Məhsul HaqqındaYüklə 130,89 Kb.
tarix18.05.2018
ölçüsü130,89 Kb.

 

Məhsul Haqqında:

Bütün istilik izolyasiya sistemlərinin asanlıqla izolə edilməsini təmin edən, lövhə üzərində möhkəm yapışan, sement əsaslı, spesifik polimer qatqılı, xüsusi kimyəvi maddələrlə möhkəmləndirilmiş, uzun illər lövhəni qoruyan, bir komponentli istilik izolyasiya lövhəsi suvağıdır.
İstilik enerjisinin 55% inə qənaət edən sistemin izolə edilməsini təmin edir.Bu material CE (Communite European) təşkilatı tərəfindən ETAG 004 (Europan TechnicalApproval Guideline) standartlarına uyğun olaraq ETICS (Exterıor Thermal Insulatıon Composite Sıstem) uyğun olaraq formulə edilib.

 

İstifadə sahələri: • Divarların içində və fasadında

 • Hamar beton səthlərdə

 • Kərpic üzərində

 • Sement əsaslı suvaq üzərində

 • Qaz beton üzərində

 • Qalın suvaqların boyadan öncə hamarlanmasında

 

Üstünlükləri: • Asanlıqla EPS, XPS və daş yunu lövhələrini yapışdırır

 • Termik şoklara dözümlüdür

 • Yüksək elastiklik qabiliyyətinə malikdir.

 • Liflə möhkəmləndirilmişdir. Çatlama əmələ gətirmir

 • Daş yunu istifadəsində yanğına dözümü və səs keçirməzliyi mükəmməldir.

 • Tərkibindəki modifikasiyalı polimerlər sayəsində su keçirməyinə imkan vermədiyi halda buxarı keçirə bildiyi üçün nəfəs alma qabiliyyəti olduqca yaxşıdır

 • Praktik və asan tətbiq oluna bilir

 

Səth Hazırlığı: • Suvanacaq lövhə əvvəldən divara yapışdırılmış və üzərinden ən az 1 həftə müddət keçmiş olmalıdır.

 • Lövhələrin arasındakı boşluqlar köpüklə doldurulmalıdır

 • Donmuş, 24 saat ərzində donma təhlükəsi olan səthlərdə tətbiq edilməməlidir

 • Dam izolyasiyası üçün istehsal edilmiş parlaq səthli lövhələrin 2 gün əvvəl Azpol Polikontakt parlaq səth astarı ilə nahamar vəziyyətə gətirilməsi tövsiyyə olunur.

 

İstifadəsi:

Orta hesabla 6-7 litr su üzərinə 25 kg lıq suvaq materialı boşaldılır. 5 dəq. mikserlə (qarışdırıcı) qarışdırılan qarışıq 10dəq dincəlməyəqoyulur. Daha sonra 2-3 dəq. də qarışdırılaraq tətbiqinə başlanılır.
Düz və geniş ağızlı bir mala ilə 3-4mm qalınlıqda tətbiqi olunmalı və suvaq qurumadan fibra tor suvağın içinə basdırılaraq çox basmadan daranmalıdır. Torlar alüminium künc profillərinin içinə salınıb 20 sm geri döndərilməlidir. 1 günlük quruma müddətindən sonra 2-ci qat suvaq eyni şəkildə çəkilir.

 

Diqqət:Hazırlanmış qarışıq 2 saat ərzində istifadə edilməlidir

Yapışdırılan lövhə suvanmadan əvvəl ən az iki gün gözlənməlidir

Suvaq işi zamanı torlar əlavə yerlərində birbiri üzərində 10 sm oturacaq şəkildə yerləşdirilməlidir

Pəncərə və qapı küncləri xüsusi çarpaz təchizat toru ilə möhkəmləndirilir

 

Sərfiyyat: Bir qat tətbiq üçün 3.5kg/m². İki qat tətbiq üçün 7 kg/m²Qablaşdırma; 25 kg kraft kisə

About the product:

One component plaster for thermal insulation boards, insulation with ease all the thermo-insulating system, well-fastened to the surface of the board, with cement-based polymer mixture, reinforced by chemicals, for many years protecting the board.

Provides insulation to the system, saving 55% of thermal energy. This material has been formulated accordingly standards ETAG 004 (approved by the European Technical Quality) and the ETICS (External Thermal Regulation System Component) organization CE (European Community).

 

Fields of application: Inside of walls and facades.

On the surface of a smooth concrete.

On a brick surface.

On the surface of the plaster with a cement foundation.

On the surface of gas concrete.

In smoothing the dense plaster to paint.

 

Benefits:Easily glues EPS, XPS and boards manufactures from stone. 

Resistant to thermal shock.

A high quality of elasticity.

Reinforced by bodice. Does not lead to the formation of cracks.

Ability to isolate noise and resistance to fire.

In the absence of opportunities to pass water on the base of polymers, included in its composition, quite good to breathe due to the possibility of passing steam. 

Practical and easy to use.

 

Surface Preparation:Board, that you want to plaster, must be affixed to the wall and then should pass a period of 1 week. Gaps between boards should be filled with bubbles.

Should be used on hardened surfaces or surfaces with the danger of hardening within 24 hours. 

It is advisable 2 days before to make a shiny surface of boards, designed to insulate a flat roof, with a brilliant surface soil Azpol Polikontakt into a rough state. 

 

Application:On average, for 6-7 liters of water is added 25 kg of plaster material. After 5 minutes of mixing with a mixer, the mixture should be left for 10 minutes. Later, after re-mixing for 2-3 minutes, start to use it. It must be applied 3-4 mm thick with a direct and wide spatula, and until the plaster dries, it should be hidden in the fiber putty with a mesh structure, again drawing on it with a spatula, with light pressure on it. Mesh structures need to be rotated by 20 cm back, after will be placed in aluminum corner profiles. After drying for 1 day, a second layer of putty is applied the same method. 

 

Attention:The prepared mixture should be used within 2 hours.

Once the board is attached, it is necessary to wait at least 2 days before puttying it.

During the plastering work, mesh structure should be established in additional locations in the sitting position at a distance of 10 cm each other.

The corners of windows and doors should be reinforced by special crossed-equipped mesh structures.

 

Consumption:For one layer application 3.5 kg/м².

For two layers application 7 kg/м².

 

О товаре:Является однокомпонентной штукатуркой для термоизолирующей доски, с лёгкостью изолирующая всетермоизолирующие системы, хорошо крепящаяся на поверхности доски, с цементной основой, полимернойпримесью, укреплённая химическими веществами, долгие годы предохраняющая доску.

Обеспечивает изоляцию системы, экономящей 55% тепловой энергии. Этот материал был сформулировансоответственно стандартам ETAG 004 (Одобренные Европейские Технические Качества) и ETICS (СоставнаяСистема Внешней Терморегуляции), организацией CE (Европейская Община).

 

Области применения:Внутренние части стен и фасадов.

На поверхности гладкого бетона.

На кирпичной поверхности.

На поверхности штукатурки с цементной основой.

На поверхности газового бетона.

В разглаживании плотной штукатурки до нанесения краски.

 

Преимущества:С лёгкостью клеит EPS, XPS и обработанные из камня доски.

Устойчив к термическому шоку.

Обладает высокими качествами эластичности.

Укреплён лифом. Не приводит к образованию трещин.

Cпособности изоляции шума и устойчивости к пожару.

В условиях отсутствия возможности пропускать воду на основе модификационных полимеров, входящих в егосостав, достаточно хороша его способность дышать благодаря возможности пропускать пар.

Практичен и легок в применении.

 

Подготовка поверхности:Доска, которую нужно заштукатурить, должна быть прикреплена на стену и после этого должна пройти 1 неделя.

Промежутки между досками должны быть заполнены пузырями.

Должен быть использован на затвердевшей поверхности или поверхностях с опасностью затвердения в течение 24часов.

Рекомендуется за 2 дня привести блестящую поверхность досок, предназначенных для изоляции плоской крыши, спомощью поверхностного блестящего грунта Azpol Polikontakt в шероховатое состояние.

 

Применение:В среднем, в 6-7 литров воды добавляется 25 кг шпаклёвочного материала. После 5 мин перемешивания миксером(перемешивателем), смесь нужно оставить на 10 минут. Позже, после повторного перемешивания в течение 2-3минут начинают её применение.

Его нужно наносить толщиной 3-4 мм с помощью прямого и широкого шпателя, и до тех пор, пока не высохнетшпаклёвка, его нужно скрыть в фибра шпаклёвке с сетчатой структурой, повторно проводя по ней шпателем, несильно давя. Сетчатые структуры должны быть повёрнуты на 20 см назад, после того, как будут помещены валюминиевые угловидные профили. После просушки в течение 1 дня, наносится второй слой шпаклёвки тем жеметодом.

 

Внимание:Приготовленная смесь должна быть использована в течение 2-х часов.

После того, как доска будет прикреплена, нужно подождать как минимум 2 дня перед её замазыванием. Во время шпаклёвочных работ, сетчатые структуры должны быть установлены в дополнительных местах всидячем положении на расстоянии 10 см друг напротив друга.

Углы окон и дверей должны быть укреплены с помощью специальных

скрещенно-оборудованных сетчатых структур. 

Расход: Для однослойного применения 3.5 кг/м².Для двухслойного применения 7 кг/м².

 

Упаковка: 25-ти кг крафтовый мешок


Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə