Metologiyanın YsaslarıYüklə 0,52 Mb.
səhifə1/8
tarix23.09.2018
ölçüsü0,52 Mb.
#70267
  1   2   3   4   5   6   7   8

Metologiyanın Ysasları fYnindYn 500-TEST

qrup 2216a 1. ÖlçmYlYr, onların vYhdYtinin tYmin edilmYsi üsulları vY vasitYlYri vY tYlYb olunan dYqiqliyY nail olma üsulları haqqında elm necY adlanır?
 1. Metrologiya

 2. Kvalimetriya

 3. Standartlaşdırma

 4. Sertifikatlaşdırma

 5. Astronomiya
 1. Metrologiyanın tYrifi hansı variantda düzgün verilib?
 1. Metrologiya-ölçmY vasitYlYri vY ölçmYlYr haqqında elmdir.

 2. Metrologiya-fiziki kYmiyyYtlYrin ölçülmYsi haqqında elmdir.

 3. Metrologiya-keyfiyyYtin ölçülmYsi haqqında elmdir.

 4. Metrologiya-maddY vY materialların tYrkib vY xassYlYrini ölçYn elmdir.

 5. Metrologiya-ölçmYlYr, onların vYhdYtinin tYmin edilmYsi üsulları vY vasitYlYri vY tYlYb olunan dYqiqliyY nail olma üsulları haqqında elmdir.
 1. Metrologiyanın qanunvericilik xarakteri nY tYlYb edir?
 1. fiziki kYmiyyYtin ölcü vahidinin dYqiqlYşdirilmYsi

 2. standartların tYlYblYrinY riayYt olunmasını

 3. ölçmY nYticYlYrinin dYqiqliyinin tYmin edilmYsini

 4. ölçmY vasitYlYrinin xYtalarının tYyin edilmYsini

 5. onun termin vY tYriflYrinin standartlaşdırılmasını 1. TYyinatından asılı olaraq metrologiyanı neçY hissYyY bölürlYr?
 1. 3

 2. 2

 3. 4

 4. 5

 5. 6
 1. Texnikanın tYkmillYşdirilmYsi hansı elmin inkişafı olmadan mümkün deyil?
 1. Kvalimetriya

 2. Ekonomiya

 3. Kibernetika

 4. Astronomiya

 5. Metrologiya


 1. ÖlçmYlYrin vahidliyinY vY dYqiqliyinY nail olmaq üçün zYruri elmi vY tYşkilatı Ysas­ların,texniki vasitYlYrin qaydaların vY normaların müYy­yYnlYşdirilmYsi vY tYtbiqi necY adlanır?
 1. metroloji tYminat

 2. Sertifikatlaşdırma

 3. metroloji xidmYt

 4. metroloji attestasiya

 5. Standartlaşdırma 1. ÖlçülYn kYmiyyYtlYrin keyfiyyYt xarakteristikası nYdir?
 1. keyfiyyYt kateqoriyası

 2. keyfiyyYt göstYriçilYri

 3. keyfiyyYt sistemi

 4. vahidlYr sistemi

 5. ölçü vahidlYri 1. ÖlçülYn kYmiyyYtlYrin kYmiyyYt xarakteristikası nYdir?
 1. onun miqdarı

 2. YdYdi qiymYti

 3. ölçü vahidi

 4. YdYdi ortası

 5. paylanma xarakteristikası 1. Pirson uyğunluq kriteriyası hansı düsturla müYyyYn edilir? 1. Fiziki kYmiyyYtin vahidi hansı variantda düzgün verilib?
 1. YdYdi qiymYti “ vahidY” bYrabYr olan fiziki kYmiyyYt

 2. Ysas vY törYmY vahidlYr

 3. Ysas vahidlYr

 4. törYmY vahidlYr

 5. YlavY vahidlYr
 1. TYrkib kriteriyasından istifadY etdikdY YvvYlcY yoxlanılan parametr hansı düsturla tYyin edilir?
 1. Texnikanın tYkmillYşdirilmYsi hansı elmin inkişafı olmadan mümkün deyil?
 1. kvalimetriya

 2. ekonomiya

 3. kibernetika

 4. informatika

 5. metrologiya 1. ÖlçmYdY istifadY edilYn vY normalaşdırılmış metroloji xarakteristikaları olan texniki vasitY necY adlanır?
 1. ölçmY sistemi

 2. ölçmY çeviricisi

 3. ölçmY cihazı

 4. ölçmY qurğusu

 5. ölçmY vasitYlYri 1. ÖlçülYn kYmiyyYtlYrin keyfiyyYt xarakteristikası nYdir?
 1. keyfiyyYt kateqoriyası

 2. keyfiyyYt göstYriçilYri

 3. keyfiyyYt sistemi

 4. vahidlYr sistemi

 5. ölçü vahidlYri 1. ÖlçülYn kYmiyyYtlYrin kYmiyyYt xarakteristikası nYdir?
 1. onun miqdarı

 2. YdYdi qiymYti

 3. ölçü vahidi

 4. YdYdi ortası

 5. paylanma xarakteristikası 1. sas vY törYmY vahidlYrin birliyi necY adlanır?
 1. YlavY vahidlYr

 2. vahidlYr sistemi

 3. kohorent vahidlYr

 4. tam ölçü vahidlYri

 5. hissY ölçü vahidlYri 1. Fizikada vahidlYr sisteminin yaradılmasının ümumi qaydaları Qauss tYrYfindYn neçYnci ildY müYyyYnlYşdirilmişdir?
 1. 1832

 2. 1755

 3. 1692

 4. 1752

 5. 1605 1. Qauss tYrYfindYn işlYnmiş vahidlYr sisteminY hansı Ysas vahidlYr daxil idi?
 1. metr; ton; saniyY

 2. metr; kiloqram; saniyY

 3. santimetr;qram; saniyY

 4. millimetr; milliqram; saniyY;

 5. metr; kiloqram; saniyY; amper; kandella; mol; kelvin. 1. Kohorent vahidlYr sisteminin ümumi qaydası hansı ifadYdY düzgün qeyd olunub?
 1. Ayrı-ayrı ölçmY nYticYlYrinin ehtimalın normal paylanma qanununa uyğun paylanma sıxlığı hansı düsturla tYyin edilir?

 1. ÖlçmYlYrin Ysas xarakteristikası hansı variantda düzgün sadalanıb?

 1. ölçmYnin düzgünlüyü; ölçmYni etibarlılığı; ölçmYnin yaxınlığı

 2. ölçmYnin xYtası;ölçmYnin dYqiqliyi;ölçmYlYrin etibarlılığı

 3. dinamik vY statik xarakteristikaları,keçid xarakteristikaları

 4. ölçmYnin xYtası;ölçmYnin dYqiqliyi;ölçmYnin düzgünlüyü; ölçmYnin e­ti­­barlılığı; ölçmYnin yaxınlığı

 5. dinamik vY statik xarakteristikalar 1. Ölçünün mütlYq xYtası hansı düsturla tYyin olunur?


 1. Sistematik vY tYsadüfi xYtalar nYzYrY alınmaqla ölçünün mütlYq xYtası hansı düsturla tYyin olunur?
 1. Çoxsaylı ölçmY nYticYlYrinin orta hesabi qiymYti hansı düsturla tYyin edilir?


 1. ÖlçmYlYrin sayı olduqda orta kvadratik meyletmY hansı düsturla tYyin edilir?

 1. Pirson uyğunluq kriteriyası hansı düsturla müYyyYn edilir?
 1. ÖlçmYlYrin sayı olduqda orta kvadratik meyletmY hansı düsturla tYyin edilir?
 1. TYrkib kriteriyasından istifadY etdikdY YvvYlcY yoxlanılan parametr hansı düsturla tYyin edilir?

 1. ÖlçmYlYrin sayı olduqda orta hesabi xYta hansı düsturla tYyin edilir?
 1. ÖlçmYlYrin sayı olduqda orta hesabi xYta hansı düsturla tYyin edilir?
 1. Ölçünün nisbi xYtası hansı düsturla tYyin edilir?


 1. ÖlçülYn kYmiyyYtin ölçüsü haqqında informasiyanın alınması hansı şkalalar üzrY aparılır?
 1. cYrgY; interval; nisbYtlYr;

 2. müntYzYm;cYrgY; nisbYtlYr;

 3. qeyrimüntYzYm;cYrgY nisbYtlYr;

 4. müntYzYm; interval; nisbYtlYr;

 5. qeyri müntYzYm; interval; nisbYtlYr 1. ÖlçülYn kYmiyyYtlYrin ölçülYrinin artma vY ya azalma istiqamYtindY düzülmYsindYn yaranan şkala necY adlanır?
 1. cYrgY

 2. müntYzYm

 3. qeyri müntYzYm

 4. interval

 5. nisbYtlYr 1. Ölçünün mütlYq qiymYtini tYyin etmYyY imkan verYn şkala necY adlanır?
 1. qeyri bYrabYr ölçülü

 2. interval

 3. cYrgY

 4. bYrabYr ölçülü

 5. nisbYtlYr
 1. Ayrı-ayrı ölçmY nYticYlYrinin ehtimalın normal paylanma qanununauyğun paylanma sıxlığı hansı düsturla tYyin edilir?

 1. İnterval şkalası üzrY alınmış ölçmY nYticYlYri üzYrindY hansı riyazi YmYliyyat yerinY yetirilir?
 1. toplama,çıxma

 2. toplama, çıxma,vurma, bölmY

 3. vurma, bölmY

 4. toplama, çıxma,vurma

 5. heç bir YmYliyyat 1. NisbYtlYr şkalası üzrY alınmış ölçmY nYticYlYri üzYrindY hansı riyazi YmYliyyat yerinY yetirilir?
 1. toplama,çıxma,vurma,bölmY

 2. vurma,bölmY

 3. toplama, çıxma

 4. toplama ,vurma,bölmY

 5. çıxma,vurma, bölmY 1. Metrologiyanın Ysas qanunu hansı variantda düzgün verilib?
 1. hesabat ölçmYnin hYqiqi qiymYtidir

 2. hesabat alınmış ölçmY nYticYsi ilY onun hYqiqi qiymYti arasındakı fYrqdir

 3. hesabat ölçmYnin dYqiqliyidir

 4. hesabat tYsadüfi YdYddir

 5. hesabat zYzuzi YdYddir
 1. Bir saylı ölçmY nYticYsi hansı düsturla tYyin edilir?
 1. >< Q2+
 1. Çox saylı ölçmY nYticYsinin orta hesabi qiymYti hansı düsturla tYyin edilir?


 1. CYrgY şkalası üzrY ölçmYnin riyazi tYnliyi necYdir?
 1. İnterval şkalası üzrY ölçmYnin riyazi tYnliyi necYdir?
 1. <

 2. NisbYtlYr şkalası üzrY ölçmYnin riyazi tYnliyi necYdir?


 1. ><

 2. > 1. - statistik ehtimal ilY ehtimal paylanma funksiyası hansı ölçmY cihazının tam tYsviridir?
 1. akustik

 2. analoq

 3. elektron

 4. ossilloqraf

 5. rYqYm 1. Kataloq: user data -> files
  files -> Ə.Ə. NƏBİyev, E. N. Dostiyari xurma meyvəSİNDƏn müXTƏLİF ÇEŞİDDƏ Qİda məhsullari istehsali texnologiyasinin təDQİQİ baki “elm” 2010 Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Azərbaycan Texnologiya Universiteti
  files -> Dərslik Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi tərəfindən tarixli saylı əmri ilə dərc olunması üçün qrif verilmişdir
  files -> «Mexanika və metallurgiya» kafedrası «ƏMƏk mühafiZƏSİ» fənnindən
  files -> Azərbaycan texnologiya universiteti Qİda müHƏNDİSLİYİ VƏ ekspertiza fakultəSİ Qİda müHƏNDİSLİYİ kafedrasi
  files -> Azərbaycan Texnologiya Universiteti “Qida və tekistil mühəndisliyi” fakultəsi
  files -> TiKİŞ MƏmulatlarinin keyfiYYƏt göSTƏRİCİLƏRİ” FƏnnindən imtahan testləri

  Yüklə 0,52 Mb.

  Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə