Microsoft Word 2017-ci№ doc


Filologiya məsələləri, 2017Yüklə 5,05 Kb.

səhifə29/147
tarix20.09.2017
ölçüsü5,05 Kb.
1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   ...   147

Filologiya məsələləri, 2017 
 78
3)Nədənsə  məhrum  etmə    mənası  :to  disrank  “rütbədən  məhrum  
etmək”,  ti  disclaim  “ öz  hüquqlarından  imtina  etmək,  tanımamaq”  və  
s.Bu məna  birinci  mənadan demək olar ki ,heç  nə  ilə  fərqlənmir.  
 Belə  ki,  burada  dis-prefiksi  əsasla  ifadə  olunmuş    mənaya  əks  
olan  məna  yalnız  hərəkət  mənası    ifadə    edir.Məsələn, 1.There  was I, 
standing  in  the  middle  of  the  room,none  publicly  dishonoured.(Jane 
Eyre,p.31) 
2”Do  you  mean  that  we  may  dismiis  you  to  the  rainy  night?”( 
Jane  Eyre,p.118) 
Müasir  ingilis dilində  roman  dillərindən  keçmiş  dis-prefiksi  ilə 
başlayan  çoxlu  sayda  fellərə  rast  gəlinir. 
Dis-prefiksi  sözün  əsasını   ifadə  etdiyi  mənaya  əks  olann məna  
ifadə  edir.Onların  bəziləri  öz  inkişafı  dövrundə   yeni  məna  kəsb  edərək   
mənalarını  dəyişiblər. Məsələn, 
1.İt was  discorvered  in  the  strangest way.(Jane  Eyre,p.143) 
2.The  dark  cloud  of  blood  had  settled  and  dispersed  in  the  
miledeep  sea.(The  Old  Man  and  the  Sea,p.82) 
Mis  prefiksinə  bütün  german  dillərində  rast  gəlinir.  Qədim  ingilis  
dilində    çatışmamazlıq,itgi,yoxluq,yalnış,  səhv  hərəkətləri  ifadə    etmək  
üçün  fellərə  qoşularaq  işlədilirdi. 
Müasir  ingilis  dilində  yayılmiş  səhv ,pis  mənasını  ifadə  edən  feli  
prefiks mis-prefiksidir. Məsələn, to  misname-“düzgün  adlandırmayarq”,to 
mistake-“səhv  etmək”, to  miscall-“düzgün  çağırmamaq”, to  miscount-
“düzgün  saymamaq”,  to misunderstand-“ səhv  başa  düşmək” və s 
Mis-prefiksinin  digər  mənaları    aşağıdakı    kimidir:    to      mistrust  
“etibar  etməmək”,  to  mislike  “xoşlamamaq”,  to  misaffect “ sevməmək”. 
 
 
Ədəbiyyat 
1.Амосова Н.” Лексикология  английского яэыка”.M.1955 
2.Antrushina G.B.”English  Lexicology” .M.1985 
3.Axundov A.”Ümümi  dilçilik  “B.1981. 
 


Filologiya məsələləri, 2017 
 79
S.SHAKHLAROVA, 
N.NAMAZOVA 
 
VERB  FORMING  PREFIXES  IN  MODERN  ENGILISH 
 
SUMMARY 
The  subject  of  our  article  is”  Verb  forming  prefixes  in  Modern  
Engilish  Language” 
Affixes  are  considered  to  be  one  of  the  most  productive  ways  of  
supplying  the  world  formation  because  they  are  closely  connected  
lexicology  and  its  branches. 
Affixa d types  of  bases/Affixation  is  connencteds  with  
morphology.All  morphems  are  subdivided  inti  two  large  classes;  roots  
and  affixes.This  article  is  of  theoret affixes  of  the  language. 
In this article methods of usage prefixes in Azerbijan in English,the 
investigation history,as well as different features in both language  are 
analised.Prefixation is defined as the formation of words by adding 
derivational prefixes to different types of bases. 
 
    С.ШАХЛАРОВА, 
Н.НАМАЗОВА 
 
ПРЕФИКСИАЛЬНЫЕ  ГЛАГОЛЫ В СОВРЕМЕННОМ 
АНГЛИЙСКОМ И АЗЕРБАЙДЖАНСКОМ ЯЗЫКЫХ 
 
РЕЗЮМЕ 
 
Данная  работа  посвящена  теме  «Префиксиальные  глаголы  в 
современюном Английском и Азербайджанском языках». 
В  словаобразовании  современного  Английского  и  Азербайджан-
ского языках префиксиальные глаголы играют значительную и важную 
роль. 
В статье также рассматривается различные виды префиксиальные 
глаголы в Английском и Азербайджанском языках, их употребление в 
простых  и  сложных  предложениях,  а  также  анализируется  усилитель-
ные  префиксиальные  глаголы  в  обоих  языках.В  данной  статье  анали-
зируется  также  семантические  особенности  префиксиальные  глаголы, 
которые употребляются в различных частях речи.  
 
RƏYÇİ: Rəfiq Cəfərov 
               f.e.n.,dosent 


Filologiya məsələləri, 2017 
 80
 
RƏNA HÜSEYNOVA 
Azərbaycan Dövlət Tibb Universiteti 
rəna.@.mail.ru. 
 
KONVERSİYA YOLU İLƏ İNGİLİS DİLİNDƏ YENİ SÖZ 
YARADICILIĞI VƏ ONUN AZƏRBAYCAN  DİLİNDƏ İFADƏ 
ÜSULLARI 
 
Açar sözlər: İngilis dili, konversiya, yeni sözlər, Azərbaycan dili, üslubiyyat. 
Ключевые cлова: Английский язык, конверсия, новые слова,  
стилистика, Азербайджанский язык. 
Key words: English, convertion, words news, stylistic, Azerbaijani. 
 
Arxaizmlərə əks olaraq - neologizmlər dilə müasir dövrdə daxil olan və 
ya yenicə daxil olan yeni sözlərdir. Onlara münasibətdə dildə yaranan 
sözlərin neologizmlərə aidliyini müəyyən edən xronoloji səddin 
çəkilməsində müəyyənlik yoxdur. Dil tarixi bu termindən ayrı-ayrı tarixi 
dövrlərdə lüğət tərkibinin zənginləşməsilə xarakterizə edərək istifadə edir. 
Stilistik münasibətdə neologizmlər üçün sözün yeniliyinin danışanlar 
tərəfindən nə  dərəcədə  mənimsənildiyi, bizə yaxşı  məlum olan adət 
etdiyimiz sözlərin fonunda qeyri- adiliyi ön plana çəkilir. 
Geniş, məişətdə, eləcə  də  qəzet və radioverilişlərdə gündəlik işlənən 
sözlər tez bir zamanda öz yeniliyini itirir və "yaş qrupu olmayan" sözlərin 
əsas hissəsinə qarışır. Onların ifadə etdiyi əşyaların yaxın dövrlərdə 
yaranması haqqında xatirə  hələ  də onların yaxın onilliklərdə dilə daxil 
olması haqqında bəzi təsəvvürləri saxlayır:  bus, trolley-bus, radio, TV-
program, TT və s. 
Xüsusi terminologiya, elm və istehsalatın ayrı-ayrı sahələrində uzun 
müddət mövcud olmasına baxmayaraq, çox hallarda yalnız mütəxəssislərə və 
ancaq tədricən geniş dairələrə məlum olur. Bununla əlaqədar, bu və ya digər 
termin geniş işlənərsə, çox hallarda onun yeni söz olduğu və ya dar ixtisaslı 
işlənmədən ümumişlək dilə keçən sözün çoxdan mövcud olduğu qeyri-
müəyyən qalır. Buna görə  də yenidən yaranan terminlər xüsusi 
terminologiyanın geniş dairəsinə qarışır, elmi və işgüzar üslub xarakteri alır. 
Onların  yeniliyi, istisna hallarda, zəif mənimsənilir. Məsələn, XX əsrin II 
yarısında istifadəyə daxil olan akrilin, aspirin, streptosid, vitamin kimi 
dərman maddələri adlarının əvvəllər işlənən antipirin 0891), atropin (1847), 
qlükoza (1875) sözləri ilə müqayisədə elə də böyük yeniliyi nəzərə çarpmır. 
Dostları ilə paylaş:
1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   ...   147


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə