Microsoft Word 8040-Pul ve banklarYüklə 310,22 Kb.

səhifə9/9
tarix14.09.2018
ölçüsü310,22 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

 

ikili və paralel valyuta sistemi 

 

açıq və qapalı valyuta sistemi  

konversiya edilmiş və konversiya edilməmiş

 

Sual: Kopernik-Qreşema qanunu: (Çəki: 1)  

Dövlət tərəfindən yaxşı pullar ilə pis pullar arasında nisbətin müəyyən edildiyi 

halda yaxşı pullar pis pullar tərəfindən dövriyyədən sıxışdırılır 

 

Dövlət tərəfindən yaxşı pullar ilə pis pullar arasında nisbətin müəyyən edildiyi halda pis pullar yaxşı pullar tərəfindən dövriyyədən sıxışdırılır 

 

Bazarda məzənnənin formalaşması zamanı pis pulların yaxşı pulları sıxışdırması 

 

Bazarda məzənnənin formalaşması zamanı yaxşı pulların pis pulları sıxışdırması 

 

Sual: qızıl standartının formalarının inkişaf ardıcıllığını göstərin: (Çəki: 1)  

qızıl deviz

 

qızıl sikkə  

qızıl külçə

 

Sual: dəyişdirilməyən kredit pulların hakimliyi, təsərrüfatın və dövlətin kreditləşməsi üçün pulların buraxılması, nağdsız pul tədavülünün geniş inkişafı, pul tədavülünün dövlət 

tənzimlənməsi - hansı pul sisteminin xarakterik xüsusiyyətidir? (Çəki: 1) 

 

Kağız-kredit pul sistemi  

Metal pul sistemi 

 

Bimetallizm pul sistemi 
 

Monometallizm pul sistemiB

ÖLMƏ

:

 

0205 

Ad 


0205 

Suallardan 

20 

Maksimal faiz 20 

Sualları qarışdırmaq 

 

Suallar təqdim etmək 5 % 

 

 Sual: Pul islahatı dedikdə: (Çəki: 1) 

 

ölkənin pul sisteminim tamamilə yenidən qurulması  

kağız pulların metal pulları dövriyədən sıxışdırıb çixarımaq üzrə dövlətin uzun 

müddətli siyasəti 

 

ölkənin pul sisteminin qismən və tamamilə dəyişdirilməsi  

qızılın pul funksiyası rolunu itirməsi prosesi 

 

Sual: Pul islahatının məqsədi hansıdır: (Çəki: 1)  

Pul biletlərinin tədavülünün kosmetik dəyişdirilməsi, onun rənginin və əlverişli 

formatının müəyyənləşdirilməsi, müdafiyə dərəcəsinin yüksəldilməsi 

 

pul tədavülünün sabitləşdirilməsini və ya onun sadə şərtlərlə öz funksiyalarını yerinə yetirməsi 

 

milli pul vahidlərinin valyuta məzənəsinin yüksəldilməsi istiqamətində kompleks tədbirlərin həyata keçirilməsi 

 

ölkədə mövcud qiymət miqyasının dəyişməsi  

Sual: Pul tədavülü və valyutanın sabitləşdirilməsinin əsas metodları hansıdır: (Çəki: 1) 
 

revolivasiya, devolivasiya, staqnasiya, kontribusiya 

 

infliyasiya, defilyasiya, staqnasiya, qəlirlər siyasəti  

nulifikasiya, standartlaşdırma, unifikasiya, denominasiya

 

nulifikasiya, devolivasiya, revolivasiya, denominasiya  

Sual: Devolivasiya dedikdə başa düşülür: (Çəki: 1) 

 

pul vahidinin qızıl məzmununun və rəsmi valyuta məzənnəsinin aşağı düşməsi 

pul vahidinin qızıl məzmununun və rəsmi valyuta məzənnəsinin yüksəlməsi 

 

ölkədə mövcud olan qiymət miqyasının iriləşməsi  

qiymətdən düşmüş pul vahidlərinin ləğv edilib yenisi ilə əvəz olunması 

 

Sual: Pul islahatı zamanı köhnə pul biletlərinin yenisi ilə əvəz olunması: (Çəki: 1)  

daimi həyata keçirilir 

 

yalnız milli valyutanın devolivasiyası zamanı həyata keçirilir 

həyata keçirilə bilinən 

 

yalnız milli valyutanın revolivasiysı zamanı həyata keçirilir  

Sual: Dəyər nişanələrin tədavülü zamanı Milli valyutanın devolivasiyası nəyi ifadə edir: 

(Çəki: 1) 

 

onun qızıl məzmunun azalmasını  

mövcud qiymət miqyasının möhkəmlənməsini

 

onun rəsmi valyuta məzənnəsinin artırmasını 
 

onun rəsmi valyuta məzənnəsinin azalmasını 

 

Sual: Nulifikasiya nə deməkdir? (Çəki: 1)  

pul vahidinin qizil məzmununun və ya rəsmi valyuta məzənnəsinin artması 

 

pul vahidinin qizil məzmununun və ya rəsmi valyuta məzənnəsinin azalması 

ölkədə mövcud qiymət miqyasının iriləşməsi 

 

qiymətdən düşmüş pul vahidlərinin ləğv edilib yeni valyutanın tətbiqi  

Sual: Dövlət xərclərinin azalması,kreditə görə faiz dərəcələrinin yüksəlməsi, vergi prosesinin 

güclənməsi, pul kütləsinin planlaşdırılması, yolu ilə pul-kredit və vergi mexanizmi vasitəsi ilə 

pula tələbatın məhdudlaşdırılması metodu necə adlanır: (Çəki: 1) 

 

revolivasiya  

defilyasiya 

 

devolivasiya  

denominasiya

 

Sual: Revolivasiya dedikdə nə başa düşülür: (Çəki: 1)  

pul vahidinin qizil məzmununun və rəsmi valyuta məzənnəsinin artması 

 

pul vahidinin qizil məzmununun və rəsmi valyuta məzənnəsinin azalması  

ölkədə mövcud qiymət miqyasının möhkəmləndirilməsi 

 

pul vahidinin güclü dəyərsiləşməsi və nəticədə yeni valyutanın dövriyəyə buraxılması 

 

Sual: Demonetizasiya nə deməkdir: (Çəki: 1) 
 

pul vahidinin rəsmi valyuta məzənəsinin xarici valyutaya nisbətən azalması 

 

Pul-kredit və vergi mexanizmi vasitəsi ilə pula olan tələbin məhdutlaşdırılması metodları və bu baxımdan dövlət xərclərinin azaldılması, kreditə görə faiz 

dərəcilərinin artırılması, vergi nəzarətinin gücləndirilməsi, pul kütləsinin 

məhdudlaşdırılması üzrə kompleks tədbirlər 

 

qızılın pul funksiyasını itirmə prosesi  

ölkə miqyasında fəaliyyətdə olan pul nişanlarının möhkəmləndirilməsi 

 

Sual: Tam dəyərli pulların tədavülü zamanı milli valyutanın devolivasiyası nə deməkdir: (Çəki: 1) 

 

onun qızıl məzmununun azalması  

onun qızıl məzmununun artması 

 

pul ləğv edilib yeni valyuta dövriyəyə buraxılması 

mövcud qiymət miqyasının iriləşməsi 

 

Sual: Denominasiya nə deməkdir? (Çəki: 1)  

güclü qiymətdən düşmüş pulların ləğv edilməsi və yeni valyutanın dövriyyəyə 

buraxılması 

 

pul vahidinin qizil məzmununun və ya rəsmi valyuta məzənnəsinin artması  

mövcud qiymət miqyasının iriləşməsi 

 

pul vahidinin qızıl məzmununun və ya rəsmi valyuta məzənnəsinin azalması  

Sual: Dəyər nişanələrin tədavülü zamanı milli valyutanın revolivasiyası o deməkdir ki? (Çəki: 

1) 

 

rəsmi valyuta məzənnəsi azalır 
 

mövcud qiymət miqyası iriləşir 

 

onun qızıl məzmunu azalır  

onun rəsmi valyuta məzənnəsi artır

 

Sual: İnflyasiya əlehinə siyasətə hansı tədbirlər kompleksi daxildir? (Çəki: 1)  

istehsalın staqnasiyanın ləğv edilməsi məqsədi ilə dövriyyədə olan pul kütləsinin 

artırılması 

 

tüğyan edən inflyasiyanın tədricən hiper inflyasiyaya çevrilməsi  

idxalın stimullaşdırılması 

 

infliyasiya ilə mübarizə aparmaq üçün iqtisadiyyatın dövlət tərəfindən tənzimlənməsi 

 

Sual: Manatın revolivasiyası kimə əlverişlidir: (Çəki: 1)  

ixrac edənlərə, çünkü onlar valyuta ilə əldə olunan satışdan daha böyük manat 

ekvivalenti əldə edirlər 

 

idxal edənlərə, çünki xarici valyuta ilə xarici ölkədən mal aldıqda daha az manat ekvivalenti xərclənir 

 

ixrac edənlərə, çünki onlar xarıcı valyuta ilə xaricdən mal aldıqda daha az manat ekvivalentindən istifadə edirlər 

 

idxal edənlərə, cünki xarıcı valyuta ilə xarici ölkədən mal aldıqda onlar daha çox manat ekvivalenti istifadə edirlər 

 

Sual: İnfliyasiya əlehinə siyasətin məqsədi nədir? (Çəki: 1)  

infliyasiya və xalq təssərrüfatının artım tempi üzərində nəzarəti təmin etmək 

 

qiymət və qəlirlərin, istehsal və məhsulun bölgüsü üzərində tam nəzarətin müəyyən edilməsi 


 

pul kütləsinin qurluşunun dəyişməsi, az dəyərli metal pulların və banknotların 

dövriyyədən çıxarılması və onların daha iri dəyərə malik olan kağız pullarla əvəz 

olunması 

 

nağdı pul dövriyyəsinin qadağan edilməsi və onun hər yerdə nağdsız pul dövriyyəsi ilə əvəz edilməsi 

 

Sual: Tam dəyərli pulların tədavülü zamanı milli valyutanın revolivasiyası nə deməkdir? (Çəki: 1) 

 

onun qızıl məzmununun azalması  

onun qızıl məzmununun artması 

 

onun ləğv edilməsi və yeni valyutanın dövriyəyə buraxılması 

mövcud qiymət miqyasının iriləşməsi 

 

Sual: Qiymətdən düşmüş pul vahidinin ləğv edilməsi və yeni valyutaların tətbiqi ilə əlaqədar pul tədavülünün stabilləşdirilməsi necə adlanır: (Çəki: 1) 

 

nulifikasiya  

denominasiya

 

revolivasiya  

devolivasiya 

 

Sual: Müsadirəli pul islahatı nəyi nəzərdə tutur? Nə deməkdir? (Çəki: 1)  

ölkənin ehtiyatinda olan qızil və valyutalarin tam satılması 

 

ə

manətlərin dondurulması və ləğv edilməsi, köhnə pul biletlərinin yeni pullarla ə

vəz edilməsinə ciddi məhdudiyət qoyulması 

 

köhnə pul məbləq məhdutiyyəti qoyulmadan köhnə pul nişanələrinin dəyişdirilməsinə məhdudiyətlərini qoyulması və məhdudiyyət qoyulmadan yeni pul 


biletlərinin dəyışdirilməsi 

 

tam dəyərdən düşmüş olan milli valyutanın tədavüldən çıxarılması və tədavülə qanuni alıcılıq qabiliyyətli daha etibarlı xarici valyutanın ödəniş vasitəsi kimi 

dövriyəyə buraxılması 

 

Sual: İnfliyasiya əlehinə siyasət metodu kimi gəlirlər siyasəti nəyi müəyyən edir? (Çəki: 1)  

qiymət və əmək haqqının tam dondurulması vəya onların son artım həddinin 

müəyyənləşdirilməsi yolu ilə onların üzərinə paralel nəzarət 

 

ölkədə qiymət və əmək haqqının səviyyəsinin nizamlaşdırılmasından dövlətin inkişafı 

 

pul-kredit və vergi mexanizmi vasitəsi ilə pula təlabatın məhdutlaşdırılması  

ölkədə mövcud olan miqyasının möhkəmləndirilməsi B

ÖLMƏ

:

 

0208 

Ad 


0208 

Suallardan 

20 

Maksimal faiz 20 

Sualları qarışdırmaq 

 

Suallar təqdim etmək 2 % 

 

 Sual: Kreditin rolu xarakterizə olunur: (Çəki: 1) 

 

Onun maliyyə və sığorta münasibətləri ilə qarşılıqlı əlaqəsi səviyyəsi ilə 

Borcalanların ucuz kreditlər alınmasında maraqları ilə 

 

Onun tətbiqi nəticələri və onlara nail olmaq metodları ilə  

Bankların resurslarının olması və əhalinin ödəniş qabiliyyəti ilə. 

 Sual: Bazar iqtisadiyyatına keçilməklə kredit münasibətlərinin sferası: (Çəki: 1) 

 

Məhdudlaşır  

Genişlənir 

 

Dəyişməz qalır  

Maliyyə münasibətlərinə çevrilir

 

Sual: İstehsal xərclərinə kredit verilməsində aparıcı rol oynayır: (Çəki: 1)  

Kommersiya krediti

 

Dövlət krediti  

bank krediti 

 

İ

stehlak krediti  

Sual: Kreditin … sərhəddi tələb edir ki, borc vəsaitlərinə olan tələbatın zəruri həhmi müəyyən 

edilsin (Çəki: 1) 

 

Keyfiyyət  

Kəmiyyət


 

İ

stehsal  

İ

stehlak  

Sual: İqtisadiyyatın planlı modelində … …krediti əsas rolu oynamışdır: (Çəki: 1) 

 

Lizinq 


 

İ

poteka  

Kommersiya
 

Bank 


 

Sual: Kreditin rolu onun hansı proseslərə təsirində meydana çıxır: (Çəki: 1) 

 

Məhsul istehsalı, realizasiyası və istehlakı, pul dövriyyəsi sferası 

Məhsul istehsalı və realizasiyası, pul tədavülü sferası 

 

Məhsul istehsalı və ssuda fondunun bölüşdürülməsi  

Ə

mtəə-pul resurslarının istehsalı və istehlakı  

Sual: … …sferasında kreditin rolu ondan ibarətdir ki, onun köməyi ilə tədavülə pul daxil 

edilir və tədavüldən götürülür: (Çəki: 1) 

 

Sığorta münasibətləri  

Maliyyə münasibətləri

 

İ

stehsal və istehlak  

Pul dövriyyəsi 

 

Sual: Məhsul istehsalı və satışı prosesinin fasiləsizliyi kreditin tətbiqi ilə təmin olunur: (Çəki: 1) 

 

Dövlət və kommersiya  

İ

stehlak və bank  

Kommersiya və bank 

 

Kommersiya və istehlak 

Sual: Əsas fondların çoxaldılması üçün kreditin tətbiqi kreditin … rolunu göstərir: (Çəki: 1) 

 

İ

nflyasiya proseslərinin tənzimlənməsindəki 
 

Təsərrüfat subyektlərinin büdcə maliyyələşdirilməsindəki 

 

İ

stehsalın genişləndirilməsindəki  

Tədavüldəki pul kütləsinin tənzimlənməsindəki 

 

Sual: İnflyasiya şəraitində kreditin rolu özünü onun köməyilə … tənzimləməsində göstərir: (Çəki: 1) 

 

Əhalinin tədiyə qabiliyyətli tələbin 

 

Tədavüldəki pul kütləsinin  

Təsərrüfat subyektlərinin borc vəsaitlərinə olan tələbatının

 

Ölkənin qızıl ehtiyatının həcminin  

Sual: Qaytarılmaq, müddətlilik və ödənclik … … kreditin rolunun yüksəl¬dilməsinə imkan 

verir: (Çəki: 1) 

 

İnflyasiya proseslərinin tənzimlənməsində 

 

Pul dövriyyəsinin fəaliyyətinin təmin edilməsində 

İ

stehsalın genişləndirilməsində  

Resurslardan qənaətcil istifadəsində 

 

Sual: Məhsul istehsalı və satışının fasiləsizliyinin təmin olunmasında kreditin rolu … ….irəli gəlir (Çəki: 1) 

 

İstehsal fəaliyyətinin kortəbii xarakterindən 

 

Təsərrüfat subyektlərinin istehsal etdikləri məhsulu sata bilmədiklərindən 

Dövlət müəssisələrinin büdcədən kifayət qədər maliyyələşdirilməməsi 

 

Cari pul gəlirləri və xərclərinin uyğun gəlməməsi 
 

Sual: İstehsal sferasında əmtəələrin möhlətlə realizasiyasında … krediti əsas rol oynayır 

(Çəki: 1) 

 

Bank  

Kommersiya

 

Dövlət 


 

İ

poteka  

Sual: Borc vəsaiti hesabına artıq ehtiyatların yaradılması kreditin … kreditin verilməsi 

deməkdir (Çəki: 1) 

 

Bol  

az 


 

Plan üzrə

 

Bərabər 


 

Sual: Bazar iqtisadiyyatına keçilməklə kreditin sərhədləri: (Çəki: 1) 

 

Məhdudlaşır  

Genişlənir 

 

Dəyişməz qalır  

Mərkəzi bank tərəfindən müəyyən olunurvə tənzimlənir

 

Sual: Beynəlxalq kreditin fərqləndirici xüsusiyyəti: (Çəki: 1)  

Sövdələşmədə hər hansı bir dövlətin mütləq iştirakı 

 

Sövdələşmədə Beynəlxalq valyuta fondunun mütləq iştirakı 
 

Borc alan və borc verənin müxtəlif ölkələrə mənsub olması 

 

Sövdələşmədə hər hansı bir dövlətin Mərkəzi bankının iştirakı 

Sual: Beynəlxalq kreditlər … görə kommersiya, maliyyə və arama kreditə bölünür: (Çəki: 1) 

 

Növünə 


 

Verilmə texnikasına

 

Təminatına  

Təyinatına 

 

Sual: Beynəlxalq kredit verilir: (Çəki: 1)  

Yalnız sərbəst dəyişdirilən valyuta ilə 

 

Kreditor ölkənin, borcalanın ölkəsinin, üçüncü ölkənin valyutalarında və beynəlxalq pul vahidlərində 

 

Ancaq kreditor ölkənin valyutasında  

Ancaq beynəlxalq pul vahidlərində 

 

Sual: Ssuda (borc) faizi müvəqqəti istifadəyə verilən dəyərin … … dir? (Çəki: 1)  

Diskont 


 

Qiyməti


 

Aksept 


 

Paritet 


 

Sual: Ssuda (borc) faizinin mövcud olmasının zəruri bazası: (Çəki: 1) 
 

Maliyyə münasibətləri

 

Kredit münasibətləri  

Pul münasibətləri 

 

Sığorta münasibətləri B

ÖLMƏ

:

 

0210 

Ad 


0210 

Suallardan 

14 

Maksimal faiz 14 

Sualları qarışdırmaq 

 

Suallar təqdim etmək 2 % 

 

 Sual: Açıq bazar əməliyatları mərkəzi bankın …. üzrə fəaliyyətidir: (Çəki: 1) 

 

Kommersiya banklarının kreditləşdirilməsi;  

Ə

halinin kreditləşdirilməsi  

Kommersiya banklarının hesablarının azaldılması;

 

Dövlət qiymətli kağızlarının alqı-satqısı.  

Sual: Mərkəzi bank tərəfindən məcburi ehtiyatlar normaları kommersiya banklarının …. 

məqsədilə təyin edilir: (Çəki: 1) 

 

Kapitalın artırılması;  

Likvidliyinin tənzimlənməsi; 

 

Kredit ekspansiyasının genişləndirilməsi; 

Resurs artımının məhdudlaşdırılması. 
 

Sual: Kommersiya banklarının təkrar maliyyələşdirilməsinin məhdudlaşdırılması siyasətini 

aparan mərkəzi bank uçot dərəcəsini …. (Çəki: 1) 

 

Qaldırır;  

Endirir; 

 

Dondurur; 

Ləğv edir. 

 

Sual: Açıq bazar siyasəti mərkəzi bankın …. qiymətli kağızların alqı-satqısıdır: (Çəki: 1)  

Aşağı faizli; 

 

Yüksək faizli; 

Sabit faizli; 

 

Faizsiz.  

Sual: Mərkəzi bankın minimal ehtiyatlar norması qaldırıldıqda kommersiya banklarının kredit 

potensialı … (Çəki: 1) 

 

Azalır;  

Artır; 


 

Dəyişməz qalır; 

 

Həndəsi silsilə ilə qalxır. 

Sual: …. siyasətinin aparılması hesabına kommersiya bankları ilə mərkəzi bank arasındakı pul 

axınları tənzimlənir: (Çəki: 1) 

 

Valyuta; 
 

Faiz; 


 

Depozit;


 

Qiymət. 


 

Sual: Kredit təşkilatlarındakı yaranmış vəziyyətin qiymətləndirilməsindən ötrü mərkəzi bank 

onların fəaliyyətini ….: (Çəki: 1) 

 

Tənzimləyir;  

Sanasiyalaşdırır; 

 

Lisenziyalaşdırır; 

Təftiş edir 

 

Sual: Mərkəzi bankın …. funksiyası banknot buraxılışına inhisardan və ölkədə pul tədavülünün tənzimlənməsindən ibarətdir: (Çəki: 1) 

 

İnformasiya;

 

Nəzarət;  

Vasitəçilik; 

 

Emissiya.  

Sual: Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının kapitalı …. hesabına formalaşır: (Çəki: 

1) 

 

Dövlətin vəsaitəlri;  

Fərdi şəxslərin ianələri; 

 

Kommersiya banklarının fondları;  

Müəssisə və təşkilatların vəsaitləri.
 

Sual: Mərkəzi bank …. rolunu oynayır: (Çəki: 1) 

 

Ölkənin lizinq mərkəzi;  

Müəssisələrin kreditoru; 

 

Trast məməliyyatlarını keçirən bank; 

Dövlət xəzinədarı. 

 

Sual: Xarici valyutanın alqısı yaxud satqısını keçirməklə mərkəzi bank …. siyasətini aparır: (Çəki: 1) 

 

Diskont;  

Deviz; 


 

Fond; 


 

Mühafizəkar.

 

Sual: Mərkəzi bankın müştəriləri bir qayda olaraq ….. (Çəki: 1)  

İ

qtisadiyyatın müxtəlif sahələrindən olan müəssisə və təşkilatlardır; 

Fiziki şəxslərdir 

 

Yalnız kredit təşkilatlarıdır;  

Bütün hüquqi şəxslərdir 

 

Sual: Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının nizamnamə kapitalı və əmlakı ............. mülkiyyətidir. (Çəki: 1) 

 

Dövlət;  

Səhmdar; 
 

Özəl; 


 

Müştərək.

 

Sual: ............... Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının fəaliyyət məqsədi deyil: (Çəki: 1)  

Kredit təşkilatların kreditləşdirilməsi; 

 

Manatın dayanıqlığının təmin edilməsi 

Fiziki şəxslərin kreditləşdirilməsi; 

 

Hökümətin kreditləşdirilməsi.  

 

  

 

 

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə