Merkantil Bank Zrt. Merkantil Car ZrtYüklə 158,06 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix20.09.2017
ölçüsü158,06 Kb.
#960


 

 

  

 

Merkantil Bank Zrt.                                                               Merkantil Car Zrt. __________________________________________________________________________________

  

 

  

 

 

 

Merkantil csoport 

Panaszkezelési szabályzata 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017. 

július 1

.

 

 

 


Merkantil csoport Panaszkezelési szabályzata 

                                                                                    2017. 

július 1_______________________________________________________________________________________

 

  

Bevezető

 

(1)  A  Merkantil  Bank  és  pénzügyi  szolgáltatást  nyújtó  érdekeltségei  (továbbiakban:  Merkantil 

csoport)  

  befogadnak  minden  

szerződéskötést  megelőző,  vagy  a szerződés megkötésével,  a szerződés  a  Merkantil  csoport  részéről  történő  teljesítésével,  valamint  a  szerződéses 

jogviszony  megszűnésével,  illetve  azt  követően  a  szerződéssel  összefüggő  –

 

tevékenységüket,  magatartásukat,  mulasztásukat  érintő  kifogást  (továbbiakban: panasz); 

 biztosítják, hogy ügyfeleik panaszaikat szóban (személyesen, telefonon) vagy írásban 

(személyesen  vagy  más  által  átadott  irat  útján,  postai  úton,  telefaxon,  elektronikus 

levélben) közölhessék; 

  

a panaszokat jellegük szerint nyilvántartásba veszik, teljes körűen kivizsgálják, kezelik 

és megválaszolják;

  

a  panaszkezelés  során  úgy  jár  el,  hogy  a  körülmények  által  adott  lehetőségekhez 

mérten elkerülje a pénzügyi fogyasztói jogvita kialakulását.

 

 (2)  Az  írásban  történő  bejelentést  megkönnyítését  szolgálta  a  szabályzat  1.  sz.  mellékletében 

található Panaszkezelési formanyomtatvány. A nyomtatvány által előre felkínált válaszok a panasz 

leírását  és  a  panaszos  igényének  megjelölését  szolgálják.  Célszerű  ezek  közül  kiválasztania  a 

legalkalm

asabbat  (akár  többet  is).  A  panaszok  megválaszolását  könnyíti,  ha  az  Ügyfelek  a 

kifogásaikat  és  azok  indokait  a  panaszbeadványban  lehetőség  szerint  elkülönítetten  (minden 

kifogást külön azonosításra alkalmas módon) lényegretörően és felsorolásszerűen adják

 meg. 


(3) A 

Merkantil csoport felhívja ügyfelei figyelmét a Magyar Nemzeti Bank Fogyasztóvédelmi 

oldalára,

 

a panaszkezeléssel kapcsolatban ott található tájékoztatókra, továbbá a panaszkezelési formanyomtatványra:  

http://www.mnb.hu/fogyasztovedelem 

(4)  Merkantil  csoport  a  fentiekben  ismertetett  formanyomtatványon  kívül  egyéb  formában 

benyújtott írásbeli panaszt is befogad.

 

(5) Az ügyfél eljárhat meghatalmazott útján. Amennyiben az ügyfél meghatalmazott útján jár el, a meghatalmazást  közokiratba  vagy  teljes  bizonyító  erejű  magánokiratba  kell  foglalni.

 

(Meghatalmazás minta 2. sz. melléklet) 

(6)  A  Merkantil  csoport  jelen  szabályzatot  a székhelyén  működő ügyfélszolgálati ügyféltérben és 

honlapján (

www.merkantil.hu) megjelenteti. 

 

A panasz bejelentésének módjai

 

 

Szóbeli panasz 

 

a) személyesen a társaság székhelyén működő ügyfélszolgálaton a nyitvatartási idő alatt: 

  

társaság székhelye: Budapest, V. ker. József Attila u. 8. 

  nyitva tartás: hétfő –

 

csütörtök: 8.00 – 

15.45; péntek: 8.00 –

 14.00 

 

b) telefonos ügyfélszolgálaton keresztül:

  

telefon:  +36-1-268-6868 

A  telefonos  ügyfélszolgálaton  keresztül  a  Merkantil  csoport  munkatársai  hétfőtől  szerdáig 

8.00  és  16.45,  csütörtökön  8.00  és  20.00,  pénteken  8.00  és  15.30  között  fogadják  az 

ügyfelek panaszait, válaszolnak a kérdésekre.

 

 
Merkantil csoport Panaszkezelési szabályzata 

                                                                                    2017. 

július 1_______________________________________________________________________________________

 

 Írásbeli panasz

 

 

Az  írásban  tett  panaszokat  a  Merkantil  Bank  Zrt.  Operatív  Igazgatósága 

részére  kell 

megküldeni:

 

 a) 

személyesen vagy más által átadott irat útján a társaság székhelyén működő 

ügyfélszolgálaton a nyitvatartási idő alatt;

 

c) postai úton (levelezési cím: 1365 Budapest, Pf. 676);

 

d)  telefaxon (+36 1 268 6880); e) 

elektronikus levélben (e

-mail: informacio@mail.merkantil.hu) 

 

A panasz kivizsgálása 

(1) A panasz kivizsgálása térítésmentes, azért külön díjat a Merkantil csoport nem számol fel. A 

panasz kivizsgálása az összes vonatkozó körülmény figyelembevételével történik.

 

(2) Az ügyfél bejelentésében rendelkezhet arról, hogy a Merkantil csoporttól 

milyen formában vár 

választ  megkeresésére.  A  válasz  kérhető  hagyományos  postai  levél  formájában  vagy  telefaxon 

keresztül. 

 

(3)  Amennyiben  az  ügyfél  bejelentése  több  terméket,  szolgáltatást,  illetve  területet  érint,  a Merkantil csoport a szükséges információk birtokában törekszik arra, hogy egy egységes levélben 

adjon választ a bejelentő minden panaszára és minden általa feltett kérdésre.

 

(4)  A  Merkantil  csoport  panaszkezeléssel  foglalkozó  munkatársai  arra  törekednek,  hogy  az ügyfélbejelentéseket minden körülményt figyelembe véve tekintsék át. 

 

 Szóbeli panasz

 

(5) A Merkantil csoport a szóbeli panaszt –

 

a (8) bekezdésben meghatározott eltéréssel – azonnal 

megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. 

 

(6)  A  Merkantil  csoport  a  telefonon  közölt  szóbeli  panasz  esetén,  az  indított  hívás  sikeres felépülésének  időpontjától  számított  öt  percen  belüli,  az  ügyfélszolgálati  ügyintéző  élőhangos 

bejelentkezése érdekében úgy köteles eljárni, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható. 

 

(7)  Amennyiben a bejelentés,  panasz  a szokásos  ügyintézési idő alatt nem rendezhető, vagy az ügyfél  a  panasz  kezelésével  nem  ért  egyet,  a  Merkantil  csoport  a  panaszról  és  az  azzal 

kapcsolatos  álláspontjáról  jegyzőkönyvet  vesz  fel,  és  annak  egy  másolati  példányát  a 

személyesen  közölt  szóbeli  panasz  esetén  az  ügyfélnek  átadja,  telefonon  közölt  szóbeli  panasz 

esetén  az  ügyfélnek  –

 

a  (13)  bekezdésben  foglaltakkal  egyidejűleg  – 

megküldi,  egyebekben  az 

írásbeli panaszra vonatkozó rendelkezések szerint jár el. 

 

(8)  Ha  a  panasz  azonnali  kivizsgálása  nem  lehetséges,  a  Merkantil  csoport  a  panaszról jegyzőkönyvet  vesz  fel,  és  annak  egy  másolati  példányát  a  személyesen  közölt  szóbeli  panasz 

esetén  ügyfélnek  átadja,  telefonon  közölt  szóbeli  panasz  esetén  az  ügyfélnek  –

  a  (13) 

bekezdésben  foglaltakkal  egyidejűleg  –

 

megküldi,  egyebekben  az  írásbeli  panaszra  vonatkozó rendelkezések szerint jár el. 

 

(9) Szóbeli panasz esetén – 

ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges vagy az nem vezet

 

eredményre – 

az ügyintéző az ügyféllel közölni a panasz azonosítására szolgáló adatokat, melyek 

a  szerződés  száma  és  a  panasz  bejelentésének  időpontja,  továbbá  tájékoztatja  az  ügyfeleket, 

hogy  a  benyújtott  panaszt,  illetve  az  arról  készült  jegyzőkönyvet  az  Operatív  Igazgatóságnak 

továbbítja. 

 

(10) A panaszról készülő jegyzőkönyv a következő adatokat rögzíti: 

a) az ügyfél neve;

 

b) az ügyfél lakcíme, székhelye, illetve amennyiben szükséges, levelezési címe;  


Merkantil csoport Panaszkezelési szabályzata 

                                                                                    2017. 

július 1_______________________________________________________________________________________

 

 c) a panasszal érintett szerződés száma,

 

d) a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja; 

e)  az  ügyfél  panaszának

 

részletes  leírása,  a  panasszal  érintett  kifogások  elkülönítetten történő  rögzítésével,  annak  érdekében,  hogy  az  ügyfél  panaszában  foglalt  valamennyi 

kifogás teljeskörűen kivizsgálásra kerüljön;

 

f) az ügyfél által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke; 

g)  amennyiben  a  panasz  azonnali  kivizsgálása  nem  lehetséges,  a  jegyzőkönyvet  felvevő 

személy és 

telefonon közölt szóbeli panasz kivételével az ügyfél aláírása;

 

h) a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje; 

i) a panasszal érintett Merkantil csoporttag neve és címe.

 

(11)  Telefonon  közölt  bejelentés  esetén  azonosításra  alkalmas  adatok  hiányában  az  ügyfél részére  kizárólag  általános  tájékoztatás  adható.  (Pl.:  üzletszabályzatok,  általános  szerződési 

feltételek,  kondíciós  listák,  díjak,  költségek,  …  tartalmával  kapcsolatban)  A  Merkantil  csoport 

azonosítás  hiányában  az  ügyfél  számláival  és  szerződéseivel,  azok  meglétével  kapcsolatban, 

illetve konkrét megbízásokra és tranzakciókra vonatkozóan adatot nem szolgáltat ki. Az ügyfélre, 

a  számlá(k)ra  vagy  az  ügylet(ek)re  vonatkozóan  a  Merkantil  csoport  információt  kizárólag  az 

ügyfél vagy meghatalmazottja részére szolgáltat ki. 

 

(12)  A  telefonos  ügyfélszolgálattal  folytatott  beszélgetésekről  hangfelvétel  készül,  melynek hanganyagát  a  Merkantil  csoport  rögzíti,  öt  évig  megőrzi.  Az  ügyfél  kérésére  biztosítani  kell  a 

hangfelvétel  visszahallgatását,  továbbá  térítésmentesen  –

 

kérésének  megfelelően 

 huszonöt 

napon  belül  rendelkezésére  kell  bocsátani  a  hangfelvételről  készített  hitelesített  jegyzőkönyvet 

vagy a hangfelvétel másolatát.

 

 Írásbeli panasza

 

(1

3)  A  Merkantil  csoport  az  írásbeli  panasszal  kapcsolatos,  indokolással  ellátott  álláspontját  a panasz közlését követő harminc naptári napon belül megküldi az ügyfélnek. 

 

(14) Ha nem adható válasz a jogszabály által előírt határidőn belül, a Merkantil csoport tájékoztatja az  ügyfelet  a  késedelem  okáról,  és  lehetőség  szerint  megjelöli  a  vizsgálat  befejezésének, 

válaszadásának várható időpontját. 

 

(15) Amennyiben a panasz kivizsgálásához a Merkantil csoportnak az ügyfélnél rendelkezésre álló további –

 

így különösen az ügyfél azonosításához, a panasszal érintett jogviszonnyal kapcsolatos  

információra  van  szüksége,  úgy  haladéktalanul  felveszi  az  ügyféllel  a kapcsolatot,  és beszerzi azokat. 

(

16)  A  Merkantil  csoport  a  panaszok  kivizsgálását  követően  olyan  választ

  ad,  amelyben 

részletesen kitér a kifogás teljes körű kivizsgálásának eredményére, a panasz rendezésére vagy 

megoldására vonatkozó intézkedésre, illetve a panasz elutasítása esetén az elutasítás indokára.

 

(17)  A  Merkantil  csoport  a  panasz  kivizsgálásának  eredményéről  történő  tájékoztatást  pontos, közérthető  és  egyértelmű  indokolással  látja  el,  amely  indokolás  –

 

a  panasz  tárgyától  függően  – 

tartalmazza  a  vonatkozó  szerződési  feltétel  pontos  szövegét  és  hivatkozik  az  ügyfélnek  küldött 

elszámolásokra, és valamennyi a szerződéses jogviszony alatt teljesített egyéb tájékoztatásra.

 

 (18)  A  Merkantil  csoport  a  fogyasztónak

1

 minősülő  ügyfelet  a  panasz  elutasítása  esetén 

tájékoztatja arról, hogy a panasz és a panaszkezelés álláspontja szerint

 

                                                 1

 

Fogyasztó: 

az  önálló  foglalkozásán  és  gazdasági  tevékenységén  kívül  eső  célok  érdekében  eljáró 

természetes személy. 28/2014 (VII.23.) MNB rendelet 1. § (2)

 

 
Merkantil csoport Panaszkezelési szabályzata 

                                                                                    2017. 

július 1_______________________________________________________________________________________

 

 a)  Magyar  Nemzeti  Bankról  szóló  2013.  évi  CXXXIX.  törvény

 

fogyasztóvédelmi 

rendelkezései megsértésének kivizsgálására, vagy

 

b)  a  szerződés  létrejöttével,  érvényességével,  joghatásaival  és  megszűnésével,  továbbá szerződésszegéssel és annak joghatásaival kapcsolatos jogvita rendezésére irányult.

 

 (19) A Merkantil csoport a válaszát oly módon küldi meg az ügyfél részére, amely alkalmas annak 

megállapítására,  hogy  a  küldeményt  kinek  a  részére  és  milyen  értesítési  címre  küldte  meg, 

emellett kétséget kizáróan igazolja a küldemény elküldésének tényét és időpontját is.

 

(20)  A  Merkantil  csoport  a  panaszt  és  az  arra  adott  választ  öt  évig  őrzi  meg,  és  azt  a  MNB kérésére bemutatja.

 

  

Panaszbejelentés adattartalma

 

 

(1)  A  Merkantil  csoport  a  bejelentés  kivizsgáláshoz  az  alábbiakban  felsorolt  adatok  megadását kéri: 

  

ügyfél neve;

  ügyfél  szerződésszáma,  (továbbá  gépjármű

-

finanszírozási  szerződés  esetén  a  gépjármű forgalmi rendszáma);

  

ügyfél állandó lakcíme, székhelye, és levelezési címe;

  ha az ügyfél a választ telefax útján kívánja megkapni, akkor annak száma;

  

képviselő (meghatalmazott)  neve (abban az  esetben,  ha  az ügyfél képviselő útján nyújtja 

be panaszát);

  

panasz  (több  kifogás,  panasz  esetén  a  panaszokat  és  azok  indokait  a  beadványban 

lehetőség  szerint  elkülönítetten  (minden  kifogást  külön  azonosításra  alkalmas  módon) 

lényegretörően és felsorolásszerűen)

 

o

 panasszal érintett termék vagy szolgáltatás,

 

o 

észlelésének időpontja, 

 

o

 ha volt korábbi hasonló panasz, akkor annak időpontja, 

 

o 

oka és annak leírása, kifejtése;

  ügyfél igénye;

  

a  panasz  alátámasztásához  szükséges,  az  ügyfél  birtokában  lévő  olyan  dokumentumok 

másolata, amely a Merkantil csoportnál nem áll rendelkezésre;

  

meghatalmazott útján eljáró ügyfél esetében érvényes meghatalmazás;

  a panasz kivizsgálásához, megválaszolásához szükséges egyéb adat.

 

 (2) A Merkantil csoport a panaszt benyújtó ügyfél adatait az információs önrendelkezési jogról és 

az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezeli.

 

(3) A Merkantil csoport kéri a panaszos ügyfelet, hogy: 

  fejtse ki panaszát és igényét részletesen,

  

csatolja  a  kitöltött  nyomtatványhoz  a  panaszt  alátámasztó  dokumentumokat  (lehetőleg 

másolatban), 

  

őrizze  meg  a  nyomtatvány  benyújtását  vagy  elküldését  igazoló  másolatot  és  egyéb 

dokumentumot. 

 

Jogorvoslati lehetőség 

(1)   


Amennyiben  a  Merkantil  csoport  panaszkezelő  szervezeti  egységétől  érkező  válasza  nem 

kielégítő  az  ügyfél  számára,  a  bejelentésre  kapott  válasszal  nem  ért  egyet  a  Merkantil  Bankon 

belül  felsőbb  szintű  vezetéshez  is  fordulhat,  amelynek  következő  fóruma  Dr.  Szaniszló  Norbert 

vezérigazgató

-

helyettes, vezető jogtanácsos írásos megkeresése.  

  Merkantil Bank Zrt.      

levelezési cím: 1365 Budapest, Pf. 676 

 Merkantil csoport Panaszkezelési szabályzata 

                                                                                    2017. 

július 1_______________________________________________________________________________________

 

 (2)  A  panasz  kivizsgálására előírt  30  naptári  napos  törvényi  válaszadási  határidő eredménytelen 

eltelte  esetén  az  ügyfél  fogyasztóvédelmi  rendelkezései  megsértése  miatt  fogyasztóvédelmi 

eljárást kezdeményezhet a Magyar Nemzeti Banknál.

 

(3) Fogyasztóipanasz elutasítása esetén a Merkantil csoport válaszában tájékoztatja az ügyfelet 

arról, hogy amennyiben 

a panasz 

és a panaszkezelés álláspontja szerint

 

a) Magyar  Nemzeti  Bankról  szóló  2013.  évi  CXXXIX.  törvény  szerinti  fogyasztóvédelmi 

rendelkezések  megsértésének  kivizsgálására irányult,

 

úgy  a pénzügyi  közvetítőrendszer 

felügyeletével 

kapcsolatos 

feladatkörében 

eljáró 

Magyar 


Nemzeti 

Banknál 


fogyasztóvédelmi eljárást kezdeményezhet;

 

 Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központ 

 

 levelezési cím: 1534 Budapest BKKP Pf. 777, 

   telefon: +36-80-203-776 

  internet: https://www.mnb.hu/fogyasztovedelem   e-


mail cím: 

ugyfelszolgalat@mnb.hu  

 

a fogyasztóvédelmi ellenőrzési eljárás kezdeményezéséhez szükséges kérelem (pénzügyi fogyasztóvédelmi beadvány) formanyomtatvány elektronikus 

elérhetősége: 

https://www.mnb.hu/fogyasztovedelem/penzugyi-

panasz#formanyomtatvanyok 

b) 


a  szerződés  létrejöttével,  érvényességével,  joghatásaival  és  megszűnésével,  továbbá 

szerződésszegéssel és annak joghatásaival

 

kapcsolatos jogvita rendezésére irányult, úgy az  ügyfél  döntése  alapján  a 

amennyiben  a  Pénzügyi  Békéltető  Testület  eljárására vonatkozó  szabályok  alapján  fogyasztónak  minősül 

- Pénzügyi  Békéltető  Testület

hez 


vagy a polgári perrendtartás szabályai szerint bírósághoz 

fordulhat;  

Pénzügyi Békéltető Testület

 

 székhely: MNB 1054 Budapest, Szabadság tér 9.

  

ügyfélszolgálat: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39. 

   telefon: +36-80-203-776    internet: www.penzugyibekeltetotestulet.hu 

 

levelezési cím: 1525 Budapest  Pf. 172,  

  e-mail: ugyfelszolgalat@mnb.hu   

az eljárás kezdeményezéséhez szükséges fogyasztói kérelem formanyomtatvány elektronikus elérhetősége: 

https://www.mnb.hu/fogyasztovedelem/penzugyi-

panasz#formanyomtatvanyok 

c) 


illetve  amennyiben  a  fenti  pontok  egyikébe  sem  tartozik,  úgy  az  (1)  bekezdésben 

foglaltakon túl további jogorvoslatra nincs lehetőség.

 

(4) Amennyiben a Merkantil csoport álláspontja szerint a panasz a (3) bekezdésnek mind az a), mind a b) pontját érinti, akkor az ügyfelet tájékoztatni kell arról, hogy a panaszban foglaltak mely 

része  tartozik  a  (3)  bekezdés  a)  pontja,  illetve  a  (3)  bekezdés  b)  pontja  körébe,  és  ennek 

megfelelően mely panaszrésszel melyik hatósághoz vagy szervhez fordulhat. 

 

(5) A Merkantil Bank Zrt. és a Merkantil Car Zrt. a Pénzügyi Békéltető Testületnél

 

írásban, visszavonásig  érvényes 

a  Magyar  Nemzeti  Bankról  szóló  2013.  évi  CXXXIX.  törvényben meghatározott általános alávetési nyilatkozatot, amelyben vállalja, hogy a békéltető testületi 

eljárásnak  és  egyezség  hiányában  az  ilyen  eljárásban  hozott  határozatnak  aláveti magát, 

nem 

tett. 

                                                 

2

 

Fogyasztó: 

az  önálló  foglalkozásán  és  gazdasági  tevékenységén  kívül  eső  célok  érdekében  eljáró 

természetes személy. 28/2014 (VII.23.) MNB rendelet 1. § (2)

 Merkantil csoport Panaszkezelési szabályzata 

                                                                                    2017. 

július 1_______________________________________________________________________________________

 

 (6)  Az  intézményekhez  beadandó  fogyasztói  kérelmek  formanyomtatványai  térítés

mentesen  a 

Merkantil Banktól a következő elérhetőségeken kérhetők: telefonszám: +36 1 268 6868; e

-mail: 


informacio@mail.merkantil.hu

; levelezési cím: 1365 Budapest, Pf. 676

 

(7)  A  panasz  elutasítása,  vagy 

a  kivizsgálásra  előírt  30  naptári  napos  törvényi  válaszadási 

határidő  eredménytelen  eltelte  esetén  a  fogyasztónak  nem  minősülő  ügyfél

 

panaszával  a Polgári perrendtartás szabályai szerint bírósághoz fordulhat.

 

 Panaszbejelentések nyilvántartása

 

(1)  A  Merka

ntil  csoport  az  ügyfelek  panaszairól,  valamint  az  azok  rendezését,  megoldását 

szolgáló intézkedésekről nyilvántartást vezet.

 

A nyilvántartás tartalmazza 

a) 

a panasz leírását, a panasz tárgyát képező esemény vagy tény megjelölését,

 

b) 

a panasz benyújtásának

 

időpontját, 

c) 

a panasz rendezésére vagy megoldására szolgáló intézkedés leírását, elutasítás esetén annak 

indokát,

 

d)  a  c) 

pont  szerinti  intézkedés  teljesítésének  határidejét  és  a  végrehajtásért  felelős  személy 

megnevezését, továbbá

 

e) a panaszra adott v

álaszlevél postára adásának dátumát.

 

 

 Melléklet: 

 

 

1. sz. Panaszbeadvány nyomtatvány

 

2. sz. Meghatalmazás nyomtatványok

 

  

 

  


 

1. sz. melléklet 

 

PANASZ

BEADVÁNY

 

P

ÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓVAL KAPCSOLATOS VITÁK

 

RENDEZÉSÉRE

 

 

 Panasszal érintett pénzügyi szervezet neve

3

:  

 

Merkantil Bank Zrt / Merkantil Car Zrt / Merkantil Ingatlan Zrt.  

 

Panasszal  érintett  pénzügyi  intézmény  panaszkezelési  szervezete,  annak 

elérhetőségei:

 

 

Operatív Igazgatóság

 

Társaság székhelye és a panaszbenyújtás helye: 1051 Budapest, József Attila u. 8

Postacím: 1365 Budapest, Pf. 676 

Telefon:  +36 1  268 6868 

Fax: +36 1 268 6880 

E-mail: informacio@mail.merkantil.hu 

 

Ügyfél adatai

 

Panaszos neve:  

Szerződés száma:

 

 

Gépjármű forgalmi rendszáma4

 Panaszos állandó 

lakcíme/székhelye

 

 Panaszos levele

zési címe:

 

 

 Panaszos telefonszáma

 

 Panaszos telefaxszáma

5

  

Képviselő (meghatalmazott) 

neve

6 

 

  

I. Ügyfél panasza és igénye

 

 

Panasztétel időpontja a pénzügyi szervezetnél (személyesen tett panasz esetén): 

 

 

                                                  

3

 

Kérjük a panasszal érintett pénzügyi intézmény nevét aláhúzni4

 

Gépjármű

-

finanszírozási szerződés esetén kérjük megadni5

 

Ha a panaszos a választ telefax útján kívánja megkapni, akkor annak száma.

 

6

 

Abban az esetben kell kitölteni, ha a panaszos képviselője 

(meghatalmazottja) 

útján nyújtja be panaszát.

 

  

[A  pénzügyi  szervezetnek  megküldött  panaszt  célszerű  tértivevényes  és  ajánlott 

küldeményként postázni. A panasszal érintett szervezetnek a panasz kézhezvételét 

követően 

30 

naptári nap áll rendelkezésére, hogy az ügyet érdemben megvizsgálja 

és a panasszal kapcsolatos álláspontját, illetve intézkedéseit indoklással ellátva az 

ügyfélnek írásban megküldje.]

 

 

Panaszolt szolgáltatástípus:

   

deviza alapú gépjármű kölcsön, 

  forint alapú gépjármű kölcsön, 

  

deviza alapú gépjármű lízing,

  forint alapú gépjármű lízing,

  

egyéb szolgáltatás, 

 

 

Egyéb szolgáltatás megnevezése:_________________________________________ 

 

Panasz oka: 

 

Nem nyújtottak szolgáltatást 

 Nem a megfelelő szolgáltatást nyújtották

  

Késedelmesen nyújtották a szolgáltatást 

  A szolgáltatást nem megfelelően nyújtották

  

A szolgáltatást megszüntették

  Kára keletkezett

  

Nem volt megelégedve az ügyintézés körülményeivel

  Téves tájékoztatást nyújtottak

  

Hiányosan tájékoztatták

  Díj/költség/kamat változtatásával nem ért egyet

  

Járulékos költségekkel nem ért egyet

  Egyéb szerződéses feltételekkel nem ért egyet

  

Kártérítés összegével nem ért egyet

  A kártérítést visszautasították

  

Nem megfelelő kártérítést nyújtottak

  Szerződés felmondása

  

Egyéb panasza van

 

 

Egyéb típusú panasz megnevezése:_________________________________________ 

II. A panasz részletes leírása, panaszos igénye:

 

 

[Kérjük egyes kifogásainak elkülönítetten történő rögzítését annak érdekében, hogy a panaszában foglalt minden kifogás kivizsgálásra kerüljön. ]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CSATOLT DOKUMENTUMOK (

számla, szerződés, képviselő meghatalmazása, …):

 

 

1. 


3. 

2. 


4. 

 

Kelt:  

 

                                                                   Aláírás


 

MEGHATALMAZÁS

 

KÉRJÜK NYOMTATOTT BETŰVEL KITÖLTENI!

 

 

Alulírott,__________________________________

_______________________________(Meghatalmazó 

neve) 

meghatalmazom_____________________________________________________-t  (Meghatalmazott  neve),  hogy helyettem  és  nevemben  a  ________________________________  azonosító  számú  gépjármű

-

finanszírozási szerződéssel,  vagy  __________________________  rendszámú  gépjárműhöz  kapcsolódó  gépjármű

-

finanszírozási szerződéssel kapcsolatosan teljes körűen

 

eljárjon. 

A  meghatalmazott  a  Finanszírozó  vételi  (opciós)  jogának  törléséről  (kölcsönszerződés  esetén)  / a gépjármű 

tulajdo

njog átszállásának igazolásáról és annak a forgalmi engedélybe történő bejegyeztetéséhez szükséges 

hozzájárulásról (lízingszerződés esetén) szóló levelét, a gépjármű biztosítási kötvényéből a Finanszírozó mint 

kedvezményezett/biztosított  kivezetéséhez  szükséges  hozzájáruló  levelet  illetőleg  a  gépjármű  törzskönyvét 

átveheti:  

 

       

      igen         nem  

Érvényessége:

        egy esetre 

      visszavonásig

 

 Meghatalmazó családi és utóneve:

   


__________________________________________________________ 

Anyja neve: 

 

 

__________________________________________________________ Születési helye, ideje:

 

 __________________________________ …………év ……...hó………nap

 

Lakcíme: 

 

 ___________________________________________________________ 

 

Azonosító okirat száma: 

 

________________________________  

Meghatalmazott családi és utóneve:

 

__________________________________________________________ Anyja neve: 

 

 __________________________________________________________ 

Születési helye, ideje:

 

 

__________________________________ …………év ……...hó………nap 

Lakcíme:


 

 

 ___________________________________________________________ 

 

Azonosító okirat száma: 

 

________________________________  

Ez a meghatalmazás egyben a meghatalmazott nyilatkozata is arra vonatkozóan, hogy a Meghatalmazó nevében jár

 el. 

 

______________________, ……..év………..hónap………nap 

 

____________________________________ Meghatalmazó aláírása

 

___________________________________ Meghatalmazott aláírása

 

Tanúk: 

1.  


2.  

____________________________________ 

aláírás

 

____________________________________ aláírás

 

 Név: _________________________________________

 

 Azonosító okirat szám:___________________________

 

 Név: _________________________________________

 

 Azonosító okirat szám:___________________________

 

 Lakcím: _______________________

_______________ 

            _______________________________________ 

 

Lakcím: ______________________________________ 

            _______________________________________ 

  

MEGHATALMAZÁS

 

KÉRJÜK NYOMTATOTT BETŰVEL KITÖLTENI!

 

 

 Alulírott,_________________________________________________________(Meghatalmazó 

neve) 


meghatalmazom 

_____________________________________________________________________________________________-t 

(Meghatalmazott  neve),  hogy  helyettem  és  nevemben  a  ________________________________  azonosító  számú 

gépjármű


-

finanszírozási  szerződéssel,  vagy  __________________________  rendszámú  gépjárműhöz  kapcsolódó 

gépjármű

-

finanszírozási szerződéssel kapcsolatosan teljes körűen 

eljárjon.

 

A  meghatalmazott  a  Finanszírozó  vételi  (opciós)  jogának  törléséről  (kölcsönszerződés  esetén)  / a gépjármű 

tulajdonjog átszállásának igazolásáról és annak a forgalmi engedélybe történő bejegyeztetéséhez szükséges 

hozzájárulásról (lízingszerződés esetén) szóló levelét, a gépjármű biztosítási kötvényéből a Finanszírozó mint 

k

edvezményezett/biztosított  kivezetéséhez  szükséges  hozzájáruló  levelet  illetőleg  a  gépjármű  törzskönyvét 

átveheti:  

 

      igen  

      nem  

Érvényessége:

        egy esetre 

      visszavonásig

 

 Meghatalmazó megnevezése:

 

 __________________________________________________________ 

Adószáma:

 

 

 __________________________________ 

Cégjegyzék száma /

 

Nyilvántartási száma: 

 

__________________________________ Székhelye:

 

  

___________________________________________________________ 

 

Meghatalmazott családi és utóneve: 

__________________________________________________________ 

Anyja neve: 

 

 __________________________________________________________ 

Születési helye, ideje:

 

 

__________________________________ …………év ……...hó………nap 

Lakcíme:


 

 

 ___________________________________________________________ 

 

Azonosító okirat száma: 

 

________________________________  

 

Ez a meghatalmazás egyben a meghatalmazott nyilatkozata is arra vonatkozóan, hogy a Meghatalmazó nevében jár el. 

 

 ______________________, ……..év………..hónap………nap

 

  

 

____________________________________ Meghatalmazó cégszerű aláírása

 

___________________________________ Meghatalmazott aláírása

 

 
Yüklə 158,06 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə