«Mexanika və metallurgiya» kafedrası «ƏMƏk mühafiZƏSİ» fənnindən


Əmək mühafizəsi qaydalarını pozanlar üçün intizam cəzası olmayan haalı qeyd etYüklə 0,58 Mb.
səhifə5/6
tarix30.12.2017
ölçüsü0,58 Mb.
1   2   3   4   5   6
368.Əmək mühafizəsi qaydalarını pozanlar üçün intizam cəzası olmayan haalı qeyd et:

 1. daimi eyni işdə saxlama

 2. xəbərdarlıq

 3. vəzifədən azad etmə

 4. töhmət

 5. aşağı vəzifəyə keçirmə

369.İnzibati cəzanı hansı nəzarət sistemi verə bilməz:

 1. Dövlət Yanğın Nəzarəti

 2. həmkarlar ittifaqının texniki müfəttişi

 3. dövdaxtexnəzarət

 4. sanitariya nəzarəti

 5. texniki əmək müfəttişi

370.Bir intizam xətasına görə neçə intizam tənbehi verilə bilər?

 1. 1

 2. 2

 3. 4

 4. 3

 5. 5

371.İntizam tənbehi işçiyə hansı halda verilə bilər?

 1. İşdə olduğu iş günü ərzində

 2. Məzuniyyətdə olarkən

 3. Ezamiyyətdə olarkən

 4. Əmək qabiliyyətini müvəqqəti itirdiyi vaxtda

 5. İş günü qurtardıqdan sonra

372.İntizam tənbehi neçə ay qüvvədə olur?

 1. 6

 2. 2

 3. 3

 4. 1

 5. 12

373.İntizam tənbehi hansı halda qüvvədən düşmüş hesab edilmir?

 1. İş yeri dəyişdirilərsə

 2. Əmək haqqına fərdi əlavə etdikdə

 3. Sanatoriya- kurort müalicəsinə göndərilirsə

 4. Əlavə məzuniyyət verildikdə

 5. Turist səfərləri yollayışının haqqqı ödənilərsə

374.Bunlardan hansı intizam məsuliyyəti deyil?

 1. Xəbərdarlıq

 2. Şiddətli töhmət

 3. Töhmət

 4. Əmək haqqının ¼-i məbləğində cərimə etmək

 5. əmək müqaviləsini ləğv etmək

375.Hüququpozmaya görə məsuliyyət olmayanı göstər:

 1. mənəvi

 2. maddi

 3. intizam

 4. inzibati

 5. cinayət

376.Əmək müqaviləsinə hansı halda xitam verilə bilməz?

 1. Əmək müqaviləsində ona tapşırılan işi yerinə yetirərsə

 2. Tərəflərdən birinin təşəbbüsü

 3. Əmək müqaviləsinin müddətinin qurtarmqası

 4. Əmək şəraitinin şərtlərinin dəyişdirilməsi

 5. Müəssisənin mülkiyyətçisi dəyişərsə

377.Əmək məcəlləsinin şamil edildiyi şəxsləri qeyd et

 1. Azərbaycandan kənarda fəaliyyət göstərən səfirlik işçiləri

 2. Məhkəmə hakimləri

 3. Milli Məclisin deputatları

 4. Hərbi qulluqçular

 5. Bələdiyyələrə seçilmiş şəxslər

378.Elektrik qurğuları hansı halda mühafizə yerləbirləşdirilməsi ilə təchiz olunmur?

 1. Gərginliyi 36 v-a qədər təhlükəsiz hesab edilən binalarda

 2. Gərginliyi 110 v-dan yüksək olan sabit cərəyanlı xarici qurğular

 3. Xüsusi təhlükəli otaqlarda qoyulmuş elektrik qurğuları

 4. Gərginliyi 500 v-dan yüksək olan qurğular

 5. Gərginliyi 36v-dan yüksək olan dəyişən cərəyanlı xarici qurğular

379.Yerləbirləşdirmədə bir borunun müqaviməti R b= 0,336p/l( lg 4l/d + ½ lg 4t+l /4t-l ) Om hesablanır.Burada P nəyi ifadə edir?

 1. Süxurun müqavimətini

 2. Borunun müqavimətini

 3. Birləşdirici zolağın müqavimətini

 4. Borunun diametrini

 5. Metalın istidən genişlənməsini

380.Yerləbirləşdirmədəbir borunun müqaviməti R 6=0,336 P/ l ( l g 2l/d+ 1 /2 lg 4t+l/ 4t-l) om kimi hesablanır.Burada l – nəyi ifadə edir?

 1. Borunun uzunluğunu

 2. Borular arası məsafəni

 3. Borunun diametrini

 4. Borunun sayını

 5. Yerlə sistemarası məsafəni

381.Ayaqları qorumayan vasitəni qeyd et:

 1. yuxugəlmədən

 2. turşudan

 3. qələvidən

 4. zəhərli maddələrdən

 5. sudan

382.Elektrik cərəyanından mühafizə vasitələrineçə qrupa bölünür?

 1. 4

 2. 3

 3. 6

 4. 5

 5. 2

383.İş ayaqqabısının vəzifəsi işçiləri müəyyən təsirlərdən qorunaqdan ibarətdir.Ayaqları qorumayanı qeyd et:

 1. zərərli maddələrin beyinə ötürülməsindən

 2. sürüşməkdən

 3. mexaniki təsirdən

 4. yüksək və alçaq temperaturdan

 5. tozdan

384.Titrəyişdən mühafizə etməyən vasitəni qeyd et:

 1. Dillektrik materiallar

 2. Titrəyişə qarşı meydançalar

 3. Demterləyici quruluşlar

 4. Keçə altlıqlar

 5. Rezin altlıqlar

385.Gərginlik altında olan hissələrdən qorunmayan vasitəni qeyd et

 1. keçə xalçalar

 2. rezin xalçalar

 3. izoləedici altlıqlar

 4. botlar

 5. ştanqlar

386.Elektrik cərəyanından mühafizə etməyən vasitəni qeyd et

 1. Çətirlər

 2. çəpərlər

 3. xəbərdaredici plakatlar

 4. xəbərdaredici yazılar

 5. mühafizə yerləbirləşdirməsi

387.İşıqlandırmanın təşkilində əsas gigiyenik tələblər olmayanı qeyd et

 1. İşçi səthlərin işıqlandırılma səviyyəsi zaman ərzində dəyişməlidir

 2. İşıqlandırma müntəzəm olmalı

 3. Kəskin kölgələnməyə yol verməməli

 4. Baxılan obyektlə fon arasında müəyyən kontrast(ziddiyyət) olmalı

 5. İş obyektinin tez və asan seçilməsi üçün işıqlanma kifayət qədər olmalı

388.Günorta vaxtlarında təbii işıq (qışda) 4000 lk, yayda isə 3800 lk olur.Orta qiymət neçə qəbul olunur?( lk ilə)

 1. 5000

 2. 10000

 3. 20000

 4. 21000

 5. 4000

389.Orta işıqlanma minium işıqlanmadan neçə dəfə böyük olur?

 1. 3-4

 2. 2

 3. 1-2

 4. 5

 5. 5-6

390.Təbii işıqlandırma üçün pəncərələrin ümumi sahəsi belə hesablanır ( m 2 ilə). Burada K nəyi ifadə edir?
  1. pəncərələrin kənardan kölgələnməsini nəzərə alan əmsalını

  2. pəncərənin ümumi işıqburaxma əmsalı

  3. işığın əksolunma əmsalı

  4. pəncərənin işıq xarakteristkası

  5. təbii işıqlanma əmsalını

391.Təbii işıqlandırmada pəncərələrin ümumi sahəsi aşağıdakı kimi hesablanır.Burada – nəyi ifadə edir:
  1. pəncərənin işıq xarakteristikasını

  2. pəncərələrin kənardan kölgələnməsini nəzərə alan əmsal

  3. işığın əksolunma əmsalını

  4. pəncərənin ümumi işıqburaxma əmsalını

  5. təbii işıqlanma əmsalı


392.İşıqlandırma norması hansı parametrə görə seçilir?

 1. Görülən işin sayına görə

 2. Görülən işin ölçüsünə görə

 3. Görülən işin həcminə görə

 4. Görülən işin rənginə görə

 5. Görülən işin keyfiyyətinə görə

393.Bunlardan hansı süni işıqlanmanın hesablanması üsulu deyil?

 1. düz xətt üsulu

 2. nöqtəvi üsul

 3. xüsusi güc üsulu

 4. işıq selindən istifadə əmsalı üsulu

 5. qrafik üsul


394.İşıqlandırıcılar düzbucaqlı formada yerləşərsə lampalar arası məsafəni qeyd et ( burada H p- lampa ilə işçi səth arası ölçüdür)

 1. ( 1,4-1,8). Hp

 2. ( 1,1- 1,3) .Hp

 3. (1,8-2,0). Hp

 4. ( 2,0-2,2) . Hp

 5. ( 2,4- 2,6). Hp

395.İşıqlandırıcılar şahmat formalı düzülərsə, lampalar arası məsafəni qeyd et

 1. (1,8-2,4). Hp

 2. (1,1-1,3). Hp

 3. (1,3-1,5). Hp

 4. ( 1,6-2,0) . Hp

 5. (2,5- 3). Hp


396.Burada A nöqtəsinə bucağı altında düşən şüanın nəyidir?
 1. İşıq şiddəti

 2. cərəyan şiddəti

 3. maqnit sahəsi

 4. maqnit impulsu

 5. işığın həmin nöqtədə gərginliyi


397.Nöqtəvi üsulda ifadəsi nəyi ifadə edir?  1. A nöqtəsindəki gərginliyi

  2. A nöqtəsindəki işıq şiddətini

  3. A nöqtəsindəki işıqlanmanı

  4. A nöqtəsindəki cərəyan şiddətini

  5. işıqlandırıcıdan həmin nöqtəyə qədər olan məsafəni

398.İnsan qulağı eşitmədiyi, yəni infrasəslər hansı qiymətdən az olana deyilir?( h s-lə)

 1. 16

 2. 46

 3. 55

 4. 39

 5. 12

399.İnsan qulağı eşitmədiyi ( ultrasəslər) səs dalğaları tezliyi hansı qiymətdən yuxarı olarsa ultrasəs adlanır( hs-lə)?

 1. 20000

 2. 40000

 3. 50000

 4. 10000

 5. 30000

400.Zəit səs-küyün müxtəlif adamlara müxtəlif cür təsir göstərməyən amili qeyd et.

 1. yerin sürətinin çox alması

 2. səhhəti

 3. işinin növü

 4. insanın yaşı

 5. ruhi vəziyyəti

401.İstehsalat səs-küyü nəticəsində əmək məhsuldarlığı neçəfaizə qədər azala bilər?

 1. 60

 2. 10

 3. 35

 4. 20

 5. 50

402.Böyük intensivlikdə nə baş verməz?

 1. Mədənin tez həzm etməsi

 2. Arterial təzyiqin pozulması

 3. Ürək ritminin pozulması

 4. Görmə itiliyinin zəifləməsi

 5. Yaddaşın zəifləməsi

403.Səs intensivliyinin (J) ölçü vahidini göstər.

 1. Vt/m2

 2. Vt/sm2

 3. Vt/mm2

 4. Pa;

 5. N/m2

404.Səs təzyiqi səs intensivliyinə mutənasibdir,lakin səs intensivliyi n dəfə dəyişdikdə səs təzyiqi neçə dəfə dəyişir:

 1. n

 2. 4n

 3. 10n

 4. 50n

 5. 2n

405.Sexdə eyni tip avadanlıq işlərsə səs-küyün səviyyəsi belə hesablanır(dб).Burada L,-nəyi ifadə edir?

L=L,+20lgn

 1. 1 avadanlığın yaratdıği səs-küyün səviyyəsini

 2. 100 avadanlığın

 3. 10 avadanlığın yaratdığı səs küyün səviyyəsi

 4. 2 avadanlığın yaratdığı səs küyün səviyyəsi

 5. V-n avadanlığının yaratdığı səs küyün səviyyəsi

406.Səs təzyiqinin hiss etmə və ağrı astanaları neçə hers tezlikdə müəyyən edilmişdir.

 1. 1000;

 2. 125;

 3. 500;

 4. 63;

 5. 8000

407.Hesablama işarələrində səs-küyün təsirindən səhvlər neçə faizə qədər ola bilər.

 1. 50;

 2. 10;

 3. 25;

 4. 60;

 5. 35.

408. 16 yaşadək yeniyetmələr üçün həftəlik iş saatını müəyyən et.

 1. 24;

 2. 25;

 3. 20;

 4. 30;

 5. 32;

409.16-18 yaşadək işçilər üçün həftəlik iş saatını müəyyən et.

 1. 36;

 2. 32;

 3. 34;

 4. 38;

 5. 30;

410.1,5yaşadək uşağı olan qadınlar üçün həftəlik iş saatını müəyyən et.

 1. 36

 2. 34

 3. 32

 4. 38

 5. 30

411.İşçilərə qısaldılmış iş vaxtı tətbiq edilməsi üçün uyğun olmayan halı qeyd et.

 1. dağlıq zonada yaşaması

 2. əmək şəraiti

 3. Yaşı

 4. səhhəti

 5. əmək funksiyası


412.1-ci və 2-ci qrup əlillər üçün həftəlik iş saatını qeyd et:

 1. 36

 2. 28

 3. 34

 4. 32

 5. 25


413.Gecə vaxtı işlərinə cəlb edilməsinə yol verilən işçiləri qeyd et:

  1. yaşı 65- dən çox olan qadınlar

  2. 3 yaşınadək uşağı olan qadınlar

  3. 1,5 yaşınadək uşağı olan qadınlar

  4. Yaşı 18-dən az olan işçilər

  5. hamilə qadınlar

414.Təhlükəli və zərərli istehsalat amilləri neçə qrupa bölünür?

 1. 4

 2. 3

 3. 2

 4. 5

 5. 6

415.Təhlükəli və zərərli istehsalat amili olmayanı müəyyən et

 1. geoloji

 2. kimyəvi

 3. bioloji

 4. fiziki

 5. psixofizioloji

416.Peşə xəstəliyinə səbəb olmayan amili müəyyən et

 1. Normal işıqlanma

 2. Normadan artıq səs-küy

 3. 4 saatdan artıq titrəyişli zonadakı daimi iş yeri

 4. Buraxılabilən qatılıqdan çox tozlu iş yeri

 5. Elektromaqnitli iş yeri

417.Kollektiv mühafizə vasitəsində işçilərin sayı ən azı neçə nəfər olmalıdır?

 1. 2

 2. 4

 3. 5

 4. 10

 5. 50

418.Fərdi mühafizə vasitələri vəzifələrinə görə neçə sinfə bölünür?

 1. 11

 2. 6

 3. 7

 4. 10

 5. 4

419.Kollektiv mühafizə vasitələri vəzifələrinə görə neçə sinfə bölünür?

 1. 17

 2. 5

 3. 10

 4. 4

 5. 24

420.İş yerlərinin işıqlanmasını normalaşdırmayan vasitələri göstər

 1. İşıq açarları

 2. İşıqlandırıcı cihazlar

 3. İşıq oyuqları

 4. İşıq mənbələri

 5. İşıqdan mühafizə quruluşları

421.Səs-küydən mühafizə vasitəsi olmayanı qeyd et

 1. Səs-küyü hesablayan cihazlar

 2. Səs izoləedən

 3. Səs ekranları

 4. Tavandan asılan həndəsi formalı fiqurlar

 5. Çəpərləyici quruluşlar

422.Elektrik cərəyanı ilə zədələnmədən mühafizə etməyən vasitəni qeyd et

 1. şüşəli eynək

 2. avtomatik nəzarət quruluşları

 3. siqnal quruluşları

 4. izoləedici quruluşlar

 5. çəpərləyici

423.Elektrik cərəyanı ilə zədələnmədən qorumayan mühafizə vasitəsini qeyd et

 1. Kətan əlcəklər

 2. Mühafizə yerləbirləşdirilməsi

 3. Mühafizə sıfırlaması

 4. Avtomatik açarlar

 5. Qoruyucu quruluşlar

424.Elektrik cərəyanı ilə zədələnmədən qorumayanı göstər

 1. Gərginlik artıran cihaz

 2. Kənardan idarə quruluşları

 3. Ildırım ötürücüləri

 4. Təhlükəsizlik nişanları

 5. Örtüklər

428.Reaksiyanın sürətindən asılı olaraqyanma prosesi neçə formada gedə bilər?

 1. 3;

 2. 2;

 3. 4;

 4. 6;

 5. 1;

429.Yanar maddə və oksidləşdiriçi nə əmələ gətirir?

 1. Yanar sistem;

 2. kül;

 3. alov;

 4. od;

 5. köz;

430.Yanma prosesinin əmələ gəlməsi və davam etməsi üçün neçə şərt lazımdır?

 1. 4;

 2. 2;

 3. 3;

 4. 1;

 5. 5;

431.Yanma prosesinin əmələ gəlməsi və davam etməsi üçün lazım olmayan şərti qeyd et

 1. Hava axınının sürəti

 2. Oksidləşdirici

 3. Yanacaq

 4. Yanar maddələrin kəmiyyəti, keyfiyyəti və zamanı

 5. Alovlanma impulsu

432.Közərmə zamanı oksigenin miqdarı neçə faiz olmalıdır?

 1. 10-12

 2. 8-9

 3. 13-15

 4. 16-18

 5. 20-21

433.Havada karbon qazının (CO2)neçə faizdən başlayaraq şüurun itməsinə və ölümə səbəb olur?

 1. 8-10

 2. 5-7

 3. 11-13

 4. 13-15

 5. 11-12

434.Havada dəm qazı(CO) neçə faizdən başlayaraq şüurun itməsinə və ölümə səbəb ola bilər?

 1. 0,4

 2. 0,5

 3. 0,6

 4. 1,0

 5. 2,0

435.Qəza işıqlandırması, işi davam etdirmək üçün işçi işıqlandırmanın neçə faizi qədər olmalıdır?

 1. 3

 2. 4

 3. 6

 4. 8

 5. 10

436.İşçi işıqlanma olmadıqda işçiləri təhlükəsiz köçürmək üçün azı neçə lyük işıq olmalıdır?

  1. 0,5

  2. 0,2

  3. 0,8

  4. 1,0

  5. 5

437.Təyinatına görə süni işıqlandırma neçə növə ayrılır?

 1. 5

 2. 3

 3. 4

 4. 2

 5. 6

438.Təyinatına görə süni işıqlandırma olmayanı qeyd et

 1. əlavə işıqlandırma

 2. qəza işıqlandırma

 3. işçi işıqlandırma

 4. köçürmə işıqlandırma

 5. növbətçi işıqlandırma

439.Üfüqi səthlərin ümumi işıqlanmasını hesablarkən bir lampanın işıq seli belə hesablanır.İşıq selinin vahidini yaz

  1. limen

  2. lyüks

  3. V T/ m2

  4. lm/vt

  5. %

440.İşıq seli (F) aşağıdakı kimi hesablanır.Burada (F) neçə lampanın içıq selidir
  1. 1

  2. 2

  3. 3

  4. 2 cüt

  5. 3 cüt


441.İl ərzində ( dekabrda) 4000-lk , iyulda 3800 lk günorta vaxtları işıqlıq dəyişir.Hesablamalarda bu qiymət neçə qəbul edilir( lk-ilə)

 1. 5000

 2. 500

 3. 1000

 4. 300

 5. 10000

442.Təbii işıqlanmada pəncərələrin sahəsi hesablanarkən Lmin nəyi ifadə edir:
  1. Təbii işıqlanma əmsalının normalaşmış minium qiyməti

  2. Təbii işıqlanma əmsalının ağır işə görə norması

  3. Təbii işıqlanma əmsalının orta ağır işə görə norması

  4. Təbii işıqlanma əmsalının pəncərəyə yaxın nöqtədəki işıqlanma norması

  5. Təbii işıqlanma əmsalının M nöqtəsindəkoi lyüksmetrin göstərişi


443.Əmək qanunvericiliyi sisteminə daxil olmayan normativ- hüquqi aktı göstər

 1. Həmkarlar ittifaqının əmək haqqında qanunlar

 2. Əmək məcəlləsi

 3. İcra hakimiyyəti orqanlarının səlahiyyəti çərçivəsində qəbul etdiyi normativ-hüquqi aktlar

 4. Prezident fərmanları

 5. Respublikanın əmək qanunvericiliyi sistemi

444.İşəgötürən olmayanı müəyyən et

 1. Əmək kollektivi

 2. Əmək müqaviləsinə xitam vermə ixtiyarı olan şəxs

 3. Əmək müqaviləsi şərtlərini dəyişdirmə hüququ olan şəxs

 4. Tam fəaliyyət qabiliyyəti olan şəxs

 5. Mülkiyyətçi

445.Əmək məcəlləsinin tətbiq edilmədiyi iş yerini qeyd et

  1. bələdiyyəyə seçilmiş şəxslər

  2. Xaricdə yerləşən səfirlik işçilərimiz

  3. respublikamızın ərazisində yerləşən bütün müəssisələr

  4. beynəlxalq sularda Azərbaycan Respublikasının bayrağı altda üzən gəmidə işləyənlər

  5. Müəssisənin xammalı və avadanlığından istifadə etməklə evdə işləyənlər


446.Əmək məcəlləsi şamil edildiyi şəxsləri qeyd et

 1. Prokurorluq orqanlarında işləyənlər

 2. Məhkəmə hakimləri

 3. Milli Məclis deputatları

 4. Hərbi qulluqçular

 5. Bələdiyyəyə seçilmiş şəxslər

447.Əmək müqaviləsi üzrə işçininəsas hüquqları olmayanı qeyd et

 1. İş vaxtında ixtisasartırma kursunda iştirak etmək

 2. İş yeri seçərək əmək müqaviləsi bağlamaq

 3. Əmək müqaviləsi şərtlərini ləğv etmək

 4. Əmək müqaviləsi şərtlərini dəyişdirmək

 5. Sərbəst surətdə ixtisas seçmə

448.Əmək müqaviləsi üzrə işçinin vəzifələri olmayanı qeyd et

 1. Ona tapşırılan işi başa vurduqda işdən getmək

 2. Əmək intizamına əməl etmək

 3. Əməyin təhlükəsizliyi normalarına əməl etmək

 4. Dövlət sirrini saxlamaq

 5. Əmək qanunvericiliyinin tələblərinə əməl etmək

449.Əmək müqaviləsi bağlanmasına zidd olanı qeyd et

 1. Bütün işçilər əmək müqaviləsi bağlamağa məcbur edilməlidir

 2. Hər bir kəs əmək müqaviləsi bağlamağa məcbur edilə bilməz

 3. Əmək müqaviləsi sərbəst bağlanır

 4. Əmək müqaviləsinin tərəflərindən biri işəgötürən, digəriişçidir

 5. Tam fəaliyyət qabiliyyəti olmayan şəxs işəgötürən ola bilməz

450.İşçinin bir iş günü ilə növbəti iş günü arasındakı gündəlik istirahət vaxtı azı neçə sat olmalıdır

 1. 12

 2. 16

 3. 14

 4. 10

 5. 15

451.Həftəlik fasiləsiz istirahət müddəti neçə saatdan az olmamalıdır

 1. 42

 2. 54

 3. 48

 4. 38

 5. 56

452.Gecə vaxtı işin müddətini qeyd et ( saatla)

 1. 2200- 600

 2. 2000- 400

 3. 2100- 530

 4. 2100- 500

 5. 2300 - 700

: user data -> files
files -> Ə.Ə. NƏBİyev, E. N. Dostiyari xurma meyvəSİNDƏn müXTƏLİF ÇEŞİDDƏ Qİda məhsullari istehsali texnologiyasinin təDQİQİ baki “elm” 2010 Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Azərbaycan Texnologiya Universiteti
files -> Dərslik Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi tərəfindən tarixli saylı əmri ilə dərc olunması üçün qrif verilmişdir
files -> Azərbaycan texnologiya universiteti Qİda müHƏNDİSLİYİ VƏ ekspertiza fakultəSİ Qİda müHƏNDİSLİYİ kafedrasi
files -> Azərbaycan Texnologiya Universiteti “Qida və tekistil mühəndisliyi” fakultəsi
files -> TiKİŞ MƏmulatlarinin keyfiYYƏt göSTƏRİCİLƏRİ” FƏnnindən imtahan testləri
files -> BiznesiN İnfrastrukturu fəNNİNDƏn testlər bütün cavablar a biznes infrastrukturu nədir?


Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə