Mətni çərçivəyə almaq üçün hansı əmr seçilir? A format → Paragraph → ok b format → Borders and shadingYüklə 52,63 Kb.

tarix26.08.2018
ölçüsü52,63 Kb.


1

Mətni çərçivəyə almaq üçün hansı əmr seçilir? A) Format 

→ Paragraph  → ok  B) Format → Borders and  shading 

→ ok C) Format  →   Font →  ok  D) Format → Columns 

→ ok

2

Hansı proqramlaşdırma dili özünün "çoxsözlülüyü" ilə fərqlənir?  A) Fortran  B) Pascal  C) Cobol   D) Prolog  E) 

Basic


3

Sistem proqramlarına daxil deyil: A) Əməliyyatlar 

sistemləri B) Örtük proqramları C) Antivirus proqramları

D) Tətbiqi proqramlar E) Arxiv proqramları

4

Sənədi adına görə axtarır? A) File search    B) Open   C) Send to D) Go to  E) Replace

5

Ms Excel-də işçi səhifələrin artımı nəyin həcmindən  aslıdır? A)  CPU B)  RAM C)  HDD D)  CD E)  Bufer 

yaddaş


6

Obyektin yerini dəyişmək üçün hansı əmrlər cütündən 

istifadə olunur?  A) save, cut  B) copy, paste C) copy, cut  

D) cut, paste E) print paste

7

İkilik say sistemində verilmiş 100101  ədədi onluq say sistemində hansı ədədi ifadə edir? A) 31  B) 36  C) 37  D) 

27  E) 34  

8

İnformasiyanın xassəsi deyil: A) Etibarlılıq B) Tamlıq C) Həqiqilik D) Əhəmiyyətlilik E) Diskretlik 

9

Hansı tətbiqi proqram Microsoft şirkətinə məxsus deyil? A) Excel  B) Power point C) Word  D) Photoshop  E) 

Access


10

İnformasiyanı vizual əks elətdirən qurğu necə adlanır?

A) Sistem blok  B) Coystik  C) Monitor  D) Modem  E) 

Skayner


11

1 Meqabayt=? A) 100 bayt B) 1024 kilobayt C) 1024 

qiqabayt D) 2340 bit E) 1024 bayt

  

12Hesablama texnikasının proqram təminatı necə adlanır?

A) Software  B) Hardware   C) Brainware  D) Ainware     

E) Roftware

13

Hesablamaları və məlumatın emalını yerinə yetirən qurğu necə adlanır? A) Əməli yaddaş  B) Xarici yaddaş C) 

Prosessor  D) CD-ROM  E) Router

14

Hansı say sistemi mövqeli deyil? A) Onluq    B) Roma   C) İkilik     D) Səkkizlik  E) Beşlik


15

İnformasiyanın ölçü vahidlərinin düzgün artma 

ardıcıllığını göstərin: A) Bayt, kilobayt, meqabayt, 

qiqabayt B) Bit, bayt, qiqabayt, kilobayt C) Kilobayt, 

qiqabayt, meqabayt, bayt D) Bayt, meqabayt, kilobayt, 

qiqabayt E) Bit, kilobayt, qiqabayt, meqabayt

16

Onluq say sistemində verilmiş 672 ədədi səkkizlik say sistemində hansı ədədi ifadə edir? A) 1240  B) 1235  C) 

1220  D) 2123  E) 2111

17

Microsoft firması nə vaxt və kimlər tərəfindən yaradılmışdır? A) 1995-ci ildə Niklaus Virt və Alen 

Türinq tərəfindən yaradılmışdır B) 1975-ci ildə Vilhelm 

Leybnis və Bil Qeyts tərəfindən yaradılmışdır C) 1986-cı 

ildə Pol Alen və  Lütfi-Zadə tərəfindən yaradılmışdır D) 

1976-cı ildə Qovarda  Aykena və Blez Paskal tərəfindən 

yaradılmışdır E) 1975-ci ildə Pol Alen və Bill Qeyts 

tərəfindən yaradılmışdır

18

Alqoritm nəzəriyyəsi, modellər, qərarların qəbul edilməsi  bölmələri informatikanın hansı struktur bölməsinə aiddir ? 

A) İnformasiyanın və informasiyalaşdırmanın sosial 

məsələləri B) Nəzəri və riyazi informatika C) Süni 

intellekt nəzəriyyəsi D) Hesablama texnikası və 

proqramlaşdırma

E) Tətbiqi informatika

19

Daimi yaddaş adlanır? A) RAM  B) REM  C) RİM  D) ROM  E) EPROM

20

Faylları arxivləşdirmə proqramı hansıdır? A) Norton  B) Polyglot  C) WinRar  D) Equation  E) Matlab

21

Onaltılıq say sistemində neçə rəqəm var? A) 11   B) 9   C) 5    D) 10   E) 6

22

Hansı qlobal şəbəkəni göstərir? A) WAN   B) LAN   C) MAN    D) VLAN     E) GILAN

23

Çıxış qurğularına hansıları aiddir? A) Monitor, klaviatura, printer, maus B) Klaviatura, mikroprosessor, monitor, 

skaner C) Printer, monitor, plotter, səsgücləndirici D) 

Skaner, maus, mikrofon, monitor E) Mikrofon, klaviatura, 

maus, skaner

24

Klaviaturadakı düymələrdən hansı funksional düymədir? A) Shift  B) İnsert   C) Tab  D) Alt  E) F1

25

Alqoritmin blok-sxemlə təsviri necə adlanır? A) QrafikiB) Düstur C) Cədvəl D) Qraf E) Sözlərlə təsvir


26

Plotter nədir? A) Daxiletmə qurğusu; B) Qrafikçəkən 

qurğu; C) Yaddaş qurğusu; D) Səs gücləndirici; E) Şin.

27

Hansı genişlənməyə malik fayllar icra olunan hesab edilirlər? A) .ovl B) .zip C) .exe  D) .rar E) .jpg

28

Kompyuterin sistem blokuna hansılar aiddir? A) bütün periferiya qurğuları; B) printer; C) LCD və CRT tipli 

monitorlar; D) skaner, plotter, strimmer; E) Ana lövhə, 

mikroprosessorlar, mikrosxemlər, yaddaşlar, sərt disk, 

elastik disk sürücüsü, CD ROM.      

29

Alqoritmin hansı növləri var? 1) Xətti  2) Budaqlanan  3) Dövri 4) Kvadratik  5) Şəbəkə A)  1,4,5;  B)  2,3,4 ;  C)  

3,4,5;  D)  1,2,3;  E)  2,4,5.

30

Aşağıdakılardan hansı əməliyyat sistemi deyil? A) Ms Excel   B) Ms DOS  C) Windows XP  D) UNİX   E) 

Linux


31

Alqoritmin bir məsələnin deyil, bu sinifdən olan bütün 

məsələlərin həllini təmin etməsi xassəsi necə adlanır? A) 

Diskretlik   B) Etibarlılıq  C) Dövrilik   D) Nəticəlilik  E) 

Kütləvilik

32

Cari fayl nədir? A) Sərt diskdəki fayldır B) Disk qurğusunda yerləşdirilən disketdəki fayldır C) Kompakt 

diskdəki fayldır D) İstifadəçinin zamanın hal-hazırkı 

anında isifadə etdiyi fayldır E) Musiqi faylıdır

33

Əməliyyat sistemi nədir? A) Tətbiqi proqram    B) Antivirus   C) Drayver D) Sistem proqramlar kompleksi   

E) Proqramlaşdırma  sistemi

34

1 bitlik dəyişən hansı qiymətləri ala bilər? A) -1 və 1  B) Ancaq 1  C) Ancaq 0  D) 0 və 1  E) 2

35

Fərdi kompyuterlərin kütləvi istehsalı hansı dövrdən başlamışdır? A) 50-ci illərdən  B) 70-ci illərdən  C) 60-cı 

illərdən D) 90-cı illərdən  E) 80-ci illərdən

36

Backspace  düyməsi  hansı əməliyyatı yerinə yetirir? A) kursordan sağ tərəfdə yerləşən işarəni silir B) böyük 

hərflər rejiminə keçidi təmin edir C) kursordan sol tərəfdə 

yerləşən işarəni silir D) Rəqəmlərlə işləmək üçündür  E) 

Cavabların hamısı səhvdir

37

Alqoritmin tipləri hansılardır? A) Budaqlanan, yazılan, axtarılan B) Yazılan, axtarılan, xətti C) Axtarılan, xətti, 

budaqlanan D) Xətti, budaqlanan, yazılan E) Xətti, 

budaqlanan, dövrü38

Kompyuter  söndürülərkən informasiya haradan silinir? 

A) Əməli yaddaşdan  B) Prosessordan  C) Daimi 

yaddaşdan D) Disketdən    E) Maqnit diskdən

39

Konkret bir funksiyanı yerinə yetirmək üçün nəzərdə tutulmuş proqram aşağıdakılardan hansıdır? A) Baza 

proqramı B) Tətbiqi proqramlar C) Xarici proqramlar D) 

Sistem proqramları E) Daxili proqramlar

40

Aşağıdakılardan hansılar tətbiqi proqramlara aid deyil? A) Örtük proqramları; Əməliyyat sistemi proqramları B) Test 

proqramları; Öyrədici proqramlar C) Oyun proqramları; 

Mühasibat proqramları D) Örtük proqramları; Oyun 

proqramları E) Test proqramları; Örtük proqramları

41

Aşağıdakılardan hansı sistem proqramlarına aiddir? A) Oyun proqramları B) Test proqramları C) Qrafik redaktor 

proqramları D) Örtük proqramları E) Öyrədici proqramlar

42

Əməliyyat sistemi proqramı deyəndə .....? A) Yalnız bir proqram dəsti başa düşülür B) Bir neçə proqram dəsti başa 

düşülür C) Yalnız test proqramları başa düşülür  D) Yalnız 

oyun proqramları başa düşülür E) Heç biri

43

Fayl menecerləri hansı funksiyanı yerinə yetirir? A) İstifadəçi və kompyuter arasında dialoq yaradır B) Tətbiqi 

proqramların işə salınmasını təmin edir C) Test 

proqramları hazırlayır D) Fayllar üzərində əməliyyatların 

aparılması prosesini asanlaşdırır E) Kompyuter və 

istifadəçi arasındakı əlaqəni çətinləşdirir

44

MS-DOS əməliyyat sistemi neçə mərtəbəli mikroprosessorlar üzərində qurulmuş kompyuterlərdə 

istifadə olunur? A) 8 mərtəbəli B) 16 mərtəbəli C) 32 

mərtəbəli D) 64 mərtəbəli E) 128 mərtəbəli

45

İnstrumental proqram təminatına aşağıdakılardan hansı aid deyil? A) Kompilyator B) İnterpretator C) Proqram dilləri 

redaktorları D) Translyator E) Qurğu drayverləri
46

Aşağıdakılardan hansı proqram təminatına aid deyil? A) 

Səhvləri aşılayıb istifadəçiyə çatdırır B) İnformasiya emalı 

prosesini idarə edir C) Kompyuterlə istifadəçi arasında 

ünsiyyət yaradır D) İnformasiya emalı prosesində 

müəyyən çətinliklər yaradır E) Məsələnin həllində 

istifadəçiyə kömək edir

47

Üsuluna görə proqram təminatına daxil olan proqramlar neçə kateqoriyaya bölünür? A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6

48

Sistem proqramları vasitəsilə aşağıdakılardan hansını yerinə yetirmək olmaz? A) Diskləri formatlaşdırmaq B) 

Kompyuterə qoşulan xarici qurğuların parametrlərini təyin 

etmək C) Əməli yaddaş və digər qurğuları testdən 

keçirmək D) Lokal və qlobal şəbəkələrlə əlaqə 

yaratmamaq E) Capı təşkil etmək

49

Şəbəkə proqram təminatına aşağıdakılardan hansı aid deyil? A) Windows MNTE for Server B) Windows for 

2000 C) Windows NT Server D) Netware E) Windows for 

Workgroup

50

Aşağıdakılardan hansı xidməti proqramlara aid deyil? A) Antiviruslar B) Proqram örtükləri C) Disklər D) Köməkçi 

proqramlar E) İnterfeys proqramları

51

Aşağıdakılardan hansılar xidməti proqramların funksiyalarına aid deyil? A) İş zamanı səhvləri düzəldir B) 

Nasazlıqları gizlədir C) Disklərin formatlaşdırılmasını 

həyata keçirir D) Proqram modulları arasında əlaqə 

yaradır E) Əməliyyat sisteminin nüvəsinə müraciət edir

52

İnsan fəaliyyətinin müxtəlif  sahələrinə aid məsələləri həll etmək üçün nəzərdə tutulan proqram təminatına ..... 

deyilir. A) Proqramlaşdırma alətləri B) Sistem proqramları 

C) Əməliyyat sistemi D) Tətbiqi proqramlar E) Heç biri

53

Windows 98 əməliyyat sistemi neçənci ildə yaranıb?A) 1998 B) 1995 C) 1991 D) 1976 E) 1982

54

MS-DOS əməliyyat sisteminin neçə xüsusiyyəti var? A) 2B) 3 C) 6 D) 8 E) 10


55

Aşağıdakılardan hansı MS-DOS əməliyyat sisteminin 

üstün cəhətlərinə aid deyil? A) Fayllarla ardıcıl işləməyin 

mümkünlüyü B) Geniş imkanlı əmrər dilinin olması C) 

Çoxsəviyyəli kataloqların təşkil olunma imkanı D) Əlavə 

xarici qurğularla işləmək üçün sistemə drayverlərin 

qoşulmasının mümkünlüyü E) İstifadəçilər ilə dialoq 

müddətində digər məsələlərin həlinin qeyri – mümkünlüyü

56

Ms Word-də yazı tipini təyin etmək üçün hansı əmrdən istifadə edilir? A) Format  →    Paragraph →  ok B) 

Format  →  Font→  ok  C) Format  →   Borders and  

shading→  ok  D) Format  →  Bullets and Numbering  →      

ok

57Mətni qalın yazı üslubu ilə yazmaq üçün hansı əmri 

vermək lazımdır? A) Regular  B) İtalic C) Bold   D) Bold 

İtalic

58

Seçilmiş mətn hissəsini gizlətmək üçün hansı parametr seçilir? A) Shadow  B) Subscript  C) Hidden D) Emboss

59

Mətni sütunlara bölmək üçün hansı əmr verilir? A) Format →Drop cap→ ok  B) Format → Columns →  ok  C) 

Format→ Paragraph → ok  D) Format →  Font → ok

60

Sənədi adına görə axtarır? A) File search    B) Open   C) Send to D) Go to  E) Replace

61

32710

=507


x  

tənliyini həll edin A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 16

62

(10001)


2

  ədədi onluq say sistemində hansı ədədi ifadə 

edir? A) 15  B) 16  C) 17  D) 27  E) 18  

63

“Universitet” sözündə neçə bit var? A) 11 bit B) 22 bit C) 88 bit D) 13 bit E) 1 bit

64

İnformasiyanın dəqiqliyi xassəsi aşağıdakılardan hansında düzgün ifadə olunmuşdur? A) onun əks olunan parametrlə 

nə dərəcədə yaxın olduğunu göstərir; B) onun real obyekti 

zəruri dəqiqliklə əks etdirməsini göstərir; C) düzgün qərar  

qəbul etmək üçün informasiyanın kifayət qədər olması; D) 

onun müxtəlif sferalarda tətbiq olunması ilə xarakterizə 

olunur; E) cavabların hamısı doğrudur.

65

İlk dəfə rabitə kanalının buraxılış gücü teoremini kim isbat etmişdir? A) B.Paskal  B) N.Virt  C) A.Turinq  D) 

К.Şennon  E)  A.Lavleys
66

Müasir kompyuterlərin əsas iş prinsipləri hansı alimlər 

tərəfindən verilmişdir? A) Con Fon Neyman, Q.Qoldsteyn 

, A.Beris  B) Q.Qoldsteyn , A.Beris, Ç. Bebbic C) B. 

Paskal, Con Fon Neyman, A.Beris  D) B.Qeyts, N.Virt,  

Con Fon Neyman E) Q.Qoldsteyn, Con Fon Neyman, S. 

Cobbs

67

Verilənləri müvəqqəti yadda saxlayan qurgu hansıdır? A)prosessor B) BİOS C) ROM D) BİOS və RAM E)

RAM


68

Pentium IV, 2,5 GHZ dedikdə kompyuterin nəyi nəzərdə

tutulur?

A) prosessorun növü va əməli yaddasın tutumu

B) prosessorun takt tezliyi C) prosessorun mərtəbəliliyi və

video-kartı tezliyi D) prosessorun növü və keş yaddaşın

tutumu   E) prosessorun növü  və  takt tezliyi 

69

Fayl asağıdakılardan hansında saxlanılır?A) Əməli

yaddasda B) Xarici yaddasda C) Video kartda D) BiOS-

da E) CMOS-da

70

Mətn sahəsində kursoru idarə etdirən düymələr hansıdır?A) Page Up, Home B) Caps Lock, Page Dn C) Shift,

Enter  D) Ctrl, Shift  E)  Delete, Num Lock

71

Hansılar İnternet xidməti deyil A) Fortran B) Gopher C)Telnet D) www  E) E-mail

72

Ana platadan prosessora gələn və gedən informasiyalarasürətli müraciət üçün hansı yaddas qurğusundan istifadə

olunur? A) Video  B) Keş C) Disket  D) CMOS  E) CD

73

Aşağıdakılardan hansı simsiz əlaqə vasitələridir 1.Ethernet2.wi-fi 3.İrDa 4.FDDİ A) 2,3 B) 1,2 C) 3,4 D) 1,4 E)

Нес biri


74

Aşağıdakı bəndlərin hansında alqoritmin növləri düzgün

verilmisdir? A) Müəyyənlik, dövrülük, budaqlanan B)

Sadə, xətti, budaqlanan

C) Budaqlanan, murəkkəb,

ümumilik D) Budaqlanan, dövri, xətti

E) Kütləvilik,

determininantlıq, xətti

Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə