Microsoft Word 013 t?z? yoxlanilan Kitab-Huquqi t?f?kkurun sosial detertminantlar? v? huquqi d?rketm?nin metodlar?docYüklə 0,81 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə45/45
tarix17.09.2017
ölçüsü0,81 Mb.
#479
1   ...   37   38   39   40   41   42   43   44   45

 
139
İslam hüquq sistemi belə hesab edir ki, hakimiyyətin 
əsası dini göstəricilərin həyata keçirilməsindən ibarətdir. 
Müsəlman hüququna görə ruhani və dünyəvi hakimiyyət vahid 
hakimiyyətlərdir. Müxtəlif sosial qruplar ruhanilərlə dünyəvi 
əyanlar arasında, ərəb işğalçıları ilə itaət edilən xalq arasındakı 
ziddiyyətlər islamda müxtəlif istiqamətlərin, hüquqi ideyaların 
irəli sürülməsinə səbəb olur.  
İslamda yuxarıda qeyd olunan hüququn əsas mənbələrinin 
tətbiqi ilə  və ümumiyyətlə konkret hüquq normalarına 
münasibətdə yaranmış  İslamda hüquq məktəbləri adlanan fiqh 
məzhəbləri ortaya çıxdı. İslamda şiə və sünni məzhəblərinin əsas 
hüquqi mənbə kimi Qurani-Kərimə söykənməsi səbəbindən onlar 
arasında heç bir uyğunsuzluq olmadığı üçün heç bir köklü fərq də 
yoxdur.  
İslam dini dəyərlərinə yeyələnmiş azərbaycan xalqı 
müstəqilliyini  əldə etdikdən sonra öz mədəni irsinə, dilinə  və 
mənəvi dəyərlərinə qayıtdı. Ölkəmizdə bu prosesin gedişində 
əlbəttə ki, müəyyən ziddiyyətli məqamlar olmuşdur.  İctimai 
siyasi həyatda baş verən hadisələr bir daha təsdiq edir ki, milli-
mədəni irsin, dini əsaslarla bağlı  mənəvi dəyərlərimizin 
yenidən bərpası son dərəcə çətin bir proses olmuşdur.  
Cəmiyyətimizin yaşadığı bazar iqtisadi münasibətlərinin 
formalaşdığı keçid dövründə  mənəvi dəyərlər probleminə 
diqqətlə yanaşılmalıdır. Xalqımız arzu etdiyi azadlığı 
qazandıqdan sonra öz milli dəyərlərinə qayıtması üçün əlbəttə 
ki, bu sahədə  əsrlər boyu topladığı  təcrübəyə,  ənənələrə 
qayıtmalı, keçmiş  mədəni və  mənəvi irsin müsbət tərəflərini 
qiymətləndirməyi bacarmalıdır. Ulu babalarımızdan bizə miras 
qalmış, nəsillərə xidmət etmiş milli mənəvi dəyərlərimiz 
müasir nəsillər üçün yeni iqtisadi-siyasi münasibətlərin 
qərarlaşdığı bir dövrdə istifadə edilə bilər, çünki 
cəmiyyətimizin topladığı  təcrübənin öyrənilməsi yeni nəslin 
təfəkkür və davranış  mədəniyyətinin formalaşması prosesinin 
əsasını təşkil edir.  


 
140
Bu gün Azərbaycan müsəlman ölkələri üçün xarakterik 
olan, sosial-psixoloji əhəmiyyət kəsb edən varislik mexanizmi 
vasitəsi ilə keçmişin gözəl  əxlaqi və hüquqi dəyərləri ilə 
yanaşı, o dövrün sosial bəlası olan çoxarvadlılıq, müvəqqəti 
qeyri qanuni nikah, qızların kiçik yaşlarından məktəbdən 
çıxarılıb  ərə verilməsi, dini təəssübkeşlik kimi əməllər də öz 
əməli fəaliyyət formasını almağa çalışır. Belə mənfi xarakterli 
əməllərin müasir cəmiyyətimizə yol tapmaması üçün mübarizə 
aparılmalıdır.  
Hazırda hüquq yaradıcılığı hüquqi şüurun sosial həyatını 
əks etdirən informasiya xidməti tələb edir. Cəmiyyətdə baş 
verən neqativ hadisələr və bu əsasda yaranmış ictimai sistemin 
dağılması  təhlükəsi ictimai münasibətlərdən irəli gələn 
deformasiyanın xarakterindən asılı olaraq əlbəttə ki, əvvəlcə 
sosial institutlarda sosial norma və  dəyərlər  əsasında tədqiq 
edilməlidir.  Əgər sosial institutlar fəaliyyətdən qalarsa, 
cəmiyyəti idarə etməli olan dəyərlər, o cümlədən, normativ 
hüquqi sistem dağılarsa, onda şübhəsiz ki, insanlar iştirakçısı 
olduğu sosial mühitdə öz vəzifələrini və hüquqlarını yerinə 
yetirə bilməzlər. Belə bir ictimai iqtisadi və siyasi böhran 
zamanı qanunlar qəbul etmək və onu tətbiq etməklə cəmiyyəti 
dağıdıcı  təsirdən qorumaq üçün əsas problemdir. Belə bir 
mühitdə baş verən dağıdıcı deformasiyanın səbəbləri 
araşdırılmalıdır. Bu deformasiya ilə bağlı olan səbəbli  əlaqə, 
sosial determinantlar, başqa təbii proseslər və onların inkişaf 
mexanizmi araşdırılmalıdır. Əgər bu cür proseslər idarəetmədə 
yol verilən səhvlərlə, yəni daha çox subyektiv xarakterli 
neqativ hallarla bağlıdırsa, siyasi, iqtisadi, təşkilatı  və hüquqi 
tədbirlər həyata keçirməklə, sosial proseslərin inkişafına mane 
olan tərəfləri neytrallaşdırmaqla onu öz əvvəlki vəziyyətinə 
qaytarmaq olar. Əksinə, əgər cəmiyyətdə baş verən iqtisadi və 
siyasi böhranı yaradan deformasiyalar cəmiyyətin quruluşu ilə 
bağlıdırsa, belə  dərinləşən deformasiyaları ancaq cəmiyyəti 
kökündə  dəyişdirməklə, yəni iqtisadi və siyasi sahədə 


 
141
yenidənqurma tədbirləri həyata keçirməklə  həll etmək olar. 
Yeni modelə  əsasən, cəmiyyəti ictimai istehsalı qurmaqla, 
işsizliyi aradan qaldırmaqla, 
əhalinin rifah halını 
yaxşılaşdırmaqla neqativ proseslərdən, böhran vəziyyətindən 
xilas etmək olar. 
Böhranlı sosial həyatı hüquqi qadağalar qoymaqla, 
məcburiyyət tədbirləri tədqiq etməklə normal hala gətirmək 
olmaz. Postsovet məkanında baş verən deformasiyalar 
dərinləşərək ölkəni böhrana gətirib çıxardı. Bu böhran 
cəmiyyətin sosialist idarəetmə modelini dağıtdı. 
Qanunvericiliklə bağlı olan institutlar öz funksiyalarını yerinə 
yetirə bilmədilər. Bunun nəticəsində sosializmin iqtisadi və 
siyasi  əsaslarını qoruyan bir sıra hüquq normaları qanundan 
çıxarıldı...  
Təfəkkür prosesi tədricən formalaşır və bunun üçün 
müəyyən tələblər vardır. Varislik prinsipinə uygun olaraq 
iqtisadi təfəkkürün  ən yaxşı nümunələrinin qorunub 
saxlanması, müasir dünya təcrübəsi əsasında qabaqcıl xalqların 
malik olduqları ugurların öyrənilməsi, ölkəmizə aid olan tarixi 
mədəni ənənələrin, iqtisadi-sosial inkişafın mühüm cəhətlərinin 
öyrənilməsi, ölkəmizdə baş verən iqtisadi böhran halları, 
onların sosial-siyasi hadisələrlə  səbəbli  əlaqəsinin təhlil edilib 
öyrənilməsi, bütün qabaqcıl iqtisadiyyata malik olan ölkələrdə 
iqtisadi problemlətin təhlil edilib öyrənilməsi və öyrənilən 
nəzəri biliklər  əsasında iqtisadi siyasətin həyata keçirilməsi 
lazımdır.  
Müasir elmi idarəetmənin əsasını təşkil edən vasitələrdən 
biri innovasiyaların, yəni yeniliklərin idarə edilməsidir. 
Innovasiyaların idarə edilməsi muxtəlif marketinq, 
planlaşdırma, təşkiletmə, nəzarət kimi funksiyaların həyata 
keçirilməsindən ibarətdir. 
İdarəetmə prosesi istehsal 
prosesindən başqa, elmi tədqiqat, təcrübi konstruktor fəaliyyəti, 
satış, maliyyə və reklam kimi sahələri əhatə edir. Idarəetmədə 
siyasi hüquqi tədbirlər də  həyata keçirilir. Bu istiqamətdə 


 
142
aşağıdakı tədbirlər: işsizliyin aradan qaldırılması və bu əsasda 
əhalinin məşqulluğunun təmin edilməsi, qiymətlərin 
stabilliyinin dövlət səviyyəsində  həlli,  əhalinin sosial 
müdafiəsinin təmin olunması, əmək haqlarının tənzimlənməsi, 
imkansız ailələrə yardımların verilməsi, sosial sığortaların 
verilməsi, təhsildə  və  səhiyyədə inkişafa nail olunması, 
kadrların təkmilləşdirilməsi həyata keçirilməlidir. 
 Regionlarda bazar ücün əmtəə istehsalını genişləndirmək 
ücün aşağıdakı  məsələləri həll etmək lazımdır: bəzi istehsal 
sahələrində səhmdar cəmiyyətlərinin və şirkətlərin yaradılması; 
müəyyən müəssələrin icarəyə verilməsi və ya satılması; başqa 
pespublikalarla istehsal münasibətləri yaratmaq, firma və 
şirkətlərlə müştərək istehlak malları istehsalı  təşkil etmək 
lazımdır. Eyni zamanda bazar iqtisadiyyatı  şəraitində  əmtəə 
qıtlığını aradan qaldırmaq üçün istehsal edən kooperativ tipli 
müəssisələrin, fermer təsərrüfatlarının yaradılmasına kömək 
edilməlidir.  Əmtəə istehsal edən orta və  xırda müəssisələrin 
təşkilinə diqqətin artırılması bazar iqtisadi münasibətlərinin 
inkişafına təsir göstərən amillərdəndir. Respublika miqyasında 
əmtəə bazar münasibətlərini daha intensiv şəkildə 
gücləndirmək üçün istehsalın kombinasiyalaşdırılması üsulu 
çox səmərəlidir. Hazırda Azərbaycanın xarici ölkələrə 
ixracatında  əsas yeri xammal və yarımfabrikatlar tutur. 
Xammal ilkin və ya ikinci emaldan sonra, hazır məhsul 
formasına salınmadan başqa ölkələrə göndərilir. O cümlədən 
pambıq, təmizlənmiş yun, spirt, gön-dəri, tütün və s. tam hazır 
məhsul formasına salınmamış halda xarici ölkələrə ixrac edilir. 
Ancaq bazar iqtisadi münasibətlərinin formalaşdığı  şəraitdə 
yüksək gəlir gətirə bilən müəssisələrdə istehsalın 
kombinasiyalaşdırılması üsuluna keçmək düzgün olardı. 
Hazırda mövcud müəssisələrdə istehsalın kombinasiyalaşması 
yolu ilə işləməsi nisbətən az vəsait qoyuluşu tələb edir və hazır 
əmtəə istehsal olunur, əmək məhsuldarlığı  və rentabelliyin 
səviyyəsi artır.  


 
143
Siyasi təfəkkür insanların, sosial qrupların, cəmiyyətin 
siyasi təşkili və prinsipləri haqqında və onun təkmilləşdirilməsi 
haqqında ideyaların məcmusudur. Materializmə görə, 
cəmiyyətdə  əvvəlcə siyasi təfəkkür  əsasında siyasi model 
müəyyən edilir və bu siyasi ideologiyaya uyğun olaraq hüquqi 
təfəkkür formalaşır. Yəni, cəmiyyətin ictimai siyasi əsasını 
təşkil edən siyasi təfəkkür hüquqi təfəkkürdən əvvəl yaranmış 
olur. Eyni zamanda qeyd edilməlidir ki, cəmiyyətdə yaranmış 
siyasi model hüquqi təfəkkürün çərçivəsi daxilində dərk edilir 
və qiymətləndirilir. Məhs iradə aktına  əsasən hüquqi təfəkkür 
əsasında cəmiyyətin hüquqi mühafizəsi tənzim edilir. Yəni, hər 
bir ölkənin siyasi, iqtisadi, hərbi, pul və kredit sistemi, milli və 
irqi hüquq bərabərliyi kimi münasibətlərin hüquqi mühafizəsi 
ilə bağlı ideyalar əvvəlcə hüquqi təfəkkürdə yaranır və sonra 
normativ aktlar əsasında sanksiyalaşdırılır.  
Yeni siyasi sistemlə bağlı ideyaların hüquqi təfəkkürün 
kateqoriyası kimi formalaşması uzun müddətli bir prosesdir. 
Belə ki, məsələn, cəmiyyətimizdə bazar iqtisadi münasibətlərin 
formalaşması prosesi bir tərəfdən keçmiş sosializm sistemindən 
imtina edilməsi, digər tərəfdən yeni demokratik siyasi rejimə 
malik siyasi təsisatların yaradılması uzun müddətli proses 
olaraq tədricən baş verir. Göstərilən istiqamətdə bir tərəfdən 
Sovet siyasi sistemini qoruyan hüquqi normativ aktların ləğv 
edilməsi, o biri tərəfdən yaradılan yeni siyasi təsisatların 
hüquqi mühafizəsinin təşkili prosesində  əvvəlcə hüququ 
təfəkkürün dəyişdirilməsi, nəhayət yeni ideya və prinsiplər 
əsasında onun təkmilləşdirilməsi tələb edilir. 
 
 
 


 
144
İSTİFADƏ EDİLMİŞ ƏDƏBİYYAT 
 
1. Щейдяр Ялийев. Мцстягиллик йолу. Тяртиб едянляр Шащлар 
Ясэяров, Сялащяддин Хялилов. Бакы, 1997. 
2.  Щейдяр  Əлийевin  Азярбайъан  Респуликасы  Елмляр 
Aкадемийасында  зийалыларla  эюрцшü. 21 сентйабр 1993-ъц  ил. 
“Мцстягиллийимиз əбядидир” I китаб. Бакы. 1997 . 
3.  Рамиз  Мещдийев.  Азярбайъанын  инкишаф  диалектикасы. 
Бакы 2000. 
4.  Щейдяр  Ялийев.  Совет  ядябиййатынын  йцксяк  боръу  вя 
амалы. Бакы 1981.  
5.  Щейдяр  Ялийев.  Йени  Азярбайъан  Партийасынын 
йарадылмасынын алтынъы ил дюнц-мцня щяср олунмуш йыьынъагда 
нитги. «Халг гязети» 24 нойабр 1998-ъи ил. 
6.  İlham Məmmədzadə. Qloballaşma və müasirləşmə 
şəraitində fəlsəfənin aktüallığı haqqında. Bakı, “Təknur” nəş., 
2009.  
7. Məlikova M. Dövlət və hüquq nəzəriyyəsi. Dərslik. Bakı. 
Maarif, 1988. 
8.  Əsədov A İ. Təfəkkürün fəlsəfəsi: epoxal təfəkkür 
cəmiyyətin və  təbiətin qarşılıqlı münasibətləri kontekstində. 
Bakı, 1997.  
9.  Яфяндийев  М. «Сийаси  вя  щцгуги  тялимляр  тарихи»,  Бакы, 
«Елм», 2009.  
10. Hüseynov H.M. Mühəndis təfəkkürü: texniki yaradıcılığa 
evristik yanaşma və onun tarixi tipləri. Bakı, 2008. 
11. Seyidov M. N. Qədim dövrün və erkən orta əsrlərdə 
Azərbaycanda dövlətciliyin və qanunvericiliyin formalaşması. 
Bakı Təknur 2008. 
12. Göyüşov Z. Əxlaqi sərvətlər. Azərnəşr, Bakı, 1966. 
13.  Сямяндяров  Ф.Й.  Ъинайят  щцгугу  (Ъинайят  вя  Ъяза 
Мясяляляри). Б., 1994.  
14.  İldırımzadə Y. Azərbaycan Respublikasının cinayət 
hüququnun funksiyaları. Bakı, 1995.  


 
145
15. Tağıyev Ə. T. Şükürov. M. Etnopolitoloğiya, B., 2000. 
16. Nəbiyev F.H. Hüquqi təfəkkürün determinantları: 
təşəkkülü və nəzəri konsep-siyaları. Bakı, Təknur, 2012.  
17. Спиноза Б. «Этика», М., 1932.  
18.  Бебель  А.  Женщина  и  социализм.  Госполитиздат, 
М., 1959. 
19.  Лафарг  П. «Экономический  детерминизм  Карла 
Маркса». Соцэкгиз, 1938. 
20. Дзержински Ф. “Gündəlik və məktublar”. Azərnəşr, B, 
1958. 
21. Marks və Engеls. Seçilmiş  məktublar. Azərnəşr, Bakı, 
1955. 
22.  Спиноза  Б.  Избранные  произведения,  Т.1.  теорема 
51, М., 1957. 
23. Çernışevski N.Q. Seçilmiş əsərləri, XIV cild. 
24. Makarenko A.S. Kommunist tərbiyəsi haqqında, Bakı, 
Azərnəşr, 1954. 
25. Paşayev S.Ş. Kommunist əxlaqının nəzəri məsələləri. 
“Maarif” nəşriyyatı. Bakı, 1978. 
26.  Гусейнов  А.И.  Право  как  феномен  культуры.  М., 
Созиум. 2006. 
27.  Карпец  И.И. «Уголовные  права  и  этика.  М.,  Юрид. 
литература» 1985. 
28. Дурманов Н.Д. Понятие преступления. М., 1948. 
29. Пашазадя А.А. Гафгазда Ислам. Б., «Азярняшр», 1991. 
30.  Бцнйадов  З.М.  Азярбайъан  ВЫЫ-ЫХ  ясрлярдя.  Б., 
«Азярняшр», 1989. 
31.  Ялийарлы  С.  Азярбайъан  тарихи  (узаг  кечмишдян 1870-ъи 
илядяк). Б., «Азярбай-ъан» няшриййаты, 1996. 
32.  Рзаев  А.К.  Этюды  из  истории  политико-правовых 
учений. Б., «Азернешр», 1986. 
33.  Ебу  Зещра  М.  Ислам  Щукуку  Методоложиси. (Чевireni 
Абдулкадir Шенер), Анкара, 1973. 


 
146
34.  Зейдан  А.  ел-Медщал  ли-дирасетии-Шериатил-Исламиййе. 
Баьдад, 1969.  
35. Танер М. Тащир. Ъеза Щукуку. Ист., 1949. 
36.  Садатдар  М.И.  Основы  Мусульманского  Права.  М., 
1968. 
37.  Ебу  Зещра  М.  Ислам  Щцгугунда  Суч  вя  Ъяза  (Теръ: 
Ибращим Тцфекчи). Ист., 1994. 
38.  Коволев  М.И.  Юридические  проблемы  современной 
генетики. «Государство и право» №6. М., 1995. 
39. “Speed” qəzeti, 1996. №4. C.7. 
40. Azərbaycan iqtisadiyyatı. Bakı ,”Ağrıdağ”, 1999.  
41. Cəlilov M.İqtisadi təfəkkür: fəaliyyət və 
müasirlik.”İqtisadiyyat” qəzeti, 10-17 fevral, 2000-ci il, 7 saylı 
buraxılış (50).  
42. Səttarov M.M. İqtisadi  şüur: mahiyyəti, strukturu və 
cəmiyyətdə rolu. Bakı. 2000. 
43. Essays in Economics. London, 1961. 
44. Iqtisadi nəzəriyyə. Bakı ,1993, l hissə. 
45. “Respublika” qəzeti. 22 dekabr 1998-ci il. 
46.  Левитов  Н.Д.  О  психических  состояниях  человека. 
М., 1964. 
47.Плеханов Г.В. Избранные философские произведения 
в пяти томах. T. II. 
48. Уледов А. Структура общественного сознания.  
49.  Филимонов  В.Д.  Криминологические  основы 
уголовного права. Томск. 1981.  
50. Гегель. Наука логики. Сочинения Т.В. М.., 1937.  
51. Павлов Т. Избр. Философ. Произв. 4-х томах, 3, М., 
1962. 
52.  Кузнецов  И.В.  Избранные  труды  по  методологии 
физики. Изд. «Наука», М., 1975. 
53.  Философия.  Учебное  пособие.  Ростов  на - Дону, 
1998.  


 
147
54.  Андреев  И.Д.  Проблемы  логики  и  методологии 
познания. Изд. «Наука», М., 1972. 
55. Аристотел Аналитики. М., 1952.  
56. Декарт П. Избранные произведения. М., 1958.  
57.  Стяжин  А.И.  Формирование  математической 
логики. М., 1967. 
58.  Дидро  Д.  Избранные  философские  сочинения.  М., 
1941.  
59. Гегель. Сочинения. Том. ВЫ, М., 1939. 
60. Павлов И.П. Лекции по физиологии. М., 1952.  
61. Сечивица О.М. Методы и формы научного познания. 
Изд. «Высшая школа», М., 1972. 
62.  Павлов  Т.  Основное  в  учении  И.П.Павлова  в  свете 
диалектического материализма. М., 1958.  
63. Сб. «Философия естествознания», М, Политиздат, 
1966. 
64.  Штофф  В.А.  Введение  в  методологию  научного 
познания. Л., 1972. 
65.  Рузавин  Г.И.  Методы  научного  исследования.  Изд. 
«Мысль», М., 1974.  
66. Гегел. Соч. Том.1, М., - Л., 1930. 
67. Дюм. Соч. Том 1, М., 1965.  
68.  Дынын  Б.С.  Методы  и  теория.  Изд. «Знание»,  М, 
1966.  
69.  Быков  Б.  Научный  эксперимент  и  эксперименталь-
ные  методы.  Сб. «Не  которые  проблемы  методологии 
научного исследования», М., 1968. 
70. Быков В.В. Методы науки. Изд. «Наука», М., 1974. 
71. Мостапаненко М.В. Философии и методы научного 
познания. Ленинздат, 1972. 
72.  Храмович  М.А.  Научный  эксперимент,  его  место  и 
роль в познании. Минск, 1972. 


 
148
73.  Славин  А.В.  Роль  мысленного  (воображаемого) 
эксперимента в возникновении нового знания. Сб., «Очерки 
истории и теории развития науки», М., 1969. 
74. Глинский Б.А. Грязнов Б.С. и др. Моделирование как 
метод научного исследования. М., 1965. 
75.  Рузавин  Г.И.  Методы  научного  исследования.  Изд. 
«Мысль», М., 1974. 
76. Рывкин Р.В. Винокур А.В. Социальный эксперимент. 
Новосибирск, 1968. 
77.  Розов  М.А.  Проблемы  эмпирического  анализа 
научных знаний. Изд. «Науки», Новосибирск, 1977. 
78.  Философский  Энциклопедический  Словарь.  М., 
ИНФРА, 1999. 
79. Сичивица О.М. Методы и формы научного познания. 
Изд. «Высшая школа», М., 1972. 
80.  Рузавин  Г.И.  О  природе  математического  знания. 
Изд. «Мысль», М., 1968. 
81.  Яновская  С.А.  О  философских  вопросах  мате-
матической логики. «Проблемы логики». Изд. АН ССР, М., 
1963. 
82. Тимирязев К.А. Жизнь растений. М., 1948. 
83. К.Маркс и Ф.Энгельс. Сочинения. Т. 20.  
84. В.И.Ленин. ПСС. Т. 29. 
85. Герцен А.И. Изб. Философия. Произведения, Т.1, М., 
1948. 
86. Штофф В.А. Моделирование и философия. М.-Л.. 
87.  Уемов  А.И.  Аналогия  и  модель. «Вопросы 
философии», 1962, №3.  
88. Сичивица О.М. Методы и формы научного познания. 
Изд. «Высшая школа», М., 1972. 
89.  Брудный  А.  Модель  и  его  возможности.  Сб. 
«Проблема  модели  в  философии  и  естествознании».  Изд. 
«Илим», Фрунзе, 1969.  
90. Журн. «Вопросы философии». №3. 2000.  


 
149
91. Сб. «Логика научного исследования». Изд. «Наука», 
М., 1973.  
92.  Вахтомин  Н.К.  Генезис  научного  знания.  Изд. 
«Наука», М., 1973. 
93.  Оруджев  З.М. «Научная  теория  как  система 
категорий».  Развитие  теории.  Сб. «Диалектика  и 
методологические проблемы развития науки», Изд. «Элм», 
Б., 1976. 
94.  Крымски  З.С. «Научная  проблема».  Сб. «Логика 
научного исследования». Изд. «Наука», М., 1965. 
95. Логика научного исследования.  
96.  Рокитов  А.И.  Философские  проблемы  науки.  Изд. 
«Мысль», М., 1977. 
97.  Колнин  П.В.  Гносеологические  и  логические  основы 
науки. Изд. «Мысль», М., 1974. 
98. Родинова И.К. О природе интуиции. Сб. «Проблемы 
огражения и современная наука», Изд. МГУ, 1967. 
99.  Əhmədli C. Materialist dialektikanın  əsas qanunları 
haqqında. Azərnəşr, B., 1967. 
100.  Дурянов  Л.А.  Закон  в  системе  философских 
категорий. М., Знание, 1973. 
101. Рузавин Г.И. Методы научного исследования. Изд. 
«Мысль», М., 1974. 
102.  Карнал  Р.  Методы  научного  исследования.  Изд. 
«Прогресс», М. 
103. Методологические основы научного познания. Изд. 
«Высшая школа», М., 1972. 
104.  Терлецкин  Я.П.  Динамические  и  статические 
законы  физики.  Изд.  МГУ,  Г.Мякишев.  Динамические  и 
статические закономерности в физике. Изд. «Наука», М., 
1973. 
105. Nəsibov V.N., Məmmədov F.B. Elmi idrakın metodu və 
formaları. Maarif nəşriyyatı, 1980. 
 
Yüklə 0,81 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   37   38   39   40   41   42   43   44   45
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə