Microsoft Word 04 Options Assessed Draft azYüklə 253,42 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə2/8
tarix10.11.2017
ölçüsü253,42 Kb.
#9639
1   2   3   4   5   6   7   8

Şahdəniz 2 Layihəsi 

Ətraf Mühitə və Sosial-İqtisadi Sahəyə Təsirin 

Qiymətləndirilməsi 

Fəsil 4 


Qiymətləndirilmiş variantlar 

 

Noyabr 2013-cü il Yekun variant

 

4/3KDP ərzində bu günə kimi texniki və iqtisadi qiymətləndirmə və maraqlı tərəflər (ARDNŞ və 

ŞD tərəfdaşları daxil olmaqla) ilə aparılan məsləhətləşmələrlə yanaşı, layihə variantlarının 

ətraf mühit baxımdan qiymətləndirilməsi də həyata keçirilmişdir.

1

   

Bu Fəsildə  aşağıdakı kimi müəyyənləşdirilən cari əsas layihələndirmə variantının 

dəstəklənməsi üçün qiymətləndirilmiş variantların xülasəsi təqdim edilir: 

 

 26 quyudan ibarət sualtı işlənmə konsepsiyası 

 Müqavilə Sahəsinin  şimalında dayaz sularda quraşdırılan, hasilat və rayzer 

platformasından (ŞDB-HR) və körpü vasitəsilə birləşdirilmiş yaşayış bloklu texnoloji 

təchizat platformasıdan (ŞDB-YBTT), ibarət stasionar avtonom ŞDB dəniz platforması   

 

Səngəçal Terminalında (ST) qəbul və texnoloji emal sistemləri.  Quruda 

olan 


qəbul obyektləri və  ŞD Müqavilə sahəsi arasındakı yeni sualtı qaz, 

kondensat və kimyəvi maddələrin ixrac boru kəmərləri 

 

ŞD2 qurğuları üçün ST-də yeni sualtı qaz və kondensat ixracı boru kəmərlərinin, eləcə  də əlavə sistemlərin daxil edilməsinə dair qərar layihənin ilkin mərhələsində qəbul olundu. Ona 

görə ki, mövcud ŞD1 ixrac boru kəmərləri və ŞD1 üzrə quruda olan sistemlər ŞD2 Layihəsi ilə 

əlaqədar gözlənilən ötürücülük həcminə cavab vermək üçün lazımı gücə malik deyil.     

 

Bundan başqa,  ŞD2 Layihəsinin işlənməsindən imtina olunması variantı da nəzərdən keçirilmişdir.  İşlənmədən imtina olunması variantı Azərbaycan hökuməti üçün potensial 

gəlirlərin azalmasına gətirib çıxara bilər və  nəticədə Azərbaycan iqtisadiyyatını layihə ilə 

əlaqədar müvafiq mənfəətdən məhrum edə bilər.  ŞD2 Layihəsinin həyata keçirilməsi 

işlənmənin həm tikinti, həm də istismar mərhələləri  ərzində ölkə  vətəndaşları üçün yeni iş 

yerlərinin açılmasına, eləcə  də yerli obyektlərdən, infrastrukturdan və  təchizatçılardan 

istifadənin artmasına gətirib çıxaracaq. Bu səbəbdən də, qeyd edilən sosial-iqtisadi 

mənfəətlər nəzərə alınaraq ŞD2 layihəsinin davam etdirilməməsi variantından imtina olundu. 

 

4.2 Konsepsiyanın seçilməsi: Bir neçə platforma və sualtı  işlənmə variantlarının müqayisəsi 

 

Qiymətləndirmə  mərhələsi  ərzində  dəyərləndirmə üçün bir sıra işlənmə konsepsiyası müəyyənləşdirildi, o cümlədən bir neçə dərin platforma, platformadan qazma variantları, quru 

ilə çoxfazalı birləşdirmə və sualtı işlənmə konsepsiyalarıda dəyərləndirilmişdilər. Variantların 

qiymətləndirilməsi  əsasən Müqavilə Sahəsi üzrə qazma şəraitlərinin, dəniz dibinin yerləşmə 

dərinliyinin və lay xassələrinin nəzərə alınması ilə həyata keçirilmişdir:  

 

 Qazma şəraitləri – Müqavilə Sahəsinin geoloji strukturunun mərkəzində tağın qalxması  və ya mərkəzi boyu “antiklinalın” formalaşması quyuların yerləşdirilməsi 

imkanlarını  məhdudlaşdırır (Şəkil 4.2-ə istinad edin). Strukturun tağ hissəsində 

anormal yüksək təzyiqlərin mövcud olması  səbəbindən burada qazma və 

sementləmənin aparılması son dərəcədə mürəkkəbdir. Dünya təcrübəsi göstərir ki, 

tağlı quyuların qazılması süxurların çatlaması  və quyu dibində qazma məhlullarının 

itkisi ilə  nəticələnir. Buna görə  də, Dəyərləndirmə  mərhələsi  ərzində tağlı hissənin 

qazılmasını  əhatə edən yeganə variantdan imtina olundu. Tağlı strukturun 

cinahlarından maili quyuların qazılmasını nəzərdən keçirən variantlar saxlanıldı.  

 

 

                                                       

1

 Fəsil 8 Məsləhətləşmə və məlumatın açıqlanması  həyata keçirilmişdir ki, bu, xüsusi olaraq ŞD2 layihəsi üzrə 

ƏMSSTQ ilə əlaqədar təklif edilən məsləhətləşmələrin təfərrüatlarını  təmin edir 

 Şahdə

Ətraf M


Qiymə

 

NoyaYeku

Şək

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

Lay 


nail 

 

Yuxaəhat

 

  

 

  

əniz 2 Layihəs

Mühitə və Sos

ətləndirilməsi 

abr 2013-cü il 

un variant

 

kil 4.2 

ŞD 

 

Lay xassənormasına

barədə  m

həyata  k

platformal

üçün təhli

quyular (3

sayı (dörd

nəticəyə 

qazma ko

Dəniz dib

şimal-şərq

qədər də


Dəyərlənd

əhatə edə

xassələrinin

olmaq üçün 

arıdakıları  n

tə etdi:  

24 quyunu

Müqavilə 

yaşayış bl

ŞD1 və 


adlandırıla

si 


sial-İqtisadi Sa

boyunca ta

ələri – Ehtim

a (debitə)  n

məlumat təm

keçirməklə 

lardan qazıl

il aparıldı. Tə

3km kimi qəb

d kimi qəbul o

gəlinib ki, p

onsepsiyaları 

binin yerləşm

qdə  təxminə

əyişir. Görü

dirmə mərhə

ən variantlard

n sonrakı təh

dənizdə kom

nəzərə alara

u əhatə edən

Sahəsinin 

lokları 


ŞD2 dəniz 

an) 


ahəyə Təsirin 

ağ strukturu

mal olunan la

nail olmaq ü

min etdi. Bun

hərəkət ed

masının tex

əhlil platform

bul olunub), s

olunub) üzrə

planlaşdırılan

iqtisadi cəhə

mə  dərinliyi 

ən 60 m-dən

ünən texnik

ləsində Müq

dan (məsələn

lili həm ŞD1

mpressiyanın

q, Seçim m

n sualtı işlənm

şimalında  d

qurğularına 

 

nun en kəsi

ay xassələri 

üçün tələb  o

nunla, həmin

dən qazma 

xniki-iqtisadi 

ma quyuları (

suyun dərinl

ə ehtimal olu

n hasilat no

ətdən əlveriş

– Müqavilə 

n  cənub-şərq

ki risklər  v

qavilə Sahəs

n, dərin platf

, həm də ŞD

n potensial  s

mərhələsinə 

mə konseps

dayaz suda 

 birləşdiriləniyi 

ŞD2 Layihə

olunan quyu

n quyuların 

qurğusu 

əsaslandırı

(təxminən 5k

ikləri və bir s

nan maksim

ormasına na

şli deyil.  

Sahəsi boy

qdə  təxminə

və  əlaqədar

inin cənub h

formalar) imt

D2 üzrə plan

surətdə tələb

daxil olunm

iyası 


quraşdırılan

n  dəniz komD

Qiymətlənd

əsi üzrə plan

ların yerləşd

sonradan  s

variantı  əv

lmasının hə

km kimi qəb

sualtı manifo

um yayınma

il olmaq üç

yu suyun mi

ən 700m ma

r yüksək  x

hissəsi daxilin

ina olundu.  

laşdırılan ha

 olunmasını 

uş konseps

n stasionar 

mpressiya  p

Dəniz səviyyəs

Fəs


dirilmiş variant

nlaşdırılan ha

dirilməsi və 

sualtı birləşm

vəzinə stas

əyata keçiril

ul olunub), s

old üzrə quyu

anı nəzərə al

çün platform

inimal dərin

aksimal dər

xərclər üzü

ndə platform

asilat normala

göstərdi. 

iya aşağıda

ŞDB hasila

platforması  (

sindən aşağıda

sil 4 


tlar 

4/4


asilat 

sayı 


mələr 

ionar 


lməsi 

sualtı 


uların 

ıb və 


adan 

likləri 


inliyə 

ndən 


maları 

arına 


kıları 

at və 


(ŞDK 

 Yüklə 253,42 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə