MəHƏMMƏd məMMƏDSƏİD oğlu MƏMMƏdovYüklə 50,47 Kb.
tarix06.10.2018
ölçüsü50,47 Kb.

MƏHƏMMƏD MƏMMƏDSƏİD oğlu MƏMMƏDOV

Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatı kafedrasının dosenti

İş telefonu: +(994)12 538-73-90

İmeyl: mehemmememmedli@mail.ru

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT
 • 1963-cü il iyulun 1-də Azərbaycan Respublikası Ucar rayonunun Şahlıq kəndində anadan olub.

 • 1970-1980-ci illərdə Bakı şəhəri 80 saylı tam orta məktəbdə təhsil alıb.

 • 1981-1983-cü illərdə Rusiyanın Xabarovsk şəhərində hərbi xidmətdə olub.

 • 1984-1989-cu illərdə BDU-nun Şərqşünaslıq fakültəsinin ərəb filologiyası şöbəsində təhsil alıb.

 • 1999-cu ildən Bakı Dövlət Universitetində çalışır.

 • Ailəlidir, bir övladı var.
ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI
 • 1992-1996-cı illərdə BDU-nun Folklor kafedrasının dissertantı olub.

 • 1998-ci ildə “Azərbaycan mifoloji mətnləri” mövzusunda dissertasiya müdafiə edib və 1999-cu ildə filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi alıb.

 • 2008-ci ildə dosent elmi adını alıb.
ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 1989-1991-ci illərdə hərbi tərcüməçi.

 • 1991-1999-cu illərdə Xarici Dillər təmayüllü gimnaziyasında müəllim.

 • 1999-2003-cü illərdə BDU-nun Folklor kafedrasında müəllim.

 • 2004-2007-ci illərdə BDU-nun Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatı kafedrasında baş müəllim

 • 2007-2008-ci illərdə BDU-nun Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatı kafedrasında dosent əvəzi.

 • 2008-ci ildən BDU-nun Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatı kafedrasının dosentidir.
TƏDRİS ETDİYİ FƏNLƏR  

 • Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatı

 • Azərbaycan dastanları

 • Azərbaycan mifologiyası

 • Azərbaycan və dünya xalqlarının dastanları

TƏDQİQAT SAHƏSİ

 • Folklorşünaslıq

 • Mifologiya
İŞTİRAK ETDİYİ KONFRANSLAR, KURSLAR, TRENİNQLƏR
 • 2003, Bakı, Azərbaycan. „Orta türk keçmişindən ortaq türk gələcəyinə“ I uluslararası (beynəlxalq) folklor konfransı.

 • 2006, Bakı, Azərbaycan. „Birinci Türkoloji qurultay – 80“ həsr olunmuş elmi – nəzəri konfrans.

 • 2008, Aşqabad, Türkmənistan. “Mahmud Kaşqarlı türkologiya elminin banisidir”. Beynəlxalq elmi konfrans. 21-22 fevral.

 • 2008, Aşqabad, Türkmənistan. “Məxdumqulu və dünyanın ruhi – mədəni qiymətlikləri” Beynəlxalq elmi konfrans. 12-14 may.

 • 2013, Aşqabad, Türkmənistan. “Novruz sülh və xeyirxahlıq bayramıdır”. Beynəlxalq elmi konfrans. 21 mart

 • 2013, “Tanrıçılıq və Avrasiya xalqlarının epik irsi: qaynaqlar və müasirlik” adlı IV beynəlxalq elmi-praktiki konfransın materialları, 2013, Ulan-Bator,

 • 2014, Avaza. Türkmənistan. Qədim və orta əsrlər Avrasiya mədəniyyətlər qovşağında cənubi-şərqi Türküstanın irsi. Beynəlxalq elmi konfrans. 12-13 mart 2014.

 • 2014, Ankara, Türkiyə. Bilkənd Universitetində «Türkçe-Edebiyat Öğretimi Metot ve Teknikleri Kursu»nda iştirak edib və sertifikata layiq görülüb.

 • 2015, Bolqarıstan, Sofiya . “Tanrıçılıq və Avrasiya xalqlarının epik irsi: qaynaqlar və müasirlik” adlı V beynəlxalq elmi-praktiki konfrans.

 • 2015, Bakı, Azərbaycan. “Kitabi-Dədə Qorqud” və türk dünyası”. “Kitabi-Dədə Qorqud”un tərcüməsi və nəşrinin 200 illiyinə həsr olunmuş Beynəlxalq Elmi konfrans.Bakı, 29 dekabr.

 • 2017, Bakı, Azərbaycan. VIII Uluslararası Türk Dili Kurultayı. 22-26 Mayıs 2017, Ankara.

 • 2017. Astana, Qazaxıstan. “Tanrıçılıq və Avrasiya xalqlarının epik irsi: qaynaqlar və müasirlik” adlı VI beynəlxalq elmi-praktiki konfransın materialları, 14-16 iyun, Astana, Qazaxıstan

 • 2017. Ankara, Türkiyə. Uluslararası Halk Kültürü ve Sanat Etkinlikleri Sempozyumu, 12-14 Ekim, Kahramankazan / Ankara, Türkiyə.

 • 2017, Kars, Türkiyə. I. Uluslararası Kafkasiya Halk Kültürü Kongresi.
ÇAP OLUNMUŞ ƏSƏRLƏRİ
Kitablar

 • 2007, «Koroğlu». (Vəli Xuluflu nəşri-1927(Transliterasiya, tərtib, qeyd, şərh və izahlar). 9,5 ç.v


Məqalələr

 • 2003, „Tanrı və onun funksiyaları“, „Heydər Əliyev və Azərbaycan filologiyası“, BDU, 0,5 ç.v.

 • 2003, „Türk mifologiyasına töhfə“, „Ədəbiyyat“ qəzeti, 26 sentyabr, 0,4ç.v.

 • 2005, „Fundamental research work“. „Folklor və etnoqrafiya“ №1, 0,2 ç. V.

 • 2006, „…Və ilaxır çərşənbələr“, „El“ jurnalı, otuz yeddinçi nəşr, 0,8 ç.v.

 • 2006, „İslam dini və türk tanrıcılığında yaradılış“. „Filologiyanın aktual problemləri“ mövzusunda elmi-nəzəri konfransın materialları, BDU , 0,5 ç. V.

 • 2006, „Türk mifoloji düzüncəsində esxatologiya“. „Bakı Universitetinin xəbərləri“.№2,0,5ç.v.

 • 2007, “Mifoloji düşüncədə kosmoqonik miflərin yeri”. “Folklorşunaslıq məsələləri”, VI buraxılış, 0,6 ç.v.

 • 2008, “Toy adətləri”. “Toy” jurnalı, №4

 • 2008, “Mifoloji düşünçədə xaosun ikili təbiəti”. Azərbaycan filologiyasının aktual problemləri (Ümummilli lider H. Ə. Əliyevin anadan olmasının 85 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi – nəzəri konfransın materialları). 0,4 ç.v.

 • 2008, “Divanü lüğat-it-türk” də Tanrı və onun vəsfləri. “Mahmud Kaşğarlı türkologiya elminin banisidir” Beynəlxalq elmi-nəzəri konfransın materialları. Aşqabad.

 • 2008, “Məxdumqulu yaradıcılığında sözlərin yeri”, “Məxdumqulu və dünyanın ruhi-mədəni qiymətlikləri” Beynəlxalq elmi-nəzəri konfransın materialları. Aşqabad.

 • 2009, Türk epik ənənəsində alplıq. Azərbaycan filologiyasının aktual problemləri. BDU-nun 90 illik yubileyinə həsr olunmuş respublika elmi-nəzəri konfransının materialları. Bakı, 2009, s.13-15

 • 2009, Azərbaycan dastanları. Filologiya fakültəsinin qiyabi şöbə tələbələri üçün ixtisas fənlərindən metodik göstərişlər (I-V kurslar). Bakı, 2009, s.305-316

 • 2010, Azərbaycan və dünya xalqlarının nağılları. Magistr təhsil pilləsi üçün proqram. Bakı, «Bakı Universiteti» nəşriyyatı, 2010, 2 ç.v.

 • 2010, Mifologiyada mədəni qəhrəman anlayışı. «Azərbaycan filologiyasının aktual problemləri». Cəfər Xəndan Hacıyevin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi-nəzəri konfransın materialları. Bakı, 20-21 may 2010-cu il. XII kitab. «Bakı Universiteti» nəşriyyatı, s. 60-62

 • 2011, Azərbaycan nağıllarında dönərgəlik (çevrilmə). // «Azərbaycan filologiyasının aktual problemləri». Azərbaycan Respublikasının Dövlət müstəqilliyinin bərpasının 20-ci ildönümünə həsr olunmuş elmi-nəzəri konfransın materialları. Bakı, 18-19 may 2011-ci il, «Bakı Universiteti» nəşriyyatı, s.31-44

 • 2011, Azərbaycan əfsanələrində çevrilmə (Daşadönmə motivi). // Abbas Zamanovun 100 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi-nəzəri konfransın materialları. Bakı, «Elm və Təhsil», 2011, s.389-394

 • 2011, Azərbaycan nağıllarında «Min bir gecə» süjetləri. «Dil və Ədəbiyyat» jurnalı. Bakı, №3(79), 2011, s.190-195

 • 2011, Yuxular və yuxuyozmalar. Tərcümə. 2 ç.v. (Azad Nəbiyev. «Folklorda fasiləsiz transfer və yuxu paradiqmaları» kitabında. Bakı, 2011, «Elm və Təhsil», 336 s.)

 • 2012, Represiya qurbanı Vəli Xuluflunun folklorşünaslıq fəaliyyəti. // “Ulduz” jurnalı, 2012, N5, səh 45-49

 • 2012, Hüseyn Cavidin “Peyğəmbər” əsəri və mifoloji düşüncə. // Hüseyn Cavidin 130 illik yubileyinə həsr olunmuş Respublika elmi konfransının materialları, 28-29 noyabr 2012 ci il, Bakı 2012,səh104-109.

 • 2012, Represiya qurbanı Veli Xuluflunun folklorşünaslıq fəaliyyəti. // «Dədə Qorqud dünyası» II kitab, Bakı 2012, səh.193-203, (rus dilində)

 • 2013, F.Köçərli – xalq ədəbiyyatı janrlarının araşdırıcısı kimi / Görkəmli maarifçi, pedaqoq, ədəbiyyatşünas və publisist F.Köçərlinin anadan olmasının 150 illik yubileyinə həsr olunmuş respublika elmi konfransının materilları (25-26 noyabr 2013-cü il). Bakı “Avropa” nəşriyyatı, 2013, s.21-26

 • 2013, “Şah İsmayıl dastanının H.Əlizadə nəşrləri / Azərbaycan xalqının ümumilli lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 90 illik yubileyinə həsr olunmuş “Filologiyanın aktual problemləri” mövzusunda Respublika elmi-nəzəri konfransın materialları. Bakı, 8 may, 2013-cü il, Bakı: NPM “Təhsil”, 2013, s. 63-67

 • 2013, Novruz bayram ənənələrində od kultunun yeri. / Novruz – sülh və xeyixahlıq bayramıdır. Beynəlxalq elmi konfransın materialları 21 mart 2013 il. Aşqabat: Zilm , 2013, (3 dildə), с.149-151; 332-333, 525-526

 • 2013, “Kitabi-Dədə Qorqud” eposunda tanrıçılıq izləri / Dünyagörüşü mədəniyyəti aspektində tanrıçılığın öyrənilməsi. “Tanrıçılıq və Avrasiya xalqlarının epik irsi: qaynaqlar və müasirlik” adlı IV beynəlxalq elmi-praktiki konfransın materialları, 2013, Ulan-Bator, с. 61-66

 • 2014. Novruz mərasimində od kultunun yeri // Dil və Ədəbiyyat. Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal. №1. (rus dilində)Bakı, 2014, s.236-238

 • 2013, Firudin bəy Köçərlinin “Balalara hədiyyə” kitabı uşaq folklorunun “Balalar hədiyyə” kitabı uşaq folklorunun mükəmməl nümunəsi kimi // Folklorşünaslıq məslələri. XI buraxılış, 2013, s.100-108

 • 2014, Qədim türk yazılı abidələrində Tenqri və onun funksiyaları (Orxon-Yenisey abidələri əsasında) // Folklorşünaslıq məsələləri. XII buraxılış, 2014, s.9-20(rus dilində)

 • 2014, Türk xalqlarının dini-mifoloji dünyagörüşündə tanrıçılıq / Qədim və orta əsrlər Avrasiya mədəniyyətlər qovşağında Cənub-Şərq Türküstanın irsi. Beynəxalq konfransın materialları 12-13 mart 2014-cü i Avaza: Elm, 2014, (üç dildə)., s.76, 282, 453(rus dilində)

 • 2015, Türk dini-mifoloji sistemində Tanrının funksiyaları. Dünyagörüşü mədəniyyəti aspektində tanrıçılığın öyrənilməsi. “Tanrıçılıq və Avrasiya xalqlarının epik irsi: qaynaqlar və müasirlik” adlı V beynəlxalq elmi-praktiki konfransın materialları, 2015, Bolqarıstan, с. 229-232..

 • 2015, “Dədə Qorqud kitabı”nda Musa peyğəmbər obrazı./ “Kitabi-Dədə Qorqud” və türk dünyası.”Kitabi-Dədə Qorqud”un tərcüməsi və nəşrinin 200 illiyinə həsr olunmuş Beynəlxalq elmi konfransının materialları.Bakı:”Araz” nəşriyyatı,2015, s.152-157.

 • 2015, Novruz mərasimində Kosa və Keçəlin daşıdığı funksiyalar // Azərbaycan folklor nümunələrində milli-mənəvi dəyərlərin təcəssümü mövzusunda Respublika Elmi konfransının materialları.Bakı: “Elm və təhsil” 2015, s.110-120.

 • 2016, Azərbaycan və dünya xalqlarının nağılları. Magistr təhsil pilləsi üçün proqram. Bakı, «Bakı Universiteti» nəşriyyatı, 2016, 1,5 ç.v.

 • 2016, Qədim dünya mifləri. Magistr təhsil pilləsi üçün proqram. Bakı, «Bakı Universiteti» nəşriyyatı, 2016, 2 ç.v.

 • 2017, Türk Etnik-Kültürel Geleneğinde Tanrıyı Sembolize Eden Kavramlar. // 8 Uluslararası Türk Dili Kurultayı. 22-26 Mayıs 2017, Ankara.

 • 2017, Türk Mitolojik Düşüncesinde Şamanizm // 5. Uluslararası Halk Kültürü ve Sanat Etkinlikleri Sempozyumu, 12-14 Ekim, Kahramankazan / Ankara, Türkiyə, s.292-296.

 • 2017, Tanrıçılıq və şamanizmdə ölüb- dirilmə. Dünyagörüşü mədəniyyəti aspektində tanrıçılığın öyrənilməsi. “Tanrıçılıq və Avrasiya xalqlarının epik irsi: qaynaqlar və müasirlik” adlı V beynəlxalq elmi-praktiki konfransın materialları, 2017, Astana, s.248-251.

 • 2017, Türk Mitolojik Düşüncesinde Kiliç Kültü // I. Uluslararası Kafkasiya Halk Kültürü Kongresi, 9-11 Ekim, Kars, Türkiyə.
ELMİ-PEDAQOJİ NAİLİYYƏTLƏRİ, TƏLTİFLƏRİ, MÜKAFATLARI, FƏXRİ ADLARI
 • 2009-cu ildə BDU-nun 90 illik yubileyi ilə bağlı «Fəxri fərman»la təltif olunub.

 • 2014-cü ildə «Türkçe-Edebiyat Öğretimi Metot ve Teknikleri Kursu»nda ən yüksək nəticə əldə etdiyinə görə Bilkənd Universitetinin rəhbərliyi tərəfindən ödülə layiq görülüb.
İCTİMAİ FƏALİYYƏTİ

 • 2007-ci ildən BDU-nun Filologiya fakültəsində Elmi Şuranın elmi katibi.

 • 2017-ci ildən BDU-nun D.02.181 Dissertasiya müdafiəsi şurası yanında Elmi seminarın üzvü.


Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə