Microsoft Word 2017-ci№ doc


Filologiya məsələləri, 2017Yüklə 5,05 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə112/147
tarix20.09.2017
ölçüsü5,05 Kb.
#873
1   ...   108   109   110   111   112   113   114   115   ...   147

Filologiya məsələləri, 2017 
 296
bulaqları, zəhmətsevər insanları H.Razinin şeirlərində ilhamla tərənnüm 
edilir. 
Bu cəhətdən “Naxçıvan”, “Naxçıvandandır”, “Ordubad”, “Şahbuz”  
şeirləri oxucuya dərin təsir bağışlayır. Oxucu bu şeirlərdə zamanın min bir 
tufanına vüqarla sinə  gərmiş  əzəmətli memarlıq abidələrinin pozulmaz 
rəngini görür, Ordubad  bağlarının xoş  ətrini duyur, “Qızlar bulağının” 
misilsiz gözəlliyinə heyran olur. 
Bu yer qardaşıdır Milin, Muğanın 
Başında yazılmış neçə dastanın, 
Qurbanı olduğum Azərbaycanın 
Gözəl bir guşəsi Naxçıvandadır (5, 11). 
Coşğun vətənpərvərlik ehtirası ilə yazılmış bu misraları  həyəcansız 
oxumaq mümkün deyildir.  
 
Şair təkcə Naxçıvanı deyil, bütün Azərbaycan torpağını-  qocaman 
Xəzəri, qoynunda sıx buruqlar meşəsi olan Bakını, təbiətin nadir incisi Göy 
–gölü, şəfa qaynağı İsti-suyu belə məhəbbətlə vəsf edir. 
 
Şair yaradıcılıq  axtarışları və ciddi zəhmət sayəsində yeni söz, yeni 
fikir deməyə çalışır. O, şeirlərinin birində belə yazır: 
 Şeir bal şəhdinə bəzəyir əslən, 
 Ətri yüz çiçəkdən alınmalıdır. 
 Gücü fırtınadan, odu günəşdən, 
 Sürəti şişməkdən alınmalıdır (5, 12). 
   H.Razi  həmçinin “Canlı tonqal”, “Zülmətdə  işıq” (N.Tusi haqqında), 
“İnsanlar tələsin, xeyirxahlığa” (Y.Məmməliyevə  həsr olunub), “Sahil 
həsrəti” və s. poemalar da yazmışdır.   
    
Beləliklə, sözügedən şairlərin poeziyası ilə bağlı araşdırmalar göstərir 
ki, Naxçıvan  ədəbi mühitində yaranan ədəbi nümunələr “sifarişli sovet 
ədəbiyyatı dönəmində” belə milli kök, milli xüsusiyyət anlayışını  əsas 
tutmuş, bu ədəbi nümunələr Azərbaycan  ədəbiyyatını  tamamlayan, ona 
seçkin, orijinal, maraqlı xüsusiyyətlər verən örnəklər sırasındadır. Bu 
prosesdə  hər bir sənətkarın öz mövqeyi vardır. Naxçıvan  ədəbi mühitində 
yazıb-yaradan sənətkarların  əsərlərində müstəqillik və  vətənpərvərlik 
ideyalarının ön plana çıxması dediklərimizi sübut etməkdədir.  
Ədəbi nümunələrdə “Vətən” sözünü çox işlətməklə  vətənpərvərlik 
mövzusunda  ədəbiyyat yaratmaq mümkün deyil. Bu gün istər 
ədəbiyyatımızın, istərsə  də günümüzün mövzusu vətənpərvərlik olmalıdır.  
Vətənpərvərlik yazıçı  və ya şairin yaradıcılığının bütün mahiyyətini ifadə 
etməli, vətəndaşlıq duyğusunun daşıyıcısına çevrilərək gələcək nəsillərə ötü-
rülməlidir.  
 


Filologiya məsələləri, 2017 
 297
ƏDƏBİYYAT 
1. Axundov A. Belə bir şair var idi / “Şərq qapısı” qəzeti, 2001, 6 sentyabr
№ 112 (17000)  
2. Axundov A. Qoynu gülşən bir vətənin oğluyam mən... / “Şərq qapısı” 
qəzeti, 2008, 5 sentyabr, № 174 (28.590). 
3. Elsevər H. Elinin, obasının məftunu / “Şərq qapısı” qəzeti, 1991, 26 iyul,  
№ 141 (15.981).  
4.  Əliyev E. Şair, müəllim, döyüşçü / “Sovet Naxçıvanı” qəzeti, 1986, 30 
oktyabr, № 230 (14.571). 
5.Hüseyn Razi. Sahil həsrəti. Bakı, Yazıçı, 1985. 
 6.Hüseyn Razi. Ömür keçdi. Bakı, Elm və təhsil, 2011. 
7. Müasirləri Hüseyn Razi haqqında / Hüseyn Razi. Ömür keçdi. Bakı, Elm 
və təhsil, 2011, s. 4-6. 
8. Mollayev İ. “Əlvan çiçəklər” kitabında M.Nəsirlinin “Partizan Əfruz” şeri 
haqqında / “Şərq qapısı” qəzeti, 1966, 26 avqust, № 200 (8414). 
9.   Nəsirli M. Araz sahilində. Bakı: Azərnəşr, 1962. 
10.  Nəsirli M. İki ürək. Bakı: Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatı, 1974.  
11.  Talışlı M. Əsərləri, I c. Bakı: Adiloğlu, 2007 
 
НУРЛАНА АЛИЕВА 
 
ПАТРИАТИЧЕСКИЕ МОТИВЫ В ТВОРЧЕСТВЕ МУЗАФФАРА 
НАСИРЛИ И ГУСЕЙНА РАЗИ 
 
РЕЗЬЮМЕ 
В статье прослежены творческие поиски Музаффара Насирли и 
Гусейна  Рази – видных  представителей  Нахичеванской  литературной 
среды проанализированы образцы поэзии, которые  использованы в их 
творчестве. В статье проанализированы образцы поэзии, которые напи-
саны Музаффаром Насирли в послевоенные годы. Как участник войны, 
очевидцет которого он сам был, в статье нашли своё отражение поэти-
ческие выражения, посвященные этит трагическит днят. Стихи, посвя-
щенные прекрасной природе нашего родного края, составляют творчес-
кию  вершину  поэта.  В  статье  проанализированы  и  доведены  до  све-
дения читателя творчество и другого знаменитого представителя Нахи-
чеванской литературной среды - Гусейна Рази, внимательно прослеже-
ны стихи поэта, написанные в патриотическом духе. Стихи, поэмы Гу-
сейна  Рази,  посвящённые  теме  войны,  занимают  важное  место  в  его 
творчестве. Образцы из этой серии в творчестве поэта множество. Пат-
риотичесткий  о  поэт  к  этой  тетепридал  пристальное  внимание  и  это 
литературное  мастерство  составляет  статье  единое  целое.  Такии 


Filologiya məsələləri, 2017 
 298
образом, особые превосходства творчества этих поэтов, их независимое 
творчество  и  чувство  патриотизма,  выводимое  в  передний  план – 
основная линия статьи. 
 
NURLANA ALIYEVA 
 
PATRIOTISM MOTIVES IN THE CREATIVITY OF MUZAFFER 
NASIRLY, KHUSEYN RAZI PATRIOTISM MOTIVES IN THE 
CREATIVE ACTIVITY OF MUZAFFAR NASIRLI, KHUSEYN RAZI 
 
SUMMERY 
 
In the article the well-known literary representative of Nakhchivan 
Muzaffar Nasirly and Khuseyn Razis creative searching are noticed, the 
poetry samples are researched penned in the theme of patriotism. The poetry 
samples of Muzaffar Nasirly after the war are analyzed in the article. The 
poetic phrases are reflected in the article by him as an participant of the war 
whose devoted works to the tragedical days that witnessed. In the poems are 
to the beautiful nature of our land comprises the top of the poet’s creative 
activity. The other well-known literary representative of Nakhchivan 
Khuseyn Razi are researched in the article, the poems written in the motives 
of patriotism are brought to the attention. The poems and the poetry have 
great role in his creative activity. Samples as these are much more in the 
creativity of the writer. Patriotic poet paid great attention to this topic and 
this literary mastership organizes the main, plot of the article. So mentioned 
poets, special peculiarities and independence in their creativity brought the 
feel of patriotism comprises the main plot of the article. 
 
Rəyçi: Fərman Xəlilov 
          Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru 


Yüklə 5,05 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   108   109   110   111   112   113   114   115   ...   147
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə