MəMMƏdov qəRİb xəLİlov mahmud


Təhməzov B.H., Yusifov E.F., Əsədov K.SYüklə 4,78 Mb.

səhifə226/228
tarix30.12.2017
ölçüsü4,78 Mb.
1   ...   220   221   222   223   224   225   226   227   228

 

426


Təhməzov B.H., Yusifov E.F., Əsədov K.S. Azərbaycanın bioloji təbiət abidələri. 

Yaqubov Q.Ş. Azərbaycan Respublikasının texnogen – pozulmuş torpaqlarının tədqiqi, genetik 

xüsusiyyətləri və onların rekultivasiya yolları. Bakı, 2003, 203 s. Yusibov M.Ə. Qanıx-Türyançay kadastr rayonunun əkinçilikdə istifadə olunan torpaqlarının bonitirovkası. 

Disser. avtoref. k.t.e.n. Bakı, 2004, 22 s.   Yusifov E.T. Azərbaycanın biomüxtəlifliyi və müasir sosial-iqtisadi şəraitin ona təsiri. Görkəmli alim və ic-

timai xadim, akad. Həsən Əliyevin 95 illik yubileyinə həsr olunmuş «Həsən Əliyev və Azərbaycanda ətraf mü-

hitin davamlı inkişafının problemləri» mövzusunda elmi-praktik konfransının tezisləri. Bakı, 2002. Səh.25-28. 

Yusifov E.F., Hacıyev V.C. Hirkan biosfer rezervatı. Bakı, 2004. 167 s. 

Yusifova M.M. Arazboyu üzümaltı torpaqların ekoloji münbitlik modeli. Disser. avtoref. b.e.n. Bakı, 2000, 

23 s. 


 

 

Rus dilində 

 

Abdullaev M.A., Aliev Dj.A. Miqraüiə iskustvennıx i estestvennıx radionuklidov v sisteme poçva-rastenie, 

«Elm», 1998. 238 s. 

Abduev M P Slonüı v Azerbaydjane i ix melioraüiə. Baku, Azerneşr, 1960.  

Aqaquliev İ.M. Flora i rastitelğnostğ Öqo-vostoçnoy Şirvani. Baku, 2000. 146 s. 

Aqaev N.N. Mikroglementı v poçvax Maloqo Kavkaza Azerb. SSR i primenenie mikroudobreniy v 

selğskom xozaystve. Avtoref. dok. dissertaüii M., 1990. 40 s. Aqamirov U.M. Üennıy lesnoy massiv v stepi // Priroda, 1957, № 2, s. 114.  

Azizov K.Z. Proqnoz vodno-solevoqo rejima poçv na meliorirovannıx zemləx Kura-Araksinskoy nizmennosti // 

Modelirovanie poçvennıx proüessov. Puhino, 1985, s. 106-115.  Ayvazov F.D. Aqrogkoloqiçeskie osobennosti i bonitirovka poçv zimnix pastbih Adjinourskoy stepi v üeləx 

ix raüionalğnoqo ispolğzovaniə. Avtoref. diss. kand. s.x. nauk. Baku, 1989, 23 s. Alekperov K.A. Groziə poçv i borğba s ney v Azerbaydjane. İzd. AN. Az.SSR. Baku, 1961 

Aliev A.S. Kolebanie urovnə Kaspiyskoqo morə i ix posledstviə v pribrejnoy zone Azerbaydjanskoy respub-

liki. Avtoref. doktorskoy dis. Baku, 2004, 46 s. Aliev Q.A., Qasanov Ş.Q., Alieva R.A. Zemelğnıe resursı Azerbaydjana, ix raüionalğnoe ispolğzovanie i 

oxrana. Baku, 1981, 220 s. Aliev Q.A., Xalilov S.Q., Abdueva R.M. Gkoloqiçeskie osobennosti poçvı aridnıx redkolesiy predqoriy 

Bolğşoqo Kavkaza. Baku – 2001, 214 s.  Aliev Q.A. Poçvı Bolğşoqo Kavkaza. Tom 1. «Glm», 1977. 158 s. 

Aliev Q.A. Poçvı Bolğşoqo Kavkaza. Tom 2. 1994 

Aliev Q.A. Qasanov Ş.Q., İskenderov İ.Ş., Babaev MP, Mamedov Q.Ş. Poçvennaə karta Azerbaydjans-

koy SSR. (1:600000). Aliev B.Q., Aliev Z.Q. Texnika oroşeniə dlə fermerskix i individualğnıx xozaystv Azerbaydjana. Baku, 1998. 110 s. 

Alieva R.A. Kaçestvennaə xarakteristika i bonitirovka poçv Salğənskoqo rayona. Avtoref. diss. kand. s.x. 

nauk. Baku, 1971, 23 s. Alimov A.K. Rejim i balans qruntovıx vod Severnoy Muqani v svəzi s melioraüiey. Baku, Glm, 1997, 190 s.  

Anderson Dj. Gkoloqiə i nauka ob okrujaöhey srede; biosfera, gkosistema, çelovek. Per. s anql. L. «Qidro-

meteoizdat», 1985. 165 s. Antipov – Karataev İ.N. Voprosı proisxojdeniə i qeoqrafiçeskoqo rasprostraneniə solonüov. Melioraüiə so-

lonüov v SSSR. M. İzd-vo AN SSSR, 1953, s. 9-266.  Asadov K.S. Tipı sosnovıx i berezovıx lesov Maloqo Kavkaza // Tr. Azerb. NİİLX. t. 10, Barda, 1971, s. 51-

66.  


Askerova M.M. Kompleksnaə aqronomiçeskaə xarakteristika i modeli plodorodiə poçv predqornıx territoriy 

Karabaxskoy stepi. Avtoref. diss. kand. s.x. nauk. Baku, 1990, 24 s.    Astanin L.P., Blaqosklonov K.N. Oxrana prirodı. M. «Kolos», 1984. 255 s. 

Atlas poçv SSSR M. «Kolos», 1974. 165 s 

Axmedov A. İ., Qadjiev G.M., Zamanov Z.A. Mejdunarodnıy turizm.  Baku «Sada» -2000. 139 s 

Axmedov A… K issledovaniö samooçiheniə landşaftov subtropikov Azerbaydjana ot zaqrəzneniə neftğö i 

plastovımi vodami. Sbor. statey «Landşaftno –ximiçeskie osnovı fon Monitor. prir. sredı. M. » «Nauka». 1987 Axundov N.Q. Qornoe lesorazvedenie v Azerbaydjanskoy SSR i perspektivı eqo razvitiə: Avt. kand. diss. Baku – 

1963, 30 s.  Axundov S.A. Stok nanosov qornıx rek Azerbaydjanskoy SSR. Baku: Glm – 1978, 100 s. 

Babaev M.P. Poçvı i kaçestvennaə xarakteristika zemelğ podqornoy çasti Karabaxskoy stepi: Avtoref. diss. 

kand. s.x. nauk. Baku, 1967, 30 s.  
 

427


Babaev M.P. Oroşaemıe poçvı Kura-Araksinskoy nizmennosti i ix proizvoditelğnaə sposobnostğ. Baku, 

Glm, 1984, 175 s. Bannikov A.Q., Rustamov A.K., Vakulin A.A. Oxrana prirodı. M. 1985. 287 s. 

Berq L.S. Priroda SSSR. M. Uçpedqiz, 1938. 311s. 

Berq L.S. Landşaftno qeoqrafiçeskie zonı SSSR. M., 1931, 400 s.  

Bexbudov A.K., Raqimov M.K., Djafarov X.R. Rekomendaüii po drenaju, promıvkam 

selğskoxozəystvennomu osvoeniö promıtıx zemelğ po zonam Kura-Araksinskoy nizmennosti Azerb. SSR, Ba-

ku, 1973, 31 s.  

Bexbudov A.K., Djafarov X.F. Melioraüiə zasolennıx zemelğ. M. Kolos, 1980, 240 s.  

Borisov V.A., Belousova L.S., Vinokurov A.A. Oxranəemıe prirodnıe territorii Mira. M. 1985.  

Budaqov B.A. Sistematizaüiə stixiyno-razruşitelğnıx əvleniy prirodı. DAN Azerb. SSR, 1978, № 9.  

Budaqov B.A. Qeomorfoloqiə i noveyşaə tektonika Öqo-vostoçnoqo Kavkaza. Baku, Glm, 1973, 244 s.  

Budaqov B.A., Museibov M.A. Osobennosti qorizontalğnoy i vısotnoy differenüaüii landşafta Azerbaydja-

na i ix ispolğzovanie // Kompleksnoe qeoqr. izuçenie i osnovnıe qornıe territorii. L., 1980.  Budaqov B.A., Babaxanov N.A. Prirodnıe razruşitelğnıe əvleniə i ix gkonomiçeskie posledstviə (na primere 

respubliki Azerbaydjana). V kniqe Stixiynıe prirodnıe proüessı: qeoqrafiçeskie, gkoloqiçeskie i soüialğno-

gkonomiçeskie aspektı. M.- 2002. 

Budaqov B.A. Qenetiçeskie tipı opolzney Azerb. SSR. İzv. AN Azerb. SSR. seriə . nauk o Zemle Baku,1983 

Budaqov B.A., Mamedov Q.Ş. Bontirovka tipov landşaftov Azerb. SSR. DAN Az.SSR. Baku, 1987, №7, s. 

67-70 


Budıko M.İ. Qlobalğnaə gkoloqiə  M. 1977. 

Valter Q. Rastitelnostğ zemnoqo şara: Gkoloqo-fizioloqiçeskaə xarakteristika. per. nemeü. M., «Proqress», 

t. 1., 1968. 551 str.; t.2, 1974, 423 str.; t.3. 1975, 428str. Vaseneva G.Q. Problemı oxranı poçv Valamskoqo prirodno-arxitekturnoqo zapovednika. Noosferoqenez; 

postanovka i puti reşeniə problemı – Kişinev, 1990. 75. Veliev N.A. Qodovoy rejim stoka rek Karabaxa i ix istoçniki pitaniə. Uç. zapiski AQU, № 1, 1961.  

Vereşaqin N.K. Oxotniçği i promıslovıe jivotnıe Kavkaza. Baku. İzd. AN Az. SSR, 1947, 143 s. 

Vernadskiy V.İ. Ximiçekoe stroenie biosferı i ee okrujeniə. M. Nauka, 1987. 339s. 

Vernadskiy V.İ. Biosfera (izbrannıe trudı po bioqeoximii) M., «Mıslğ», 1967. 367s 

Vernadskiy V.İ. Jivoe vehestvo. – M., 1978 

Voeykov A.İ. Vozdeystvie çeloveka na prirodu. İzd. AN SSSR, V, 1963, 251s. 

Volobuev V.R., Mamedov Q.Ş. Karta plastiki relğefa Azerbaydjanskoy SSR (1: 200000), Baku, 1984.  

Volobuev V.R. Poçvı i klimat. İzd. AN Azerb. SSR. Baku – 1953, 320 s.  

Volobuev V.R. Gkoloqiə poçv. Baku, 1963, 259 s.  

Volobuev V.R., Şirinov N.Ş. Kratkaə qeomorfoloqiçeskaə xarakteristika Kura-Araksinskoy nizmennosti. V 

kn. «Prirodnıe usloviə i prirodnıe resursı Kura-Araksinskoy nizmennosti». Baku, 1965.  Voronov A.Q. Drozdov N.N., Məlo E.Q. Bioqeoqrafiə Mira  M. 1985. 

Vısotskiy Q.N. Zahitnoe lesorazvedenie. İzbrannıe trudı. Kiev, «Naukova-Dumka», 1983, 206 s. 

Qadjiev V. D. Vısokoqornaə rastitelğnostğ Bolğşoqo Kavkaza i ee xozaystvennoe znaçenie. Baku, «Glm» 

1970. 282 s. Qadjiev V. D., Kulieva X.Q., Vaqabov Z.V. Flora i rastitelğnostğ vısokoqorğə Talışa. Baku, «Glm», 1979, 

150s. Qadjiev V.D. Dinamika i proizvoditelğnostğ rastitelğnıx formaüiy vısokoqoriy Bolğşoqo Kavkaza. İzd-vo 

«Glm», Baku, 1974, 102 s.  Qadjiev F.A. Analiz usloviy razvitiə antropoqennoy grozii v Azerbaydjane. Avtoref. dis. d.q.n. Baku, 1974, 

57 s. 


Qadjiev Q.M. Strukturı poçvennoqo pokrova Milğskoy ravninı i ix meliorativnaə oüenka. Avtoref. dis. 

k.s.x.n., Baku, 1990, 25 s. Qasanov X.N. Klimat, poçvı i bioloqiçeskiy kruqovorot vehestv. İzd-vo «Glm», Baku – 1980, 175 s.  

Qasanov Ş.Q. Poçvı priaraksinskoy polosı i ix raüionalğnoe ispolğzovanie. Baku, Glm, 1969, 196 s. 

Qasanov B.İ. Burozemoobrazovanie v lesnıx poçvax Azerbaydana. Baku. Glm. 1983. 140s. 

Qasanov V.Q. K diaqnostike i sistematike poymennıx luqovıx poçv  suxostepnoy subtropiçeskoy zonı dolinı 

r. Kurı. İzv. AN Az. SSR. Baku. 1978 №6 s. 55-62 Qerayzade A.P. Preobrazavanie gnerqii v sisteme poçva – rastenie – atmosfera. Avtor. doktor. diss. M., 

1988. 31s. Qilərov A.M. Sovremennoe sostoənie konüepüii gkoloqiçeskoy   nişi // Uspexi sovremennoy bioloqii. 1978, 

85, № 3, s. 431-446.  Qlazovskaə  M.A. Poçvı mira. İzd. MQU, 1973. 426s. 

Qolubev Q.N. Qeogkoloqiə. Qeos., M. 1999 
Dostları ilə paylaş:
1   ...   220   221   222   223   224   225   226   227   228


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə