«Mexanika və metallurgiya» kafedrası «ƏMƏk mühafiZƏSİ» fənnindən


Yanğın zamanı suyun yanma səthinə verilmədiyi halı qeyd etYüklə 0,58 Mb.
səhifə3/6
tarix30.12.2017
ölçüsü0,58 Mb.
1   2   3   4   5   6

200.Yanğın zamanı suyun yanma səthinə verilmədiyi halı qeyd et.

A) Suyun soyudularaq qar şəklində yanma zonasına vurulması

B) Stasionar və ya səyyar halda

C) Səthi gərilməni azltmaq məqsədilə tərkibində 6,2 – 2,0 % isladıcı maye olan məhlul şəklində

D) Səpələnmiş axınla

E) Lafet lüləklərindən 28 – 50 mm istifadə etməklə güclü su axını ilə
 1. İstehsalatın fiziki təhlükə və zərərliklərinə aid olanı təyin edin.

 1. Ağır iş yerlərində temperaturun 16°-18°C arasinda olması;

 2. Həyat səviyyəsinin yüksək olması;

 3. İş yerində Karbon qazı balonlarının çox olması;

 4. Günəş səthində temperaturun yüksək olması;

 5. İş otağında karbon qazının normadan artıq olması;
 1. Xarici havanın orta günlük temperaturuna görə ilin soyuq və keçid dövrünü göstər.

 1. 10°C – dən az ;

 2. 9°C – 9°C ;

 3. 11°C – 13°C ;

 4. 10°C – 10°C-dən çox ;

 5. 10°C – 12°C ;
 1. İstehsalatlarda nisbi nəmliyin qiymətini göstərin.(% ilə)

 1. ((40 – 60) % ;

 2. (24 – 26) % ;

 3. (30 – 40) % ;

 4. ( 20 – 25) % ;

 5. (60 – 80) % ;
 1. İstehsalatda prosesi davam etdirmək üçün qəza işıqlandırmasının miqdarı işçi işıqlandırmanın neçə faizindən az olmamalıdır?

 1. 10 ;

 2. 6 ;

 3. 8 ;

 4. 5;

 5. 20 ;
 1. Xarici aləm haqqında şüurumuza gələn məlumatın 90%-ni hansı orqan vasitəsilə əldə edirik?

 1. Göz ;

 2. Burun ;

 3. Dil ;

 4. Qulaq ;

 5. Beyin ;
 1. İşıq iş yerinin hansı yerində normal olmalıdır?

A) İş görülən yerdə;

B) Tavanda;

C) Döşəmədə;

D) Divarda;E) Lampadan 2 m aşağıda;


 1. Mühafizə yerlə birləşməsində bir borunun müqaviməti necə hesablanır?

 1. ;

 2. ;

 3. ;

 4. ;


 1. Yerlə birləşdiricinin əsas funksiyasını təyin edin?

 1. Avadanlıqda işləyən adamı xilas etmək ;

 2. Mühərrikin sıradan çıxmasının qarşısını almaq ;

 3. Transformatorun partlamasının qarşısını almaq ;

 4. Təhlükəsizlik texnikası mühəndisini xilas etmək ;

 5. Yanğının qarşısını almaq ;
 1. İstehsalatda havanın sürəti nəyin əsasında normalaşdırılır?

 1. İşin kateqoriyasına görə ;

 2. Otaq həcminin ölçüsünə görə ;

 3. Otaqda tozun çoxluguna görə ;

 4. İşçilərin siqaret çəkməsinə görə ;

 5. Otaq havasının çox olmasına görə ;
 1. İstehsalat otaqlarında temperaturun tənzimlənməsini göstər?

 1. İşçinin sərf etdiyi enerjiyə görə ;

 2. İşçinin sərf etdiyi pula görə ;

 3. İşçinin axıtdığı tərə görə ;

 4. Zərərli amillərin çox olmasına görə ;

 5. Məhsulun keyfiyyətli olmasına görə ;
 1. İşıqlanma norması nəyin hesabına normalaşır?

 1. Emal edilən hissənin ölçüsünə görə ;

 2. Otağın hündürlüyünə görə ;

 3. İşçilərin sayına görə ;

 4. Görülən işin quru və ya yaş olmasına görə ;

 5. Otağın böyüklüyünə görə ;
 1. İonlaşdırıcı şüaların mənşəyinə görə sayını təyin edin?

 1. 2;

 2. 1 ;

 3. 3 ;

 4. 4 ;

 5. 5 ;
 1. İstehsalatın fiziki təhlükə və zərərliklərinə hansı aid deyil.

 1. İstehsalat sahəsinə xammalın az verilməsi;

 2. Normadan az işıqlanma;

 3. Elektrikdən yaranan təhlükələr;

 4. Titrəyişin normadan artıq olması;

 5. Şüalanmanın iş yerində çox olması;
 1. Elektromaqnit şüalanmalarının sayını təyin edin?

 1. 3 ;

 2. 2 ;

 3. 1 ;

 4. 4 ;

 5. 5 ;
 1. İonlaşdırıcı şüaların insan orqanizminə təsir etdikdə ilk növbədə toxumalarda olan ionlaşmanı göstər?

 1. Su ;

 2. Qan ;

 3. Əzələ ;

 4. Həzm orqanı ;

 5. Sinir ;
 1. Radioaktiv elementin süni izotoplarını sayını təyin edin?

 1. 1000 ;

 2. 200 ;

 3. 500 ;

 4. 800 ;

 5. 100 ;
 1. Radioaktiv mənbələrdə işləyən şəxslərdə şüalanma dozası il ərzində aşağıdakından artıq olmamalıdır. D≤5(N-18)zb.N- nəyi ifadə edir?

 1. İşçinin yaşını ;

 2. İşçinin çəkisini ;

 3. İşçinin boyunu ;

 4. İşçilərin sayını ;

 5. İşçinin iş stajını ;
 1. Şüalanmaların təsirindən insan bədənində olan suyun parçalanmasını təyin edin?

 1. H və OH ;

 2. O və H ;

 3. O və H2O ;

 4. O və OH ;

 5. O və H2 ;
 1. Natamam yanmadan alınan dəm qazının hansı qiymətindən sonra şüurun itməsi və ölümə səbəb olur?

 1. 0,4 ;

 2. 0,1 ;

 3. 0,2 ;

 4. 0,08 ;

 5. 1,0 ;
 1. Yanmanın baş verməsi üçün oksigeni neçə faizdən (%) artıq olmalıdır?

 1. 21% ;

 2. 10% ;

 3. 8% ;

 4. 18% ;

 5. 14% ;
 1. Bu amillərdən hansını kənar etsək yanma prosesi alına bilər?

 1. Elektrik enerjisini ;

 2. Yanma enerjisini ;

 3. 14% - dən artıq oksigen ;

 4. Alışmanın baş verməsi üçün vaxt amili ;

 5. Yanar maddə ;
 1. Katatermometr hava axınının sürəti neçeyə qədər olduqda ölçə bilir?(m/san – ilə)

 1. 0,3 ;

 2. 0,2 ;

 3. 0,1 ;

 4. 0,4 ;

 5. 1,0 ;
 1. Qəza işıqlandırılması nəyi xilas etmək üçündür?

 1. Adamları ;

 2. Hazır məhsulu ;

 3. Mühasibat sənədlərini ;

 4. Dəftərxana sənədlərini ;

 5. Qiymətli alətləri, avadanliqları ;
 1. Qanadlı anemometr hava axını neçeyə qədər olduqda ölçə bilir? (m/san – ilə)

 1. 10 ;

 2. 0,8 ;

 3. 5,0 ;

 4. 0,5 ;

 5. 15 ;
 1. Fincalı anemometr hava axını neçeyə qədər olduqda işlədilə bilər?

 1. 20,0 ;

 2. 5,0 ;

 3. 10,0 ;

 4. 1,0 ;

 5. 30,0 ;
 1. Nisbi nəmliyin normasını təyin edin? (%-ilə)

 1. 40% - 60% ;

 2. 25% - 30% ;

 3. 31% - 40% ;

 4. 40% - 50% ;

 5. 20% – 25% ;
 1. Nisbi nəmlik 85%-dən artıq , temperatur 30°C - 32°C – dən çox olduqda insan bədənindən tərin buxarlanması?

 1. Azalır ;

 2. Çoxalır ;

 3. Dayanır ;

 4. Çoxalma sürətlənir ;

 5. Cüzi miqdarda olur ; 1. Sakit havada ölçüsü neçə mikrona qədər tozlar havadan asılı vəziyyətdə qalır?

 1. 0,3 ;

 2. 0,08 ;

 3. 0,1 ;

 4. 0,2 ;

 5. 0,05 ;
 1. Zərərli maddələrin işçi zonanın havasındakı buraxılabilən qatılığının vahidini təyin edin?

 1. mq/m3 ;

 2. kq/m3 ;

 3. q/m3 ;

 4. q/sm3 ;

 5. kq/m2 ;
 1. Buxar qazanlarinda partlayış hansı səbəbdən baş verməz?

 1. Qazanın hazırlanmasında olan çatışmamazlıqdan ;

 2. Qazana aşağı temperaturun verilməsindən ;

 3. Suyun səviyyəsinin normadan aşağı düşməsi nəticəsində qazan divarının soyudulmaması və qızmış metal üzərində suyun buxarlanması ;

 4. Qazanın divarında ərp əmələ gələrək metalın qeyri-bərabər qızmasına səbəb olması ;

 5. Divarların korroziyaya uğrayaraq nəzilməsi ;
 1. Qazanda təzyiq normadan neçə faiz artıq olduqda qoruyucu klapan işə düşərək artıq təzyiqi kənar edir?

 1. 3% - 8% ;

 2. 2% - 5% ;

 3. 4% - 11% ;

 4. 5% - 13% ;

 5. 6% - 15% ;

 1. Klapanın məhsuldarlığı hansı düsturla hesablanır? (kq/saat – la)

 1. G=1,59 ×× F × B ;

 2. ;

 3. ;

 4. ;

 5. ;
 1. Klapanın məhsuldarlığı hesablanarkən F-nəyi ifadə edir?

 1. Klapanın en kəsik sahəsini ;

 2. Klapan qolunun uzunluğunu ;

 3. Klapanın qalxma hündürlüyünü ;

 4. Klapan qolunun çəkisini ;

 5. Klapanın ağırlıq mərkəzini ;
 1. Sıxılmış qazla doldurulan korroziyaya uğrayan balonların sınaq müddətini təyin edin (illə)?

 1. 2,0 ;

 2. 1,2 ;

 3. 1,5 ;

 4. 1 ;

 5. 3,0 ;
 1. Elektrik cərəyanı ilə zədələnən şəxsə ilk yardıma aid olmayanı təyin edin?

 1. Ağzına yarım stəkan su tökməli ;

 2. Zərərçəkmişi arxası üstə düz yerə uzadaraq yaxasını və kəmərini açmalı ;

 3. Çənəsini bərk cisimlə aralayaraq dilini nəfəs yolundan çıxarmalı ;

 4. Zərərçəkmişi cərəyanın təsirindən azad etməli ;

 5. Ağzına və ya burnuna dəsmal salıb üfürərək süni nəfəs verməli ;
 1. Karbon qazının ölümə səbəb olan faizini (%) təyin edin?

 1. 8% - 10% ;

 2. 5% - 7% ;

 3. 2% - 4% ;

 4. 11% - 15% ;

 5. 12% - 14% ;
 1. Çəki üsulu ilə havanın tozluluğunu müəyyən edərkən tərəzidə nəyi çəkirlər?

 1. Süzgəci ;

 2. Tozu ;

 3. Patronla süzgəci ;

 4. Dozatoru ;

 5. Tərəzinin daşlarını ;
 1. Nisbi nəmliyi ölçən cihazın adını təyin edin?

 1. Psixrometr ;

 2. Anemometr ;

 3. Aspirator ;

 4. Lüksmetr ;

 5. Qazanalizor ;
 1. Sıxılmış qazla doldurulan korroziyaya uğramayan balonların sınaq müddətini təyin edin (illə)?

 1. 5 ;

 2. 3 ;

 3. 4 ;

 4. 2 ;

 5. 6 ;
 1. Yanğınlar hansı səbəbdən baş vermir?

 1. Hazır məhsulun qutulara tez yığılmasından ;

 2. Adi yanğın təhlükəsizliyi qaydalarının pozulmasından ;

 3. Texnoloji prosesin pozulmasından ;

 4. Elektrik xətlərinin və avadanlıqlarının nasazlığından ;

 5. Özbaşına alışmadan ;
 1. Titrəyişin ən kiçik hiss olunan qiymətini təyin edin?

 1. V0=5×10ˉ5 m/san ;

 2. V0=5×10ˉ3 m/san ;

 3. V0=5×10ˉ1 m/san ;

 4. V0=5×10 m/san ;

 5. V0=5×10ˉ4 m/san ;
 1. Təhlükəli amillərin təsirindən mühafizə vasitəsini olmayanı təyin edin?

 1. Məsələni həll edən quruluşlar ;

 2. Qoruyucu quruluşlar ;

 3. Siqnalverici quruluşlar ;

 4. Çəpərləyici quruluşlar ;

 5. Məsafədən idarəetmə sistemləri
 1. Qaz balonlarının sınağı zamanı işçi təzyiqindən neçə dəfə artıq keçirilir?

 1. 1,5 ;

 2. 1,2 ;

 3. 1,4 ;

 4. 1,1 ;

 5. 1,7 ;
 1. Çəpərləyici quruluşa aid olmayanı təyin edin?

 1. Fotosintez üsulu ;

 2. Elektriki ;

 3. Elektromexaniki ;

 4. Fotoelektriki ;

 5. Mexaniki ;
 1. Siqnalverici quruluşa aid olmayanı təyin edin?

 1. Ultrasəs siqnalvericisi ;

 2. İşıqsiqnalı ;

 3. Səs siqnalvericisi ;

 4. İşarəverici ;

 5. Kombinə olunmuş ;
 1. Məsafədən idarəetmə sistemi olmayanı təyin edin?

 1. Artıq işıqlanma təsiri ;

 2. Səs-küy ;

 3. İstilik şüalanmasından ;

 4. Elektromaqnit sahəsi ;

 5. Titrəyiş ;
 1. İlin isti dövründə ağır işlər üçün havanın sürətini təyin edin? (m/san – ilə)

 1. 0,5 ;

 2. 0,3 ;

 3. 0,4 ;

 4. 0,2 ;

 5. 0,7 ;
 1. Yanğın söndürmədə istifadə olunmayan vasitəni təyin edin?

 1. Yanma zonasına daxil olan havanın tərkibindəki oksigenin miqdarının azaldılması ;

 2. Suyun qaz şəklinə salınaraq yanma zonasına verilməsi ;

 3. Yanan materialların atmosfer havasından izolə edilməsi ;

 4. Yüksək istilik tutumuna malik olan maddələrlə soyudulma ;

 5. Xüsusi kimyəvi maddələrin tətbiq edilməsi ;
 1. Korpuskulyar şüalanmaların sayını təyin edin?

 1. 3 ;

 2. 2 ;

 3. 1 ;

 4. 4 ;

 5. 5 ;
 1. Titrəyiş əmələ gətirməyəni təyin edin?

 1. Qovşaqların dəqiq hazırlanması;

 2. Fırlanan hissələrin balansının pozulması;

 3. Qeyri bərabər yeyilmə;

 4. Hərəkət edən hissələrin müvazinətinin pozulması;

 5. Qovşaqların lazımı dəqiqliklə hazırlanmaması;


251. İstehsalatın fiziki təhlükə və zərərliklərinə aid olanı təyin edin?

A) ağır iş yerlərində temperaturun 16°-18°C arasinda olması;

B) həyat səviyyəsinin yüksək olması;

C) iş yerində Karbon qazı balonlarının çox olması;

D) günəş səthində temperaturun yüksək olması;

E) iş otağında karbon qazının normadan artıq olması;


252. Xarici havanın orta günlük temperaturuna görə ilin soyuq və keçid dövrünü göstər?

A) 10°C – dən az ;

B) 9°C – 9°C ;

C) 11°C – 13°C ;

D) 10°C – 10°C-dən çox ;

E) 10°C – 12°C ;


253. İstehsalatlarda nisbi nəmliyin qiymətini göstərin.(% ilə)?

A) (40 – 60) % ;

B) (24 – 26) % ;

C) (30 – 40) % ;

D) (20 – 25) % ;

E) (60 – 80) % ;


254. İstehsalatda prosesi davam etdirmək üçün qəza işıqlandırmasının miqdarı işçi işıqlandırmanın neçə faizindən az olmamalıdır?

A) 10 ;


B) 6 ;

C) 8 ;


D) 5 ;

E) 20 ;
255. Xarici aləm haqqında şüurumuza gələn məlumatın 90%-ni hansı orqan vasitəsilə əldə edirik?

A) Heç biri

B) Burun ;

C) Dil ;

D) Beyin


E) Qulaq;
256. İşıq iş yerinin hansı yerində normal olmalıdır?

A) İş görülən yerdə ;

B) Tavanda ;

C) Döşəmədə ;

D) Divarda ;

E) Lampadan 2 m aşağıda ;


257. Mühafizə yerlə birləşməsində bir borunun müqaviməti necə hesablanır?

A)


B);
C);
D);
E)
258. Yerlə birləşdiricinin əsas funksiyasını təyin edin?

A) Avadanlıqda işləyən adamı xilas etmək ;

B) Mühərrikin sıradan çıxmasının qarşısını almaq ;

C) Transformatorun partlamasının qarşısını almaq ;

D) Təhlükəsizlik texnikası mühəndisini xilas etmək ;

E) Yanğının qarşısını almaq ;


259. İstehsalatda havanın sürəti nəyin əsasında normalaşdırılır?

A) İşin kateqoriyasına görə ;

B) Otaq həcminin ölçüsünə görə ;

C) Otaqda tozun çoxluguna görə ;

D) İşçilərin siqaret çəkməsinə görə ;

E) Otaq havasının çox olmasına görə ;


260. İstehsalat otaqlarında temperaturun tənzimlənməsini göstər?

A) İşçinin sərf etdiyi enerjiyə görə ;

B) İşçinin sərf etdiyi pula görə ;

C) İşçinin axıtdığı tərə görə ;

D) Zərərli amillərin çox olmasına görə ;

E) Məhsulun keyfiyyətli olmasına görə ;


261. İşıqlanma norması nəyin hesabına normalaşır?

A) Emal edilən hissənin ölçüsünə görə ;

B) Otağın hündürlüyünə görə ;

C) İşçilərin sayına görə ;

D) Görülən işin quru və ya yaş olmasına görə ;

E) Otağın böyüklüyünə görə ;


262. İonlaşdırıcı şüaların mənşəyinə görə sayını təyin edin?

A) 2 ;


B) 1 ;

C) 3 ;


D) 4 ;

E) 5 ;
263. İstehsalatın fiziki təhlükə və zərərliklərinə hansı aid deyil?

A) İstehsalat sahəsinə xammalın az verilməsi;

B) Normadan az işıqlanma;

C) Elektrikdən yaranan təhlükələr;

D) Titrəyişin normadan artıq olması;

E) Şüalanmanın iş yerində çox olması;
264. Elektromaqnit şüalanmalarının sayını təyin edin?

A) 3 ;


B) 2 ;

C) 1 ;


D) 4 ;

E) 5 ;
265. İonlaşdırıcı şüaların insan orqanizminə təsir etdikdə ilk növbədə toxumalarda olan ionlaşmanı göstər?

A) Su ;

B) Qan ;


C) Əzələ ;

D) Həzm orqanı ;

E) Sinir ;
266. Radioaktiv elementin süni izotoplarını sayını təyin edin?

A) 1000 ;

B) 200 ;

C) 500 ;


D) 800 ;

E) 100 ;
267. Radioaktiv mənbələrdə işləyən şəxslərdə şüalanma dozası il ərzində aşağıdakından artıq olmamalıdır. D≤5(N-18)zb.N- nəyi ifadə edir?

A) İşçinin yaşını ;

B) İşçinin çəkisini ;

C) İşçinin boyunu ;

D) İşçilərin sayını ;

E) İşçinin iş stajını ;
268. Şüalanmaların təsirindən insan bədənində olan suyun parçalanmasını təyin edin?

A) H və OH ;

B) O və H ;

C) O və H2O ;

D) O və OH ;

E) O və H2 ;


269. Natamam yanmadan alınan dəm qazının hansı qiymətindən sonra şüurun itməsi və ölümə səbəb olur?

A) 0,4 ;


B) 0,1 ;

C) 0,2 ;


D) 0,08 ;

E) 1,0 ;
270. Yanmanın baş verməsi üçün oksigeni neçə faizdən (%) artıq olmalıdır?

A) 21% ;

B) 10% ;


C) 8% ;

D) 18% ;


E) 14% ;
271. Bu amillərdən hansını kənar etsək yanma prosesi alına bilər?

A) Elektrik enerjisini ;

B) Yanma enerjisini ;

C) 14% - dən artıq oksigen ;

D) Alışmanın baş verməsi üçün vaxt amili ;

E) Yanar maddə ;


272. Katatermometr hava axınının sürəti neçeyə qədər olduqda ölçə bilir?(m/san – ilə)

A) 0,1 ;


B) 0,2 ;

C) 0,3 ;


D) 0,4 ;

E) 1,0 ;
273. Qəza işıqlandırılması nəyi xilas etmək üçündür?

A) Adamları ;

B) Hazır məhsulu ;

C) Mühasibat sənədlərini ;

D) Dəftərxana sənədlərini ;

E) Qiymətli alətləri, avadanliqları ;
274. Qanadlı anemometr hava axını neçeyə qədər olduqda ölçə bilir? (m/san – ilə)

A) 10 ;


B) 0,8 ;

C) 5,0 ;


D) 0,5 ;

E) 15 ;
275. Fincalı anemometr hava axını neçeyə qədər olduqda işlədilə bilər?

A) 20,0 ;

B) 5,0 ;

C) 10,0 ;

D) 1,0 ;


E) 30,0 ;
276. Nisbi nəmliyin normasını təyin edin? (%-ilə)

A) 40% - 60% ;

B) 25% - 30% ;

C) 31% - 40% ;

D) 40% - 50% ;

E) 20% – 25% ;


277. Nisbi nəmlik 85%-dən artıq , temperatur 30°C - 32°C – dən çox olduqda insan bədənindən tərin buxarlanması?

A) Azalır ;

B) Çoxalır ;

C) Dayanır ;

D) Çoxalma sürətlənir ;

E) Cüzi miqdarda olur ;


278. Sakit havada ölçüsü neçə mikrona qədər tozlar havadan asılı vəziyyətdə qalır?

A) 0,3 ;


B) 0,08 ;

C) 0,1 ;


D) 0,2 ;

E) 0,05 ;


279. Zərərli maddələrin işçi zonanın havasındakı buraxılabilən qatılığının vahidini təyin edin?

A) mq/m3 ;

B) kq/m3 ;

C) q/m3 ;

D) q/sm3 ;

E) kq/m2 ;


: user data -> files
files -> Ə.Ə. NƏBİyev, E. N. Dostiyari xurma meyvəSİNDƏn müXTƏLİF ÇEŞİDDƏ Qİda məhsullari istehsali texnologiyasinin təDQİQİ baki “elm” 2010 Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Azərbaycan Texnologiya Universiteti
files -> Dərslik Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi tərəfindən tarixli saylı əmri ilə dərc olunması üçün qrif verilmişdir
files -> Azərbaycan texnologiya universiteti Qİda müHƏNDİSLİYİ VƏ ekspertiza fakultəSİ Qİda müHƏNDİSLİYİ kafedrasi
files -> Azərbaycan Texnologiya Universiteti “Qida və tekistil mühəndisliyi” fakultəsi
files -> TiKİŞ MƏmulatlarinin keyfiYYƏt göSTƏRİCİLƏRİ” FƏnnindən imtahan testləri
files -> BiznesiN İnfrastrukturu fəNNİNDƏn testlər bütün cavablar a biznes infrastrukturu nədir?


Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə