Meme Sağlığı Dergisi 007 Cilt: Sayı: 1Yüklə 32,69 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix01.11.2017
ölçüsü32,69 Kb.
#7688


Meme Sağlığı Dergisi 2007 Cilt: 3  Sayı: 1

43

erel ileri meme kanseri özel bir tümör grubunu oluşturup

bu grupta gerek yerel gerekse sistemik yineleme açısından 

risk yüksektir. Bu nedenle tedavi multidisipliner yaklaşım-

la ve daha tanı sırasında planlanmalıdır. Tanı, yeterli doku örne-

ği sağlayan biyopsi materyalinin patolojik değerlendirilmesi ile 

konulmalı, bu değerlendirme reseptör durumu, cerbB2 ve diğer 

prognostik göstergeleri kapsamalıdır. Evreleme açısından hetero-

jen bir gruptur. Evre IIB içerisinde yer alan T3N0M0, evre IIIA, IIIB, 

IIIC yerel ileri meme kanseri olarak değerlendirilir. 

Tedavi planlanmasında, öncelikle hastalığın opere edilebilirliği de-

ğerlendirilmelidir. Evre IIB (T3N0M0) ve Evre IIIA (T3N1M0) opera-

bıl grupta yer alır. Bu evrelerde eğer meme koruyucu cerrahi iste-

mi yoksa veya koşullar meme koruyucu cerrahiyi sağlamıyorsa ilk 

seçenek yaklaşım cerrahidir. Koşullar meme koruyucu cerrahi açı-

sından uygun ve meme koruyucu cerrahi istemi varsa, neoadjuvan 

tedavi şeçilmelidir (Tedavi Algoritması Şekil 1’de gösterilmiştir.).

İnoperabıl olgularda (Evre IIIA, IIIB,IIIC) ilk seçenek tedavi, neoad-

juvan tedavidir. Neoadjuvan tedavi sonrasında elde edilen yanıta 

göre yaklaşım belirlenmelidir. Neoadjuvan tedavi için seçenek sis-

temik kemoterapidir. Seçilecek rejimler, antrasiklin ve taksan kom-

binasyonunu içermelidir. Hormon duyarlı tümörlerde, hormonal 

tedavinin neoadjuvan kullanımı hasta bazında değerlendirilmeli-

dir. İleri yaş, performans durumu düşük, agresif olmayan hormon 

duyarlı tümörlerde neoadjuvan hormonal tedavi önerilebilir. Seçi-

lecek hormonal ajan olarak aromataz inhibitörleri uygundur. Hor-

mon duyarlı tümörü olan hastaların tümüne adjuvan hormonal 

tedavi uygulanmalıdır. Adjuvan hormonal tedavi prensipleri erken 

evre meme kanseri adjuvan hormonal tedavi prensipleri ile aynı-

dır (Tedavi Algoritması Şekil 1, 2 ve 3’de gösterilmiştir.).

Hedefe yönelik tedaviler arasında özellikle üzerinde durulan ajan 

trastuzumabdır. Diğer hedefl eyici tedavilerin neoadjuvan tedavi-

deki yeri henüz belirlenmemiştir; çalışmalar devam etmektedir. 

cerbB2 (+++) veya FISH (+) hastalarda neoadjuvan tedavide tras-

tuzumab düşünülmelidir. Ancak ülkemizde henüz trastuzumabın 

neoadjuvan tedavide kullanımına ait endikasyonu olmadığından 

bu ilacın neoadjuvan tedavide kullanılabilmesi için Sağlık Bakanlı-

ğı onayı beklenmelidir.

Yerel ileri meme kanseri tedavisinde radyoterapinin katkısı konu-

sundaki çalışmalar, radyoterapiyi standart olarak önermektedir. 

Neoadjuvan tedaviye tam yanı alınsa dahi radyoterapi uygulan-

malıdır. Rdayoterapinin lokal nüks açısından sağkalım avantajının 

yanı sıra, genel sağkalıma da katkısı olduğu gösterilmiştir (Tedavi 

Algoritması Şekil 1’de gösterilmiştir.).

I. Ulusal Meme Kanseri Konsensus Toplantısında yerel ile-

ri evre meme kanseri ile ilgili tartışmalı konularıda içeren 

sorular “konsensus kurulu” tarafından değerlendirilmiş ve 

aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.

1.  Yerel ileri meme kanseri patolojik tanısında hangi yöntem uy-

gundur?

I.ULUSAL MEME KANSERİ KONSENSUS TOPLANTISI YEREL 

İLERİ EVRE MEME KANSERİ GRUBU

15-19 Kasım 2006, Bodrum

UMKK YEREL İLERİ EVRE MEME KANSERİ GRUBU

Oturum Başkanları: Nil Molinas Mandel

1

, Semih Baskan

2

, Lale Atahan

3

, Ayfer Haydaroğlu

4

.

Konuşmacılar: Nilüfer Güler

5

, Fuat Demirelli

6

, Deniz Yamaç

7

, Pınar Balcı

8

, Ferah Yıldız

3

, Ömer Cengiz

9

.

Raportör ve Dergi için düzenleyen: Ulus Ali Şanlı

10

1

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Medikal Onkoloji Bilim Dalı, İstanbul2

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Bilim Dalı, Ankara

3

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı, Ankara4

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Bölümü, İzmir

5

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Medikal Onkoloji Ünitesi, Ankara6

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı, İstanbul

7

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara8

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyodiagnostik Anabilim Dalı, İzmir

9

Ankara Numune Araştırma ve Eğitim Hastanesi, 2. Genel Cerrahi Kliniği, Ankara10

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Medikal Onkoloji Bölümü, İzmir
Meme Sağlığı Dergisi 2007 Cilt: 3  Sayı: 1

44

Karar: Tru-cut biyopsisi. Tam patolojik değerlendirme için yeterli 

doku örneği elde edilmelidir.

2.  Patolojisi invaziv duktak meme kanseri(İDK), ER(-), PR(-), cerb 

(-) olan ve lokal ileri meme kanseri tanısıyla tedaviye alınan 43 

yaşındaki kadın hastaya neoadjuvan 4 kür AC + 4 kür Dosetak-

sel uygulanmış, sonrasında opere edilmiştir. Patolojik değer-

lendirmede kemoretapiye yanıtın <%30 olduğu saptanmıştır. 

Sonraki tedavi için hastaya yaklaşım ne olmalıdır? 

Karar: Adjuvan radyoterapi.

3.  Lokal ileri meme kanseri tanısı konmuş, 38 yaşında premena-

pozal hastanın mamografi sinde tümör yaklaşık olarak 6 cm 

ve ciltte ödem bulguları mevcuttur. Muayenesinde palpabıl 

aksiler lenf nodülleri vardır. Biyopsisi İDK, ER (+), PR (-), cerbB2 

(+++) olarak değerlendiriliyor. Hastanın neoadjuvan tedavi şe-

ması nasıl olmalıdır?

Karar: Antrasiklin + Taksan + Trastuzumab. Ancak Trastuzumab 

için Sağlık Bakanlığı onayı gereklidir.

4.  Lokal ileri meme kanseri tanısı konmuş 72 yaşındaki bir has-

tanın öyküsünde kontrolsüz bir hipertansiyon ve kalp yetmez-

liği var, ekokardiyografi de de ejeksiyon fraksiyonu(EF) %30. 

Mamografi sinde tümör yaklaşık olarak 4,5 cm ve ciltte ödem 

bulguları mevcut. Muayenesinde aksiler lenfadenopati(LAP) 

saptanıyor. Biyopsisi İDK, cilt tutulumu, ER (+), PR (+), cerbB2 (-) 

olarak değerlendiriliyor. Hastanın neoadjuvan tedavi şeması ne 

olmalıdır? Karar: Aromataz inhibitörü.

5.  36 yaşında kadın hasta boyunda şişlik yakınması ile başvuru-

yor. Muayenesinde sol supraklavikular bölgede 2x3 cm LAP , 

meme muayenesinde solda 3x2 cm kitle, Aksilla (-) saptanıyor. 

Sistemik taramada başka bir odak saptanmıyor. Supraklaviku-

lar lenf bezi biyopsisi meme ca metastazı ile uyumlu ER(-) PR(-) 

cerb (++), FISH (+) saptanıyor. Tedavi yaklaşımı ne olmalıdır?

Karar: Sistemik tedavi 

→ Cerrahi → RT. LOKAL İLERİ 

MEME KANSERİ

OPERABIL

Meme Koruyucu Cerrahi(MKC)

 İSTENİYOR İSE

NEOADJUVAN KT

MKC+AD

ADJUVAN RADYOTERAPİ(RT)

ADJ HT

ADJ HT

ADJ RT

ADJ KT

Tamoksifen (TM)+AD

MKC İSTEMİ 

YOKSA

İNOPERABIL

NEOADJUVAN KT

MKC veya TM +AD

ADJ RT

ADJUVAN HORMONOTERAPİ(HT)

Şekil 1. Yerel ileri meme kanseri tedavi algoritması

Şekil 2. Yerel ileri meme kanseri neoadjuvan tedavi algoritması

NEO ADJ 

SİSTEMİK TEDAVİ

TÜM DİĞER 

HASTALAR

TAKSAN-ANTRASİKLİN 

TEMELLİ KEMOTERAPİ

AROMATAZ İNHİBİTÖRÜ

ER, PR (+)

 POSTMENAPOZAL 

KOMORBID HASTALIK(+) 

İLERİ YAŞ


Meme Sağlığı Dergisi 2007 Cilt: 3  Sayı: 1

45

NEOADJUVAN KEMOTERAPİ (KT)

YANIT VAR

TM+AD veya 

Meme Koruyucu Cerrahi+

Aksiller Disseksiyon

ADJUVAN 

RADYOTERAPİ( RT)

ADJUVAN

 Hormonoterapi(HT)

YANIT YOK

EK KT ve/veya RT

YANIT VAR

CERRAHİ

YANIT YOK

KİŞİSEL

Şekil 3. Yerel ileri meme kanseri neoadjuvan tedaviye yanıta göre algoritma

6.  Yukarıdaki olguda neoadjuvan sistemik tedavi için hangisi uy-

gundur?

Karar: Antrasiklin + Taksan + Trastuzumab. Ancak Trastuzumab 

için Sağlık Bakanlığı onayı gereklidir.

7.  61 yaşında kadın hasta 3 yıl önce sol meme kanseri nedeniyle 

opere edilmiş. Patolojisi: 3 cm İDK, LNM 2/14, HGIII, NG2, cerb 

(+++), ER (-), PR (-). Total mastektomi + aksiler disseksiyon(AD) 

uygulanmış. Doz yoğun AC-Paclitaxel yapılmış. 3 yıl sonra sağ 

memede kitle nedeniyle yapılan tetkiklerinde infl amatuvar 

meme kanseri , tümör çapı 5 cm, aksillada konglomere lenf 

bezi tutulumu var. İnsizyonel biyopsi İDK+ invaziv lobüler 

kanser(ILK), ER (+) %40, PR (-), cerb (+++). Tedavi için yaklaşım 

ne olmalıdır?

Karar: Trastuzumab + Docetaxel 

8.  36 yaşında premenapozal hastada lokal ileri meme kanseri 

saptanıyor. Tümör çapı 6 cm, aksiler LAP var ve gato oluştur-

muş, HG 3, NG 2, cerb (-), ER(-), PR (-). Hastaya neoadjuvan TAC 

verildi. 3 kür sonrası lokal progresyon var. Tedavi yaklaşımı ne 

olmalıdır?Karar:  Hastaya göre karar verilmeli. Cerrahi+RT ile devam veya 

3-4 kür değişik ajan kemoterapi kombinasyonu ile devam sonra-

sında Cerrahi+RT seçenekler olarak değerlendirilmelidir.

9.  Lokal ileri meme kanseri tanısı ile neoadjuvan sistemik tedavi 

uygulanan hastalarda sistemik tedaviye yanıtın değerlendiril-

mesi için hangi görüntüleme yöntemi veya yöntemleri rutin 

uygulamada kullanılmalıdır?

Karar: Mamografi  + Meme US + Meme MRG. Meme MRG ile de-

ğerlendirme tümör özelliklerine göre gereğinde düşünülmelidir.

10.  Lokal ileri meme kanserli (Tm 6 cm, LAP +) olguda neoadju-

van KT uygulaması sonrası patolojik tam yanıt elde ediliyor. 

Radyoterapi yaklaşımı hangisi olmalıdır? 

Karar: Göğüs duvarı ışınlaması standarttır. Lenfatik alan RT üze-

rinde görüş birliği yoktur.

11.  38 yaşında kadın hastanın yapılan tetkiklerinde sağ memede 

6 cm tümör saptanıyor. Değerlendirmesinde aksiller mobil 

lenf bezi tutulumu var, uzak organ tutulumu yok. Biyopsisi 

İDK, ER (-), PR (-) cerb(+1) olarak gelen olguda öneriniz ne 

olur?

Karar: Meme koruyucu cerrahi isteği varsa neoadjuvan KT- Cer-

rahi


12.  T3N0M0 meme kanserli bir olguda radyoterapi yaklaşımı ne 

olmalıdır?Karar: yalnız göğüs duvarına yönelik RT.


Yüklə 32,69 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə