimanov,  R.Əfəndiyev,  Namiq  Kamal  və  başqalarının  əsərlərinin  tamaşasını 
hazırlamışlar. Sovet  hakimiyyəti  qurulduqdan  sonra  Şəkidə  dram  dərnəkləri  yaranmış,  xalq  artistləri 
İ.Osmanlı,  İ.Dağıstanlı  səhnə  fəaliyyətinə  bu  dərnəklərdə  başlamışlar.  1933-1950-ci  illərdə  Şəkidə 
fasilələrlə  Dövlət  Dram  Teatrı,  1959-1975-ci  illərdə  xalq  teatrı  fəaliyyət  göstərmişdir.  İndiki  Şəki 
Dram Teatrı 1975-ci ildə yaradılmış, 1976-cı ildə "Komsomol poeması" (İ.Coşğun; S.Vurğunun eyni-
adlı  əsəri  üzrə)  ilə  açılışı  olmuşdur.  Teatr  "Aydın"  (C.Cabbarlı),  "Nişanlı  qız",    "Toy",    "Yalan"  
(S.Rəhman),  "Adamın  adamı",  "Sizi  deyib  gəlmişəm"  (Anar),  "Ezop"  (G.Figeyredo),  "Xırs 
quldurbasan",  "Müsyö Jordan  və  dərviş  Məstəli  şah"  (M.F.Axundzadə)  və  başqa  əsərləri  tamaşaya 
qoymuşdur. "Ustalar" (R.Stoyanov), "Pələng və kaftar" (Ş.Petefi) və "Artur Uinin karyerası" (B.Brext) 
tamaşalarına  görə  teatr  keçmiş  SSRİ-də  keçirilən  Bolqarıstan  və  ADR  dram  sənəti  festivallarının 
diplomuna  layiq  görülmüşdür.  80-ci  illərdə    teatrın  baş  rejissoru  M.Feyzullayev  olmuşdur.  Teatrda 
rejissorlar  Vaqif  Abbasov,  Cahangir  Novruzov,  əməkdar  incəsənət  xadimi  Hüseynağa  Atakişiyev 
səmərəli çalışmışlar. Teatrın truppasında əməkdar artist Muxtar İbadov, artistlər Fərman Abdullayev, 
İbrahim  Əliyev,  Mahirə  Əmirova,  Qəmər  Məmmədova,  Xanlar  Haşımzadə  və  başqaları  fəaliyyət 
göstərmişlər. 1977-ci ildə teatra Sabit Rəhmanın adı verilmişdir. 
H.Ərəblinski  adına  Sumqayıt  Dövlət  Dram  Teatrı  1969-cu  ildə  təşkil  edilmiş,  açılışı  "Müsyö 
Jordan və dərviş Məstəli şah" (M.F.Axundzadə) pyesinin tamaşası ilə olmuşdur. Teatrın repertuarına 
klassik və çağdaş Azərbaycan və xarici ölkə dramaturqlarının pyesləri daxildir. Ən yaxşı tamaşaları: 
"Müsibəti-Fəxrəddin"  (N.Vəzirov),  "Sən  nə  üçün yaşayırsan?"  (H.Seyidbəyli,  İ.Qasımov),  "Solğun 
çiçəklər", "Vəfalı Səriyyə" (C.Cabbarlı), "İlahi komediya" (İ.Ştok), "Bütün Şərq bilsin" (N.Həsənzadə; 
teatr  tamaşalarına  Ümumittifaq  baxışın  diplomu,  1981),  "Afət"  (H.Cavid),  "Əsrə  bərabər  gün" 
(Ç.Aytmatov),  "Diribaş  adamlar"  (V.Şukşin),  "Bayramın  birinci  günü"  (N.Hikmət),  "Dəyirman" 
(M.Süleymanlı)  və  sair.  Teatrda  müxtəlif  illərdə  R.Əfqanlı,  B.Şəkinskaya,  A.Bəşirqızı,  Hicran 
Mehbalıyeva, N.Sadıqzadə, Elmira Haşımzadə, əməkdar incəsənət xadimi M.Fərzəlibəyov çalışmışlar. 
1997-ci  ildən    teatrın  baş  rejissoru 
F.Məhərrəmovdur. 
1923-ci  ildən  Ağdamda  fəhlə  klubu 
(1928-ci  ildən  "Beynəlittifaq"  adlanmış, 
nəzdində dram, sonralar isə musiqili dram 
kollektivi 
olmuşdur) 
fəaliyyət 
göstərmişdir.  Kollektiv  "Hacı  Qara" 
(M.F.Axundzadə),  "Ağa  Məhəmməd  şah 
Qacar"  (Ə.Haqverdiyev),  "Nadir  şah" 
(N.Nərimanov), 
"İblis" 
(H.Cavid), 
"Aydın",  "Sevil",  "Almaz"  (C.Cabbarlı) 
pyeslərini,  "Leyli  və  Məcnun",  "Əsli  və 
Kərəm"  (Ü.Hacıbəyov),  "Aşıq  Qərib" 
(Z.Hacıbəyov)  operalarını,  "Ər  və  arvad", 
"O  olmasın,  bu  olsun",  “ Arşın  mal  alan” 
(Ü.  Hacıbəyov),  “ Evliykən  subay”,  "Əlli 
yaşında  cavan"  (Z.Hacıbəyov)  musiqili 
komediyalarını  tamaşaya  qoymuşdur.  Ə.Ağdamski,  Q.Muradov,  H.Şəmsizadə  və  başqaları.  burada 
çalışmışlar. 1937-1950-ci illərdə Ağdam Dövlət Dram Teatrı, 1950-1968-ci illərdə dram kollektivi və 
xalq  teatrı  kimi  fəaliyyət  göstərmişdir;  1968-ci  ildən  yenə  də  Dövlət  Teatrıdır.  1969-cu  ildə  teatra 
Ə.Haqverdiyevin  adı  verilmişdir.  Teatrın  repertuarında  klassik  pyeslər,  eləcə  də  tarixi  və  müasir 
əsərlər - "Zorən təbib" (J.B.Molyer), "Xırs quldurbasan" (M.F.Axundzadə), "Ağa Kərim xan Ərdəbili" 
Dostları ilə paylaş:
1   ...   64   65   66   67   68   69   70   71   ...   94


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə