Microsoft Word A. Cemil secilmis eserler temiz variant secilmis eserler 111. docYüklə 59,71 Kb.

səhifə1/54
tarix07.07.2018
ölçüsü59,71 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   54


Сечилмиш ясярляри
  
 
 
1
 
ADİL CƏMİL  
 
 
 
 
 
 
 
 (şeirlər) 
 
 

 
İKİ CİLDDƏ 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Elm və təhsil” 
Bakı  –  2014 


 
    
Адил Ъямил
  
 
 
2
 
 
 
 
Redaktoru:              Çingiz Əlioğlu 
əməkdar incəsənət xadimi 
                      
 
Ön sözün müəllifi:  Nizami Cəfərov  
                               AMEA-nın müxbir üzvü, millət vəkili  
 
 
 
Adil Cəmil. Seçilmiş əsərləri , I cild. 
Bakı, “Elm və təhsil”,  2014, 368 səh.
 
 
 
 
 
 
Çağdaş Azərbaycan poeziyasının görkəmli nümayəndəsi 
Adil Cəmilin iki cildlik “seçilmiş əsərləri”nin birinci cildinə 
şairin müxtəlif illərdə yazdığı şeirlər toplanıb.  
 
 
 
 
 
 
 
ISBN 978-9952-8176-8-3 
 
© «Åëì âÿ òÿùñèë», 2014 


Сечилмиш ясярляри
  
 
 
3
 
 
 
 
 
ЩАЛАЛ СЮЗЦН  
ЩАЛАЛ АДАМЫ 
 
 
дил  Ъямил  ядябиййата  кечян  ясрин 70- ъи  илляриндя  щеч 
бир  сцни  щай-  кцй  гопармадан,  юзцнц  модернист  вя 
йа новаторчу эюстярмяк цчцн мцхтялиф  «изм»ляря гошулмадан, 
бунунла беля поетик истедадынын тябиилийиня,  щалаллыьына щеч кяс-
дя шцбщя йери гоймадан эялди. Вя еля илк гялям тяърцбяляриндян 
эюрцнцрдц  ки,  Адил  цряйиндяки  оду,  алову  (вя  ишыьы!)  юз  тале-
йиндян, доьулдуьу мяняви дцнйанын тяръцмeyi-щалындан алыб… 
Халг поезийасы, епос тяфяккцрц, тцрк дастанчылыг яняняляри щямин 
поезийанын,  тяфяккцрцн  вя  янянялярин  бешикляриндян  бири  олан 
Кялбяъярдя доьулмуш  кянд ушаьы щансы мювзуда йазырдыса йаз-
сын  юзцнц  сыхмыр,  щисслярини  ъиловламыр,  кюнлцнц  бцтцн  эенишлийи, 
мигйасы  иля  ачыр,  ня    дейирдися,  синя  долусу,  мцтявазе  бир  ъяса-
рятля, мярд- мярданя, щеч бир тяряддцдсцз, инамла дейирди: 
 
Мян сяни севирдим бу дцнйа гядяр, 
Кюрпя варлыьыма од яляйiрдин. 
Ярийиб эедiрди эцндцзцм щядяр, 
Эеъяляр эюзцмдя эеъяляйiрдин. 
 
Бир сящяр «Ваьзалы» тутду ялиндян, 
Тутулан кюнлцмц сечя билмядин. 
Кючдцн яр евиня ата евиндян, 
Амма цряйимдян кючя билмядин. 
 
Биз йеня цз- цзя эялирик щярдян, 
Синямдя щясрятдян оъагларын вар. 
 
À 


 
    
Адил Ъямил
  
 
 
4
Онда ушаг идим, лал олурдум мян, 
Индися ня дейим?.. Ушагларын  вар… 
 
Адил йалныз эянълик шеирляриндя сямими  олараг галмады, щя-
мин  сямимилийи,  цряк  ачыглыьыны  бир  ушаг  садялювщлцйц,  тямизлийи 
иля  йарадыъылыьы  бойу  горуйуб    сахламаьы  баъардыьына  эюря  чох 
кечмяди ки, кифайят гядяр бюйцк (вя щалал!) ядяби нцфуз газанды. 
80-  ъи  иллярдя  няшр  олунмуш  «Ишыглар,  пярваняляр», «Эцн-
доьандан эцнбатана», «Айлы эеъя наьылы», «Сюзцмцн ъаны вар», 
«Йухусунда эцлян гыз» китаблары Адил Ъямили бир шаир кими таныт-
ды, севдирди, юзцнямяхсус поетик цслуб-интонасийасыны тясдиг еля-
ди. Шаирин  1992- ъи илдя – Азярбайъан халгынын тарихинин мцряк-
кяб,  тябяддцлатлы  бир  дюврцндя  «Йазычы»  няшриййатында    чыхмыш 
«Цряйимдя  бир  щарай  вар»  китабына  йаздыьы  юн  сюздя  бюйцк 
щямйерлиси Мяммяд  Аслан щаглы олараг эюстярирди ки, «Адил Ъя-
мил  йаза-  йаза  шаирлик  юйрянянлярдян  дейил,  садяъя  олараг  шаир 
кими  кюнлцндя  эюйярянляри  йазыб  йаддашына  кючцрянлярдяндир. 
Еля  яслиндя, щягиги шаир оланлар цчцн шеир инсанын  чякдийи язаб-
лардан сойулмасы, «габыггоймасы» демякдир. «Мян сяни кефим-
дян  йазмырам,  шеирим,  дярдимин-  сяримин  либасы  сянсян»…  Вя 
ялавя  едирди: «Адил  Ъямилин  щансы  шеириндян  щансы  мисраны  чяк-
сяк,  щаггында  данышмаьа,  инъялямяйя  лцзум    дуйарыг,  чцнки 
шаир  нядян  йаздыьыны,  нийя  йаздыьыны  вя  неъя  йаздыьыны  эюзял 
билир». 
«Цряйимдя  бир  щарай  вар» 90- ъы  иллярин  яввялляриндя  ишыг 
цзц  эюрся  дя,  китаба  дахил  едилмиш  шеирлярин,  демяк  олар  ки,  ща-
мысы йа 70- ъи, йа да 80- ъи иллярдя йазылмышды. Йалныз 20 йанвар 
щадисяляриня  (фаъиясиня!)  щяср  олунмуш  «Ган  боръу»  поема-
сындан башга… Дцнйаны сарсыдан щямин ганлы щадисялярдян бир 
нечя ай сонра  гялямя алынмыш поемада тябияти етибариля тямкинли 
шаир дюзмяйиб щарай чякирди: 
 
Азадлыг! Мян сяни  башымын цстдя 
Эцняшя чеврилиб эцляндя эюрдцм. 
Азадлыг! Мян сяни ширин йухума 
Дявятсиз гонаг тяк эяляндя эюрдцм. 


Сечилмиш ясярляри
  
 
 
5
Азадлыг! Мян сяни юз торпаьымда 
Юзцмц мящбясдя биляндя эюрдцм. 
Азадлыг! Мян сяни эюз йашларымы 
Ишыглы эцлляляр силяндя эюрдцм. 
 
Азадлыг! Мян сяни ган боръу кими 
Халгыма пайлайыб бюляндя эюрдцм. 
Азадлыг! Мян сяни эюря билмядим, 
Эюря билдимся дя юляндя эюрдцм!.. 
 
Ганлы  йанварын  азадлыьа  апаран  мцряккяб  тарихи-  фялсяфи 
мащиййятини,  емосионал-  мяняви    парадоксларыны  ачыб  эюстярян 
бу мисралар (вя цмумиййятля  поема) йалныз вятянпярвяр шаирин 
поетик рефлекслярини ифадя етмирди, щям дя (вя даща чох!)  айдын 
милли- етнографик мювге нцмйаиш етдирирди. 
Яслиндя,  Адил  Ъямил  бу  дцнйайа    мящяббят  шаири  кими 
эялмишди,  анъаг  ня  едясян  ки,  севмяк  цчцн  эялдийин  бу  дцнйа 
сяня нифрят елямяйи дя юйрядир, севинмяк  цчцн кюкляндийин щяйат 
кюнцл  сазынын  телляриндя,  истямядийин  щалда,  гямли,  кядярли 
щавалар да чалдырыр. 
Вя  доьма  йурдуну – Кялбяъяри  итирян  шаирин  йарадыъылыг 
тяръцмейи-  щалында 90- ъы  иллярдян  етибарян  «Йурд  йери – дярд 
йери»  мотиви  эцълянмяйя,  ян  чох  мцраъият  етдийи  мювзулардан 
бириня чеврилмяйя башлады. 
Адил  Ъямил  пешякар  журналист  олдуьуна  (о,  Университетин 
журналистика  факцлтясини битирмишдир), Азярбайъанын иътимаи-сийаси 
щяйатынын ян кешмякешли, тязадлы илляриндя мцхтялиф  мятбуат ор-
ганларында    чалышдыьына  эюря  цмуми  (милли)  дярдляримизи,  яэяр 
тябири ъаизся, йалныз сазла (поезийанын дили иля) дейил, щям дя сюзля 
(публисистик мягаляляри иля ) деди. Онун  1997- ъи илдя няшр олун-
муш  ирищяъмли  «Ел  цчцн  аьлайан  эюзцм»  публисистика  китабыны  
вяряглямяк кифайятядир ки, сяндя  дюврцн иътимаи-сийаси, мяняви 
овгаты  барядя  айдын  (вя  обйектив)  тясяввцр  йарансын.  Цму-
миййятля, 90- ъы  иллярдя  мящз  дюврцн,  заманын  щюкмц  иля  Адил 
Ъямил  шаирлийини  мцяййян  мянада  икинъи    плана  кечирмишди.  Вя 
Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   54


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə