Mexanika” bölməsiYüklə 12,27 Kb.
tarix05.02.2018
ölçüsü12,27 Kb.

Mexanika” bölməsi

Fizika-müəllimliyi üçün


 1. Maddi nöqtənin düzxətli bərabərsürətli hərəkət.

 2. Sürət və təcil. Düzxətli dəyişənsürətli hərəkət.

 3. Bərabərdəyişən hərəkət.

 4. Əyrixətli hərəkət.

 5. Mərkəzəqaçma (normal) və tangensial təcil.

 6. Bucaq sürəti və bucaq təcili. Xətti və bucaq kəmiyyətləri arasındakı əlaqə.

 7. Hesablama sistemləri. Nyutonun II qanunu.

 8. Kütlə, qüvvə, impuls. Nyutonun II qanunu.

 9. Fundamental qüvvələr. Kütlə və qüvvə. Ağırlıq qüvvəsi və çəki.

 10. Hərəkət miqdarının (impulsun) saxlanma qanunu.

 11. Kürələrin elastik və qeyri-elastiki toqquşması.

 12. Dəyişən kütləli cismin hərəkəti (Meşşerski tənliyi).

 13. Siolkovski düsturu.

 14. Maddi nöqtələr sisteminin kütlə mərkəzi.

 15. Kütlə mərkəzinin hərəkəti.

 16. Gətirilmiş kütlə.

 17. Sürtünmə qüvvəsi. Sükunət sürtünməsi, sürüşmə sürtünməsi, diyirlənmə sürtünməsi.

 18. Elastiki qüvvə. Huk qanunu.

 19. Qüvvə ilə deformasiya arasında əlaqə.

 20. Deformasiyanın növləri: elastik və plastik deformasiya.

 21. Yunq modulu və onun təyini

 22. Konservativ və qeyri-konservativ qüvvələr.

 23. Elastiki qüvvənin işi.

 24. Sürtünmə qüvvəsinin işi.

 25. Güc. Iş və güc vahidləri. Enerji.

 26. Potensial və kinetik enerji.

 27. Yerin cazibə sahəsində görülən iş.

 28. Elastik yayın potensial enerjisi.

 29. Enerjinin saxlanma qanunu.

 30. Potensial enerji ilə qüvvə arasında əlaqə.

 31. Ümumdünya cazibə qanunu. Qravitasiya sabiti.

 32. Ağırlıq qüvvəsi təcili. Ağırlıq qüvvəsi təcilinin hündürlükdən asılılığı.

 33. II kosmik sürət və onun təyini.

 34. I və III kosmik sürətlər.

 35. Kepler qanunları.

 36. Düzxətli hərəkət edən qeyri-ətalət hesablama sistemi. Ətalət qüvvəsi.

 37. Fırlanan hesablama sistemi.

 38. Mərkəzdənqaçma ətalət qüvvəsi.

 39. Koriolis qüvvəsi. Koriolis qüvvəsinin təsiri ilə baş verən hadisələr.

 40. Ağırlıq qüvvəsinin coğrafi en dairəsindən asılılığı.

 41. Bərk cismin irəliləmə və fırlanma hərəkəti.

 42. Bərk cismin fırlanma hərəkəti dinamikasının əsas tənliyi.

 43. Qüvvə momenti və ətalət momenti.

 44. Tərpənməz oxa və nöqtəyə nəzərən qüvvə momenti.

 45. Cüt qüvvə momenti. Ətalət momenti.

 46. Cisimlərin ətalət momentinin hesablanması (bircins diskin ətalət mərkəzindən keçən olan oxa nəzərən ətalət momenti, bircins bütöv silindrin öz oxuna nəzərən ətalət momenti, nazik divarlı bircins silindrin öz oxuna nəzərən ətalət momenti, fırlanan cisminin fırlanma oxuna nəzərən ətalət momenti, kürənin ətalət momenti, konusun ətalət momenti).

 47. Hüygens-Şteyner teoreminin tətbiqi ilə bəzi cisimlərin ixtiyari oxa nəzərən ətalət momentinin hesablanması.

 48. Fırlanan bərk cismin kinetik enerjisi.

 49. Hərəkət miqdarı momenti.

 50. Hərəkət miqdarı momentinin saxlanma qanunu.

 51. Jiroskop. Jiroskopik effekt. Jiroskopun presessiyası.

 52. Təzyiq. Arximed qanunu.

 53. Bernulli tənliyi.

 54. Real maye axını. Laminar və turbulent axın.

 55. Axının kəsilməzlik qanunu

 56. Puazeyl qanunu

 57. Harmonik rəqs. Harmonik rəqsi hərəkətin sürəti, təcili və enerjisi.

 58. Riyazi rəqqasın period düsturunun çıxarılışı.

 59. Sönən rəqslər. Avtorəqslər.

 60. Məcburi rəqslər. Rezonans.

 61. Fiziki rəqqas və period düsturunun çıxarılışı.

 62. Döyünmə.

 63. Bir düz xətt üzrə baş verən rəqslərin toplanması.

 64. Harmonik rəqsin qrafik təsvir olunması (vektor diaqramı).

 65. Qarşılıqlı perpendikulyar rəqslərin toplanması.

 66. Elastik mühitdə dalğaların yayılma sürəti.

 67. Dalğaların elastik mühitdə yayılması. Dalğa tənliyi.Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə